Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

piatok, 14.06.2019
|
Posledná aktualizácia 14.6.2019 12:30

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2018-19_US_48.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na svojom zasadnutí dňa 1.5.2019 rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ. Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2019 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci, generálny sekretár SFZ predkladá tento návrh programu: 

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ 

5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2018 

6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2018 

9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o. za rok 2018

10. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit spoločnosti SFZ Marketing, spol. s.r.o. za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019

11. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit SFZ za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019

12. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ

13. Voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov

14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

16. Diskusia

17. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ). 

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 • predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 • podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 27. júna 2019 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením  jeho  podobizne,  zachytenej  na obrazový záznam alebo audioaudiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. júna 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronickou formou   na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 27.06.2019“

        resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 27.06.2019“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1139: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ ako posledný brániaci hráč, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.6.2019.

U1153: Peter Sukovský  (MFK Vranov nad Topľou, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 14.6.2019.

Vylúčený po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1140: Pavol Krajňák (FK Poprad, I. LMD U17), od 13.6.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U1141: Timotej Múdry (MFK Ružomberok, I. LSD U19), od 10.6.2019. 

U1142: Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19). 

U1143: Samuel Loffay (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), obaja od 9.6.2019. 

U1144: Mário Baláž (FC Nitra, I. LMD U17), od 12.6.2019.

U1145: Alex Olejár (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U17), od 13.6.2019.

U1146: Sebastian Tamajka (MFK Skalica, I. LSŽ U15), od 8.6.2019.

U1147: Radovan Medvecký (MFK Ružomberok, I. LSŽ U15), od 10.6.2019.

U1148: Naše PODHORIE o. z. (II. liga ženy, skupina B). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 21. kola II. liga ženy, skupina B MŠK Považská Bystrica – Naše PODHORIE, ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U1149: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1150: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 250 €

II. liga mužov: 150 €

Dorastenci: 30 €
Žiaci: 0 €

Ženy a juniorky: 0 €

FUTSAL:

U1151: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1152: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:  
VARTA Futsal liga: 50 €  
FEJ: 20 €
DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.6.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje: 

 • termín prihlasovania (výhradne cez ISSF) do súťaže II. liga mužov súťažného ročníka 2019/2020 sa končí 15.6.2019 o 23:59 hod. FC ŠTK 1914 Šamorín je povinný najprv predložiť správu audítora o overení účtovnej závierky klubu za finančný rok 2018. Žrebovacie čísla budú FK pridelené podľa konečného umiestnenia v súťažnom ročníku 2018/2019. Zmeny môžu byť vykonané len v odôvodnených prípadoch;
 • termín prihlasovania do súťaže Slovnaft Cup 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. Pre FK II. ligy mužov je prihlásenie sa povinné, okrem B družstiev.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje

 • FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 výhradne cez ISSF od 17.6. do 30.6.2019, 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia;
 • finálový turnaj o Majstra SR U15 sa uskutoční na štadióne NTC Poprad v dňoch 20. – 22.6.2019. Vyžrebovanie je zverejnené na futbalnete;
 • v dňoch 18.6. (Poprad), 20.6. (Brezno) a 22.6.2019 (Zlaté Moravce) – vždy o 17:00 hod. sa odohrajú kvalifikačné stretnutia o postup do I. LSD medzi víťazmi II. LSD. Vyžrebovanie bude uverejnené na futbalnete.

Schvaľuje:

U17/16, 33. kolo: Slovan BA – D. Streda 14.6. o 10:00 / 12:15.

U13/12, 22. kolo: Stropkov – Vranov 18.6. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

 • FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 výhradne cez ISSF od 17.6. do 30.6.2019, 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia;
 • finálový turnaj WU19/15 o Majstra SR sa uskutoční na štadióne MFK Tatran Liptovský Mikuláš v dňoch 23. – 25.6.2019. Vyžrebovanie bude uverejnené na futbalnete.

Kvalifikačné stretnutia o postup do I. ligy žien:

Nové Zámky – Trenčín 16.6. o 16:00 v Topoľčanoch;

Trenčín – Poprad 19.6. o 14:00 v Martine-Žabokrekoch;

Poprad – Nové Zámky 23.6. o 11:00 v Žarnovici.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ R. Sobota v termíne 20.7. – 7.10.2019 v R. Sobote organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že ObFZ R. Sobota so súhlasom TÚ SFZ, dňa 21.6.2019 v R. Sobote organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 16.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.obfzrs.sk.

Oznamuje  trénerom, že  ObFZ Žilina,  v spolupráci so SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 23.6.2019 v Žiline organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, v spolupráci s Kids Fun Academy LM a so súhlasom TÚ SFZ, od 27.7. do 17.8.2019 organizuje  Blokový seminár – 5 TJ mládeže, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC/B licencie v rozsahu 5 hodín. Pre uznanie je potrebné absolvovať min. 3 TJ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie, na www.ssfz.sk a na www.obfz-lm.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie Česko – slovenského pohára dorastu 2019 (ihrisko MFK Skalica):

18.6. o 11:00 MŠK Žilina – AC Sparta Praha (U17): A. Somoláni, Ferenc, Borsányi, Chromý

18.6. o 13:30 ŠK Slovan Bratislava – SK Slavia Praha (U19): Dohál, Galo, Vitko, Jurenka

Obsadenie miniturnaja o majstra SR U15 (NTC Poprad):

20.6. o 15:00 Žilina – Trenčín  Kozák, Poracký, Kmec

20.6. o 17:00 Slovan – Prešov  Kmec, Poracký, Kozák

21.6. o 11:00 Slovan – Trenčín  Nemček, Túma, Foltán

21.6. o 13:00 Prešov – Žilina  Foltán, Túma, Nemček

22.6. o 09:30 Trenčín – Prešov  Kačenga, D. Bobko, J. Straka

22.6. o 11:30 Žilina – Slovan  J. Straka, D. Bobko, Kačenga

Oznamuje, že letné fyzické previerky a doškoľovací seminár rozhodcov SFZ a programu Šanca sa uskutoční v dňoch 14. – 15.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Parilák od 6.6., do prihlásenia, Haring 21. – 28.6., Vorel 6. – 28.6. (oprava termínu), Ruc 21.6. – 13.7., Perát PN 10. – 17.6., Kuba 30.6. – 4.7., Foltán 20. – 31.7., Čajka 26.6. – 7.7., Túma 22. – 25.7. a 24.8.

Úsek PR oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Letný seminár DS  sa uskutoční v dňoch 12. – 13. júla 2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28).  Pozvánka  s programom  bude  všetkým  účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že  v  spolupráci s KRaD SsFZ, v  termíne 26. – 27. júla. 2019  usporiada v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám. 1. mája 117) dvojdňové licenčné semináre na získanie licencie Delegáta zväzu (“A“) a licencie Delegáta stretnutia (“P“). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu, resp. licencie Delegáta stretnutia, môžu zaslať záväznú prihlášku členovi KD SFZ p. Jaroslavovi Švarcovi na e-mailovú adresu jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Výška poplatku je stanovená na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia sa spočíva aj v tom, že prihlásený je povinný uhradiť celkové náklady na seminár aj v prípade, ak by sa ho v konečnom dôsledku z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje, že družstvá s právom účasti v sezóne 2019/2020 (Pinerola Futsal 1994, MIMEL Lučenec, Wild Boys ´02 Bratislava, ŠK Makroteam Žilina, FC Spartak Trnava – futsal, Lion car MIBA B. Bystrica, Futsal Team Levice, MŠK Žilina FUTSAL, FK Ekoprim Prešov, MŠK N. Zámky futsal) sa môžu prihlásiť do súťaže cez elektronickú podateľňu ISSF v termíne do 30.6.2019;
 • oznamuje, družstvám, ktoré získali finančnú odmenu za umiestnenie v sezóne 2018/2019, že táto bude vyplácaná v zmysle čl. C/2/d RS.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8. – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich úradných správach. Svoju účasť treba nahlásiť najneskôr do 30.6.2019 na email rozhodcovia@futsalslovakia.sk;
 • žiada regionálne združenia o nahlásenie záujemcov o školenie rozhodcov futsalu v termíne do 30.6.2019.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 24. – 25. júna 2019 odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť, komfort a komunikácia s fanúšikmi je naša priorita“ pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným UEFA seminárom a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám. 

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je do 17.6.2019 potrebné vyplniť záväznú prihlášku a zaslať ju na e-mail marek.majercak@futbalsfz.sk, v kópii na peter.france@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.