Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

Posledná aktualizácia 12.6.2020 11:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_48.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U714: Opätovne oznamuje, že disciplinárne sankcie – pozastavenie výkonu športu, uložené U669 – Edmund Addo (1411015, FK Senica), U678 – Ľubomír Michalík (1145877, ŠKF Sereď), U679 – Matúš Turňa (1174289, FC Spartak Trnava), U682 – Peter Kolesár (127455, MFK Zemplín Michalovce) a U683 – Ondrej Vrábel (1287824, FC Nitra), si menovaní vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí FORTUNA ligy.

U715: Opätovne oznamuje, že disciplinárne sankcie – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, uložené v prípade účastníkov II. ligy umiestnených na 1. až 6. mieste, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o skrátenom modeli dohratia II. ligy v súťažnom ročníku 2019/2020, sa vykonajú v zmysle DP SFZ. Zároveň oznamuje, že o disciplinárnych sankciách uložených účastníkom II. ligy umiestených na 7. až 16. mieste, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.6.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod.

Konečné zaradenie družstva do II. ligy mužov je podmienené splnením opatrenia uloženého POLK v rozhodnutí o podmienečnom udelení licencie.

Na základe schválenia VV SFZ, môžu FK v dohrávanej časti II. ligy striedať až 5 hráčov. Manuál upresňujúci podmienky striedania 5-tich hráčov bol FK zaslaný emailovou poštou.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že na základe schválenia VV SFZ, môžu FK v semifinále a finále Slovnaft Cup-u striedať až 5 hráčov. Manuál upresňujúci podmienky striedania 5-tich hráčov bol FK zaslaný emailovou poštou.

FK mládeže (I. a II. LSMD, starší a mladší žiaci a prípravky) sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka prostredníctvom ISSF.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. (I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje, že POLK na svojom zasadnutí dňa 28.5.2020 rozhodol o predĺžení platnosti licencií klubov pre štart vo FORTUNA lige a II. lige mužov na súťažný ročník 2019/2020 (pôvodná platnosť do 31.5.2020), až do doby oficiálneho dohrania a ukončenia týchto súťaží.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie skončila pred dátumom 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že organizuje Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 2020/2021 (august 2020 – jún 2021). Prihlásiť sa na školenie je možné od 10.6. do 5.7.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Školenia.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

20.7. – 10.8.2020, Závažná Poruba / Palúdzka Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie 4 TJ mládeže (k uznaniu 5 hodín je potrebné absolvovať minimálne 3 TJ) – organizátor Kids Fun Academy LM, v spolupráci s TMK LFZ a SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.7.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2020/2021:

Pravidlo 1 – Hracia plocha

Bránkové žrde a bránkové brvno smú byť kombináciou štyroch základných tvarov.

Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia

Žlté karty (ŽK) a verbálne napomenutia (varovania) udelené v priebehu stretnutia sa neprenášajú do kopov na bránku zo značky pokutového kopu (viď tiež zmeny Pravidla 14, týkajúce sa kopov na bránku zo značky pokutového kopu).

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry

Pre aplikáciu Pravidla 11 – Hráč mimo hry sa zakázaná hra rukou brániaceho hráča považuje za „úmyselné hranie“.

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie

 • Hra rukou
 1. hranica medzi plecom a ramenom je definovaná ako spodná časť podpazušia;
 2. náhodná  hra  rukou  útočiaceho  hráča  (alebo jeho spoluhráča)  je  považovaná  za priestupok, ak k nemu dôjde bezprostredne (okamžite) pred dosiahnutím gólu alebo v jasnej gólovej príležitosti;
 • Brankár môže obdržať ŽK alebo byť vylúčený z hry (ČK) za „zakázané“ dotknutie sa lopty druhýkrát pri nadviazaní na hru skôr, ako sa jej dotkne iný hráč (napríklad pri kope od bránky, voľnom kope a pod.), aj keď sa jej dotkne rukou/ramenom;
 • Akýkoľvek priestupok (nie iba zakázaná hra), ktorým sa ovplyvní alebo zmarí sľubná útočná akcia, by mal viesť k udeleniu ŽK;
 • Hráč, ktorý nerešpektuje predpísanú vzdialenosť 4m pri rozhodcovskej lopte, by mal byť napomenutý ŽK;
 • Ak rozhodca uplatňuje výhodu v hre alebo umožní „rýchle“ vykonanie voľného kopu za priestupok, ktorým bola „ovplyvnená alebo zmarená sľubná útočná akcia“, potom sa za tento priestupok ŽK neudeľuje.

Pravidlo 14 – Pokutový kop

 • Priestupok  brankára  nebude  potrestaný, ak  je  pokutový  kop  kopnutý mimo priestoru bránky  alebo sa  lopta odrazí  od bránkových  žrdí  alebo bránkového brvna (bez dotyku brankára), okrem priestupku, ktorým ovplyvní vykonávateľa pokutového kopu;
 • Brankár je verbálne napomenutý (varovaný) za prvý priestupok, napomenutý ŽK bude za akýkoľvek ďalší priestupok (priestupky);
 • Vykonávateľ pokutového kopu je potrestaný, ak brankár a vykonávateľ pokutového kopu sa dopustia priestupku v presne rovnakom čase.

VAR protokol

Iba jeden TV signál je požadovaný pre VAR – iba pre preskúmanie.

Pojmy v Pravidlách futbalu

 • Do tejto časti bola zahrnutá definícia držania ako priestupku;
 • Pozícia hráča pri nadviazaní na hru je pozícia jeho nôh alebo akejkoľvek časti tela, ktorou sa dotýka zeme (okrem uvedeného v Pravidle 11 – Hráč mimo hry).

Objasnenie

Ak pri nadviazaní na hru kopom od bránky alebo voľným kopom brankár nohou nadhodí loptu a jeho spoluhráč mu ju hlavou alebo prsami vráti a brankár ju chytí do rúk, kop sa opakuje, ale nie je za to udelená žiadna disciplinárna sankcia (okrem prípadu, ak by sa to stalo opakovane, a teda išlo by o sústavné priestupky).

Úsek PR ospravedlnenie: Samotný 16. – 24.6.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Vorel od 8.6., do prihlásenia.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 13.6.2020 od 17:30 hod. formou videokonferencie;
 • oznamuje, že dňa 13.6.2020 sa od 19:00 hod. uskutoční online diskusia s účastníkmi VARTA Futsal ligy a Futsalovej extraligy juniorov k Rozpisu VARTA Futsal ligy 2020/2021;
 • akceptoval väčšinový návrh klubov a rozhodol o predčasnom ukončení mládežníckych súťaží FEJ U20 a FEJ U17 súťažného ročníka 2019/2020.

Exekutíva v oblasti riadenia ženského futsalu oznamuje ÚHČ dohrávky ženskej futsalovej ligy OZ Futsal Košice – ŠK Makroteam Žilina – 20.6.2020 o 12:00 hod., hádzanárska hala Slavomíra Šipoša Košice (prenos na TV ESO); hygienické opatrenia k stretnutiu budú účastníkom oznámené.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na základe pohovoru, vykonaného dňa 9.6.2020 v sídle SFZ, licenciu sprostredkovateľa a oprávnenie vykonávať licenciu získali: Gergelyová Adriana, Holas Lukáš, Kelemen Marián, Krištofičová Michaela, Mravec Michal, Nti-Addei Mark, Petráš Martin a Zošák Štefan (Futbal Pro s. r. o.).

Dáva do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ. Prípadné návrhy na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu, aj s odôvodnením, je potrebné zaslať na emailovú adresu (rapp@futbalsfz.sk) najneskôr do 23.6.2020, 23:59 hod. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ je dostupný na linku:

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.