angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Poriadky vydávané na základe článku 7 stanov SFZ

PORIADKY SCHVAĽOVANÉ KONFERENCIOU 

Volebný poriadok SFZ

Rokovací poriadok Konferencie SFZ

 

PORIADKY SCHVAĽOVANÉ VÝKONNÝM VÝBOROM

Súťažný poriadok futbalu (účinný od 1.7.2015, úplné znenie vrátane novelizácií z 8.3.2016, 6.7.2016, 28.6.2017 a 21.6.2018)

Registračný a prestupový poriadok (účinný od 1.7.2018) 

Disciplinárny poriadok (úplné znenie platné od 21.6.2018)

Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (účinný od 12.12.2017)

Organizačný a návštevný poriadok (účinný od 1.7.2014)

Legislatívny poriadok (účinný od 12.3.2013)

Revízny poriadok (účinný od 2.7.2013)