SFZ/KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV: Kto je sudca, z čoho vychádza a ako funguje senát?

Posledná aktualizácia 26.2.2020 13:09
autor: ÚČPS, zdroj: SFZ

Nielen o komore SFZ pre riešenie sporov, ale aj o širších súvislostiach riešenia sporov v športe, sme sa rozprávali s JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD., členom komory SFZ, zvoleným za amatérskych športovcov, ktorý je od júna 2019 konferenciou SFZ dočasne poverený výkonom funkcie predsedu tohto orgánu. V nedeľu sme publikovali prvú časť rozhovoru, tu je pokračovanie. 

čítaj tiež KOMORA JE JEDINÝ FUTBALOVÝ SÚD NA SLOVENSKU 

Kto je “sudcom” komory SFZ pre riešenie sporov?
Osoba, ktorá je ochotná spolupodieľať sa na prejednávaní a riešení sporov medzi členmi SFZ, ochotná robiť to vo svojom voľnom čase, mnohokrát popri svojom civilnom zamestnaní alebo inej zárobkovej činnosti.“
Ako by mal rozmýšľať a postupovať futbalový sudca?
Sudca komory musí v konaniach, v ktorých prejednáva spory medzi členmi SFZ, preukázať dokonalú orientáciu v predpisoch SFZ a v právnom poriadku Slovenskej republiky. Mal by pri prejednávaní a rozhodovaní sporov vnímať aj špecifickosť športu ako celku, ktorú spomína aj článok 165 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Prejendávanie a rozhodovanie futbalových sporov je výrazne interdisciplinárnou a prierezovou aktivitou, ktorá nie je jednoduchá a vyžaduje si detailnú znalosť právnych aj športových predpisov, a malo by obsahovať aj istý “cit pre športovú - futbalovú spravodlivosť.” Táto špecifickosť športu odôvodňuje aj osobitný prístup pri prejednávaní a rozhodovaní konkrétnych športových sporov. Aj na jej základe je v prostredí EU akceptovaný odlišný prístup k formulácii zákonov pre športovú oblasť a táto špecifickosť sa môže prejaviť i v rozhodovacích procesoch, ktorých je napríklad komora inštitucionálnym predstaviteľom.
Samozrejme, sudca by mal postupovať nestranne a nezávisle nielen pri rozhodovaní, ale i pri svojom vystupovaní na verejnosti či v rámci “zväzového života” SFZ. Ak tak nerobí, narúša tým priamo nezávislosť komory ako celku, porušuje predpisy SFZ, pričom subjektívne si myslím, že pri opakovanom aj niekoľkonásobnom porušení tohto pravidla by SFZ mal pristúpiť k zváženiu tolerovania pôsobenia takéhoto člena orgánu v orgánoch SFZ. Zvlášť, ak ide o orgány na riešenie sporov. Citlivosť na prešľapy sudcu komory voči zväzovým pravidlám či voči všeobecne spoločensky akceptovaným pravidlám etiky, slušnosti, nestrannosti a nezávislosti, by mala byť prísnejšia, ako pri akomkoľvek inom členovi SFZ.“
Ako je zložený senát komory, ktorý rozhoduje futbalové spory?
Senát Komory, ktorý rozhoduje konkrétnu kauzu, sa skladá podľa toho, či ide o spor medzi profesionálnymi subjektmi alebo amatérskymi. V oboch prípadoch rozhoduje trojčlenný senát, v ktorom je jeden zástupca športových klubov, amatérskych alebo profesionálnych, a jeden zástupca hráčov, amatérskych alebo profesionálnych. Týmto postupom je v senátnom rozhodovaní zabezpečená rovnováha vplyvu hráčov a klubov - ako amatérskych, tak profesionálnych - na rozhodovanie komory.  Ako tretí subjekt v senáte vystupuje predseda alebo podpredseda orgánu, ktorý by mal v tejto trojici - logicky, ak sa na skladbu tohto tria pozrieme sedliackym rozumom - zastávať pozíciu nezávislého člena senátu.“
Čo prináša sudcom komory ich pôsobenie v komore, prečo to vlastne robia? Sú za prácu odmeňovaní?
“S istou dávkou odľahčenia poviem, že aktuálne prináša členom komory ich pozícia v senáte dobrý pocit, že pomáhajú slovenskému futbalu, pretože nie sú za svoju činnosť odmeňovaní. Prináša im to ešte možno nespokojnosť  blízkych, že popri civilných zamestnaniach a aktivitách venujú svoj čas, znalosť a vedomosť slovenskému futbalu. Za to im, aj v mene SFZ a verím, že v mene všetkých členov SFZ, úprimne ďakujem. Dovolím si povedať, že SFZ je v rozsahu všetkých orgánov zabezpečenia spravodlivosti, teda DK, OK, komora, a všetky odborné komisie, skutočným lídrom slovenského športu. Túto skutočnosť konštatujú častokrát aj predstavitelia ostatných národných športových zväzov.
V poslednom období sa ako dočasne poverený predseda komory SFZ stretávam s otázkou, či by nemohla rozhodovať spory rýchlejšie. Samozrejme, že mohla. Je to však podmienené tým, že ak chceme ako SFZ “zadávať” členom komory lehoty na rozhodovanie, nemôžeme to od nich žiadať, ak za výkon týchto funkcií nie sú odmeňovaní. Zároveň ale dodávam, že ak je priemerný čas prejednávania podobných sporov na súdoch všeobecnej sústavy súdnictva 18 - 20 mesiacov a komora rozhoduje spory rádovo priemerne za 7 až 15 týždňov od ukončenia vyjadreniastrán, tak je toto orgán, ktorý rozhoduje spory niekoľkonásobne rýchlejšie, ako súdy všeobecnej sústavy súdnictva.“
Aké sú úlohy vedenia komory, teda predsedu a podpredsedu?
Okrem účasti predsedu a podpredsedu v každom druhom prípade prejednávanom komorou na princípe rotácie, má vedenie komory za úlohu určovať zloženie senátov, sledovať rozhodovaciu činnosť v každom spore, identifikovať v nej chyby, vzájomné rozpory rozhodnutí a odborne pracovať na ich odstránení  v kooperácii s jednotlivými senátmi. V poslednom období sme napríklad identifikovali rozpor v rozhodovacej činnosti senátov komory, následkom čoho sa tento rozpor snažíme zjednotiť činnosťou pléna komory. Verím, že čoskoro budeme môcť informovať členov SFZ o zásadnom zjednotení rozhodovacej činnosti, čo, myslím si, opäť pozitívne ovplyvní vzťahy medzi hráčmi a klubmi. Vo vzťahu k úlohám komory poukážem napríklad na činnosť predsedu a podpredsedu komory v spolupráci s tajomníkom komory koordinovať jej administratívnu činnosť, zvolávať a viesť plenárne zasadnutiay, ako aj zastupovať ju v jednotlivých pracovných skupinách SFZ, pripomienkovať predpisy SFZ z pohľadu možného sporového vnímania ich existencie a vystupovať voči tretím subjektom ako nezávislý a nestranný člen jediného orgánu na riešenie sporov v zmysle zákona o športe.
Členovia SFZ vidia iba konkrétne konečné rozhodnutie v danej sporovej veci, no musím konštatovať, že za jeho vydaním je okrem samotnej rozhodovacej činnosti senátu množstvo administratívnej práce. Je to preto, že vedenie sporu je v snahe čo najviac priblížiť ho členom SFZ vedené plne v elektronickej forme. V tomto rozsahu musím pochváliť vysoko kvalitnú činnosť tajomníka komory SFZ pre riešenie sporov Tomáša Fodreka, ktorý svoju činnosť vykonáva vysoko profesionálne a k spokojnosti sporových strán i členov komory SFZ pre riešenie sporov. Takmer vždy sa snažíme hľadať cestu čo najväčšieho vyhovenia požiadavkám alebo žiadostiam strán sporu o stave konania. Samozrejme okrem tých, ktoré majú rýdzo špekulatívny charakter a odpovede na ne nemajú oporu v poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, lebo stretli sme sa aj s takýmito žiadosťami.“
Dotknú sa pripravované zmeny stanov SFZ aj fungovania komory?
Dotknú sa dvoch oblastí riadenia a správy komory a to voľby predsedu a podpredsedu a nezlučiteľnosti funkcie “sudcu” s pozíciou právneho zástupcu strán sporu. K procesu zmeny voľby predsedu a podpredsedu sa vyjadrovať nebudem, skonštatujem len, že ako individuálny člen SFZ a zároveň funkcionár SFZ podporujem všetky legislatívne úpravy, ktoré SFZ ako zodpovedný orgán za riadenie a správu futbalu na Slovensku vykoná. Z odborného a zákonného hľadiska je však východiskom voľby predsedu a podpredsedu komory skutočnosť, že zákon o športe ustanovuje, že tieto osoby volí najvyšší orgán SFZ, teda konferencia. Ak sa vyskytovali v nedávnej minulosti úvahy o tom, že by sa predseda a podpredseda vyberali ako výsledok nejakej dohody medzi záujmovými skupinami vo futbale, teda hráčmi a klubmi, táto úvaha mala niekoľko slabých, ak nie priamo protizákonných miest. Jednak skutočnosť, že žiadna takáto dohoda nemôže prikázať delegátom konferencie SFZ, ako majú voliť. Je tu popretý akýkoľvek systém záruk nestrannosti a nezávislosti vedenia komory. Problematické je rovnako, že takýto systém, ktorý by predsedu a podpredsedu vyberal mimo konferencie SFZ, je v priamom rozpore so zákonom o športe. Tento systém rovnako nezohľadňuje, že komora SFZ prejednáva spory aj medzi inými členmi SFZ, ako sú oblastné zväzy, tréneri, rozhodcovia, a ostatní športoví športoví odborníci a tak ďalej, a že tento systém by spôsobil v trojčlennom senáte nerovnováhu v prospech hráčov alebo klubov. Ak by bol napríklad predseda komory “predstaviteľom” hráčov, v trojčlennom senáte by to logicky spôsobilo nerovnováhu v prospech hráčov. To platí aj pri podpresedovi a jeho účasti v trojčlennom senáte. Aj FIFA hovorí v koncepte komory FIFA o nezávislom a nestrannom predsedovi a podpredsedovi. V týchto intenciách boli pripravované navrhované zmeny stanov SFZ.
Vo vzťahu k zmenám pri nezlučiteľnosti funkcie sudcu komory a právneho zástupcu strán sporu poviem len toľko, že je objektívne prínosné, ak osoba, zastupujúca strany sporu na komerčnej báze, nebude súčasne sudcom komory, ktorý má byť absolútne nestranný a nezávislý. Ani advokát nie je sudcom všeobecného súdu. Máme dokonca informácie, že niektorí členovia komory v poslednom období túto pozíciu pri zastupovaní svojich klientov mnohokrát využívali dokonca v rokovaniach a zastupovaní klientov. Teda v predsúdnych fázach rokovania nevystupovali len ako zástupcovia svojich klientov, ale aj ako členovia komory. Tento stav je potrebné odsúdiť, vymedziť sa voči nemu, označiť ho ako zneužívajúci a vykonať všetky dostupné opatrenia, vrátane legislatívnych zmien, aby sa tak do budúcnosti nedialo. Takýto právny zástupca strán môže využívať - ak nie zneužívať - informácie, ktoré má ako člen komory práve pri zastupovaní klientov, ktorí sú potencionálne strany neskoršieho konania pred komorou. Úpravou nezlučiteľnosti týchto funkcií sa SFZ snaží zabrániť tomuto nežiadúcemu javu, čo je z môjho subjektívneho pohľadu ako člena komory, ako nezávislého a moderného orgánu na riešenie sporov, jednoznačne nutné privítať a podporiť. Bez ohľadu na to, či sme ako funckionári dnes aktívni alebo nie, tieto pravidlá sú racionálne, objektívne udržateľné, zákonné a bez ohľadu na to, či tu zajtra my  budeme alebo nie prinášajú slovenskému futbalu pozitívny posun vpred, o ktorom sa tak často hovorí, a ktorý si - verím - praje čo najviac členov SFZ.“SFZ
Značky
Osoba
Jaroslav Čollák
Téma
KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV
Autor
SFZ
Mohlo by vás zaujímať

SR WU19 – Tréner Jelšic: Hráčky správu o zrušení ME prijali ťažko

06.4.2020 11:12

VV SFZ – Tomáš Medveď: Dohoda medzi hráčmi a klubmi je otázkou prežitia, existencie, budúcnosti futbalu

06.4.2020 12:55

SR WA – Brankárka Korenčiová: Po mesiaci talianskej karantény konečne doma

05.4.2020 10:24

SR 17 – Tréner Branislav Fodrek: Rátal som s tým, že ani Elite Round, ani šampionát nebudú

04.4.2020 07:54

SÚŤAŽ - Poznáme najkrajší gól i výhercov skvelých cien!

03.4.2020 09:35

SFZ/UčPS - ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu na oblasť športu

06.4.2020 21:42

GRASSROOTS - Školský pohár SLSP a McDonalds Cup definitívne zrušené

02.4.2020 04:27

UEFA/SFZ – Termín baráže s Írskom odložený do ďalšieho oznámenia

03.4.2020 19:44

Zomrel Dušan Bartovič (1944 – 2020)

01.4.2020 15:13

SR A – Mak o konci v Konyaspore: Futbal je pre mňa dôležitý, no rodina je nadovšetko

31.3.2020 17:15

SR 19 – Tréner Albert Rusnák: Hráči sú zdraví, čakáme na rozhodnutie UEFA o šampionáte

31.3.2020 08:58

SÚŤAŽ - Vyberte najkrajší gól a vyhrajte skvelé ceny!

31.3.2020 14:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner