www.futbalsfz.sk

Poriadky

PORIADKY SCHVAĽOVANÉ KONFERENCIOU 

Volebný poriadok SFZ

Rokovací poriadok Konferencie SFZ

 

PORIADKY SCHVAĽOVANÉ VÝKONNÝM VÝBOROM

Súťažný poriadok futbalu (účinný od 1.7.2015, úplné znenie vrátane novelizácií z 8.3.2016, 6.7.2016, 28.6.2017 a 21.6.2018)

Registračný a prestupový poriadok (účinný od 1.7.2018) 

Disciplinárny poriadok (úplné znenie platné od 21.6.2018)

Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (účinný od 12.12.2017)

Organizačný a návštevný poriadok (účinný od 1.7.2014)

Legislatívny poriadok (účinný od 12.3.2013)

Revízny poriadok (účinný od 2.7.2013)

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.