Úradná správa SFZ č. 6 zo dňa 9. 8. 2019

Posledná aktualizácia 09.8.2019 12:12

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_6.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U62: Slavomír Pagáč (KFC Komárno, II. liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti brucha v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 4.8.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U63: Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U64: Juraj Pilát (MŠK Púchov, II. liga), obaja od 4.8.2019.

U65: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola FL FK Senica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U66: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vhodenie plastových pohárov do ihriska) počas stretnutia 3. kola II. ligy FK Poprad – FC Košice, podľa čl. 58/1f DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U67: Michal Tatarka (1135031). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a vlastných zistení, za HNS (vnesenie a použitie pyrotechniky v sektore hostí) počas stretnutia 3. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – zákaz vstupu na akýkoľvek štadión klubu II. ligy do konca súťažného ročníka 2019/2020, podľa čl. 58/4 a čl. 20/1, 3 DP. 

U68: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U50 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a slovnú konfrontáciu funkcionárov domáceho klubu s hlavným trénerom hostí v útrobách štadióna po stretnutí 2. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. Zároveň berie na vedomie informáciu o finančnom vyrovnaní škody spôsobenej na majetku klubu.

U69: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U51 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 2. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať spôsobenú škodu na majetku. 

U70: Ricardo José Moutinho Chéu (1415656, FC Spartak Trnava, Fortuna liga, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U52 a za vulgárne výroky pri slovnej konfrontácii  v útrobách štadióna po stretnutí 2. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U71: Martin Srnec (1182062, MFK Vrbové). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U35 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019

U72: Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie. Berie na vedomie podnet voči klubu MFK Dubnica nad Váhom vo veci odstupného za hráčov bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 RaPP SFZ.

U73:  Marek Kuzma (1085931). Obdržala podnet prostredníctvom ISSF (ID: 112337) dňa 6.8.2019 a oznamuje, že predmetná vec nespadá do pôsobnosti DK SFZ. Zároveň menovaného upozorňuje na U61.

U74: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U75: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.

FUTSAL:

U76: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U77: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.8.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Odkladá stretnutie 4. kola Púchov – B. Bystrica z dôvodu infekčnej nákazy hráčov B. Bystrice (SP, čl. 37/1).

Schvaľuje:

5. kolo: Trebišov – Šamorín 18.8. o 17:00 v Čermeli;

10. kolo: Košice – Ružomberok B 20.9. o 16:00.

Berie na vedomie oznámenie RÚVZ v B. Bystrici o zákaze účasti družstva mužov B. Bystrice na akomkoľvek kolektívnom podujatí, vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia nákazy v danom kolektíve.

Odstupuje na DK SFZ FK Poprad, za opakované nezabezpečenie sanitného vozidla počas majstrovského stretnutia II. ligy (1. a 3.kolo). 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že v Prezidentskom pohári nemôže za B-družstvo klubu nastúpiť hráč, ktorý odohral súťažné stretnutie za A-družstvo klubu v príslušnom súťažnom ročníku v dlhodobých súťažiach. Za štart v A-družstve sa považuje akýkoľvek časový úsek.

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl.17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2) ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže,  v ktorej družstvo klubu štartuje a nesmie svojou účasťou na takom stretnutí narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

Hracia plocha (U19 – U12) pre súťažné stretnutia musí byť s prírodným trávnatým povrchom. Na súťažné stretnutia sa môže využívať aj schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom, a to na základe vydaného pasportu ihriska podľa smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk, ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl, august a september.

V Slovnaft Cup-e je možné striedať max. 3 hráčov, v Prezidentskom pohári max. 5 hráčov.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 2. kolo: Devínska Nová Ves – Šamorín 14.8. vo Vysokej pri Morave, V. Lapáš – Nitra 13.8. o 17:00

U19:

2. kolo: Nitra – Ružomberok 23.8. o 17:00;

5. kolo: Trenčín – B. Bystrica 11.9. o 17:00 (Trenčianske Stankovce); 

8. kolo: Trenčín – Ružomberok 28.9. o 14:00 (Trenčianske Stankovce).

U19/17:

1. a 16. kolo: Inter – Púchov sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 1. kolo na ihrisku Ladce a 16. kolo na ihrisku Stupava;

1. kolo: Skalica – Domino, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Petrova Ves;

3. kolo: Šamorín – Karlova Ves 11.9. o 14:30 / 17:00; 

4. kolo: Lokomotíva Trnava – Piešťany 1.9. o 10:00 / 12:30; 

5. kolo: Inter – Petržalka 7.9. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Drieňová;

7. kolo: Inter – Myjava 21.9. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Drieňová;

10. kolo: Inter – Piešťany 12.10. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Drieňová;

12. kolo: Inter – Gabčíkovo 26.10. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Drieňová;

14. kolo: Inter – Karlova Ves 8.11. o 13:00 / 15:30 na ihrisku Stupava.

U17/16:

1. kolo: B. Bystrica – Slovan BA zamieta zmenu termínu zo 17.8. na 9.10.; 

3. kolo: Slovan BA – Trenčín zamieta zmenu termínu z 27.8. na 27.11. 

(RS, čl. 17/d a čl. 5/e)

U15/14:

2. kolo: Pohronie – Podbrezová 31.8. o 15:00 / 17:00;

3. kolo: Poprad – Prešov 8.9. o 13:30 / 15:30, Trnava – Trenčín 11.9. o 14:00 / 16:00;

8. kolo: Poprad – Humenné 20.10. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

1. kolo: Dubnica – Senica 25.8. o 10:00 / 11:30, Levice – Trenčín 28.8. o 17:00 / 18:30;

2. kolo: Petržalka – Dubnica 29.8. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Poprad – Michalovce 22.9. o 13:30 / 15:00;

9. kolo: Poprad – Stropkov 27.10. o 13:30 / 15:00.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

1. kolo: Bardejov – Trenčín 17.8. o 17:00;

2. kolo: Trenčín – Trnava 24.8. o 11:00, Poprad – NMŠK 25.8. o 16:00 (Poprad-Stráže);

4. kolo: Trenčín – Žilina 14.9. o 11:00.

II. liga, skupina B:

2. kolo: Beluša – P. Bystrica 1.9. o 10:00;

10. kolo: Topoľčany – Beluša 26.10. o 14:00.

WU19 / WU15:

1. kolo: Bardejov – Podbrezová  28.8. o 14:00 / 16:00;

3. kolo: Ružomberok – Podbrezová 31.8. o 14:30 / 16:30 na UT;

6. kolo: Trenčín – Martin 21.9. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Mníchova Lehota, Nitra – Trnava  29.8. o 13:00 / 15:00;

7. kolo: Topoľčany – B. Bystrica 12.10. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Radošina

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 24.8. 14.12.2019 organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 16.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že organizuje Pilotný projekt školenia trénerov UEFA Goalkeeper B licencie 19/20 (september 2019 – júl 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné od 13. do 31.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 22.9. – 15.12.2019 organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK LFZ v termíne 23.9. – 25.11.2019 organizuje v Ružomberku Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza v termíne 29.9. – 10.12.2019 v Prievidzi organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Lučenec, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.8.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa budú konať 15.8.2019 od 16:00 hod. v Dubnici nad Váhom (pozvaní sú Glova, Pavlík, J. Straka, Burger, D. Bobko, Valentová).

Ospravedlnenia: Ďurčo 9. – 14.8. a 6. – 8.9., Galo 14.8. a 11.9., Poruban 30.8. – 1.9., R. Bobko st. 16. – 18.8., Obertová 26. – 29.8., Súkeníková 21. – 23.8., Královič 29.8. – 1.9., Jankovič 25. – 28.8., D. Bobko 24. – 25.8., Mosor 31.8. – 1.9., Vorel 21. – 23.8., Hrmo 29.8.

Úsek PR – ospravedlnenia: Vaňo 14. – 23.8., Sluk 21. – 30.8., Richtárik 24.8. – 1.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Panák 22.8. – 3.9., Švarc 24.8. – 31.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční dňa 17.8.2019 v Žiline.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • opätovne oznamuje klubom, že bola vypísaná výzva SFZ na predkladanie žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Do projektu sa môžu zapojiť aj futsalové kluby, resp. samospráva so žiadosťou o investíciu do futsalovej infraštruktúry. Jedinou podmienkou je, že daný futsalový klub, ktorý žiada o príspevok priamo alebo prostredníctvom samosprávy, má aspoň jedno družstvo mládeže v súťažiach SF v ISSF. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) sú na linku:  https://www.futbalsfz.sk/section/3734
  • upozorňuje kluby na možnosť pripomienkovať prílohu č. 3 RaPP, v termíne do 16.8.2019.

Exekutíva v oblasti riadenia DZ oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. v rekreačnom zariadení Aquatermal Strehová (hotel Aquatermal, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová). Program seminára bol účastníkom zaslaný elektronickou poštou. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Schválené prestupy:

1288115  Martin Péchy  Wild Boys '02 Bratislava  Lion car MIBA Banská Bystrica

1285060  Marek Kušnír  Wild Boys '02 BratislavaLion car MIBA   Banská Bystrica

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Slovenský futbalový zväz vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodanie tovaru – simulátora „video assistant referee“ (ďalej len „VAR“), komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR. Všetky informácie, týkajúce sa vyhlásenia súťaže, podmienok účasti v prípade záujmu o predloženie cenovej ponuky a lehoty na zaslanie návrhov, sú zverejnené na webovom sídle SFZ, kliknutím na link:  https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/d4fd1787-7e97-4881-9dc7-f282e59e057a.pdf

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.