Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

Posledná aktualizácia 18.9.2020 12:25

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_09.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 od 11:00 hod.v hoteli Aqua City Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý po doplnení v zmysle rokovacieho poriadku konferencie (body 10 a 11), generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2019
 6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019
 9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie volebného poriadku SFZ
 12. Odvolávanie člena Komory SFZ pre riešenie sporov
 13. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 14. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 15. Diskusia
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 5 stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov orgánu SFZ :

· predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a

· podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Doplňujúce voľby na vyše uvedené neobsadené funkcie členov orgánu SFZ sa podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) stanov SFZ uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, dňa 25. septembra 2020 v Poprade.

Podľa čl. 59, ods. 7 stanov SFZ,predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volí konferencia SFZ, na návrh člena SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, za predsedu „Komory“ a podpredsedu „Komory“ môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou anajmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5, 6 a 7 volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta, podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ, sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;

h) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku

i) konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podmienky – prílohy k návrhu kandidáta podľa odseku 5 volebného poriadku SFZ – sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 19. septembra 2020 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5. volebného poriadku SFZ.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 25.09.2020“, resp.

korešpondenčnou formou na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 25.09.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U231: Jannik Müller - Held (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 13.9.2020.

U232: Dominik Vida (MŠK Slavoj Spišská Belá, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – držanie súpera v oblasti krku nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP.  DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 17.9.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U233: Timotej Benka (FK Gerlachov, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 17.9.2020.

U234: Ryan David Lindsay (FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Slovnaft cup), vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 17.9.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U235: Ikechukwu Ezeagu (OŠK Pavlovce n. Uhom, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 17.9.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ Juh dospelí, podľa čl. 37/10 DP.

U236: Lubomír Talda (MŠK Púchov, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – hrubá verbálna urážka divákov s použitím vulgarizmov, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 13.9.2020.

U237: Karolína Bednárová (ŠK 2011, II. liga ženy), vylúčená za HNS – hrubé urážky R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 14.9.2020.

U238: Vanesa Szabova (OFK Dunajská Lužná, II. liga ženy), vylúčená za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 16.9.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U239: Martin Boďa (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U240: Jakub Zábojník (FC Nitra, I. LSD U19).

U241: Martin Chochula (PFK Piešťany, II. LSD U19), všetci od 13.9.2020.

U242: Jakub Hric (Partizán Bardejov BŠK, II. LMD U17).

U243: Jana Valentovičová (FC Spartak Trnava, I. liga ženy).

U244: Barbora Čambalová (FC Spartak Trnava, I. liga ženy), všetci od 14.9.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U245: Jakub Čunta (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).

U246: Jozef Ganišin (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), obaja od 13.9.2020.

U247: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 6. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava.

U248: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola FL MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín.

U249: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k sťažnosti klubu FK DAC 1904 D. Streda doručeného prostredníctvom ISSF dňa 14.9.2020 k vylúčeniu hráča Jannik Müller - Held (1434495) počas stretnutia 6. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok, konaného dňa 12.9.2020 a poukazuje na U231.

U250: OŠK Pavlovce n. Uhom (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu hlavného rozhodcu stretnutia doručeného prostredníctvom ISSF (ID 127754) dňa 17.9.2020, za nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania diváka) počas stretnutia 3. kola Slovnaft cupu OŠK Pavlovce n. Uhom – MŠK Tesla Stropkov, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U251: MFK Skalica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U225 a za HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2b, 4 a čl. 12/6,10 DP.

U253: KR SFZ. Žiada odbornú komisiu o stanovisko k situácii z 87. minúty – súboj o loptu s následným zranením hráča domácich č. 19 Dávid Keresteš (1249155) /podozrenie na zlomeninu ľavého predlaktia po následnom páde/, počas stretnutia 7. kola II. ligy FC Košice – KFC Komárno, konaného dňa 12.9.2020.

U254: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2019/2020-0578 (U578) a žiadosť zamieta.

FUTSAL:

U252: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.     

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.9.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 3. kolo: Príbelce – Nitra 29.9. o 15:30.

U17/16, 7. kolo: D. Streda – Nitra 4.11. o 15:30 / 17:30.

U19/17:

7. kolo: Skalica – Petržalka 30.09. o 14:00 / 16:30;

8. kolo: Šamorín – Skalica 7.10. o 13:30 / 16:00, Partizánske – Myjava 7.10. o 13:00 / 15:30.

U13/12:

3. kolo: Zlaté Moravce – Karlova Ves 22.9. o 13:00 / 15:00;

6. kolo: Ružomberok – Martin 4.10. o 10:00 / 11:30 na UT.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19), za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (neuloženie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

l. liga, 7. kolo: Trenčín – Poprad 18.10. o 14:30.

II. liga, skupina A, 4. kolo: Topoľčany – D. Lužná 14.11. o 13:30.

II. liga skupina B, 8. kolo:Košice – P. Bystrica 8.10. o 14:00.

WU19 / WU15:

8. kolo: Poprad – Podbrezová 19.9. o 14:00 / 16:00;

10. kolo: Zlaté Moravce – Petržalka 3.10. o 11:00 / 13:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Kubíne, v termíne 5.10. 30.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v B. Bystrici, v termíne 23.11.2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

28.9.2020, Žilina Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZA, MŠK ZA. Seminár je už kapacitne naplnený, nie je možné sa prihlasovať.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 9.10.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca) sa uskutočnia v dňoch 6. – 7.10.2020 (klasický FIFA test 75m-25m, UT).

Ospravedlnenia: Matulová 27.9., Hrebeňár 26. – 27.9., Sedlák od 14.9., do prihlásenia, Galo 26.9., Jurenka 15. – 17.9, Prešinský od 17.9. k dispozícii KR.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje ÚHČ stretnutí 1. kola VARTA Futsal ligy:

25.9.2020:

Mimel Lučenec – Futsal Team Levice (ŠH Lučenec, 19:00 hod., Huste.TV);

Futsal Team Komárno – MŠK Mayerson N. Zámky (ŠH Komárno, 20:00 hod.).

26.9.2020:

ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (ŠH Rosinky,19:00 hod.);

TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal (MsŠH Prievidza,19:30 hod., TV ESO).

Oznamuje, že na základe žiadostí klubov predlžuje lehotu na podanie prihlášky do juniorských súťaží FEJ U17 a FEJ U20 prostredníctvom ISSF do 20.9.2020, 24:00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24.10.2020).

Dôrazne vyzýva kluby VARTA Futsal ligy s. r. 2020/2021, ktoré tak ešte neurobili, o bezodkladné nahlásenie požadovaných údajov, v zmysle článku B/3/b a B/5/l RS.

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje delegovanie R a D na 1. kolo VARTA futsal ligy:

25.9.2020:

19:00 MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice (Kopec, Marko, Mózer, Hrmo);

20:00 Futsal Team Komárno – Mayerson NZ (Behančin, Botka, Belavý, Ploštica).

26.9.2020:

19:00 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (Bohun, Bublávek, Matula, Kuspán);

19:30 TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal (Budáč st., Polomský, Nemček S., Krchňavý).

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základná registrácia:

1299961 Samuel Harcek (MŠK Žilina Futsal), 1325298 Jakub Strapek,1326767 Rodan Halász, 1307049 Martin Mikita, 1336354 Jakub Mikita, 1336353 Jakub Drličiak, 1328277 Marián Horváth, 1304261 Jakub Ján Kazimír, 1328468 Henrich Gabriel Tóth (všetci Pinerola 1994 Futsal Academy), 1229710 Martin Blaho (MŠK MAYERSON N. Zámky), 1308420 Dávid Krisztián Szikonya (Futsal Team Komárno – dočasná registrácia), 1234646 Richard Sedlár (Futsal Team Komárno), 1324860 Michal Michalec, 1298829 Erik Kantorík (obaja ŠK Makroteam Žilina), 1417156 Martin Sklenár, 1307319 Marián Paholík, 1308986 Maroš Špánik, 1274470 Ján Slíž (všetci MŠK Žilina Futsal).

Prestup:

1142093 Milan Herko, 1234071 Samo Marušinec (obaja Pinerola Futsal 1994 – MŠK Žilina Futsal).

Prestup s obmedzením:

1305838 Radovan Stančík, 1305477 Dominik Podhajeczký, 1303990 Martin Dežulian, 1304361 Besmir Toči, 1304733 Oliver Fandel, 1304968 Maroš Kardoš (všetci Bonafu – Pinerola 1994 Futsal Academy) – do 30.6.2021.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.