Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

piatok, 25.07.2014
|
Posledná aktualizácia 14.9.2016 10:08

BRATISLAVA (UčPS) - Zverejňujeme správu Učenej právnickej spoločnostiPôvodný článok na stránke www.ucps.sk

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým, čo majú záujem o tematiku športového práva, a to bez ohľadu na to, či sú v tejto sfére verejne aktívni alebo nie. Štatút súťaže, jej pravidlá, formu esejí, ako aj samotné ceny, nájdete na stránke www.ucps.sk a www.futbalsfz.sk.

Do súťaže sa môžu zapojiť fyzické osoby vo veku od 18 rokov, a to bez ohľadu na ich štátne občianstvo, ako aj skupiny osôb pôsobiace v rámci verejných športových aktivít alebo športového práva. 

Súťaž poskytuje priestor praktizujúcim právnikom, ale napr. aj študentom práva na prezentovanie problémov v rámci športového práva, ako aj priestor na prezentáciu navrhovaných riešení – vlastných názorov, a to v nasledovných kategóriách:

  • Kategória "A" – "Šport a právo v podmienkach SR"
  • Kategória "B" – "Športové právo a jeho postavenie v právnom poriadku SR"
  • Kategória "C" – "Šport a právo – súkromnoprávne dimenzie"
  • Kategória "D" – "Šport a právo – verejnoprávne dimenzie"
  • Kategória "E" – "Prvé skúsenosti s aplikáciu zákona č. 1/2014 Z. z. - klady a zápory, teória vs. prax"

Včas doručené súťažné práce/príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom vyhlasovateľ môže za týmto účelom kreovať hodnotiacu komisiu skladajúcu sa z viacerých jednotlivcov – odborníkov, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: obsažnosť, náročnosť a celkové spracovanie témy; odborná stránka problematiky; výnimočnosť a jedinečnosť témy príspevku; prínos obsahu príspevku a multidisciplinárnosť príspevku. 

Veríme, že doručené práce budú predstavovať významný diskusný stimul pre samotnú konferenciu a sme presvedčení o tom, že závery konferencie a súťažné práce budú mimoriadne kvalitným výstupom pre orgány tvorby práva, ale aj športové kluby, profesionálnych športovcov a, samozrejme, pre všetkých právnikov pôsobiacich v tejto oblasti.

Každý, kto sa do súťaže zapojí, má možnosť ukázať sa v rovine 3P:

P-omenovať problém
P-oskytnúť riešenie
P-rezentovať názor 

Pridajte sa k nám, poskytnite nám Vaše 3P v súvislosti s témou športu a práva v Slovenskej republike a buďte jedným z tých, čo priložia ruku k dielu.  

Cieľom súťaže je smerovať záujem jednotlivcov a spoločnosti ku športu, resp. športovým aktivitám a súčasne prehlbovať odbornú, resp. spoločenskú relevanciu právnej úpravy verejných športových aktivít v podmienkach Slovenskej republike. Cieľom súťaže je poskytnúť odbornú platformu na získavanie, šírenie a výmenu právnych názorov a teórií súvisiacich so športovým právom v podmienkach Slovenskej republiky, ich kritická analýza, skúmanie súčasného stavu a úvah de lege ferenda so zámerom poukázať na nedokonalosti súčasnej právnej úpravy a poskytnúť ideové základy na realizáciu zmien v rámci tohto úseku právnej regulácie.

Štatút súťaže

Značky
keywords
esej
keywords
šport
keywords
právo
keywords
súťaž
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.