Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

streda, 20.02.2019
|
Posledná aktualizácia 20.2.2019 11:59

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu.


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 19.2.2019 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti poveril pracovnú skupinu prípravou návrhu rozdelenia nevyčerpaných prostriedkov v projekte a stanovil termín 30. jún 2019 na realizáciu projektu,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2019,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ, v tejto súvislosti odporučil udeliť prezidentovi SFZ udeliť mandát na rokovanie o podmienkach s úverovým rámcom maximálne 2 mil. eur,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., 

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na riešenie nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh výšky odmeny Kontrolóra SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Organizačného a návštevného poriadku SFZ,

- schválil návrh zmluvy medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 2019 – 2021,

- schválil návrh na pokračovanie žiačok WU15 FK Senica v súťaži na základe odporučenia ŠTK SFZ a vyjadrenia klubov, v tejto súvislosti odporučil do ďalšieho súťažného ročníka upraviť Rozpis súťaží v čl. 22, ktorý sa zaoberá automatickým vylúčením druhého klubu z dvojičiek tak, že futbalový klub nebude automaticky vylúčený zo súťaže, ale VV SFZ ho bude môcť v odôvodnených prípadoch po kladnom vyjadrení všetkých zainteresovaných klubov ponechať v súťaži, 

- vzal na vedomie informáciu o vypracovanom stanovisku LPaEK SFZ k výkladu pojmu „konflikt záujmov“, v tejto súvislosti požiadal o doplnenie výkladu,

- schválil návrh na začlenenie družstva Internacionálok do štruktúry reprezentačných výberov SR,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca január 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

Mini Champions Liga Slovensko 2019

20.10.2019 12:45

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

24.9.2019 17:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner