Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 9. 6. 2018

piatok, 08.06.2018
|
Posledná aktualizácia 08.6.2018 15:55

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 2. júna 2018 prerokoval a delegátom riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 28. 6. 2018 v Bratislave, odporučil nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí).
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie.
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
 4. Udeľovanie ocenení SFZ.
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022.
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022.
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020.
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2017.
 15. Schvaľovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti a vytvorenie trvalého sídla SFZ.
 16. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
 17. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
 18. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ).
 19. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ).
 20. Schvaľovanie návrhu na  riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.
 21. Diskusia.
 22. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu riadnej konferencie SFZ, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Schvaľuje návrh vybraných športovo-technických náležitostí súvisiacich s riadením a organizáciou súťaží RFZ a ObFZ.

Ukladá povinnosť predsedom RFZ a ObFZ zabezpečiť v príslušnom predpise úpravu požiadavky natáčania neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu s trvalým údajom plynúceho času a záznam z každého stretnutia povinne vkladať do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

Ukadá povinnosť predsedom RFZ a ObFZ zabezpečiť v prísušnom predpise úpravu požiadavky zákazu pôsobenia trénera v dvoch rôznych futbalových kluboch v kategórii dospelých v rovnakom časovom období.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK II. ligy sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásenie sa FK II. ligy do Slovnaft Cupu je povinné.

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do II. ligy mužov výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou, ale ich konečné zaradenie do súťaže je podmienené splnením podmienok licenčného konania a udelením licencie.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára – Slovnaft  Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásiť sa môžu len FK I., II., III., IV. a V. ligy.

Kvalifikačné stretnutie o postup do I. DL (U19) sa uskutoční 21. 6. 2018 o 17:00 na štadióne v Ružomberku.

Schvaľuje:

U19:

32. kolo: Ružomberok – Žilina v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Betónová aréna Bešeňová (Bešeňová), Prešov – Trenčín v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Športový areál TJ Sokol Ľubotice (Ľubotice);

33. kolo: Trnava – Prešov 16. 6. o 13:00 (areál Slávie na Rybníku).

U17/16, 33. kolo: Prešov – Trnava 16. 6. o 13:00 / 15:15.

U15/14:

26. kolo: Slovan BA – Z. Moravce-Vráble v pôvodnom termíne, ale na UT Pasienky.

Nadstavbová časť, 9. kolo: Snina – Michalovce  13. 6. o 10:00 / 12:00, Juventus Žilina – Martin 14. 6. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

26. kolo: Humenné – Bardejov 8. 6. o 15:00 / 16:30, ihrisko pri Mlyne (Humenné);

27. kolo: Prešov – Michalovce 18. 6. o 14:00 / 15:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa už môžu prihlasovať do nového ročníka I. ligy žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 10. 7. 2018, plánovaný začiatok súťaže je 25. 8. 2018.

Oznamuje, že FK sa už môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou.

Schvaľuje:

II. liga, skupina A, 26. kolo: Petržalka – D. Streda 10. 6. o 17:00, Z. Moravce-Vráble – Svätý Jur 10. 6. o 17:00, N. Zámky – Dúbravka 9. 6. o 14:00.

Oznamuje termíny kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy:

16. 6. o 16:00 víťaz skupiny B – víťaz skupiny C, ihrisko Tatran L. Mikuláš;       
20. 6. o 17:00 víťaz skupiny C – víťaz skupiny A, ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen;         
24. 6. o 15:00 víťaz skupiny A – víťaz skupiny B, ihrisko MFK Topvar Topoľčany.

Po každom stretnutí sa budú kopať kopy na bránu zo značky PK (ako v pohárovom stretnutí)

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra organizuje v termíne 2. – 8. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Žilina, dňa 24. 6. 2018 v Bytčici organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s VsFZ organizuje nasledovné semináre:

 • 17. 6. 2018, Sninské rybníky – Seminár trénerov mládeže UEFA B/GC licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 13. 6. 2018;
 • 29. 6. 2018, Drienica – Seminár trénerov mládeže UEFA B/GC licencie, v rozsahu 7 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22. 6. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava dňa 24. 6. 2018 v Trnave organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Žiada trénerov,  ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je ju potrebné zaslať na: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje, že v zmysle uznesenia VV SFZ, sú jednotlivé RFZ a ObFZ povinné zapracovať do rozpisov súťaží, že od sezóny 2018/2019 žiadny tréner družstva dospelých nemôže súčasne pôsobiť v dvoch kluboch.

Informuje, že od súťažného ročníka 2019/2020 je zámerom SFZ, aby požadovaná kvalifikácia hlavného trénera v tretej najvyššej súťaži bola minimálne UEFA A licencia. Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a licencia musí byť platná.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený  po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1048:  Martin Petro (AS Trenčín, I. LSD U19),  vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 2. 6. 2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1049: Simon Vlasák (FC Nitra, I. LMD U17).

U1050: Oliver Luterán (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U17).

U1051: Kristián Krokavec (MŠK R. Sobota, I. LSŽ U15), všetci od 3. 6. 2018.

U1052: MFK Skalica (baráž o účasť vo FL). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1039 a za HNS hráča č. 42 Lukáša Opielu (prerazenie časti reklamného nosiča FL) počas barážového stretnutia o účasť vo FL FK Senica – MFK Skalica, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 47/2c a čl. 12/3 DP a povinnosť nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, podľa čl. 43/2o DP.

U1053: FK Dubnica.  Berie na vedomie písomné stanovisko klubu k U750 (doručené dňa 23. 4. 2018) a na základe vlastných zistení a stanoviska LPeK SFZ, disciplinárne konanie vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ, v súvislosti s nesplnením finančných záväzkov voči Jánovi Zápotokovi, podľa čl. 78/5a DP, zastavuje.

U1054: Ivan Kmotrík ml. /1215198/. Berie na vedomie odvolanie voči U906 a U991 (doručené dňa 4. 6. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U1055:  Dávid Špak (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U1001 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 7. 6. do 31. 12. 2018.

U1056: Berie na vedomie medializované skutočnosti (informácie) týkajúce sa podozrenia z korupčného správania vo Fortuna lige a žiada oddelenie Integrity futbalu SFZ o poskytnutie stanoviska v rámci šetrenia veci.

U1057: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1058: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Fortuna liga: 150 €

II. liga mužov: 100 €

Dorastenci: 30 €    
Ženský futbal a žiaci: 0 €     

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14. 6. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1. 6. 2018 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2018/19 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2018). Ich detailná verzia, je zverejnená na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U18:

12.6. o 17:00 Slovensko – Bielorusko Chromý, Mókoš, Jankovič, Ruc, NTC Senec;

14.6. o 11:00 Slovensko – Bielorusko Mastiš, Roszbeck, Lauer, Parilák, NTC Senec.

Ospravedlnenia: M. Krivošík od 8. 6. k dispozícii KR, Barenčík 15. – 20. 6., Valentová 16. – 27. 6., Valent  16. – 27. 6., Nemček 15. 6. – 12. 7., P. Krivošík 21. 6. – 1. 7., Vitko 14. – 17. 6., Jekkel 29. 6. – 8. 7., A. Somoláni 24. – 29. 6., Ruc 21. – 29. 6., 4. – 9. 7., 27. – 30. 7., Ježík 29. 6. – 13. 7.

Úsek PR – ospravedlnenia: Špivák 2. – 5. 6., Slebodník 16. 6., Sluk 14. – 17. 6., Špivák 19. – 24. 6.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Zdechovan 12. – 17. 6.,  

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Schválila výsledky súťažného ročníka 2017/2018 a vyhlasuje, že majstrom Slovenska vo futsale pre sezónu 2018/2019 sa stal ŠK Slovan Bratislava futsal.

Výkonný výbor SF:

 • Oznamuje, že bezprostredne po skončení konferencie SF (cca 13:00 hod., hotel SUN Senec) sa uskutoční pracovné stretnutie grémia ligových a juniorských klubov k rozpisom súťaží 2018/2019 (na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a riadení 1. SLF, bod 2a);
 • oznamuje prihláseným záujemcom, že prvé dva bloky školenia trénerov „SFZ Futsal“ licencie 2018 sa konajú v dňoch 9. – 10. 6. v Senci (hotel SUN Senec, začiatok 14:00 hod. – pozor, zmena miesta konania, nie NTC Senec).

 

SEKRETARIÁT

SFZ organizuje v dňoch 26. – 27. 6. 2018 v NTC Senec školenie (odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach:

- právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí;

- verbálna a neverbálna komunikácia;

- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci;

- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany;

- praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra. Informácia s pozvánkou, záväznou prihláškou a potrebnými potvrdeniami je na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.