Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

Posledná aktualizácia 28.8.2020 08:27

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_06.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 od 11:00 hod.v hoteli Aqua City Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 prerokuje návrh programu konferencie, ktorý bude jej delegátom odporučený na schválenie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 11. septembra 2020, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 5 stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov orgánu SFZ :

· predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a

· podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Doplňujúce voľby na vyše uvedené neobsadené funkcie členov orgánu SFZ sa podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) stanov SFZ uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, dňa 25. septembra 2020 v Poprade.

Podľa čl. 59, ods. 7 stanov SFZ, predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov volí konferencia SFZ, na návrh člena SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, za predsedu „Komory“ a podpredsedu „Komory“ môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5, 6 a 7 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta, podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ, sa pripájajú tieto prílohy :

  1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
  2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
  3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
  4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
  5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
  6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
  7. súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;
  8. vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov. Vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podmienky – prílohy k návrhu kandidáta podľa odseku 5 Volebného poriadku SFZ – sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhovkandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 19. septembra 2020 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5. Volebného poriadku SFZ.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

  • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 25.09.2020“,

         resp.

  • korešpondenčnou formou na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 25.09.2020“.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 25. augusta 2020 prerokovala nasledujúce odvolanie a prijala k nemu nasledovné uznesenie: 

Podnet od Mgr. Petra Lukášeka (1414411) na preskúmanie rozhodnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14 písm. b) stanov SFZ.  

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U150: Michal Kukučka (AS Trenčín, I. LSD U19), vylúčený za HNS – udretie súpera hlavou do hlavy nie zanedbateľnou silou na hracej ploche po ukončení stretnutia, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.8.2020.

U151: Urban Mazanovský (AS Trenčín, I. LSD U19), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.8.2020.

U152: Dominik-Peter Stratov (FK Inter Bratislava, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24.8.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U153: Martin Šuster (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19).

U154: Oleg Balco (MFK Dukla B. Bystrica, I. LMD U17).

U155: Matúš Zajíc (SDM Domino, II. LMD U17).

U156: Mário Devoša (MFK Tatran L. Mikuláš, II. LMD U17), všetci od 23.8.2020.

U157: Darija Dukić (Partizán Bardejov BŠK, I. liga ženy), od 24.8.2020.

U158: Frederik Matikovský (MFK Baník V. Krtíš, Slovnaft cup), od 27.8.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina D, podľa čl. 37/10 DP.

U159: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky), nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a vyveseniu transparentu v sektore domácich s podrobným popisom jeho významu počas stretnutia 4. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 2.9.2020.

U160: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 4. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U161: Ján Vlasko (1197720, FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej video-dokumentácie, za HNS hráča (poškodenie dverí na šatni hostí) počas stretnutia 4. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 47/2c a čl. 12/2 DP. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie – nahradiť poškodenému spôsobenú škodu, podľa čl. 43/2o DP a žiada menovaného o oznámenie splnenia povinnosti.

U162: Eric Javier Davis Grajales (1367425, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Na základe stanoviska KR SFZ, vlastných zistení a priloženého video-záznamu, za HNS hráča (udretie súpera rukou do oblasti hlavy, tváre v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou) počas stretnutia 4. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27.8.2020.

U163: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 4. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U164: Roman Begala (1278685, Slavoj Trebišov, II. liga). Berie na vedomie stanovisko KR SFZ a vlastných zistení k situácii zo 64. minúty (kopnutie súpera nohou riskantným spôsobom s následným zranením) v stretnutí 4. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, konaného dňa 22.8.2020, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U165: FC Pata (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vhodenie kotúčov papiera na hraciu plochu) počas stretnutia 2. kola Slovnaft cup-u ŠK Šoporňa – FC Pata, podľa čl. 58/1b, f DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U166: FK Poprad (II. liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U137, do 2.9. 2020. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu poriadkovej pokuty.

U167: AS Trenčín (I. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie úplného videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola I. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U168: FC Petržalka (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U169: FK Krakovany (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U170: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U171: MFK Skalica (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U172: Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 3. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U173: FC Nitra (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1. kola I. liga ženy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U174: MŠK Žilina (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1. kola I. liga ženy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U175: Diana Hrušková (1427671). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neoprávnený štart v stretnutí 1. kola I. LŽ – WU15, skupina B MFK Dukla B. Bystrica – GFC Topoľčany, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 53/2b, čl. 53/4 a čl. 10 DP.

U176: Ján Ondriska (1392289, VD). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 1. kola I. LŽ – WU15, skupina B MFK Dukla B. Bystrica – GFC Topoľčany, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 39/2 a čl. 19/1 DP, od 27.8.2020.

U177: Róbert Pavúk (1146568, T). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 1. kola I. LŽ – WU15, skupina B MFK Dukla B. Bystrica – GFC Topoľčany, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 39/2 a čl. 19/1 DP, od 27.8.2020.

U178: Klára Skladaná (1387193, K). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 1. kola I. LŽ – WU15, skupina B MFK Dukla B. Bystrica – GFC Topoľčany, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 53/3b, čl. 53/4 a čl. 10 DP, od 27.8.2020.

U179:  Andrej Melicher (1311797, R). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 1. kola I. LŽ – WU15, skupina B MFK Dukla B. Bystrica – GFC Topoľčany, podľa čl. 63/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie vo všetkých súťažiach na 2 týždne, podľa čl. 63/2a DP, od 27.8.2020.

U180: Berie na vedomie podnet klubu Partizán Bardejov BŠK doručený prostredníctvom ISSF (ID 126268) dňa 23.8.2020 a odstupuje ho ŠTK SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U181: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe podnetu ÚLK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu povinnosti vyplývajúceho z predpisu SFZ alebo člena SFZ (nepreukázanie platnej lekárskej prehliadky hráčov klubu) podľa čl. 71/1, 3e DP, do 2.9.2020.

U182: Christos Kountouriotis (1415791, MFK Zemplín Michalovce). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2019/2020-0748 (U748) a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 27.8.2020.

U183: Peter Patrik Flašík (1305562, FK DAC 1904 D, Streda). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U60 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 27.8.2020.

FUTSAL:

U184: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.     

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.9.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje: 5. kolo: Poprad – Slovan B 8.9. o 18:00.

Odkladá: 5. kolo: Púchov – Komárno na neurčito.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup:

2. kolo: Kalinkovo – Senica 1.9. o 16:30, Podkonice – FC ViOn 2.9. o 16:30, Malženice –  Trnava 2.9. o 17:00, Gbeľany – Sereď 3.9. o 16:30, Beluša – Slovan BA 3.9. o 17:00, D. Lužná – Pohronie 8.9. o 16:30, Zvolen – Nitra 16.9. o 16:00, Myjava – Trenčín 16.9. o 19:30,

3. kolo: Hurbanovo – Skalica, Nevidzany – Dubnica obidve stretnutia 15.9. o 16:00, Staškov – L. Mikuláš 15.9. o 16:00.

U17/16, 7. kolo: Michalovce – Ružomberok v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Strážske.

U19/17:

5. kolo: FC ViOn – Púchov 15.9. o 10:00 / 12:30;

7. kolo: Šamorín – Senec 12.9. o 12:30 / 10:00;

10. kolo: Dubnica – Myjava 1.10. o 11:00 / 13:30;

13. kolo: Krakovany – Komárno 25.10. o 10:00 / 12:30;

16. kolo: Krakovany – Šamorín 15.11. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

2. kolo: Lokomotíva Košice – Snina 28.8. o 16:00 / 18:00, Vranov – Spišská Nová Ves v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Hencovce, Bardejov – FC Košice 9.9. o 14:00 / 16:00;

3. kolo: FC Košice – Vranov 17.9. o 14:00 / 16:00;

4. kolo: Námestovo – B. Bystrica 10.9. o 14:00 / 16:00, Inter BA – Púchov 12.9. o 10:00 / 12:00 na ihrisku ŠCP Dúbravka.

6. kolo: Slovan BA – Trnava 4.10. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz);

8. kolo: Slovan BA – Petržalka 18.10. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz);

12. kolo: Slovan BA – Domino 15.11. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz).

U13/12:

1. kolo: Snina – Stropkov 1.9. o 10:00 / 11:30;

2. kolo: Petržalka – Skalica 31.8. o 14:00 / 12:30;

3. kolo: Trebišov – Snina 4.9. o 15:00 / 16:30;

4. kolo: Trebišov – Lokomotíva Košice 9.9. o 15:30 / 17:00;

7. kolo: Slovan – Nitra 11.10. o 10:00 / 11:30 na UT (Prievoz);

11. kolo: Slovan BA – Inter BA 8.11. o 10:00 / 11:30 na UT (Prievoz).

Odstupuje na DK SFZ: 

KFC Komárno, FK Lokomotíva Trnava, FK Krakovany (všetci II. LSD U19) a FC Petržalka (I. liga žien) za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (neuloženie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Upozorňuje:

V prípade, že hráčka, vekovej úrovne U11 chce štartovať v kategórii WU15, hráčka vekovej úrovne U15 chce štartovať v kategórii WU19 a hráčka oprávnená štartovať v kategórii WU19 chce štartovať v kategórii žien, je povinná mať pred svojím prvým štartom vo vyššej vekovej kategórii platný doklad telovýchovného lekára s výslovným uvedením jeho súhlasu k štartu hráčky v kategórii žiačok, dorasteniek alebo žien a taktiež súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov, ktoré musia byť pred stretnutím predložené R. Doklad je platný 12 mesiacov od jeho vystavenia. Klub je zároveň povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráčku na stretnutie, ak tieto súhlasy nemá pred stretnutím k dispozícii, inak sa vystavuje disciplinárnym postihom. Štart hráčok vo vyššej vekovej kategórii sa riadi SP, čl. 46.

Schvaľuje:

I. liga, 6. kolo: Slovan BA – Trnava 11.10. o 14:00 na UT (Prievoz).

II. liga, skupina A:

1. kolo: Topoľčany – Z. Moravce 30.8. o 10:00 na ihrisku Uhrovec;

3. kolo: Komárno – Topoľčany 13.9. o 10:00.

WU19 / WU15:

3. kolo: Poprad – Michalovce v pôvodnom termíne, ale o 15:30 / 17:30;

4. kolo: Žilina – Trenčín 10.9. o 16:00 / 18:00, FC Košice – Poprad 1.9. o 11:00 / 13:00;

6. kolo: Slovan BA – N. Zámky 17.10. o 14:00 / 16:00 na UT (Prievoz).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 13.9. 21.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 2.10. 19.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Kubíne, v termíne 5.10. 30.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov SFZ Futsal licencie, v termíne 30.8. 30.10.2020 sa pre nedostatočný počet prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

28.9.2020, Žilina – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZA, MŠK ZA. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia:

3.9. o 15:00 SR19 – Komárno: Choreň, Straka, Lauer (DAC akadémia, Viedenská cesta).

Ospravedlnenia: Špivák 24.8., Vitko 8.9., Dančo od 7.9. (v pracovné dni), Greško 10.10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Migaľová 4. – 6.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Budáč 19.9., Džubák 9. – 13.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje, že prihlášky do juniorských súťaží FEJ U17 a FEJ U20 môžu kluby podávať prostredníctvom ISSF do 5.9.2020, 24:00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24.10.2020).

Komisia pre riadenie R a D SF:

Oznamuje, že letný licenčný seminár R a D SF sa uskutoční v dňoch 11. – 12.9.2020, Hotel Zátoka Senec (program seminára bude zaslaný elektronickou poštou).

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Prestup s obmedzením:

1253066 Rudolf Gál (MAYERSON N. Zámky – Futsal Team Komárno), do 30.6.21;

1204751 Tomáš Oršolík (MAYERSON N. Zámky – Futsal Team Komárno), do 30.6.21.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 18.6.2021

18.6.2021 11:24

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 11.6.2021

11.6.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021

11.6.2021 11:45

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021

28.5.2021 12:05

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021

21.5.2021 12:23

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 14.5.2021

14.5.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

08.5.2021 12:03

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.