Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

Posledná aktualizácia 19.6.2020 11:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_49.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U716: Miladin Vujošević (FK Dukla B. Bystrica, II. liga).

U717: Lukáš Horváth (FK Poprad, II. liga), obaja od 14.6.2020.

U718: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhodenie plastových pohárov mimo HP) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL MFK Dukla B. Bystrica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.6.2020. Zároveň žiada klub o poskytnutie stanoviska o nedodržaní plnenia manuálu organizácie zápasov, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s COVID-19.

U719:  Peter Lukášek (414411). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného k U713 a za poškodenie dobrého mena futbalu, podľa čl. 65/1 DP, ukladá disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa čl. 65/2 a čl. 11/2 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze písomne sa ospravedlniť Tomášovi Medveďovi – členovi VV SFZ – zástupcovi hráčov, podľa čl. 43/2n DP a zároveň povinnosť predložiť splnenie ochranného opatrenia do 7 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

U720: Oznamuje, že o disciplinárnych sankciách – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, uložených v prípade účastníkov mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.

U721: Opätovne oznamuje, že disciplinárne sankcie – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v prípade účastníkov II. ligy umiestnených na 1. až 6. mieste, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o skrátenom modeli dohratia II. ligy v súťažnom ročníku 2019/20, sa vykonajú v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ. Zároveň oznamuje, že o disciplinárnych  sankciách  uložených účastníkom II. ligy umiestnených na 7. až 16. mieste, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.6.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. Zaradenie družstva do II. ligy mužov je podmienené splnením opatrenia uloženého POLK v rozhodnutí o podmienečnom udelení licencie. Začiatok súťažného ročníka 2020/2021, schválený komisiou pre riadenie II. ligy, je naplánovaný na 1. – 2.8.2020.

FK sú povinné sa prihlásiť do Slovnaft cupu 2020/2021, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. FK II. ligy budú nasadené do 2. kola.

Pracovné stretnutie FK II. ligy je naplánované na 23.7.2020. Miesto a čas bude upresnený v nasledujúcej ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

 • Na základe schválenia VV SFZ, bude v novom ročníku UEFA Ligy mládeže U19 pôsobiť MŠK Žilina;
 • FK mládeže (I. a II. LSMD, st. a ml. žiaci a prípravky) sa môžu prihlasovať do súťaží súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. FK, ktorý sa nechce prihlásiť do súťaže, je povinný postupovať podľa SP, čl. 17/6.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

 • Na základe schválenia VV SFZ, bude v ročníku 2020/2021 UEFA Ligy majstrov žien, pôsobiť ŠK Slovan Bratislava futbal;
 • FK sa môžu prihlasovať do súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. (I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár);
 • Začiatok súťažného ročníka 2020/2021 je naplánovaný na 15. – 16.8.2020;
 • Aktív FK ženského futbalu sa uskutoční 20.7.2020 od 10:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene. Program bude FK zaslaný emailovou poštou.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje, že zasadnutie odvolacieho orgánu licenčného konania (OOLK) sa uskutoční dňa 24.6.2020 od 10:00 hod. v sídle SFZ.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 2020/2021 (august 2020 – jún 2021). Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 25.7. 30.9. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 26.7. – 14.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.7.2020;
 • Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie, v termíne 30.7.2020 v Bratislave. Prihlásiť sa na ZS je možné do 17.7.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 27.6.2020, Stará Ľubovňa – Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFK Stará Ľubovňa. Náhradný termín za zrušený seminár v pôvodnom termíne 14.3.2020. Seminár je už kapacitne naplnený, o programe budú prihlásení informovaní emailom;
 • 20.7. 10.8.2020, Závažná Poruba/Palúdzka – Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie 4 TJ mládeže (k uznaniu 5 hodín je potrebné absolvovať minimálne 3 TJ) – organizátor Kids Fun Academy LM, v spolupráci s TMK LFZ a SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.7.2020;
 • 5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, programu Šanca a žien FIFA: 25. – 26.7.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka, program, skupiny a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Zemko 26. – 30.6., Košecký 3. – 6.7., Valentová 9. – 30.6.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 24.7.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Sluk 4.7.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubom (v zátvorke je uvedený starý názov):

BFZ:  FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA (FKP Dúbravka Bratislava), FC Záhorská Ves (FK Záhorská Ves).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • dočasne pozastavil činnosť komisie pre riadenie súťaží SF (Exekutívy SF), pozastavil účinnosť Štatútu Exekutívy SF a rozhodol o novom modeli riadenia súťaží SF pre súťažný ročník 2020/2021;
 • schválil Rozpis VARTA Futsal ligy 2020/2021.

SEKRETARIÁT

Dáva do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ. Prípadné návrhy na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu, aj s odôvodnením, je potrebné zaslať na emailovú adresu (rapp@futbalsfz.sk) najneskôr do 23.6.2020, 23:59 hod. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ je dostupný na linku:

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.