Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

Posledná aktualizácia 06.11.2020 11:55

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_16.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov :

1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu amatérskych klubov;

3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcov profesionálnych hráčov;

1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu amatérskych hráčov,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej ISSF), vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ

v termíne od 00:01 hod. dňa 30.11.2020, do 23:59 hod., dňa 13.12.2020.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov,kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov, navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu. Každý klub má jeden hlas.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Podľa čl. 59, ods. 5 stanov SFZ, v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ a čl. 22, ods. 2, písm. b), bod 1 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;

g) motivačný list.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov, so všetkými prílohami, doručili na Slovenský futbalový zväz výlučne:

elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby členov Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov končí o 23:59 hod., dňa 22.11.2020 (nedeľa).

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie a pokyny k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ a prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U374: Cedric Badolo (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga), vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1.11.2020.

DS po 5. ŽK  – nepodmienečné pozastavene výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U375: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U376: Tomáš Ďubek (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), obaja od 1.11.2020.

U377: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U366 a za porušenie čl. 10/e, f, a čl. 11/i Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 000 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti zabezpečiť dodržiavanie DS uloženej U379, podľa čl. 43/2s DP, do 30.6.2021.

U378: Stanislav Moravec (1016349, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U367, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U379: Ivan Kmotrík (1215198, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga, VD). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U368 a za porušenie čl. 10/f Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 počas stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a priestorov extra sedenia, podľa čl. 64/5, čl. 19/1, 2 a čl. 16/5 DP, od 5.11.2020 do 30.6.2021.

U380: Milan Štrbo (1160477, NR). Na základe Správy delegáta stretnutia, Doplnenia správy delegáta zväzu, Doplnenia správy pozorovateľa rozhodcov, vlastných zistení a stanoviska menovaného, za porušenie čl. 20/5 Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 počas stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 mesiace, podľa čl. 64/5 a čl. 16/1 DP, od 29.10.2020. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U369.

U381: František Košičár (1310537, DZ). Berie na vedomie Doplnenie správy delegáta zväzu zo stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U382: Ľubomír Samotný (1310481, PR). Berie na vedomie Doplnenie správy pozorovateľa rozhodcov zo stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U383: KD SFZ. Na základe Správy delegáta stretnutia a Doplnenia správy delegáta zväzu zo stretnutia, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k upresneniu povinností delegáta zväzu, s poukazom na čl. 10/f a čl. 20 RS ÚLK počas stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, do 10.11.2020.

U384: KR SFZ. Na základe Správy delegáta stretnutia, Správy pozorovateľa rozhodcov a Doplnenia správy pozorovateľa rozhodcov zo stretnutia, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k upresneniu povinností pozorovateľa rozhodcov, s poukazom na čl. 10/f a čl. 20 RS ÚLK počas stretnutia 11. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, do 10.11.2020.

U385: Jozef Majoroš (1095720, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 11/m Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 počas stretnutia 12. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 10.11.2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.11.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.  Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

Školenie trénerov UEFA A licencie v termíne február december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné od 9.11. do 6.12.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

21.11.2020, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2020.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy ďalšieho vzdelávania trénerov, pripravuje TÚ SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou formou webinárov. Podrobné informácie, vrátane termínov webinárov, budú zverejnené v priebehu decembra 2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Pripomína R/AR SFZ, že nominácia na akékoľvek stretnutie vo funkcii VAR/AVAR je povinná a je rovnocenná s nominovaním na stretnutia súťaží SFZ obsadzovacím úsekom KR. Prípadné ospravedlnenie musí VAR/AVAR oznámiť oficiálne na oddelenie rozhodcov SFZ.

Ospravedlnenie: Sučka 26. – 29.11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Horák 31.10. – 9.11., Kovalčík 31.10. – 9.11., Panák 4.11. – 16.12., Repa 1. – 10.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF oznamuje, že v ISSF je možnosť prihlásenia družstiev do Ženskej futsalovej extraligy (lehota na prihlásenie trvá do 15.11.2020).

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz a ObFZ Veľký Krtíš vyjadrujú týmto poďakovanie Mgr. Jánovi Latinákovi, sekretárovi ObFZ Veľký Krtíš, ktorý k 31.10.2020 ukončil svoje pôsobenie v tejto funkcii, za dlhoročné zodpovedné a profesionálne vykonávanie povinností sekretára ObFZ Veľký Krtíš a želajú mu v jeho ďalšom živote pevné zdravie a veľa zdarov.

Dňa 21.10.2020 sa v zmysle smernice SFZ pre činnosť sprostredkovateľov dištančnou formou uskutočnil pohovor so záujemcami o vykonávanie funkcie sprostredkovateľa. Dňom zverejnenia sú oprávnení vykonávať funkciu sprostredkovateľa a uzatvárať sprostredkovateľské zmluvy s hráčmi a klubmi nasledovní sprostredkovatelia (v zátvorke je registračné číslo v ISSF, resp. názov právnickej osoby): Martin MULAČ (1442559, Sport Gen-Analytics), Róbert MOJSEJ (1146022), Ľuboš PIROHA (1442553, ŠportPark), Tomáš KOVÁČ (1219451), Július SAUER (1442554, Total Pro), Pavol PRONAJ (1246861), Marián ČERNÝ (1070016), Ľuboš MICHEĽ (1442555), Igor TABIŠ (1229759), Thomas Max KOCHER (zatiaľ bez registračného čísla).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

30.4.2021 08:19

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.