Výzva na predkladanie návrhov na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ v roku 2021

Posledná aktualizácia 29.1.2021 07:29

BRATISLAVA (SFZ) - Dňa 26.11.2020 bol prijatý zákon č. 351/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 440/2020 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). Vyššie uvedenou novelou zákona o športe došlo k podstatnej zmene  v konaní o porušení antidopingových pravidiel na území Slovenskej republiky tým, že  od 01.01.2021 toto konanie už nevykonáva príslušná komisia národného športového zväzu, ale Komisia pre konanie vo veci dopingu zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. S poukazom na uvedené zákon o športe ukladá Slovenskému futbalovému zväzu ako národnému športovému zväzu povinnosť zosúladiť vnútorné predpisy v tomto prípade aj Disciplinárny poriadok SFZ s vyššie uvedeným zákonom do 30. júna 2021, a to v príslušných ustanoveniach upravujúcich problematiku dopingu a konania v prípade porušenia antidopingových pravidiel.

V súvislosti so splnením uvedenej zákonnej povinnosti vzniká priestor na širšiu úpravu ustanovení Disciplinárneho poriadku SFZ, a to vo forme jeho zmien alebo doplnkov.

Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme osloviť aj širokú futbalovú verejnosť, aby v prípade záujmu zosumarizovali a doručili svoje podnety na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ spolu s odôvodnením najneskôr v termíne do 28.02.2021, a to elektronickou formou na e-mailovú adresu dpsfz@futbalsfz.sk.

Všetky návrhy budú vyhodnotené a relevantné podnety zapracované pracovnou skupinou
do novely Disciplinárneho poriadku SFZ, pričom vyhodnotenie predložených návrhov a príprava konečného materiálu sa uskutoční v termíne do 30.04.2021. O konečnom znení novely Disciplinárneho poriadku SFZ a ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke SFZ

Značky
Autor
SFZ
SFZ
DK SFZ
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.