Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

Posledná aktualizácia 30.10.2020 10:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_15.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov :

· 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu amatérskych klubov;

· 3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcov profesionálnych hráčov;

· 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu amatérskych hráčov,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej ISSF), vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ

v termíne od 00:01 hod. dňa 30.11.2020, do 23:59 hod., dňa 13.12.2020.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov,kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov, navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu. Každý klub má jeden hlas.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Podľa čl. 59, ods. 5 stanov SFZ, v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ a čl. 22, ods. 2, písm. b), bod 1 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;

g) motivačný list.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov, so všetkými prílohami, doručili na Slovenský futbalový zväz výlučne :

elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby členov Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov končí o 23:59 hod., dňa 22.11.2020 (nedeľa).

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie a pokyny k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ a prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U364: Patrik Jacko (FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 25.10.2020.

DS po 5. ŽK  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U365: Matej Moško (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 25.10.2020.

U366: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 10/e, f, a čl. 11/i Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 11. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b, d, f DP, do 3.11.2020.

U367: Stanislav Moravec (1016349, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga, T). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e, f Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 11. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 74/1 DP, do 3.11.2020.

U368: Ivan Kmotrík (1215198, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga, VD). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10/e, f Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 11. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b, d, f DP, do 3.11.2020.

U369: Milan Štrbo (1160477, NR). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 20/5 Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 11. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b, d DP a ďalej pokračuje v šetrení veci. Zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, od 29.10.2020, až do rozhodnutia DK.

U370: František Košičár (1310537, DZ). Na základe vlastných zistení žiada menovaného o podrobné písomné doplnenie Správy delegáta stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/6 DP, do 3.11.2020.

U371: Ľubomír Samotný (1310481, PR). Na základe vlastných zistení žiada menovaného o podrobné písomné doplnenie Správy pozorovateľa rozhodcov zo stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/6 DP, do 3.11.2020.

U372: Jozef Pavlík (1055439, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U357 a za HNS a porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (verbálny nesúhlas s rozhodnutím R, s následným vykázaním z extra sedenia počas trvania disciplinárnej sankcie uloženej U310) počas stretnutia 10. kola FL AS Trenčín – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 48/1a a čl. 64/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a, čl. 36/2c a čl. 19/2 DP, od 22.10.2020. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U357.

U373: Vladimír Weiss (1184657, ŠK Slovan Bratislava futbal). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U354, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.11.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v B. Bystrici, v termíne 23.11. 2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

21.11.2020, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2020.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Pripomína R/AR SFZ, že nominácia na akékoľvek stretnutie vo funkcii VAR/AVAR je povinná a je rovnocenná s nominovaním na stretnutia súťaží SFZ obsadzovacím úsekom KR. Prípadné ospravedlnenie musí VAR/AVAR oznámiť oficiálne na oddelenie rozhodcov SFZ.

Ospravedlnenia: Špivák 30.10. – 1.11. a 6. – 8.11., Královič 25.10. – 4.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje, že náhradný seminár pre rozhodcov SF absolvovali Peško, Šlapka, Brutvanová, Budáč ml., D. Kováčik a M. Cisko.

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje, že v ISSF je možnosť prihlásenia družstiev do Ženskej futsalovej extraligy (lehota na prihlásenie trvá do 15.11.2020).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

30.4.2021 08:19

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.