Licenčná komisia (LcK)

ZLOŽENIE KOMISIE

Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Miloslav RICHNÁK (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Certifikát SGS_2021.pdf
Štatút Licenčnej komisie SFZ (0613).pdf

AKTUÁLNY LICENČNÝ CYKLUS, SMERNICA KLUBOVÉHO LICENČNÉHO SYSTÉMU

 

Harmonogram licenčných konaní v licenčnom cykle 2020-2021.pdf
2020-21_Dôležité termíny UEFA FFP.pdf
Ciele kluboveho licencneho systemu 2020-2021.pdf
Smernica KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia z 1.12.2020 preverená UEFA.pdf

FINANČNÉ MONITOROVANIE KLUBOV A VŠEOBECNE PLATNÉ DOKUMENTY


Ustanovenia UEFA FFP a finančného monitorovania klubov, vydanie 2018.pdf
Základné princípy a zásady riadenia KLS a finančného monitorovania klubov.pdf
2017_Koordinátor pre hendikepovaných divákov (ENG).pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf
Adresár licenčnej administratívy .pdf
Usmernenie_Integrita futbalu.pdf
2019-22_Zoznam licencnych komisarov P.pdf
Intolerancia_10 bodový plán UEFA.pdf
Usmernenie k dokladovaniu transferových aktívit žiadateľa o licenciu.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií (čl. 58).pdf
USMERNENIE_OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE.pdf
2020_Child Safeguarding Policy.pdf

LICENČNÉ KONANIA - Klubové súťaže UEFA, FORTUNA liga a II. liga mužov - tlačivá, vyhlásenia a formuláre

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Zoznam družstiev klubu.docx
Zoznam pridružených družstiev (klubov).doc
Zoznam hráčov s profesionálnou zmluvou.doc
Výklad k pravidlám ... (čl. 30).doc

PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Práva a povinnosti (čl. 50 a 83).doc

PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Zoznam oprávnenych osôb.doc
Právna štruktúra žiadateľa o licenciu.xlsx

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Vyhlásenie pred rozhodnutim POLK.doc
Vyhlásenie audítora klubu.doc
Vyhlásenie_finančný perimeter (čl. 55).doc
Právna štruktúra žiadateľa o licenciu.xlsx
Finančné kritériá - zamestnanci (čl. 59).doc
Finančné kritériá_tabuľky.xlsx
Identifikačná tabuľka hráčov.xlsx
Platby klubov sprostredkovateľom (čl. 56a).docx
2020-21_Doplňujúca finančná informácia_FL.xlsx
2020-21_Doplňujúca finančná informácia_II. liga.xlsx

LICENČNÝ SYSTÉM SFZ MLÁDEŽE


Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf

LICENČNÝ SYSTÉM V KLUBOVÝCH SÚŤAŽIACH ŽIEN

Licenčné kritériá pre štart v UEFA Lige majstrov žien.pdf
Licenčné kritériá pre štart v I. lige žien.pdf

INFORMÁCIE A OZNAMY

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ:

Opakuje informáciu, že kluby, ktorým Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) neudelil licenciu na licenčnú sezónu 2021/2022, majú do 12. mája 2021 (vrátane) právo podať odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), podľa poučenia, ktoré im bolo zaslané spolu s rozhodnutím POLK o neudelení licencie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oznamuje, že z UEFA písomne obdržala rozhodnutie ExCo UEFA (Circular letter No. 07, zo dňa 15.2.2021) ohľadne zmien v predkladaní finančných informácií klubov do budúcnosti, v súvislosti s porušením finančného indikátora IND.01 „Zachovanie nepretržitej činnosti“ a záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59/3 a 90/3 smernice KLS SFZ) v licenčnom konaní o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022.

Finančné informácie do budúcnosti (ďalej len FIB):

Ak žiadateľ o licenciu porušuje min. jeden z finančných indikátorov, definovaných v článku 62 smernice KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia, musí v licenčnom konaní predložiť FIB, aby tak  preukázal, že je schopný zachovať nepretržitú činnosť až do konca licenčnej sezóny, na ktorú žiada udeliť licenciu.

V dôsledku ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na množstvo klubov, ExCo UEFA rozhodol zmeniť a doplniť ustanovenie pre posudzovanie nepretržitej činnosti, pokiaľ ide o vydanie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022 nasledovne:

V Smernici KLS SFZ, vydanie 2018 novelizácia, sa týka:

1. Článok 62, bod 2:

IND.01: Nepretržitá činnosť:

Správa audítora vo vzťahu k auditovanej RÚZ alebo finančným výkazom za prechodné obdobie, predloženým podľa článkov 56 a 57 obsahuje, pokiaľ ide o zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, modifikovaný výrok (výrok s výhradou).

2. Príloha č. 5, časť B: Hodnotenie správy audítora o RÚZ.

Bod 2, písm. e): Ak správa audítora uvádza „zdôraznenie skutočnosti“ alebo podmienený názor v inej záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, SFZ musí zvážiť dopady z pohľadu zámerov a cieľov klubového licenčného systému.

Nové znenie:

Písm. e): Ak správa audítora uvádza modifikovaný výrok (výrok s výhradou) v inej záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, SFZ musí zvážiť dopady z pohľadu zámerov a cieľov klubového licenčného systému.

Povinnosť žiadateľa o licenciu – predložiť FIB v prípade porušovania IND.02 Záporné vlastné imanie zostáva nezmenená.

Preverovanie záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom:

Ak má žiadateľ o licenciu k 31.12.2020 záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59 a 90 Smernice KLS SFZ), ich splatenie vo výške max. 15% z celkového objemu nákladov na mzdy zamestnancov, vykázaného v auditovanej účtovnej závierke žiadateľa o licenciu k 31.12.2020, môže vykonať do 30.6.2021.

V takomto prípade musí žiadateľ o licenciu vo finančnej licenčnej dokumentácii SFZ predložiť tabuľku záväzkov voči zamestnancom po lehote splatnosti a plán ich úhrad, ktoré musí vykonať najneskôr do 30.6.2021.

Vyššie uvedené sa v primeranom rozsahu týka aj podmienok udelenia licencie pre UEFA ligu majstrov žien (príloha licenčnej smernice SFZ č. 6, čl. 21) a pre I. ligu žien (príloha licenčnej smernice SFZ č. 7, čl. 20).


ZVEREJŇOVANIE A OSTATNÉ

Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2020.zip
2020_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
2019_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.