angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 23 zo dňa 3.12.2016

02. December 2016

Volebná komisia

UZNESENIE O VÝSLEDKU DOPLŇUJÚCEJ VOĽBY ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Volebná komisia SFZ v zložení Anton Obert, predseda, Gabriel Sekereš, podpredseda, Viliam Vais, Ondrej Trnovský a Michal Budovec, členovia:

 1. Konštatuje, že doplňujúce voľby štyroch členov komory pre riešenie sporov, uskutočnené prostredníctvom ISSF, v stanovenom termíne prebehli v súlade s Rokovacím poriadkom, Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov a Stanov SFZ.

 2. Vyhlasuje výsledky volieb:

Zvolení členovia za profesionálne kluby:

Ivan Biacovský – FK DAC 1904 Dunajská Streda (7 hlasov)
Oto Nedveď – Spartak Myjava (11 hlasov

Zvolení členovia za aktívnych hráčov, ktorí sú členmi SFZ:

Anna Peťovská (49 hlasov)
Jozef Mikluš (43 hlasov)

 1. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím VK dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu VK odvolanie, ktoré doručí VK (čl. 60, ods. 9 stanov SFZ).

 2. Zverejnenie výsledkov doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční v súlade s internými predpismi SFZ.

 3. Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 12.12.2016 organizuje Seminár trénerov brankárov – pre trénerov SFZ GK a UEFA GK A licencie. Rozsah – 6 hodín. Miesto konania – Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 4.12.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že dňa 10.12.2016 v kongresovej sále SPÚ v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B licencie, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.12.2016. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne od 3.12.2016 do 15.5.2017;

 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne od 10.12.2016 do 15.3.2017;

 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.12.2016 (sobota), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v športovo-rekreačnom zariadení Jahodná pri Košiciach.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / vsfz / tréneri a mládež).

Oznamuje, že v roku 2017 otvára školenie trénerov UEFA A licencie. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, sa zasielajú poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na adresu: education@futbalsfz.sk do 11.12.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa  24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Licenčná komisia

Oznamuje klubom Fortuna ligy, že dňa 30.11. im bol doporučenou poštou odoslaný základný balík licenčnej dokumentácie pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2016/2017, do ktorého sú v zmysle znenia príslušných ustanovení klubového licenčného systému povinné sa prihlásiť zaslaním :

 1. Podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;

 2. Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie;

 3. Tabuľky s kontaktnými údajmi min. jednej osoby, zodpovednej v klube za prípravu licenčnej dokumentácie.

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané podľa znenia platného Výpisu z obchodného registra o konaní v mene spoločnosti, musia byť komisii odoslané doporučenou poštou najneskôr 15.12.2016 (rozhodujúci je dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky nie je možné!

Ostatné materiály a  materiály v elektronickom formáte, budú priebežne zasielané už len nahlásenej osobe/ám, po obdržaní prihlášky klubu do licenčného konania.

Športovo-technická komisia

Schválila výsledky a tabuľky v súťaže II. liga mužov a všetkých mládežníckych súťažiach, riadených priamo komisiou po jesennej časti súťažného ročníka 2016/17. Taktiež schválila všetky výsledky jesennej časti súťaže Slovnaft Cup.

Oznamuje, že aktuálne platné výsledky a tabuľky všetkých súťaží riadených komisiou, sú evidované v ISSF a zverejnené na webportáli www.futbalnet.sk.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U461: Daniel Turyna (FK Senica, Fortuna liga), od 27.11.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U462: František Kubík (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga)
U463: Ernest Olivier Mabouka Massoussi (MŠK Žilina, Fortuna liga), obaja od 27.11.

U464: Spartak Myjava (Fortuna liga). Na základe U453 rozhodla, že za HNS GM klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne výroky voči R) v polčasovej prestávke stretnutia 16. kola FL Spartak Myjava – MŠK Žilina, ukladá podľa čl. 48/1c a čl. 36/2a DP DS – finančnú pokutu 600 €, podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.

U465: 1. FC Tatran Prešov (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U454 a za HNS divákov (vniknutie diváka do ihriska (HP) a vhadzovanie predmetov na AR1) počas a po stretnutí 16. kola FL 1. FC Tatran Prešov – FC Spartak Trnava, ukladá podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d, f DP DS – finančnú pokutu 600 €, podľa čl. 57/2 čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U466: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U455 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a HNS diváka – Abdul Besir Čako (vulgárne výroky a urážky voči DPR a DS), ukladá podľa čl. 58/2a, b DP ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Abdul Besir Čako do VIP priestorov klubu počas majstrovských stretnutí II. ligy, podľa čl. 43/2g DP, do konca súťažného ročníka 2016/17 a DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U467: Celestine Chukwuebuka Lazarus (MFK Zemlín Michalovce, Fortuna liga). Na základe uznesenia KR SFZ č. ULK-KR-2016/17-0004 a na základe vlastných zistení, upúšťa od uloženia DS menovanému po udelení 2. ŽK v stretnutí 17. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 78/2 DP.

U468: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 7.12.

U469: Didier Kanku. Na základe podnetu klubu FC Nitra, začína disciplinárne konanie voči menovanému, podľa čl. 71/1, 3g DP a žiada o podrobné písomné stanovisko k veci na základe výzvy, ktorá bude doručená na e-mailovú adresu maitrekanku@yahoo.fr, v termíne do 15.12.2016.

U470: FC VSS Košice (II. liga). Obdržala rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ, č. k. 28/15 RS v právnej veci Peter Kavka, v zast. JUDr. Peter Majerník, advokát so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 23.8.2016 a vykonateľnosť dňa 26.8.2016 a ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú dohodu o splátkach s Petrom Kavkom, v zast. JUDr. Peter Majerník alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U471: FC VSS Košice (II. liga). Obdržala rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ č. k. 20/15 RS v právnej veci Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník, advokát so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 3.10.2016 a vykonateľnosť dňa 6.10.2016 a ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú dohodu o splátkach s Ľubomírom Korijkovom, v zast. JUDr. Peter Majerník alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U472: Berie na vedomie podnet na začatie disciplinárneho konania v právnej veci č. k. 29/15 RS Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray a žiada podávateľa podnetu o predloženie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v predmetnej veci, podľa čl. 71/6 DP, do 7.12.

U473: MŠK Želiezovce. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie výchovného za hráča Erik Mikeš s klubom AS Trenčín a oznamuje, že finančné vyrovnanie výchovného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude vo veci samej pokračovať.

U474: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie žiadosť klubu k U285 a U286 a v súvislosti s U348 a U349, žiadosť o predĺženie lehoty na splnenie záväzku v právnej veci č. k. 27/14 RS Marek Bažík, v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK Dukla, a.s. a v právnej veci č. k. 28/14 RS Marek Bažík v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK Dukla, a.s. zamieta. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu, podľa čl. 43/2b, 4 DP, až do splnenia záväzku, uloženého podľa U285 a U286.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U475: Michal Čief (MIBA B. Bystrica, 1. SLF, od 26.11.

U476: Peter Nemeth (VD, MFsK Nitra, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko k U458 a za HNS (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne urážky voči R) v stretnutí 9. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – MFsK Nitra, ukladá podľa čl. 48/1c DP DS  – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva a zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 1 mesiac, podľa čl. 16/1,2 čl. 19/1 čl. 36/2a, h a čl. 48/2b DP, od 17.11.2016. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené U458.

U477: MFsK Nitra (1. SLF). Berie na vedomie stanovisko klubu a za HNS divákov (vulgárne  a urážlivé pokriky na adresu R a riadiaci orgán) počas a po stretnutí 9. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – MFsK Nitra, ukladá podľa čl. 58/1a DP DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U478: MIBA B. Bystrica (1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu, za HNS divákov (vhodenie plechovky na HP v prerušenej hre, vzájomné hrubé urážky) v stretnutí 10. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – FK Dragons Podolie, ukladá podľa čl. 58/1a, f DP DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov klubu podľa čl. 43/1 a čl. 43/2h DP.

U479: Na základe podnetu člena Exekutívy SF, žiada ŠTK SF o zaslanie podrobného písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča Nitry Petra Peciara, v nadväznosti na U322 (pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 13.10.2016), do 7.12.

U480: ŠK Pinerola Bratislava (1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera – Ladislav Mikita (verbálne vulgárne výroky voči R) počas stretnutia 11. kola 1. SLF Futsal Team Levice (A) – ŠK Pinerola Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 7.12.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.12.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2. 2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina).

Ospravedlnenia: Kráľovič 10. - 11.12., Gemzický od 29.11. k dispozícii KR, Vlk 8. – 10. 12., Glova 30.11. – 7.12.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2.2017 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenia: Špivák od 29.11., do prihlásenia

Komisia delegátov SFZ

Oznamuje termín konania zasadnutia komisie: 9. – 10.12. v Komárne.

Oznamuje termín konania zimného seminára delegátov SFZ: 28. – 29.1.2017 v Bratislave.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oprava ÚHČ stretnutia FK Dragons Podolie - ŠK Makroteam Žilina – 3.12.2016 o 20:00;

 • na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 12. kola 1. SLF Wild Boys´02 Bratislava - FK Dragons Podolie na 11.1.2017 o 19:00 v ŠH Mladosť Bratislava.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • zmena delegovania R na stretnutia 11. kola 1. SLF: Slov-matic FOFO Bratislava - MFK Tupperware N. Zámky (Budáč P. st, za Wojčíka), 4FSC FTVŠ UK Bratislava - MIBA B. Bystrica (Fischer, Matula, Jablonický);

 • delegovanie na FEJ dňa 3.12. o 19:00: 1. SFC Canaria Team Malacky - Slov-matic FOFO Bratislava (Tománek, Dávid);

 • delegovanie na Ženskú futsalovú ligu dňa 11.12. od 9:30 v MŠH Trnava (Belavý, Šlapka).

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná  a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.