angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Členské príspevky SFZ v sezóne 2017/2018

Základné informácie o členských príspevkoch SFZ v sezóne 2017/2018

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

Konferencia SFZ schválila nasledovné:
“Nakoľko považujeme za správny a spravodlivý aj spôsob rozdelenia členských príspevkov schválený pre rok 2017, ktorý sa v praxi osvedčil, navrhujeme ďalej postupovať rovnakým režimom s tým, že predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  2017/2018 vybrané od riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Finančné prostriedky z vybraných členských príspevkov budú jednotlivým klubom poukázané do 15.12.2017 podľa schváleného kľúča bezhotovostným prevodom na ich bankový účet evidovaný v ISSF."

Vybrané členské príspevky sa rozdeľujú futbalovým klubom pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Grassroots a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.

Spôsob prerozdelenia a poukázania členských príspevkov klubom v sezóne 2017/2018

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v aktuálnej hodnote 471 688 € (stav k 30.11.2017) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ).

Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 237 klubov, v ktorých dohralo jesennú časť súťaží 2 767 družstiev, čo činí na jedno družstvo príspevok 170,40 €

Prvé platby budú uhradené k 15.12.2017 a druhé platby k 15.7.2018.

Platby členských príspevkov vygenerované po 30.11.2017 budú prerozdelené a zaslané do 15.7.2018

Kompletný zoznam všetkých platieb prerozdelenia členských poplatkov SFZ

Typ poplatku Počet Suma spolu
Členský poplatok športovec (do U18 vrátane) 50 874 152 622 €
Členský poplatok športovec (nad U18) 41 251 247 506 €
Členský poplatok (tréner) 1 987 19 870 €
Členský poplatok (rozhodca) 1 604 16 040 €
Členský poplatok (delegát) 352 3 520 €
Členský poplatok (pozorovateľ) 16 160 €
Členský poplatok (zväz, klub) 1 486 29 720 €
Členský poplatok (individuálny člen) 225 2 250 €
Spolu 97 795 471 688 €