Úradná správa SFZ č. 49 zo dňa 21. 6. 2019

piatok, 21.06.2019
|
Posledná aktualizácia 21.6.2019 14:14

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na svojom zasadnutí dňa 1.5.2019 rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 27. júna 2019 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci. Delegátom konferencie odporúča nasledovný návrh programu: 

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2018

6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ

9. Schvaľovanie návrhu na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom “Prezidentský pohár“

10. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2018

11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2018

12. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ

13. Voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov

14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

16. Dočasné poverenie výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

17. Diskusia

18. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 • predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 • podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 27. júna 2019 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením  jeho  podobizne,  zachytenej  na obrazový záznam alebo audioaudiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. júna 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronickou formou   na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 27.06.2019“

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 27.06.2019“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2 ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1177: Artur Gajdoš (AS Trenčín, I. LSŽ U15), od 21.6.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U1154: Patrik Danek (FC Nitra, I. LSD U19).

U1155: Dávid Strákoš (FC Nitra, I. LSŽ U15), obaja od 16.6.2019.

U1156: Fábián Fatona (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSŽ U15), od 15.6.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U1157: Martin Drobena (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), od 16.6.2019.

U1158: Marek Filo (1159689). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U367 a žiadosť zamieta

U1159: Milan Bortel (1157837). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1160: Viktor Bugár (1189183). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1161: Ivan Gažík (1273190). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1162: Branislav Jašurek (1133684). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1163: Juraj Koprda (1093408). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1164: Juraj Kuráň (1165313). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1165: Marcel Podolák (1313678).  Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1166: Anton Poruba (1056861). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1167: Daniel Smorádek (1054108). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1168: Marián Stančík (1208849).  Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1169: Ivan Širilla (1160158). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1170: Ladislav Šmárik (1020053). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1171: Martin Šomský (1069585). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1172: Jozef Žižlavský (1373131). Na základe U962 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 25.6.2019

U1173: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1174: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 

FORTUNA liga 250 €, 

II. liga mužov 150 €,

dorastenci 30 €,

žiaci, ženy a juniorky 0 €.  

U1178: MFK Zvolen. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U877, vo veci č. k. KS/5/2018 Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ku dňu 24.5.2019 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U1002. 

U1179: MFK Zvolen. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U949, vo veci č. k. KS/13/2018 Miroslav Gregáň, v zast. Vladimír Varga proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ku dňu 21.6.2019 a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U1070.

FUTSAL:

U1175: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1176: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 

VARTA Futsal liga 50 €, 

FEJ 20 €. 

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.6.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje: 

 • termín prihlasovania do súťaže Slovnaft Cup 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. Pre FK II. ligy mužov je prihlásenie sa povinné, okrem B družstiev;
 • na základe schválenia VV SFZ zo dňa 18.6.2019, je SLAVOJ Trebišov zaradený do II. ligy mužov súťažného ročníka 2019/2020;
 • zaradenie družstiev do II. ligy mužov a žrebovacie čísla: 1. FK Železiarne Podbrezová, 2. FK Poprad, 3. MFK Skalica, 4. MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 5. KFC Komárno, 6. MFK Dukla Banská Bystrica, 7. FK Dubnica n. Váhom, 8. FC Petržalka, 9. SLAVOJ Trebišov, 10. Partizán Bardejov BŠK, 11. MŠK Žilina B, 12. FC ŠTK 1914 Šamorín, 13. MFK Ružomberok B, 14. MŠK Púchov, 15. ŠK Slovan Bratislava futbal B, 16. FC Košice;
 • dňa 11.7.2019 sa od 11:00 hod. vo Vyhniach uskutoční stretnutie klubov II. ligy mužov. Účasť zástupcov klubov je nutná.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že termín prihlasovania sa do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje:

 • termín prihlasovania sa do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia;
 • finálový turnaj WU19/15 o Majstra SR sa uskutoční na štadióne MFK Tatran Liptovský Mikuláš v dňoch 23. – 25.6.2019. Vyžrebovanie je zverejnené na stránke futbalnet.sk. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ R. Sobota v termíne 20.7. – 7.10.2019 v R. Sobote organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, v spolupráci s Kids Fun Academy LM a so súhlasom TÚ SFZ, od 27.7. do 17.8.2019 organizuje  Blokový seminár – 5 TJ mládeže, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC/B licencie v rozsahu 5 hodín. Pre uznanie je potrebné absolvovať min. 3 TJ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie, na www.ssfz.sk a na www.obfz-lm.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2019 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2019/2020 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2019). Ich detailná verzia, je zverejnená na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2019/2020:

PRAVIDLO 3

Hráč, ktorý je striedaný, musí opustiť hraciu plochu v najbližšom mieste na postrannej / bránkovej čiare okrem prípadu, keď je inštruovaný rozhodcom inak.

PRAVIDLO 4

Viac farebné / vzorkované spodné oblečenie je povolené, ak je presne rovnaké ako rukáv hlavného (základného) dresu (košele).

PRAVIDLO 5

Rozhodca nemôže zmeniť rozhodnutie o nadviazaní na hru potom, ak už hra bola nadviazaná. Za určitých okolností môže udeliť ŽK alebo ČK za predchádzajúci priestupok.

Ak rozhodca opúšťa hraciu plochu z dôvodu vzhliadnutia situácie VAR systémom a zavolá hráčov späť na hraciu plochu na konci polčasu, rozhodnutie ešte môže byť zmenené.

Členom realizačného tímu, ktorí sa správajú nešportovým spôsobom môže byť udelená ŽK alebo ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK bude udelená hlavnému trénerovi.

Ak je nariadený pokutový kop, vykonávateľ pokutového kopu môže byť ošetrený, prípadne môže byť posúdené jeho zranenie. Tento hráč môže zostať na hracej ploche a následne potom vykonať nariadený pokutový kop.

PRAVIDLO 7

Objasnenie rozdielu medzi prestávkou na schladenie tela (takzvaný „cooling“ break) a prestávkou na občerstvenie sa nápojmi.

PRAVIDLO 8

Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred začiatkom stretnutia, môže si vybrať vykonanie výkopu.

Rozhodcovská lopta bude vhodená brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri pokutového územia, alebo jednému z hráčov toho družstva, ktoré sa dotklo lopty ako posledné v mieste, kde došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči (oboch družstiev) musia byť v momente vhodenia rozhodcovskej lopty vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta.

PRAVIDLO 9

Nadviazanie na hru rozhodcovskou loptou potom, čo táto zasiahla rozhodcu (alebo ostatných rozhodcov) a smeruje do bránky, vedie k zmene družstva, ktoré má loptu pod kontrolou, alebo ak sa začína rozvíjať sľubný útok.  

PRAVIDLO 10

Brankár nemôže dosiahnuť gól hodením lopty rukou priamo do súperovej bránky.

PRAVIDLO 12

Text pre hranie lopty rukou bol prepísaný z dôvodov väčšej zrozumiteľnosti/dôslednosti s jasnými pokynmi preto, kedy by mala byť potrestaná (a nie nepotrestaná) „neúmyselná“ hra rukou.

Potvrdenie, že nepovolené hranie lopty rukou brankárom v jeho vlastnom pokutovom území nie je trestané disciplinárnou sankciou – ŽK alebo ČK.

Ak po vhodení lopty, alebo úmyselnej prihrávke od spoluhráča brankár neúspešne kopne, alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry, v takom prípade brankár môže hrať loptu rukou.

Rozhodca môže oneskoriť udelenie ŽK, alebo ČK do najbližšieho prerušenia hry, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, rýchlo vykonalo voľný kop a rozvinula sa gólová príležitosť.

ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól nebol uznaný.

Zoznam priestupkov, za ktoré rozhodca verbálne varuje (upozorňuje), alebo udeľuje ŽK, prípadne ČK členom realizačného tímu.

Všetky priestupky verbálneho charakteru budú potrestané nepriamym voľným kopom.

Kopnutie predmetu (objektu) je trestané rovnakým spôsobom, ako hodenie predmetu (objektu).

PRAVIDLO 13

Keď je vykonávaný nepriamy voľný kop, rozhodca môže ukončiť signalizáciu nepriameho voľného kopu, ak je jasné, že nemôže byť priamo dosiahnutý gól (napríklad pri väčšine nepriamych voľných kopoch za hráča mimo hry).

Pri voľných kopoch nariadených v prospech brániaceho družstva z ich vlastného pokutového územia je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie.

Ak je obranný múr brániacich sa hráčov vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, všetci útočiaci hráči musia byť najmenej 1 meter mimo múra. Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak vstúpia v čase jeho vykonania bližšie ako 1 meter k múru.

PRAVIDLO 14

V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať a brankár sa ich nesmie dotýkať.

V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, brankár musí mať najmenej časť jednej nohy na / alebo v línii s bránkovou čiarou, nemôže stáť za touto čiarou.

Ak sa priestupok stane potom, ako rozhodca dal pokyn na vykonanie pokutového kopu, ale ešte nie je vykonaný (lopta nie je v hre), musí byť vykonaný po udelení akejkoľvek ŽK alebo ČK. 

PRAVIDLO 15

Hráči súperovho družstva musia byť najmenej 2 metre od miesta na postrannej čiare, odkiaľ 

sa vykonáva vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, ak je vhadzujúci hráč v momente vhodenia lopty vzdialený od postrannej čiary.

PRAVIDLO 16

Pri kope od bránky je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie.

Zoznamy R a AR SFZ pre súťažný ročník 2019/2020 (nominačné listiny schválené VV SFZ dňa 18.6.2019):

Rozhodcovia SFZ:

Čiernik Michal, Dohál Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Greško Pavol, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kmec Patrik, Kolofík Tomáš, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Malárik Filip, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Pavlík Jozef, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Valent Igor, Ziemba Peter.

Rozhodcovia SFZ (projekt Šanca):

Bobko Radoslav ml., Dančo Michal, Dzivjak Lukáš, Ďurčo Martin, Holas Miroslav, Husár Dominik, Choreň Matej, Janček Denis, Legíň Milan, Matulová Miriama, Sučka Jaroslav, Tománek Lukáš.

Asistenti rozhodcov SFZ:

Ádám Gabriel, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav st., Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Košecký Jakub, Kováč Peter, Kuba Rastislav, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Štofik Dušan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav.

Asistenti rozhodcov SFZ (projekt Šanca):

Bereš Dávid, Bláha Dávid, Bobko Dávid, Burger Tomáš, Capík Dávid, Henček Róbert, Herdel Martin, Hrebeňár Matej, Hrenák Anton, Krivošík Martin, Lauer Lukáš, Lenický Ján, Mosor Jozef, Pacák Tobias, Poruban Denis, Ralbovský Tomáš, Tokoš Peter, Túma Tomáš, Volek Michal, Železňák Michal.

Rozhodkyne SFZ: 

Alezárová Ivana, Baníková Annamária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, Marušinová Mária, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra.

Oznamuje, že letné fyzické previerky a doškoľovací seminár rozhodcov SFZ a programu Šanca sa uskutoční v dňoch 14. – 15.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka, program seminára a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kráľovič 30.6. – 8.7., Štrbo 25.6. – 4.7., Košecký 28.6. – 12.7., Ziemba 21.6. – 8.7., J. Straka 22.6., Mosor 26. – 29.7., Borsányi od 17.6., do prihlásenia.

Úsek PR:

Zoznam PR SFZ pre súťažný ročník 2019/2020 (nominačná listina schválená VV SFZ dňa 18.6.2019):

Pozorovatelia rozhodcov SFZ:

Bacsa Gabriel, Balko Martin, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zábranský Jaroslav.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a program seminára budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Hracho 29.6. – 7.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zoznam delegátov SFZ pre súťažný ročník 2019/2020 (nominačná listina schválená VV SFZ dňa 18.6.2019): 

BENEDIKOVIČ Ladislav, BÓC Miroslav, BUDÁČ Marcel, ČAN Vladimír, DADYKIN Róbert, DŽUBÁK Ján, EPERJEŠI Marcel, FAJČÍK Miroslav, FARBULA Ján, FORGON Ján, GRÓF Ivan, CHALMOVIANSKY Eduard, JASENÁK Marián, JAŠKA Miroslav, KISS Ervín, KORMAN Štefan, KOŠIČÁR František, KOVALČÍK Jozef, LABANC Ján, LÔNČÍK Milan, MEDOVIČ Anton, NAGY František, OLŠAVSKÝ Štefan, PANÁK Ján, REPA Igor, SCHNEIDER Miroslav, ŠVARC Jaroslav, TOMÁŠOVÁ Renáta, VAĽKO Štefan, VANSA Vladimír, VOREL František, ZDECHOVAN Dušan, MERTINYÁK Michal.

Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.7.2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28). Pozvánka s programom bude členom komisie zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že Letný seminár DS  sa uskutoční v dňoch 12. – 13. júla 2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28).  Pozvánka  s programom  bude  všetkým  účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že  v  spolupráci s KRaD SsFZ, v  termíne 26. – 27. júla. 2019  usporiada v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám. 1. mája 117) dvojdňové licenčné semináre na získanie licencie Delegáta zväzu (“A“) a licencie Delegáta stretnutia (“P“). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu, resp. licencie Delegáta stretnutia, môžu zaslať záväznú prihlášku členovi KD SFZ p. Jaroslavovi Švarcovi na e-mailovú adresu jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Výška poplatku je stanovená na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia sa spočíva aj v tom, že prihlásený je povinný uhradiť celkové náklady na seminár aj v prípade, ak by sa ho v konečnom dôsledku z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubom (v zátvorke je uvedený starý názov):

BFZ: FC IMAS Stupava (FC Stupava); 

ZsFZ: FC Čiližská Radvaň (TJ Družstevník Čiližská Radvaň), Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD – ŠK Trstená na Ostrove (Športový klub Trstená na Ostrove); 

SsFZ: Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany (OFK Kotrčina Lúčka), Obecný športový klub Oravská Polhora (TJ Družstevník Oravská Polhora); 

VsFZ: FK 1971 Moravany (TJ Družstevník Moravany), Naša Haniska (FK Haniska), Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša (TJ OLYMPIA BORŠA).

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner