www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 21 zo dňa 18. 11. 2017

piatok, 17.11.2017
|
Posledná aktualizácia 08.12.2017 13:46

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Schválil termín 4. december 2017 za posledný deň na zaslanie návrhov na dejisko finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup súťažného ročníka 2017/18. Infraštruktúrne požiadavky, ktoré musí spĺňať štadión – dejisko finále, sú zverejnené na webstránke  www.futbalsfz.sk/vyhlasenie-kandidatury-na-dejisko-finale-sutaze-slovnaft-cup-2017-2018.  

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na deň 2. februára 2018 a odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov SFZ boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne do 6. 12. 2017 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže Futbalovej akadémie) na súťažný ročník 2018/2019, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Kompletné znenie aktualizovanej „smernice“, aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” sú zverejnené na webstránke v sekcii Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: http://www.futbalsfz.sk / legislativa-predpisy-sfz-smernice). 

Upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej dorasteneckej súťaži, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu Futbalovej akadémie (FA) SFZ. Prihlášky do licenčného konania mládeže si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. DL, prípadne FK pôsobiace v II. DL (podmienkou udelenia licencie FA pre druholigové FK však je: 

V čase žiadosti udelená licencia ÚTM, splnenie licenčných podmienok, športové kritérium: 1. miesto v jednej zo skupín II. DL a víťazstvo v prípadných kvalifikačných stretnutiach o víťaza II. DL v zmysle Rozpisu RS SFZ na súťažný ročník 2017/2018). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 6. 12. 2017

Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania ! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (oskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.skmartin.obsitnik@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami FK, pričom na nej musí byť jasne uvedené, že FK žiada o licenciu Futbalovej akadémie.  

Upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali „smernicu“, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2017 !  V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz II. ligy). 

V prípade akýchkoľvek otázok treba kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015

Upozorňuje FK s licenciou ÚTM, že licencia ÚTM má platnosť 3 súťažné ročníky a nie je potrebné sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlásiť. FK s licenciou ÚTM sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlasujú len v prípade, ak majú záujem získať licenciu FA a zároveň spĺňajú športové kritérium potrebné pre jej získanie. Kontrola plnenia licenčných podmienok ÚTM bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 v zmysle Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, aj s prílohami. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

Oznamuje futbalovým klubom, že licenciu Čakateľa získali na základe rozhodnutia VV SFZ tieto futbalové kluby: FK Rača Bratislava, ŠK Žolík Malacky, FC Baník Prievidza, FKM Nové Zámky, FK Dubnica, KFC Komárno, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Čadca, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, ŠK Odeva Lipany, FAMT Prešov, FK Košice – Barca, FC Lokomotíva Košice. Kontrola podmienok bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18. Futbalovým klubom s licenciou Čakateľa budú v priebehu decembra 2017 zaslané tak, ako všetkým klubom s licenciou mládeže SFZ podklady na vyplnenie potrebné ku kontrolnej návšteve FK. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

 

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so ZsFZ dňa 9. 12. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s ObFZ D. Streda dňa 9. 12. 2017 v D. Strede organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 1. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk/futbalnet.sk (Zväzy/ObFZDS/ÚS/TMK).

Oznamuje trénerom, že dňa 3. 12. 2017 v Senci organizuje špecializovaný Seminár trénerov brankárov v rozsahu 8 hodín.  Špecializovaný seminár môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií SFZ GK a UEFA GK A. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v dňoch 4. – 5. 12. 2017 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ. Konferencia môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií UEFA PRO/A/B. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a odoslané e-mailom trénerom registrovaným v ISSF.

Oznamuje trénerom, že v otvára nasledovné školenia:

Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie (termín školenia 6. – 9. 12. 2017). Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 30. 11. 2017;

Školenie trénerov licencie UEFA A 2018 (termín prijímacích skúšok – 6. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017;

Školenie trénerov licencie UEFA Pro 18/19 (termín prijímacích skúšok – 5. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

U19:  
10. kolo: Trnava – Michalovce (UT Lokomotíva – zmena HP).   
16. kolo: Podbrezová – Žilina (UT Podbrezová – zmena HP).

U17/16:     
16. kolo: Slovan – Nitra (UT Pasienky – Zmena HP).  

U15/14:    
13. kolo: Karlova Ves – Domino 17. 11. o 15:30/17:30 (UT Pasienky), Skalica – Nitra 17. 11. o 11:00/13:00 (UT Skalica).     

U13/12:    
13. kolo: Slovan – ViOn 17. 11. o 12:00/13:30 (UT Pasienky), Nitra – Skalica 16. 11. o 12:00/13:30. 

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:
I. liga ženy / juniorky: 2. kolo:
B. Bystrica – Prešov 3. 12. o 11:30/13:30
II. liga, sk. A: Trnava – Šaľa v pôvodnom termíne 25. 11., ale o 13:30
Slovenský pohár žien, 2. kolo: Myjava – Vrakuňa v pôvodnom termíne 18. 11., ale o 13:30. 

Zamieta:
Slovenský pohár žien, 2. kolo:
Myjava – Vrakuňa odohrať stretnutie v náhradnom termíne (4. 3. 2018), v zmysle RS čl.17/b a čl.23/12.

Odstupuje na DK:
Za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutí I. ligy žien: NMŠK 1922 BA (2., 5., 7. kolo), Michalovce (3., 5. kolo), Ružomberok (5. kolo), Myjava (3. kolo) – nereagovanie na výzvu ŠTK v US č.15.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
U419: Lukáš  Hlavatovič  (MFK Skalica A, II. liga), vylúčený  za  HNS – zmarenie  jasnej gólovej príležitosti, hranie rukou v PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12. 11.

U420: Matúš Capko (MŠK Žilina, I. LMD U17), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.  48/2a DP, od 12. 11.

U421: Erik Szőgyi (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS - podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 12. 11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U422: Vladimír Kukoľ (FK Poprad A, II. liga), od 12. 11.
U423: Lopez Da Silva Junior (SLAVOJ Trebišov, II. liga), od 13. 11. 
U424: Richard Rigo (SLAVOJ Trebišov, I. LSŽ U15), od 12. 11.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U425: Breno Lucinda Dos Santos (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).  
U426: Mateus Nascimento Soares (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), obaja od 13. 11.
U427: Viktor Maťaš (FK Poprad, II. liga) 
U428: János László (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19) 
U429: Jakub Krnáč (MFK Ružomberok, I. LMD U17), všetci od 12. 11. 
U430: Vladimír Kukoľ. Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu po vylúčení v 90. minúte stretnutia 16. kola II. ligy FK Poprad – ŠKF Sereď s hráčom  č. 9 hostí, do 22. 11.
U431: Ľuboslav Laura. Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (sotenie hráča domácich č. 33 v 90. minúte stretnutia) počas stretnutia 16. kola II. ligy FK Poprad  – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1, 3a, d DP, do 22. 11. 
U432: FK Poprad (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k NS náhradníkov a členov RT (verbálna výmena názorov so vzájomným sácaním náhradníkov a RT oboch družstiev) a k nedostatočnej US (umožnenie vstupu vylúčeného hráča domácich č. 33 a umožnenie vniknutia divákov na HP) po ukončení stretnutia16. kola II. ligy FK Poprad – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1,3a DP, do 22. 11. 
U433: ŠKF Sereď (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k NS náhradníkov a členov RT (verbálna výmena názorov so vzájomným sácaním náhradníkov a členov RT oboch družstiev) a k poškodeniu stola v priestore šatne hostí po stretnutí 16. kola II. ligy FK Poprad – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1,3a DP, do 22. 11. 
U434: Stanislav Šesták. Na základe Správy delegáta stretnutia žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k verbálnym prejavom pred stretnutím 16. kola II. ligy FK Poprad – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1,3a DP, do 22. 11. 
U435: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia12. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – FC Lokomotíva Košice. 
U436: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U402 a pokračuje v šetrení veci. 
U437: FK DAC 1904 D. Streda. Berie na vedomie osobné stanoviská štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a hlavného usporiadateľa stretnutia na svojom zasadnutí. 
U438: ŠK Slovan Bratislava. Berie na vedomie osobné stanoviská zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a koordinátora pre styk s fanúšikmi na svojom zasadnutí. 
U439: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe U348 rozhodla, že za porušenie povinností organizátora stretnutia13. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, podľa čl. 57/1d DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 500 €, podľa čl. 57/2 čl. 12/6 a čl. 36/1a DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti písomne oznámiť konkrétne opatrenia vo vzťahu k SBS a US na zabránenie obdobných konaní, podľa čl. 43/1, 2 DP, do 30. 11. 
U440: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky voči SFZ a čelným predstaviteľom iných klubov)v stretnutí 15. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Nitra, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 
U441: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U406 a za HNS člena US č. 30 a divákov (vulgárne výroky voči R) v polčasovej prestávke a po stretnutí a nedostatočnej US (obliatie AR2 vodou jedným z divákov a nezabezpečenie nerušeného a bezpečného odchodu hráčov a delegovaných osôb do šatní) po stretnutí 15. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FC Nitra, podľa čl. 57/1a,d DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. 
U442: FK Slovan Levice. Berie na vedomie splnenie U412. 
U443: AS Trenčín. Na základe podnetu FK Slovan Levice, žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu dverí šatne hostí v stretnutí 11. kola I. LSŽ U14 FK Slovan Levice – AS Trenčín a zaslanie spôsobu vysporiadania vzniknutej škody na majetku (35 €), do 22. 11. 
U444: Martin Horn. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U392 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 28. 2. 2018
U445: Sebastian Gembický. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U391 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 28. 2. 2018.
U446: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie splnenie U264.

FUTSAL:
Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
U447: Adam Bombicz. (MFK Ivekol N. Zámky, 1. SLF), vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2, od 14. 11. 
U448: FC Bíli Andeli Trnava (1. SLF). Berie na vedomie stanovisko klubu k U417 a za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu hostí) počas a po stretnutí 6. kola 1. SLF FC Bíli Andeli Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.  Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zabezpečení primeraných opatrení na zamedzenie vzniku obdobných previnení, podľa čl. 43/1,2 DP.
U449: ŠK Slovan Bratislava. Berie na vedomie stanovisko klubu k U418 a pokračuje v šetrení veci. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23. 11. 2017 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia: 22. 11. o 11:00: Slovensko 18 – Slovan jun.: P. Krivošík, Štrbo, M. Krivošík, NTC Senec / UT.
Ospravedlnenia: Bednár T.  21. 11., Mastiš  25. 11., Halíček 29. 11. - 2. 12., Tomčík  28. 11. - 3. 12. a 8. - 10. 12., Galo 14. - 23. 11. (PN), Kružliak 18. -19.11., Michlian 9. - 10. 12.
Úsek PR – ospravedlnenie: Sekereš 17. - 19. 11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Vansa  24. – 27. 11., Jaška 13. 1. - 4. 2. 2018.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:
Zaevidovala oneskorené začiatky stretnutí:
MIBA B. Bystrica – Wild Boys ´02 Bratislava, technická porucha na časomiere,ŠK Makrotem Žilina - ŠK Pinerola Bratislava, predĺženie sprievodného programu pred stretnutím;
Zaevidovala nesplnenie si povinností MIBA B. Bystrica, vyplývajúcich z RS 2017/2018 B/5/x v stretnutí 5. kola 1. SLF;
Zaevidovala nesplnenie si povinností FC Bíli Andeli-futsal Trnava, vyplývajúcich z RS 2017/2018 B/5/v v stretnutí 6. kola a B/5/u v stretnutí 7. kola 1. SLF;
Schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:
9. kolo: ŠK Slovan Bratislava – Wild Boys ´02 Bratislava 11. 12. o 20:00.
15. kolo: MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec – 8.2.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:
Delegovanie R a D na predohrávku 9. kola 1. SLF: 
24. 11. o 19:30 MFK Ivekol Nové Zámky - Mimel Lučenec (Fischer, Molnár, Jablonický);
Delegovanie R a D na 2. kolo FEJ U-20: 
Blok 2A v Lučenci 22. 11. so začiatkom o 10:00 (Budáč st., Dobrocký);
Blok 2B v Prešove 22. 11. so začiatkom o 10:30 (Havrila, Brutvanová);
Delegovanie R a D na 1. kolo turnaja futsalovej ligy žien: 
19. 11. Športová hala Predmier (Šlapka, Matula, Botka, Belavý).

Exekutíva v oblasti hospodárskych náležitostí:
Vyzýva
kluby ŠK Slovan Bratislava a MFK Ivekol Nové Zámky na úhradu mesačnej zbernej faktúry za mesiac október, splatnej 13. 11. 2017. 

Exekutíva v oblasti riadenia ženského futsalu
Oznamuje
, že dňa 19. 11. 2017 sa uskutoční v športovej hale v Predmieri 1. kolo turnaja  futsalovej ligy žien za účasti družstiev: Spartak Myjava, ŠKF VIX Žilina, WFK Nitra, SLC Banská Bystrica, SCVČ R1 Banská  Bystrica,  Spartak Trnava, Tatran Prešov.

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypisuje SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druh etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.    


Peter Šurin
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.