Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

streda, 13.03.2019
|
Posledná aktualizácia 13.3.2019 13:43

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Na svojom pravidelnom zasadnutí v Bratislave 12. 3. 2019 v Bratislave výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného programu UEFA HatTrick IV, v tejto súvislosti predĺžil termín na predloženie stavebného povolenia pre mestá Svidník a Nové Zámky,  zrušil realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV v mestách Brezno, Banská Bystrica, Komárno a napokon schválil zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ,

- schválil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou klubov II. futbalovej ligy,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR),

- vzal na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2018,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2018,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov,

- vzal na vedomie informáciu o doplnenom vypracovanom stanovisku Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ k výkladu pojmu „konflikt záujmov“,

- schválil štadión FC VION Zlaté Moravce za dejisko finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2018/19,

- odložil ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na júnové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca február 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výzve na predkladanie návrhov vyznamenaní a ocenení SOŠV za rok 2018 v termíne do 25. marca 2019.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

Mini Champions Liga Slovensko 2019

20.10.2019 12:45

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

24.9.2019 17:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.