angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 22 zo dňa 26.11.2016

25. November 2016

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v decembri 2016 organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

 • 5.12.2016 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: „Analýza ME 2016“ – pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v 1. alebo 2. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania – Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

 • 7.12.2016 – Seminár trénerov mládeže SFZ – pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania – Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

 • 12.12.2016 – Seminár trénerov brankárov – pre trénerov SFZ GK a UEFA GK A licencie. Rozsah – 6 hodín. Miesto konania – Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 4.12.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 6.12.2016 v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie! Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

Podrobné informácie ohľadom programov, záväzných prihlášok a poplatkov sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že dňa 10.12.2016 v kongresovej sále SPÚ v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B licencie, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.12.2016. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne od 3.12.2016 do 15.5.2017;

 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne od 10.12.2016 do 15.3.2017;

 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.12.2016 (sobota), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v športovo-rekreačnom zariadení Jahodná pri Košiciach.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / vsfz / tréneri a mládež).

Oznamuje, že v roku 2017 otvára školenie trénerov UEFA A licencie. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, sa zasielajú poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na adresu: education@futbalsfz.sk do 11.12.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Úsek mládeže a rozvoja

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 31.10.2016 do 30.11.2016 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2017/2018 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ.

Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” nájdete na webovej stránke SFZ v sekcii “Legislatíva - predpisy SFZ - smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice).

ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou udelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži).

Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 30.11.2016. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk.

Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots. ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2016! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou.

Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2017. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. Zároveň upozorňujeme všetky futbalové kluby, že v zmysle rozhodnutia VV SFZ o transformácií ÚTM na futbalové akadémie a FK s Grassroots licenciou na ÚTM od súťažného ročníka 2017/2018 budú aj prekvalifikované licencie získané počas licenčného konania mládeže SFZ, ktoré v tejto podobe prebieha posledný krát. Z tohto dôvodu žiadame všetky FK o podrobné oboznámenie sa s problematikou v Rozpise republikových súťaží 2016/2017 str. 26 – 29, odsek B – Mládežnícke súťaže a s usmernením k problematike zaslaným v elektronickej podobe na futbalové kluby dňa 15.6.2016.

Športovo-technická komisia

Nariaďuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

U15/14
12. kolo: Trebišov – Michalovce 24.11. o 12:00/14:00

Oznamuje, že najbližšie spoločné zasadnutie členov komisie sa uskutoční 1.12.2016 od 12:00.

ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

V zmysle SP, čl. 82, bod 1, odsek b) kontumuje stretnutie 8. kola - II. ligy ženy, skupina C, v prospech družstva FK Spišská Nová Ves, s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 a podľa SP, čl. 11 a odstupuje ŠK Štich Humenné na riešenie DK SFZ.

Schvaľuje výsledky a tabuľky súťaží: I. liga ženy / I. liga juniorky, II. liga ženy, skupina A, skupina B a skupina C po jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Schvaľuje všetky výsledky v jesennej časti Slovenského pohára žien 2016/2017.

Oznamuje, že aktuálne platné výsledky a tabuľky všetkých ženských súťaží riadených touto komisiou sú evidované v ISSF a zverejnené na webportáli www.futbalnet.sk.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U432: Richard Kačala (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga), vylúčený za HNS – vulgárna urážka hráča H, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne s prerušením, podľa čl. 47/2b, čl. 34/7 a čl. 17/8 DP, od 20.11.

U433: Patrik Prikryl (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, II. liga), vylúčený za surovú hru – podrazenie súpera vykonané nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 21.11.

U434: Marek Hrubovčák (FK Haniska, II. liga, vylúčený za HNS - podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 20.11.

U435: Filip Lepieš (FK Senica, I. LSD), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne s prerušením, podľa čl. 48/2b, čl. 34/7 a čl. 17/8 DP, od 24.11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U436: Adam Laczkó (ŠK Slovan Bratislava B, II. liga)
U437: Erik Šuľa (FK Poprad, II. liga), obaja od 21.11.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U438: Erik Streňo (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga)
U439: Filip Balaj (FC Nitra, II. liga)
U440: Jan Shejbal (FC Nitra, II. liga), všetci od 20.11.
U441: Filip Ďuriš (ŠK Slovan Bratislava, II. liga), od 21.11.
U442: Patrik Palenčár (MŠK FOMAT Martin, II. liga), od 20.11.
U443: Filip Ungar (FK Dukla B. Bystrica, II. liga)
U444: Slavomír Kica (FK Poprad, II. liga), obaja od 21.11.
U445: Filip Krajčovič (FC Nitra, I. LSD, od 19.11.
U446: Dávid Kočik (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD), od 20.11.
U447: Ľubomír Pangrác-Piter (Partizán Bardejov, I. LSD)
U448: Samuel Bojnák (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD)
U449: Richard Poliak (Partizán Bardejov, I. LMD), všetci od 20.11.

U450: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U427 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – FC VSS Košice, ukladá podľa čl. 58/2b DP DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U451: Partizán Bardejov (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U428, bez prijatia DS.

U452: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 16. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FK Spišská Nová Ves.

U453: Spartak Myjava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS GM klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne výroky voči R) v polčasovej prestávke stretnutia 16. kola Fortuna ligy Spartak Myjava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 30.11.

U454: 1. FC Tatran Prešov (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vniknutie diváka do ihriska (HP) a vhadzovanie predmetov na AR1) počas a po stretnutí 16. kola Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 30.11.

U455: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a HNS diváka – Abdul Besir Čako (vulgárne výroky a urážky voči DPR a DS) počas stretnutia 18. kola II. ligy FK Dukla B. Bystrica – FC Spartak Trnava B, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 30.11.

U456: ŠK Tesárske Mlyňany. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča Mária Strakoša do FC Nitra a oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude vo veci samej pokračovať.

U457: ŠK Štich Humenné (II. liga ženy, skupina C). Na základe návrhu KŽF, ukladá klubu DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6, čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

FUTSAL:

U458: MFsK Nitra (1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS vedúceho družstva Petra Nemetha (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne urážky na adresu R) v stretnutí 9. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – MFsK Nitra, do 30.11. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie VD a zakazuje vstup na lavičku družstva a kontaktu s delegovanými osobami, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do doriešenia DK.

U459: MFsK Nitra (1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne  a urážlivé pokriky na adresu R a riadiaci orgán) počas a po stretnutí 9. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – MFsK Nitra, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 30.11.

U460: Norbert Dikacz  (zástupca klubu MIBA B. Bystrica, 1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia o nedostatkoch a písomného stanoviska menovaného k HNS (vykázanie z lavičky za kritiku R)  počas stretnutia 9. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica – MFsK Nitra, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS  – zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 16/5, čl. 19/1, čl. 36/1c, čl. 39/2 a čl. 48/2a DP, od 17.11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1.12.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2. 2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina).

Ospravedlnenia: Kružliak 26.11. – 7.12., Tomčík 9. – 11.12., Barenčík 7. – 10.12., Kováč 3.12., Šuniar PN od 22.11., do prihlásenia, Michlian od 24.11. k dispozícii KR, Libiak od 24.11. k dispozícii KR

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2.2017 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenie: Czetö 7. – 14.12.

Komisia delegátov SFZ

Oznamuje termín konania zasadnutia komisie: 9. – 10.12. v Komárne.

Oznamuje termín konania zimného seminára delegátov SFZ: 28. – 29.1.2017 v Bratislave.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • po predložení potvrdení družstvom Wild Boys '02 Bratislava, v zmysle článku B/3/i RS odložila stretnutie 9. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina - Wild Boys '02 Bratislava a zároveň v  termíne do 6.12.2016 žiada uvedené družstvá o doručenie dohody o termíne dohrávky stretnutia;

 • schvaľuje zmenu času stretnutia 10. kola 1. SLF MFK Tupperware N. Zámky - 4FSC FTVŠ UK Bratislava na 25.11. o 20:30 hod.

l Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D na 11. kolo 1. SLF: 30.11. o 20:00 Futsal Team Levice - Across Pinerola Bratislava (P.Budáč st., Polomský, M.Budáč); 2.12. o 19:00 Slov-matic FOFO Bratislava - MFK Tupperware N. Zámky (Wojčík, Bárta, Krchňavý), o 20:00 MFsK Nitra - Wild Boys '02 Bratislava (Bohun, Belavý, Hrmo), o 20:30 4FSC FTVŠ UK Bratislava - MIBA B. Bystrica (Ploštica, Fischer, Jablonický); 3.12. o 19:30 FK Dragons Podolie - ŠK Makroteam Žilina (Kopec, Havrila, Kubinec);

 • delegovanie na FEJ, 30.11. o 14:30 v ŠH Levice: Futsal Team Levice - Slov-matic FOFO Bratislava (Polomský, P. Budáč st.);

 • pozastavuje delegovanie R: Budáč P. ml. na 3 stretnutia, za nedostavenie sa na stretnutie 9. kola 1. SLF

Exekutíva v oblasti riadenia disciplinárnych konaní Futsalovej extraligy juniorov a Ženskej futsalovej ligy:

U1: Patrik Peniak (MIBA B. Bystrica, FEJ), vylúčený za držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP.  Disciplinárna sankcia (DS) – po- zastavenie výkonu športu na 1 súťaž. stretnutie FEJ, podľa čl. 46/2 DP, od 22.11.

U2: Viktor Tóth (MIBA B. Bystrica, FEJ), vylúčený po 2. ŽK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaž. stretnutie FEJ, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 22.11.

U3: Viktor Tóth (MIBA B. Bystrica, FEJ). HNS voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia FEJ, podľa čl. 48/2a, po uplynutí sankcie podľa U2.

U4: Igor Marko (MIBA B. Bystrica, FEJ), vylúčený za podrazenie súpera mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia FEJ, podľa čl. 49/2a, od 22.11.

Sekretariát

Vzhľadom na rozhodnutie konferencie SFZ, týkajúce sa prerozdelenia vyzbieraných členských poplatkov SFZ, vyzýva všetky kluby, ako riadnych členov SFZ, aby si najneskôr do 1.12.2016 skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN, a to z dôvodu poukazovania prerozdelených členských poplatkov na jednotlivé kluby. V prípade otázok alebo akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať p. Františka Ferenca (frantisek.ferenc@futbalsfz.sk). Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov uvedené v ISSF.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke  www.futbalsfz.sk.