Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

Posledná aktualizácia 11.9.2020 12:30

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_08.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 od 11:00 hod.v hoteli Aqua City Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2019
 6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019
 9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 10. Odvolávanie člena Komory SFZ pre riešenie sporov
 11. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 12. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 13. Diskusia
 14. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 11. septembra 2020, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 5 stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov orgánu SFZ :

· predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a

· podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Doplňujúce voľby na vyše uvedené neobsadené funkcie členov orgánu SFZ sa podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) stanov SFZ uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, dňa 25. septembra 2020 v Poprade.

Podľa čl. 59, ods. 7 stanov SFZ,predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volí konferencia SFZ, na návrh člena SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, za predsedu „Komory“ a podpredsedu „Komory“ môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5, 6 a 7 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta, podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ, sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;

h) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podmienky – prílohy k návrhu kandidáta podľa odseku 5 Volebného poriadku SFZ – sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhovkandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 19. septembra 2020 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5. Volebného poriadku SFZ.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 25.09.2020“, resp.

korešpondenčnou formou na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 25.09.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U213:  Boris Druga (KFC Komárno, II. LSD U19), vylúčený za HNS –udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6.9.2020.

U214: Adam Zbudila (FK Inter Bratislava, II. LSD U19), vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6.9.2020.

U215: Charlie Zelenka (MŠK Senec, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.9.2020.

U216: Mária Petrová (Partizán Bardejov BŠK, I. liga ženy), vylúčená za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pre pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.9. 2020.

U217: Martina Zboranová (MŠK Považská Bystrica, II. liga ženy), vylúčená za HNS – verbálny nesúhlas s rozhodnutím R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 6.9.2020.

U230: Laura Chelsy Zaťková (AS Trenčín, I. LŽ WU15), vylúčená za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 11.9.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U218: Filip Blažek (MFK Skalica, II. liga), od 6.9.2020.

U219: Martin Gomola (MŠK Žilina, I. LSD U19), od 6.9.2020.

U220: Martin Danihel (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD U19), od 6.9.2020.

U221: Aaron Belmenen (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. LSD U19), od 7.9.2020.

U222: Mário Kača (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, II. LSD U19), od 7.9.2020.

U223: Marek Netolický (FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, II. LSD U19), od 6.9.2020.

U224: Ján Blahút (MŠK Novohrad Lučenec, II. LMD U17), od 5.9.2020.

U225: MFK Skalica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 15.9.2020. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby funkcionára.

U226: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 6. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – MŠK Žilina B, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U227: Slavoj Trebišov  (I. LSŽ U15/U14). Na  základe  podnetu  ŠTK  SFZ,  za svojvoľné preloženie stretnutí 2. kola I. LSŽ U15/U14 na iné ihrisko, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 82/1a SP.   

U228:  FC Petržalka (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

FUTSAL:

U229: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.     

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.9.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 69/3):

5. kolo: Púchov – Komárno 7.10. o 15:30.

Schvaľuje:

4. kolo: Slovan B – Žilina B 14.10. o 15:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

Slovnaft cup, 4. kolo (21.10.2020): Pavúk už neplatí a bude žrebované. Hrá sa jednokolovo a zúčastní sa v ňom 32 FK – víťazov 3. kola SC. FK Fortuna ligy budú nasadené. Mužstvo z nižšej súťaže má právo hrať na domácom ihrisku.

Prerokovala odvolanie Slavoja Trebišov (U15/14) voči rozhodnutiu o kontumácii stretnutí, uverejnenom v ÚS č. 7 a potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie. Podľa SP, čl. 87/3, odvolanie predkladá odvolacej komisii SFZ.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 3. kolo: Kysucké Nové Mesto – Petržalka 15.9. o 15:00, Belá – Poprad 15.9 o 16:00, Jakub – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 15.9. o 16:00, Sásová – Málinec 17.9. o 16:00.

U19:

6. kolo: Slovan BA – Trenčín 23.9. o 14:00;

8. kolo: Michalovce – Trnava 7.10. o 16:00.

U17/16:

6. kolo: Trenčín – Slovan BA 15.9. o 13:00 / 15:15 – ihrisko Areál This Is my sen-akademy.

8. kolo: Trnava – Michalovce 15.9. o 11:00 / 13:15, Nitra – Slovan BA 24.10. o 11:00 / 13:15 na ihrisku FC Nitra – náhradná hracia plocha UT;

10. kolo: Michalovce – B. Bystrica 27.9. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

9. kolo: JUPIE M. Hamšíka – Košice 26.9. o 12:30 / 15:00;

12. kolo: Dubnica – Trnava 18.10. o 10:00 / 12:30;

16. kolo: Karlova Ves – Skalica 12.11. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

2. kolo: Slovan BA – Trenčín 15.9. o 10:00 / 12:00;

4. kolo: Bardejov – Stropkov 12.9. o 9:00 / 11:00;

5. kolo: Poprad – Michalovce 17.9. o 14:00 / 16:00;

8. kolo:Dubnica – Domino 17.10. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

3. kolo: Domino – Nitra 19.9. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Snina – Humenné 16.9. o 16:00 / 17:30;

5. kolo: Michalovce – Poprad 26.9. o 10:00 / 11:30;

7. kolo: Námestovo – Zvolen 11.10. o 10:00 / 11:30.

Berie na vedomie:

FC Petržalka (II. LSD U19) oznámenie dôvodu nesplnenia si povinnosti v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (neuloženie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

II. liga, skupina A, 6. kolo: Komárno – Dunajská Lužná v pôvodnom termíne, ale na ihrisku FC Okoličná na Ostrove.

II. liga, skupina B, 5. kolo: P. Bystrica – Oravský Podzámok 11.10. o 15:00.

WU19 / WU15:

5. kolo: Poprad – Ružomberok 13.9. o 14:00 / 16:00;

7. kolo: D. Streda – Senica 11.10. o 11:00 / 13:00 na UT.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Záverečné skúšky SFZ Futsal licencie (pre držiteľov futbalových licencií), v termíne21.9.2020 v Senci. Prihlásiť sa na ZS je možné do 13.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 2.10. 19.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Kubíne, v termíne 5.10. 30.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

28.9.2020, Žilina Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZA, MŠK ZA. Seminár je už kapacitne naplnený, nie je možné sa prihlasovať.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 9.10.2020.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2020/2021. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu Dajme spolu gól v školskom roku 2020/2021 bude ukončené 18.9.2020. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu Dajme spolu gól, môžu štatutári škôl realizovať prostredníctvom linku: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Ruc 26. – 27.9., Prešinský od 6.9., do prihlásenia, D. Bobko 4.10., R. Bobko 4.10., Mosor 26.9., Capík 14.9., Bláha 14.9., Kačenga 14.9.

Úsek PR ospravedlnenia: Sluk 23.9. a 26.9., Likavský 26.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Budáč 3. – 4.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Schválil riadne členstvo v SF pre Podpor Pohyb Košice.

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje, že na základe žiadostí klubov predlžuje lehotu na podanie prihlášky do juniorských súťaží FEJ U17 a FEJ U20 prostredníctvom ISSF do 20.9.2020, 24:00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24.10.2020).

Oznamuje, že v ISSF bola vyžrebovaná VARTA Futsal liga súťažného ročníka 2020/2021 (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/3472/).

Žiada kluby VARTA Futsal ligy 2020/2021 o bezodkladné nahlásenie požadovaných údajov, v zmysle článku B/3/b a B/5/l RS.

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základná registrácia:

1342490 Martina Maďarová, 1365292 Nikoleta Bukrotinová, 1169844 Lenka Palicová, 1352500 Noemi Buchlovičová, 1291585 Alexandra Štrúbelová, 1375721 Veronika Szabóová, 1341483 Sylvia Šumerajová, 1373334 Jessica Ižoldová, 1292152 Jana Jeleneková, 1333599 Alexandra Budovcová, 1387280 Dominika Zeleiová, 1226918 Elena Šinková Pekaríková, 1336775 Gabriela Jozefína Kovančíková, 1352975 Karolína Lešťanová, 1440059 Lenka Belanová, 132389 Dominika Cebuľová, 1382342 Kristína Takáčová, 1371006 Natália Račková 1351488 Petra Petríková všetky Futsal Team Levice, 1252325 Denis Krajčír Futsal Team Komárno.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.