Úradná správa SFZ č. 50 zo dňa 23. 6. 2018

piatok, 22.06.2018
|
Posledná aktualizácia 22.6.2018 13:54

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojich júnových zasadnutiach prerokoval a delegátom riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 28. 6. 2018 v Bratislave, odporučil nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2017
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/20
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia výročnej správy SFZ za rok 2017
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017
 15. Schvaľovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ)
 19. Schvaľovanie návrhu na riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ
 20. Diskusia
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

V zmysle svojho uznesenia č. 85/18, ukladá povinnosť predsedom RFZ zabezpečiť v príslušnom predpise v súťažiach III. a IV. ligy mužov riadených RFZ, úpravu požiadavky povinného natáčania neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu, s trvalým údajom plynúceho času a záznam z každého stretnutia povinne vkladať do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK II. ligy mužov sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovnaft Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásenie sa FK II. ligy mužov do Slovnaft Cupu je povinné. Termín uzávierky prihlášok je 24. 6. 2018 do 24:00 hod.

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do II. ligy mužov, ale ich konečné zaradenie do súťaže je podmienené splnením podmienok licenčného konania a udelením licencie. Termín uzávierky prihlášok je 24. 6. 2018 do 24:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovnaft  Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásiť sa môžu len FK I., II., III., IV. a V. ligy. Termín uzávierky prihlášok je 24. 6. 2018 do 24:00 hod.

Oznamuje, že uzavretie súťaží a schválenie konečných tabuliek súťažného ročníka 2017/2018 uverejní v nasledujúcej ÚS.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa už môžu prihlasovať do nového ročníka I. ligy žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 10. 7. 2018, plánovaný začiatok súťaže je 25. 8. 2018.

Oznamuje, že FK sa už môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 10. 7. 2018 do 24:00 hod.

TECHNICKÝ ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“ najneskôr do 30. 6. 2018. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) ju treba zaslať na education@futbalsfz.skV prípade potreby absolvovania záverečnej skúšky, budú žiadatelia informovaní v priebehu mesiaca júl.

Oznamuje trénerom brankárov, že organizuje Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie – 2018. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať do 24. 7. 2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje, že v zmysle uznesenia VV SFZ, sú jednotlivé RFZ a ObFZ povinné zapracovať do rozpisov súťaží, že od sezóny 2018/2019 žiadny tréner družstva dospelých nemôže súčasne pôsobiť v dvoch kluboch.

Informuje, že od súťažného ročníka 2019/2020 je zámerom SFZ, aby požadovaná kvalifikácia hlavného trénera v tretej najvyššej súťaži bola minimálne UEFA A licencia. Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a licencia musí byť platná.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení  po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1070: Adam Dian (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19), vylúčený za HNS – slovná urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17. 6. 2018.

U1071: Dávid Prokopčák (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou do oblasti krku nadmernou silou, mimo súboja o loptu v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 15. 6. 2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1072: Daniel Dojčinovič (FC Nitra, I. LSD U19).

U1073: Matúš Rusnák (AS Trenčín, I. LSD U19), obaja od 17. 6. 2018.

U1074: Jiří Hejda (Partizán Bardejov, I. LMD U17), od 15. 6. 2018.

U1075: Šimon Horniak (FK Senica, I. LMD U17), od 16. 6. 2018.

U1076: Erik Daniel (MFK Ružomberok). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1010). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).

U1077: Šimon Horniak (FK Senica). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1075). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 30 €).

U1078: FK DAC 1904 D. Streda (II. liga ženy, skupina A). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1065 a za nepricestovanie na stretnutie 26. kola II. ligy ženy, skupina A FC Petržalka – FK DAC 1904 D. Streda dňa 10. 6. 2018, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu vo výške 150 € klubu FC Petržalka, a to do 15 dní od uverejnenia v uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U1079: Miloš Rechtorík (MFK Frýdek-Místek). Obdržala podnet od disciplinárnej komisie Ligovej futbalovej asociácie ČR (DK LFAČR), podľa čl. 69/2 DP za disciplinárne previnenie – verbálne výroky a hrubé urážky, s vyhrážaním sa delegovaným osobám, v súvislosti so stretnutím MFK Frýdek-Místek – FK Ústí n. Labem, odohratého 20. 5. 2018. Žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k horeuvedenému podnetu, podľa čl. 71/6 DP, do 27. 6. 2018.

U1080: Rabiu Ibrahim (ŠK Slovan Bratislava). Na základe Zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia FC Zbrojovka Brno – ŠK Slovan Bratislava, odohratého 20. 6. 2018 rozhodla, že za vylúčenie v stretnutí (prudké sotenie do oblasti hrudníka) ukladá menovanému DS, podľa čl. 49/1a DP – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 49/2a DP a čl. 12/2 DP.

U1081: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1082: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 € 

FUTSAL:

U1083: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1084: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.    

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28. 6. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1. 6. 2018 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2018/19 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2018). Ich detailná verzia, je zverejnená na webe SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Ospravedlnenia: Jenčura od 18.6. k dispozícii KR, Krahulec 19. – 22. 7. a 4. – 5. 8., Dohál 5. – 8. 7.Štrbo 5. – 8. 7.

Úsek PR – ospravedlnenie: Cuninka 21. 6.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Nominačná listina delegátov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019 (schválená VV SFZ, dňa 21. 6. 2018): Benedikovič Ladislav, Bóc Miroslav, Budáč Marcel, Čan Vladimír, Dadykin Róbert, Džubák Ján, Eperješi Marcel, Farbula Ján, Forgon Ján, Gróf Ivan, Chalmovianský Eduard, Chocholouš Jozef, Jasenák Marián, Jaška Miroslav, Kiss Ervín, Korman Štefan, Košičár František, Kovalčík Jozef, Labanc Ján, Lônčík Milan, Majsniar Ján, Medovič Anton, Mertinyák Michal, Nagy František, Olšavský Štefan, Panák Ján, Repa Igor, Schneider Miroslav, Švarc Jaroslav, Tomášová Renáta, Vaľko Štefan, Vansa Vladimír, Vorel František, Zdechovan Dušan.

Oznamuje, že Letný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční 4. – 5. 7. 2018. Miesto konania – Penzión Pálenica, Hlavná 69, Bernolákovo. Pozvaným osobám bola zaslaná pozvánka a program e-mailovou poštou. Zasadanie komisie bude dňa 4. 7. 2018 od 10:00 hod. v Bernolákove. Pozvánky a program zasadnutia komisie boli členom zaslané e-mailovou poštou.

Dňa 10. 6. 2018 bol uzatvorený zoznam prihlásených na licenciu delegát pre profesionálny futbal "Licencia P". V dňoch 5. – 6. 7. 2018 sa koná záverečný vzdelávací seminár „Licencie P" v Bernolákove. Pozvánky, študijné materiály a podklady úhrad seminára boli zaslané prihláseným jednotlivcom na ich emailovú adresu. ​

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmeny názvov klubov (v zátvorke je uvedený starý názov):  

ZsFZ: FK Dubnica nad Váhom (FK Dubnica), FK Bestrent Horná Krupá (TJ Družstevník Horná Krupá), FTC Trakovice (TJ Družstevník Trakovice), OFK ČERMANY, o. z. (TJ Družstevník Čermany), GFC Topoľčany (Girl´s Football Club Topoľčany), FK Voderady (TJ Družstevník Voderady).

SsFZ: MŠK NOVOHRAD Lučenec (ŠK NOVOHRAD Lučenec), STANZA, a.s. (FK Dukla Banská Bystrica), MFK Baník Veľký Krtíš (FK FC Baník Veľký Krtíš).

VsFZ:  OFK Spartak Brekov (FK obce Kochanovce/Brekov), TJ Sokol Jakubova Voľa (TJ Sokol ŠM Jakubova Voľa).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • vyzýva kluby s právom účasti vo VARTA Futsal Lige 2018/2019 na prihlasovanie družstiev do súťaže prostredníctvom ISSF v lehote do 30. 6. 2018; klub je súčasne povinný prihlásiť aj min. jedno juniorské družstvo do súťaží FEJ U20, resp. FEJ U17;
 • vyzýva kluby na prihlasovanie družstiev do juniorských súťaží FEJ U20 a FEJ U17 prostredníctvom ISSF v lehote do 30.6.2018.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • zmena v delegovaní R na medzinárodný prípravný zápas žien Slovensko – Česko, 23. 6. 2018 o 17:30 v Myjave R (Havrila namiesto Belavý).

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že dňa 23.6.2018, po skončení prípravného zápasu žien Slovensko – Česko  (cca 19:00 hod., športová hala Myjava) sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov ligových klubov ženského futsalu k súťažiam ročníka 2018/2019;
 • oznamuje prihláseným záujemcom, že druhé dva bloky školenia trénerov „SFZ Futsal“ licencie 2018 sa konajú v dňoch 23. – 24. 6. 2018 v Myjave a Starej Turej, so začiatkom 23. 6. 2018 o 13:00 hod. (presný program doručí e-mailom na adresy účastníkov oddelenie vzdelávania SFZ);
 • oznamuje trénerom, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby poslali žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal", spolu s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) na education@futbalsfz.sk; žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty;
 • oznamuje fyzickým osobám (FO), ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:
 1. reprezentanti vo futsale, ktorí absolvovali minimálne 25 oficiálnych štartov za A reprezentáciu SR. Nárok na udelenie trénerskej licencie vzniká po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok príslušného školenia organizovaného SFZ;
 2. držitelia základných trénerských futbalových licencií po absolvovaní špeciálnej časti záverečných skúšok daného školenia;
 3. absolventi fakúlt príslušných vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná výchova, resp. trénerstvo, ktorí absolvovali a ukončili voliteľný predmet alebo povinne voliteľný predmet Futsal v rozsahu minimálne jedného semestra, aby najneskôr do 30. 6. 2018 na e-mailovú adresu education@futbalsf.sk zaslali žiadosť nachádzajúcu sa na adrese:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/u/t/futbalsfz.sk/53/89/5389193d-5cf7-4eaa-b37e-2bd96b884595.pdf

V žiadosti je potrebné vyznačiť, na základe ktorého z horeuvedených kritérií FO žiada o "SFZ Futsal licenciu“ a priložiť kópiu potrebných dokladov (kópiu trénerskej licencie, VŠ diplom príslušného zamerania a kópiu výpisu absolvovaných predmetov alebo index). V prípade bodov a) a b) budú FO doručené materiály, ktoré budú predmetom záverečných skúšok (Pravidlá futsalu a Základy teórie a didaktiky futsalu) a budú oznámené termíny záverečnej skúšky. V prípade bodu c) bude FO doručená Licencia spolu s Diplomom (ak ešte FO nie je  evidovaná v ISSF, bude potrebná aj prihláška do ISSF, spolu s fotografiou v elektronickej podobe)

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/03/5b2aa305-e3c1-4657-9b4c-347ddb007c0e.pdf

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.