angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Konferencia SFZ

 

 1. Konferencia je najvyšším orgánom SFZ, ktorý prijíma najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.
 2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
 3. Riadna konferencia sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok.
 4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva, ak sú splnené podmienky podľa článku 47 stanov SFZ.
 5. Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie, predsedu a podpredsedu odvolacej komisie, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania a predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania.
 6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
 7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru, alebo generálny sekretár.
 8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok konferencie SFZ a Volebný poriadok SFZ.

Delegáti a iní účastníci konferencie

 1. Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s právom hlasovať, z toho
  1. 38 delegáti za oblastné zväzy,
  2. 20 delegáti za regionálne zväzy,
  3. 24 delegáti za profesionálny futbal,
  4. 1 delegát zastupujúci ženský futbal,
  5. 1 delegát zastupujúci futsal,
  6. 1 delegát zastupujúci združenia trénerov,
  7. 1 delegát zastupujúci združenia rozhodcov,
  8. 1 delegát zastupujúci združenia hráčov.
 2. Delegátov 
  1. tvoria predsedovia oblastných zväzov zvolení na konferencii oblastného zväzu zástupcami klubov pôsobiacich v súťažiach v príslušnej oblasti, ktorí pred začiatkom konferencie preukážu oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať,
  2. tvoria zástupcovia regionálnych zväzov v počte podľa regionálneho princípu, zvolení na konferencii regionálneho zväzu zástupcami klubov, ktorých družstvá pôsobia v súťažiach riadených príslušným regionálnym zväzom a klubov, ktorých družstvá pôsobia vo vyšších ako regionálnych súťažiach, ktoré majú domáce ihrisko v danom regióne, ak nie sú členmi ÚLK, ktorí pred začiatkom konferencie preukážu oprávnenie byť delegátom s právom hlasovať,
  3. tvoria zástupcovia futbalových klubov súťažiacich v druhej najvyššej súťaži, z ktorých sú 6 zástupcovia zvolení zhromaždením klubov skupiny východ a 6 zástupcovia sú zvolení zhromaždením klubov skupiny západ vždy pred začiatkom majstrovskej súťaže na nasledujúci súťažný ročník,
  4. tvoria 12 zástupcovia futbalových klubov súťažiacich v najvyššej súťaži, ktorých jednostranným písomným právnym úkonom ustanoví štatutárny orgán klubu, ak delegátom nie je sám štatutárny orgán klubu,
  5. tvorí 1 delegát volený zástupcovia klubov ženského futbalu,
  6. tvorí 1 delegát volený konferenciou Slovenského futsalu,
  7. tvorí 1 delegát zastupujúci združenia trénerov,
  8. tvorí 1 delegát zastupujúci združenia rozhodcov,
  9. tvorí 1 delegát zastupujúci združenia hráčov.
 3. Konferencie sa môže zúčastniť bez práva hlasovať člen výkonného výboru, členovia volebnej komisie, kontrolór, generálny sekretár, predseda orgánu SFZ, čestný prezident, zástupca pridruženého člena a iní hostia pozvaní prezidentom alebo generálnym sekretárom. Účasť iných osôb a hostí je podmienená súhlasom alebo pozvaním prezidenta alebo predsedajúceho konferencie.

Pôsobnosť konferencie

 1. Konferencia má v rámci SFZ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
 2. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, v rámci ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou všetkých delegátov (61), patrí
  1. schvaľovať Stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľovať reorganizáciu súťaží organizovaných SFZ,
  3. schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 2 milióny eur,
  4. schvaľovať vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej je SFZ spoločníkom,
  5. schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej je SFZ spoločníkom,
  6. schvaľovať vstup SFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpenie z nej,
  7. odvolávať kontrolóra a jeho náhradníka,
  8. odvolávať prezidenta a ostatných členov výkonného výboru,
  9. delegovať výkon niektorej pôsobnosti na výkonný výbor podľa odseku 5.
 3. Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí tiež
  1. voliť prezidenta a ostatných členov výkonného výboru,
  2. voliť kontrolóra a jeho náhradníka,
  3. voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,
  4. voliť a odvolávať predsedu, členov a náhradníkov volebnej komisie,
  5. voliť a odvolávať členov dopingového senátu odvolacej komisie, ktorý rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel[51] a ich náhradníkov,
  6. odvolávať členov orgánov na riešenie sporov a členov revíznej komisie,
  7. ustanoviť a odvolávať nezávislého audítora a vziať na vedomie správu audítora k výročnej správe SFZ, ktorej súčasťou je ročná účtovná závierka,
  8. schvaľovať volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie a ich zmeny,
  9. schvaľovať strategický plán SFZ,
  10. schvaľovať výšku členského príspevku pre jednotlivé typy členstva v SFZ a kategórie členov SFZ a splatnosť členského príspevku,
  11. schvaľovať účel použitia fondu podpory mládežníckeho futbalu,
  12. schvaľovať rozpočet SFZ a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo jediným spoločníkom je SFZ,
  13. schvaľovať výročnú správu SFZ vrátane účtovnej závierky SFZ a účtovných závierok právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ,
  14. schvaľovať výročnú správu o činnosti kontrolóra,
  15. schvaľovať náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra,
  16. schvaľovať zmluvu medzi SFZ a ÚLK o vzájomnej spolupráci pri riadení profesionálneho futbalu,
  17. schvaľovať nomináciu kandidátov na voľby do výkonného výboru UEFA alebo FIFA,
  18. schvaľovať vstup SFZ do organizácie združujúcej športové zväzy alebo inej športovej organizácie a o vystúpení SFZ z organizácie, ktorej je členom,
  19. rozhodovať o neprijatí za riadneho člena alebo pridruženého člena a o ich vylúčení zo SFZ,
  20. rozhodovať o udelení a odňatí čestného členstva v SFZ a titulu čestného prezidenta,
  21. rozhodovať o veciach týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SFZ najzávažnejšej povahy,
  22. rozhodovať o zániku SFZ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom SFZ,
  23. rozhodovať o iných veciach uvedených v schválenom programe konferencie.

Zápisnice