Úradná správa SFZ č. 49 zo dňa 16. 6. 2018

piatok, 15.06.2018
|
Posledná aktualizácia 15.6.2018 13:38

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 2. júna 2018 prerokoval a delegátom riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 28. 6. 2018 v Bratislave, odporučil nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2017
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/20
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia výročnej správy SFZ za rok 2017
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017
 15. Schvaľovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ)
 19. Schvaľovanie návrhu na riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ
 20. Diskusia
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu riadnej konferencie SFZ, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Schvaľuje návrh vybraných športovo-technických náležitostí súvisiacich s riadením a organizáciou súťaží RFZ a ObFZ.

Ukladá povinnosť predsedom RFZ a ObFZ zabezpečiť v príslušnom predpise úpravu požiadavky natáčania neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu s trvalým údajom plynúceho času a záznam z každého stretnutia povinne vkladať do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

Ukadá povinnosť predsedom RFZ a ObFZ zabezpečiť v prísušnom predpise úpravu požiadavky zákazu pôsobenia trénera v dvoch rôznych futbalových kluboch v kategórii dospelých v rovnakom časovom období.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK II. ligy mužov sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovnaft Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásenie sa FK II. ligy mužov do Slovnaft Cupu je povinné.

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do II. ligy mužov, ale ich konečné zaradenie do súťaže je podmienené splnením podmienok licenčného konania a udelením licencie. Termín uzávierky prihlášok je 24. 6. 2018 do 24:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovnaft  Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásiť sa môžu len FK I., II., III., IV. a V. ligy.

Kvalifikačné stretnutie o postup do I. LSD (U19) sa uskutoční 21. 6. 2018 o 17:00 na štadióne v Ružomberku.

Termín podania prihlášok do súťaží mládeže riadených SFZ je do 20. 6. 2018 do 24:00 hod.

Schvaľuje:

U17/16, 33. kolo: Senica – Žilina 15. 6. o 15:00 / 17:15 (Čáčov), Michalovce – Bardejov v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Močaranoch.

U15/14:

Nadstavbová časť:

7. kolo: výsledok nedohraného stretnutia U14 Juventus Žilina – Podbrezová (2:2) ostáva v platnosti. Stretnutie sa nebude dohrávať;

8. kolo: výsledok nedohraného stretnutia U14 Ružomberok – Prešov (8:1) ostáva v platnosti. Stretnutie sa nebude dohrávať;

10. kolo: Michalovce – Bardejov 16. 6. o 10:00 / 12:00 (Močarany).

U13/12:

Žiada FK Podbrezovú a B. Bystricu (obe U13/12) o písomné vyjadrenie, prečo sa stretnutia 27. kola hrali v inom termíne, ako bolo plánované a o zmenu termínu nebolo požiadané.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa už môžu prihlasovať do nového ročníka I. ligy žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 10. 7. 2018, plánovaný začiatok súťaže je 25. 8. 2018.

Oznamuje, že FK sa už môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou.

Kontumuje:

II. liga, skupina A, 26. kolo: Petržalka – D. Streda 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím SP, čl. 82/b a prípad odstupuje na DK SFZ.

Schvaľuje, v zmysle SP, čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev II. ligy žien, skupiny A a B.

Oznamuje termíny kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy:

16. 6. o 16:00 AS Trenčín – Lokomotíva Košice, ihrisko Tatran L. Mikuláš;        
20. 6. o 17:00 Lokomotíva Košice – FC Spartak Trnava, ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen; 24. 6.  o 15:00 FC Spartak Trnava – AS Trenčín, ihrisko MFK Topvar Topoľčany.

Po každom stretnutí sa budú kopať kopy na bránu zo značky PK (ako v pohárovom stretnutí).

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Žilina, dňa 24. 6. 2018 v Bytčici organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava dňa 24. 6. 2018 v Trnave organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s VsFZ dňa 29. 6. 2018 v Drienici organizuje Seminár trénerov mládeže UEFA B/GC licencie, v rozsahu 7 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje, že v zmysle uznesenia VV SFZ, sú jednotlivé RFZ a ObFZ povinné zapracovať do rozpisov súťaží, že od sezóny 2018/2019 žiadny tréner družstva dospelých nemôže súčasne pôsobiť v dvoch kluboch.

Informuje, že od súťažného ročníka 2019/2020 je zámerom SFZ, aby požadovaná kvalifikácia hlavného trénera v tretej najvyššej súťaži bola minimálne UEFA A licencia. Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a licencia musí byť platná.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený  po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1059: Mário Galba (FK Senica, I. LSD U19), vylúčený za HNS – udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti tváre (tzv. facka) a vzájomná konfrontácia s hráčom hostí č. 10, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 10. 6. 2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1060: Roman Begala (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 11. 6. 2018.

U1061: Roman Jambor (AS Trenčín, I. LMD U17).

U1062: Richard Poliak (Partizán Bardejov, I. LMD U17).

U1063: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), všetci od 10. 6. 2018.

U1064: Jakub Sedláček (FK Železiarne Podbrezová). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP, uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).

U1065: FK DAC 1904 D. Streda (II. liga ženy, skupina A). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o písomné stanovisko ku kontumácii stretnutia, podľa čl. 82/1b SP (nenastúpenie družstva na stretnutie) 26. kola II. ligy ženy, skupina A FC Petržalka – FK DAC 1904 D. Streda, odohratého dňa 10. 6. 2018, do 20. 6. 2018. 

U1066: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1067: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 € 

FUTSAL:

U1068: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1069: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.    

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21. 6. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1. 6. 2018 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2018/19 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2018). Ich detailná verzia, je zverejnená na webe SFZ v sekcii SFZ/Legislatíva/Pravidlá hry.

Obsadenie kvalifikačného stretnutia o postup do I. LSD (U19):

21.6. o 17:00 Poprad – B. Bystrica Dohál, Štrbo, Galo, Ježík, Cuninka (ihrisko MFK Ružomberok).

Obsadenie finálového turnaja M-SR st. žiakov U15 (ihrisko NTC Poprad):

21. 6. o 15:00         Žilina – Trnava      Kmec, Poracký, Kozák;              

21. 6. o 17:00         Slovan – Prešov    Kozák, Poracký, Kmec;

22. 6. o 11:00         Slovan – Trnava    Micheľ, Perát, J. Straka;      

22. 6. o 13:00         Prešov – Žilina      J. Straka, Perát, Micheľ;

23.6. o 09:30          Trnava – Prešov    Libiak, Jekkel, Ihring;

23.6. o 11:30          Žilina – Slovan      Ihring, Jekkel, Libiak.

Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia:

30.6. o 19:00: D. Streda – Ferencváros         Smolák, Kováč, Pozor.

Ospravedlnenia: Špivák 20. – 28. 6., Kráľovič 16. 6., Poláček od 11. 6., do prihlásenia, Mihalík 17. – 25. 6., Chromý 22. 6. – 1. 7., Sučka 15. – 16. 7., Vass od 1. 7. k dispozícii KR.

Úsek PR – ospravedlnenie: Hracho 1. – 9. 7.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • vyzýva kluby s právom účasti vo VARTA Futsal Lige 2018/2019 na prihlasovanie družstiev do súťaže prostredníctvom ISSF v lehote do 30. 6. 2018; klub je súčasne povinný prihlásiť aj min. jedno juniorské družstvo do súťaží FEJ U20, resp. FEJ U17;
 • vyzýva kluby na prihlasovanie družstiev do juniorských súťaží FEJ U20 a FEJ U17 prostredníctvom ISSF v lehote do 30.6.2018.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Deleguje na medzinárodný prípravný zápas žien Slovensko – Česko, 23. 6. 2018 o 17:30 v Myjave R  Belavý, Budáč st.

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že dňa 23.6.2018, po skončení prípravného zápasu žien Slovensko – Česko  (cca 19:00 hod., športová hala Myjava) sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov ligových klubov ženského futsalu k súťažiam ročníka 2018/2019;
 • oznamuje prihláseným záujemcom, že druhé dva bloky školenia trénerov „SFZ Futsal“ licencie 2018 sa konajú v dňoch 23. – 24. 6. 2018 v Myjave a Starej Turej, so začiatkom 23. 6. 2018 o 13:00 hod. (presný program doručí e-mailom na adresy účastníkov oddelenie vzdelávania SFZ);
 • oznamuje trénerom, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby poslali žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal", spolu s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) na education@futbalsfz.sk; žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty;
 • oznamuje fyzickým osobám (FO), ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:
 1. reprezentanti vo futsale, ktorí absolvovali minimálne 25 oficiálnych štartov za A reprezentáciu SR. Nárok na udelenie trénerskej licencie vzniká po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok príslušného školenia organizovaného SFZ;
 2. držitelia základných trénerských futbalových licencií po absolvovaní špeciálnej časti záverečných skúšok daného školenia;
 3. absolventi fakúlt príslušných vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná výchova, resp. trénerstvo, ktorí absolvovali a ukončili voliteľný predmet alebo povinne voliteľný predmet Futsal v rozsahu minimálne jedného semestra,

aby najneskôr do 30. 6. 2018 na e-mailovú adresu education@futblasfz.sk zaslali žiadosť nachádzajúcu sa na adrese:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/u/t/futbalsfz.sk/53/89/5389193d-5cf7-4eaa-b37e-2bd96b884595.pdf

V žiadosti je potrebné vyznačiť, na základe ktorého z horeuvedených kritérií FO žiada o "SFZ Futsal licenciu“ a priložiť kópiu potrebných dokladov (kópiu trénerskej licencie, VŠ diplom príslušného zamerania a kópiu výpisu absolvovaných predmetov alebo index). V prípade bodov a) a b) budú FO doručené materiály, ktoré budú predmetom záverečných skúšok (Pravidlá futsalu a Základy teórie a didaktiky futsalu) a budú oznámené termíny záverečnej skúšky. V prípade bodu c) bude FO doručená Licencia spolu s Diplomom (ak ešte FO nie je evidovaná v ISSF, bude potrebná aj prihláška do ISSF, spolu s fotografiou v elektronickej podobe)

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/03/5b2aa305-e3c1-4657-9b4c-347ddb007c0e.pdf

SEKRETARIÁT

SFZ organizuje v dňoch 26. – 27. 6. 2018 v NTC Senec školenie (odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach:

- právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí;

- verbálna a neverbálna komunikácia;

- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci;

- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany;

- praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra. Informácia s pozvánkou, záväznou prihláškou a potrebnými potvrdeniami je na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.