Úradná správa SFZ č. 51 zo dňa 30. 6. 2018

piatok, 29.06.2018
|
Posledná aktualizácia 29.6.2018 13:37

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle svojho uznesenia č. 85/18, ukladá povinnosť predsedom RFZ zabezpečiť v príslušnom predpise v súťažiach III. a IV. ligy mužov riadených RFZ, úpravu požiadavky povinného natáčania neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu, s trvalým údajom plynúceho času a záznam z každého stretnutia povinne vkladať do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje hracie dni a hracie časy účastníkov II. ligy mužov s.r. 2018/2019: Lokomotíva Košice – PIA ÚHČ, FK Pohronie – PIA 20:00, Skalica, Poprad, Komárno, Šamorín, Inter BA, L. Mikuláš, Bardejov, B. Bystrica, Dubnica a Lipany – SO ÚHČ, Petržalka a Žilina B – NE 10:30, Trebišov – NE ÚHČ.

Schvaľuje: 1. kolo: Žilina B – Bardejov 22. 7. o 17:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

 • V zmysle SP, čl. 23/e výsledky všetkých súťaží riadených SFZ v súťažnom ročníku 2017/2018;
 • V zmysle SP, čl. 23/f konečné tabuľky súťaží riadených SFZ v súťažnom ročníku 2017/2018;
 • V zmysle SP, čl. 24 zaradenie družstiev do súťaží pre súťažný ročník 2018/2019, na základe prihlášok a udelených licencií;
 • Pridelené žrebovacie čísla jednotlivým družstvám pre súťažný ročník 2018/2019. Žrebovacie čísla boli pridelené na základe umiestnenia družstva U19 a U15 v súťažnom ročníku 2017/2018;
 • Prehodnotenie počtov družstiev v 2. kole SC pre jednotlivé RFZ na základe počtu prihlásených družstiev:
  • BFZ – 9 družstiev (22 prihlásených družstiev)
  • ZsFZ – 33 družstiev (67 prihlásených družstiev)
  • SsFZ – 33 družstiev (68 prihlásených družstiev)
  • VsFZ – 26 družstiev (54 prihlásených družstiev)
 • Návrh zmien RS pre súťažný ročník 2018/2019.

ŠTK – ženský futbal oznamuje:

 • že FK sa musia prihlásiť do nového ročníka I. ligy žien, dorasteniek / žiačok (dvojička) výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Nový termín uzávierky prihlášok je 5. 7. 2018 do 23:59 hod. Plánovaný začiatok súťaže je 25. 8. 2018;
 • že FK sa musia prihlásiť do nového ročníka II. ligy žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 8. 7. 2018 do 23:59 hod. Plánovaný začiatok súťaže je 25. 8. 2018;
 • že FK sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára žien, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. Termín uzávierky prihlášok je 10. 7. 2018.

TECHNICKÝ ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“ najneskôr do 30. 6. 2018. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) ju treba zaslať na education@futbalsfz.skV prípade potreby absolvovania záverečnej skúšky, budú žiadatelia informovaní v priebehu mesiaca júl.

Oznamuje trénerom brankárov, že organizuje Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie – 2018. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať do 24. 7. 2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1085: Štefan Rusnák /1044957/. Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči rozhodcom, delegovaným osobám a SFZ a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) v stretnutí kvalifikácie o postup do I. LSD U19 FK Poprad – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 71/1, 3b, c, d DP, do 3. 7. 2018. Zároveň menovanému ukladá pozastavenie výkonu športu a funkcie, podľa čl. 76/2 DP, od 26. 6. 2018, až do doriešenia DK.

U1086: Milan Lônčík /1314204/. Na základe výpisu zo zápisnice č. 4 komisie delegátov SFZ, zo dňa 31. 5. 2018, doručenej DK dňa 22. 6. 2018 a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d, e DP žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k tvrdeniu, objasneniu skutočnosti a konfrontácii s AR2 z finálového stretnutia Slovnaft Cup-u ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, odohraného dňa 1. 5. 2018, do 3. 7. 2018. 

U1087: Lukáš Mravec /1198173/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1088: Peter Kosa /1230093/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1089: Matej Vargic /1166224/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1090: Peter Petrán /1125099/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1091: Marek Prošovský /1160995/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1092: Michal Pintér /1240078/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce, v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1093: Richard Novák /1152839/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1094: Ladislav Šosták /1226653/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1095: Michal Hamuľák /1198700/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1096: Vladimír Staš /1077577/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1097: Vladimír Andraščík /1182134/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1098: Jozef Kukulský /1256501/. Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie trénera, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 25. 6. 2018.

U1099: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1100: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 € 

U1103: Oznamuje klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.

FUTSAL:

U1101: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1102: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.    

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4. 7. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Nominačné listiny pre súťažný ročník 2018/2019 (schválené VV SFZ 21. 6.  2018 v Košiciach):

Rozhodcovia SFZ: 

Čiernik Michal, Dohál Martin, Ďurčo Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kmec Patrik, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Michlian Gabriel, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Pavlík Jozef, Prešinský Ladislav, Rojček Ján, Ruc Marian, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Valášek Ján, Vlčej Peter, Ziemba Peter.

Rozhodcovia SFZ (projekt Šanca):

Foltán Miloš (podmienečné zaradenie),  Gregorec Michal (podmienečné zaradenie), Greško Pavol, Husár Dominik, Choreň Matej, Matulová Miriama (podmienečné zaradenie), Straka Tomáš, Sučka Jaroslav.

Asistenti rozhodcov SFZ:

Ádám Gabriel, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Mihalík Peter, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Slyško Roman, Smolíková Katarína, Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vician Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav.

Asistenti rozhodcov SFZ (projekt Šanca):

Adamčo Patrik, Bednár Tomáš, Bobko Dávid, Capík Dávid, Dujava Daniel (podmienečné zaradenie), Farkaš Matúš (podmienečné zaradenie), Henček Róbert, Holas Martin (podmienečné zaradenie), Krahulec Tomáš, Krivošík Martin, Kuba Rastislav (podmienečné zaradenie), Lauer Lukáš, Štofik Dušan, Tůma Tomáš (podmienečné zaradenie).

Rozhodkyne SFZ:

Baníková Anna-Mária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Krčová Mária, Kunzová Petra, Lešková Ivana, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna,  Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana.

Oznamuje, že Letný doškoľovací seminár rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (vrátane projektu Šanca) a žien FIFA sa uskutoční 15. – 16. 7. 2018 v B. Bystrici (hotel DIXON). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že Letné fyzické previerky rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (vrátane projektu Šanca) a žien FIFA sa uskutočnia 15. – 16. 7. 2018 v B. Bystrici (atletická dráha futbalového štadióna FK Dukla na Štiavničkách). Pozvánky a rozpisy behov boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že od 1. 6. 2018 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2018/2019 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2018). Ich detailná verzia, je zverejnená na webe SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Ospravedlnenia: Dohál 5. - 8. 7., Slyško 17. 7. – 6. 8. a 12.8.

Úsek PR:

Nominačné listiny pre súťažný ročník 2018/2019 (schválené VV SFZ 21. 6. 2018 v Košiciach):

Pozorovatelia rozhodcov SFZ:

Bacsa Gabriel, Bartoš Ivan, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Husárik Jozef, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav.

Oznamuje, že Letný doškoľovací seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ sa uskutoční 16. 7. 2018 v B. Bystrici (hotel DIXON). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

V dňoch 5. – 6. 7. 2018 organizuje vzdelávací seminár delegátov SFZ licencie „P“ pre profesionálny futbal. Pre riadenie seminára a preskúšanie jeho účastníkov ustanovila komisiu v zložení: Jaroslav Švarc – predseda, František Košičár, Vladimír Ondrušek, Michala Bednáriková a Eduard Chalmovianský – členovia.  

V dňoch 4. – 5. 7. 2018 v Bernolákove organizuje vzdelávací seminár delegátov SFZ. Účastníkom, ktorí boli schválení VV SFZ do Zoznamu delegátov SFZ, bola zaslaná pozvánka na seminár, program a pokyny k účasti na seminári.

Ospravedlnenia: Chocholouš 22. – 30. 6., Jaška 18. – 30. 7.

MATRIKA

Na základe žiadosti zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany (TJ Družstevník Nedožery - Brezany) – ZsFZ.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • vyzýva kluby s právom účasti vo VARTA Futsal Lige 2018/2019 na prihlasovanie družstiev do súťaže prostredníctvom ISSF v lehote do 30. 6. 2018; klub je súčasne povinný prihlásiť aj min. jedno juniorské družstvo do súťaží FEJ U20, resp. FEJ U17;
 • vyzýva kluby na prihlasovanie družstiev do juniorských súťaží FEJ U20 a FEJ U17 prostredníctvom ISSF v lehote do 30.6.2018.
 • vyzýva všetky kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (ŠK SLOVAN Bratislava futsal, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou, Rehab Klinik Baraberi Bratislava, Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA Banská Bystrica, MŠK Žilina – futsal, FSC Prievidza, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží bezodkladne vykonali;
 • z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov z mesačných zberných faktúr, zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubom ŠK SLOVAN Bratislava futsal, FC Bíli Andeli-futsal Trnava, Grizzly Slovakia Košice, FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Oznamuje, že v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF.

Výkonný výbor SF:

 • v zmysle uznesenia 07/KSF/2018 z konferencie SF konanej 9. 6. 2018, poveruje Jána Plošticu vedením komisie pre riadenie súťaží SF (Exekutívy SF), s právami a povinnosťami v zmysle Štatútu komisie pre riadenie súťaží SF; žiada poverenú osobu predložiť v lehote do 15. 7. 2018 návrh personálneho obsadenia činností potrebných pre riadny chod súťaží SF v súťažnom ročníku 2018/2019;
 • oznamuje, že za riadneho člena SF boli prijatí: LAUTH GmbH s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava a TNF MIA SAN MIA KANIANKA občianske združenie, Nová 22/6, 972 17 Kanianka;
 • oznamuje trénerom, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby poslali žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal", spolu s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) na education@futbalsfz.sk; žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty;
 • oznamuje fyzickým osobám (FO), ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:
 1. reprezentanti vo futsale, ktorí absolvovali minimálne 25 oficiálnych štartov za A reprezentáciu SR. Nárok na udelenie trénerskej licencie vzniká po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok príslušného školenia organizovaného SFZ;
 2. držitelia základných trénerských futbalových licencií po absolvovaní špeciálnej časti záverečných skúšok daného školenia;
 3. absolventi fakúlt príslušných vysokých škôl s učiteľským a neučiteľským študijným programom – telesná výchova, resp. trénerstvo, ktorí absolvovali a ukončili voliteľný predmet alebo povinne voliteľný predmet Futsal v rozsahu minimálne jedného semestra, aby najneskôr do 30. 6. 2018 na e-mailovú adresu education@futbalsf.sk zaslali žiadosť nachádzajúcu sa na adrese:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/u/t/futbalsfz.sk/53/89/5389193d-5cf7-4eaa-b37e-2bd96b884595.pdf

V žiadosti je potrebné vyznačiť, na základe ktorého z horeuvedených kritérií FO žiada o "SFZ Futsal licenciu“ a priložiť kópiu potrebných dokladov (kópiu trénerskej licencie, VŠ diplom príslušného zamerania a kópiu výpisu absolvovaných predmetov alebo index). V prípade bodov a) a b) budú FO doručené materiály, ktoré budú predmetom záverečných skúšok (Pravidlá futsalu a Základy teórie a didaktiky futsalu) a budú oznámené termíny záverečnej skúšky. V prípade bodu c) bude FO doručená Licencia spolu s Diplomom (ak ešte FO nie je  evidovaná v ISSF, bude potrebná aj prihláška do ISSF, spolu s fotografiou v elektronickej podobe)

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/03/5b2aa305-e3c1-4657-9b4c-347ddb007c0e.pdf

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že v zmysle stanov SFZ, článok 27, odsek 4, boli prijaté za riadnych členov SFZ tieto futbalové kluby: Janočko Academy (občianske združenie, ObFZ Košice-mesto), FC Košice (akciová spoločnosť, Košice-mesto), OFK Rakúsy (občianske združenie, Podtatranský futbalový zväz) – VsFZ, Mestská futbalová akadémia (spoločnosť s ručením obmedzeným, R. Sobota), FK Valča (občianske združenie, Turčiansky futbalový zväz), ŠK Badín (občianske združenie, B. Bystrica), MFK Zvolen (akciová spoločnosť, Zvolen), Akadémia - Juventus (spoločnosť s ručením obmedzeným, Žilina), Obecný športový klub - Havran Ľubochňa (občianske združenie, L. Mikuláš) – SsFZ, FC Kamenný Most (občianske združenie, N. Zámky), Football Club Žochári (občianske združenie, Topoľčany) – ZsFZ, OŠK Plavecký Štvrtok, FC Stupava a Futbalový klub Reca (všetky občianske združenia, Bratislava-vidiek) – BFZ.

V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch VV SFZ schválil zmeny v nasledujúcich kluboch (nástupnícky klub je zvýraznený): TJ Iskra Borčice a MŠK Považská Bystrica, Akadémia Juventus Žilina OZ a Akadémia Juventus s. r. o., TJ Baník Štiavnické Bane a FK Sitno Banská Štiavnica, TJ FK Vyšné Opátske, FK Košice - Barca a FC Košice, Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka a ŠK Badín (postup podľa čl. 11 Smernice), Sport Ladies Club Banská Bystrica a MFK Dukla Banská Bystrica (s podmienkou, postup podľa čl. 6 Smernice).

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.