Štatút súťaže o „Nový fenomén e-šport. Hráš aj ty? – vyplnený dotazník“

Posledná aktualizácia 22.5.2020 17:54

V Bratislave 21. mája 2020

I. Predmet súťaže

(1) SFZ Marketing, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 02 Bratislava, IČO: 46320768 (ďalej len „SFZM“ alebo „organizátor“) vyhlasuje podľa týchto pravidiel súťaže túto súťaž o výhercov, ktorí vyplnia dotazník „Nový fenomén e-šport. Hráš aj ty?“.

(2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž skrátiť, prerušiť, zmeniť jej pravidlá, zrušiť ju i bez určenia výhercov zverejnením tejto skutočnosti na stránke www.futbalsfz.sk.

(3) Cieľom súťaže je vyžrebovať výhercov, ktorí vyplnili a odoslali dotazník „Nový fenomén e-šport. Hráš aj ty?“.

II. Súťažiaci a osobné údaje

(1) Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba, ktorá splní ďalšie podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

(2) Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako ani osoby týmto osobám blízke (§ 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že výherca v súťaži je osobou podľa predchádzajúcej vety, nemá nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

(3) Zapojením alebo prihlásením sa do súťaže súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca bez výhrad súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a berie na vedomie, že organizátor bude na účely účasti súťažiaceho v súťaži spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: a) meno, b) priezvisko, c) emailová adresa, prípadne d) poštová adresa a telefónne číslo (ďalej spolu len „osobné údaje“) za účelom vyžrebovania výhercu, kontaktovania výhercu a odovzdania výhry. Ak si výherca výhru osobne neprevezme, za účelom jej doručenia je potrebné spracovanie poštovej adresy na doručenie výhry, bez ktorej nebude možné výhru doručiť a výhra zostane organizátorovi. V súvislosti s doručovaním výhry poštou alebo kuriérom budú osobné údaje výhercu (meno, priezvisko, poštová adresa, prípadne aj telefónne číslo) poskytnuté doručovateľovi výhry za účelom vykonania jej doručenia.

(4) Súťažiaci svojou účasťou v súťaži

a) vyhlasuje, že

1. je plnoletý/nie je plnoletý a všetky súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca,

2. všetky údaje a skutočnosti uvádzané v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobil a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť,

b) udeľuje organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov a na zverejnenie jeho mena a priezviska na facebookovom a instagramovom profile Slovenského futbalového zväzu, ak sa stane výhercom,

c) je oprávnený zaškrtnúť pri hlasovaní súhlas organizátorovi, aby  organizátor použil jeho emailovú adresu na marketingové účely, najmä na zasielanie marketingových informácií organizátora (napr. newsletter) súťažiacemu emailom; tento súhlas môže súťažiaci odvolať, keď si nebude želať zasielanie marketingových informácií.

III. Priebeh a trvanie súťaže

(1) Súťaž sa uskutoční od 18:00 hod. 22. mája 2020 do 23:59 hod. 29. mája 2020.
(2) Po skončení súťaže organizátor vyžrebuje prostredníctvom náhodného generátora 27 výhercov, ktorí budú do 12 hodín od skončenia súťaže oslovení emailom, a ktorí si budú môcť prevziať výhry uvedené v čl. IV ods. 1. Zároveň organizátor rovnakým spôsobom vyžrebuje rovnaký počet náhradníkov, ako je počet výhercov, ktorí budú kontaktovaní iba v prípade, ak sa výherca do 24 hodín od oznámenia jeho vyžrebovania organizátorovi neozve, že výhru chce, prípadne ak výhru odmietne. Organizátor osloví náhradníka do 12 hodín potom, ako mu výherca podľa predchádzajúcej vety oznámi, že výhru odmieta, alebo ak sa neozve.

(3) Ak sa po skončení súťaže neprihlási o výhru do 23:59 dňa 31. mája 2020 ani žiadny náhradník alebo ak náhradník výhru odmietne, výhra prepadne v prospech organizátora.

IV. Výhra

(1) Výhrami pre výhercov súťaže sú

a) 1x Dres slovenskej futbalovej reprezentácie - biely NIKE

b) 1x Galaxy Fit BT BLACK  Samsung

c)  5x kódy na PES 2020 pre PS4

d)  20x USB kľúč

(2) Výhra nie je právne vymáhateľná.

(3) Výhry uvedené v odseku 1 si bude môcť výherca vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby v sídle organizátora. Výherca sa môže s organizátorom dohodnúť na odoslaní výhry poštou na poštovú adresu výhercu, pričom výherca tým okamihom dáva súhlas organizátorovi súťaže na spracúvanie jeho osobných údajov aj v rozsahu jeho poštovej adresy, prípadne aj telefónneho čísla; poštovné hradí výherca.

(4) Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene výhercu.

(5) Výherca berie na vedomie, že ak hodnota výhry presahuje sumu 350 eur, hodnota nad 350 eur podlieha dani z príjmov. Organizátor za týmto účelom poskytne výhercovi informáciu o hodnote výhry.

V. Oznámenie výhry

(1) Za účelom realizácie výhry je výherca povinný poskytnúť organizátorovi  potrebnú súčinnosť.

(2) V prípade výhry organizátor e-mailom kontaktuje výhercu do 12 hodín od skončenia súťaže a zverejní meno a priezvisko výhercu na facebookovom a instagramovom profile Slovenského futbalového zväzu vyzve ho na potvrdenie svojich osobných (kontaktných) údajov a záujmu o výhru.

(3) Nemožnosť skontaktovať sa s výhercom do 24 hodín od momentu, kedy bol výherca organizátorom prvýkrát kontaktovaný spôsobom uvedeným v odseku 2, spôsobuje zánik nároku na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník. Náhradníci budú oslovovaní postupne v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

(4) Ak výherca neposkytol organizátorovi správne kontaktné údaje, považuje sa to za neposkytnutie potrebnej súčinnosti a výhra bude ponúknutá náhradníkovi alebo zostane organizátorovi, ak náhradník výhru odmietne alebo sa s nim nebude možné skontaktovať..

VI. Práva súťažiaceho súvisiace s jeho osobnými údajmi

Organizátor najmä informuje súťažiaceho, že

a) jeho osobné údaje bude uchovávať po dobu nevyhnutnú do skončenia hlasovania alebo odovzdania výhry, alebo v prípade posielania marketingových informácií do doby odvolania súhlasu s ich posielaním,

b) má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),

c) môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

d) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov),

e) poskytovanie jeho osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytne, tak buď nebude môcť hlasovať alebo si nebude môcť prevziať výhru,

f) neexistuje automatizovaného rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR,

g) má právo na to, aby organizátor bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, so zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,

h) má právo dosiahnuť u organizátora bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a organizátor je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov uvedených  v čl. 17 ods. 1 GDPR.

VII. Záverečné ustanovenia

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhry nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť výhru inému záujemcovi, ktorý má rovnaké práva a povinnosti ako výherca. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

SFZ Marketing, s.r.o.

Značky
Autor
SFZ
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.