Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 14.2.2020

Posledná aktualizácia 14.2.2020 13:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_31.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť nasledovný návrh programu konferencie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ
 6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2020
 11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/ 2022
 12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ
 13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 14. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva
 15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 18. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 19. Diskusia
 20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Odporúča  delegátom  konferencie  SFZ  schváliť  návrh  členov  pracovných komisií a overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení:

Mandátová komisia: Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ľubomír Auxt (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK).

Návrhová komisia: Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Michal Fabian (SFZ), Viktor Bucha (ÚLK).

Overovatelia zápisnice: Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SFZ.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

 • označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 • titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 • kontaktné údaje kandidáta;
 • označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

 • životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 • vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 • vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 • súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;
 • súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“;

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U613: Jose Antonio Delgado Villar (1401750, ŠK Slovan Bratislava). Na základe vylúčenia po udelení ČK, za HNS (vzájomné sotenie s hráčom súpera) v prípravnom stretnutí Dinamo Brest – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 49/1a DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 49/2a DP a čl. 12/2 DP.

U614: Alen Ožbolt (1430318, ŠK Slovan Bratislava). Na základe rozhodnutia športovej a technickej komisie BFU a oznámenia klubu, berie na vedomie disciplinárnu sankciu menovaného a podľa čl. 35/9 DP ukladá jej vykonanie – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie vo Fortuna lige, od 13.2.2020.

U615: Marek Kuzma (1167370, ŠKF Sereď). Na základe vylúčenia po 2. ŽK v prípravnom stretnutí ŠKF Sereď – FK Dubnica n. Váhom, odohratého dňa 8.2.2020, menovanému podľa čl. 37/3 DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP, v spojení s čl. 17/3 DP. DS si vykoná v najbližšom prípravnom stretnutí.

U616: Cole Desmond Kpekawa (1425087, AS Trenčín). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U210 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 mesiac) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 15.2.2020.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U617: Michal Škarupa (Bonafu, FEJ U20), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 13.2.2020.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP.

U618: Filip Molnár (Futsal Team Levice, FEJ U20), od 12.2.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.2.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že dňa 19.2.2020 od 10:30 hod. sa v hoteli Dixon v B. Bystrici uskutoční stretnutie predstaviteľov SFZ a zástupcov FK II. ligy.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že semifinálové stretnutia Slovnaft Cup-u sa uskutočnia 8.4., resp. 15.4.2020, finálové stretnutie sa uskutoční 1.5.2020.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že aktív žien sa uskutoční 13.3.2020 v hoteli Dixon v B. Bystrici. Program aktívu bude FK zaslaný do konca februára.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne15.2. – 30.3.2020, sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 21.3.2020 – 13.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 27.2.2020, Levice Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Levice. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.2.2020;
 • 11.3.2020, Zvolen Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.3.2020;
 • 13.3.2020, Humenné Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Humenné. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.3.2020;
 • 14.3.2020, Stará Ľubovňa Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFK Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.3.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok R/AR SFZ, Šance a žien FIFA:

18.3.2020 v Korni (YoYo test, umelá tráva).

Ospravedlnenia: Očenáš od 8.2., do prihlásenia, Krivošík od 11.2. PN, do prihlásenia, Legíň 24.2. – 7.3. (zrušenie ospravedlnenia).

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Panák 19. – 26.2., Tomášová 27.2. – 11.3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor oznamuje, že jeho najbližšie riadne zasadnutie sa uskutoční 23.2.2020 od 12:30 hod. v hoteli Novohrad v Lučenci.   

Exekutíva SF oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutie Exekutívy SF sa uskutoční 23.2.2020 od 12:30 hod. v hoteli Novohrad v Lučenci a bude súčasťou zasadnutia VV SF. Téma stretnutia – Príprava súťažného ročníka 2020/2021. Exekutíva SF žiada kluby, aby do 20.2.2020 zaslali prípadné návrhy na zmeny, v súvislosti s ich účasťou v týchto súťažiach. 

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • oznamuje ÚHČ 18. kola:

         MŠK MAYERSON NZ – Futsal Team Levice, 21.2. o 19:00, ŠH Milénium;

         MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina, 21.2. o 20:00, ŠH Badín (TV);

         MŠK Žilina Futsal – MIMEL Lučenec, 22.2. o 19:30, ŠH Rosinky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 19. kolo VARTA futsal ligy:

         21.2. o 19:00:

         MAYERSON NZ – Futsal Team LV (Polomský, Bublávek, P. Budáč st. – Badura);

         21.2. o 20:00:

         MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Peško, Bohun – Kubinec).

         22.2. o 19:30:

         MŠK Žilina Futsal – Mimel Lučenec (P. Budáč ml., Ježík, Nemček – Hlavenka).

 • zmena delegácie:

         15.2. o 19:30:

         ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Behančin za Hudáka).

 • zimný  seminár  R  a  DZ  sa  uskutoční  v  dňoch  21. – 23.2.2020  v  hoteli Novohrad, Novohradská 27, Lučenec. Za úspešné absolvovanie seminára sa považuje účasť R a DZ v plnom časovom rozsahu. Úspešné absolvovanie je podmienkou pre ďalšie pôsobenie rozhodcov a delegátov zväzu v prebiehajúcom súťažnom ročníku. Náhradný seminár komisia R a DZ neorganizuje;
 • ospravedlnenia: Hudák 14. – 16.2. – oneskorene, 21. – 23.2.

Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu:

 • 8. blok

         FEJ U20, 22.3.2020, ŠH Bánovce

         o 13:00 FK ORION TIP Bánovce – MIBA B. Bystrica

         o 14:00 TNF Prievidza – Mimel Lučenec

         o 15:15 FK ORION TIP Bánovce – Mimel Lučenec

         o 16:15 TNF Prievidza – MIBA B. Bystrica

 • 8. blok

         FEJ U20, 24.3.2020, ŠH Milénium N. Zámky

         o 11:00 MŠK MAYERSON NZ – ŠK Makroteam Žilina

         o 12:00 Futsal Team Levice – MŠK Žilina Futsal

         o 13:15 MŠK MAYERSON NZ – MŠK Žilina Futsal

         o 14:15 Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina

 • 8. blok

         FEJ U20, 26.3.2020, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

         o 12:00 FK Ekoprim Prešov – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         o 13:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         o 14:30 FK Ekoprim Prešov – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • dohrávka 5. bloku zápasov:  
  21.2.2020, ŠH Myjava:  
  o 17:15 Spartak Myjava B – Futsal Košice
  o 18:30 Spartak Myjava A – Futsal Košice
 • 6. blok:
  24.2.2020, ŠH Badín:
  o 18:00 SLC B. Bystrica B – SLC B. Bystrica A
 • 8. blok:
  15.2.2020, Angels Aréna, Košice:
  o 12:30 ŠK Makroteam Žilina – TNF Lions Prievidza
  o 13:30 Futsal Košice – FK Orion Tip Bánovce
  o 14:45 ŠK Makroteam Žilina – FK Orion Tip Bánovce
  o 15:45 Futsal Košice – TNF Lions Prievidza
 • 22.2.2020, ŠH Badín:
  o 15:00 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal B
  o 16:00 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal A
  o 17:15 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal A
  o 18:15 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal B

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základná registrácia:

         1280035 Radovan Môcik MIBA B. Bystrica

         1397516 Patrik Cinege Futsal Team Levice

         1343298 Peter Černák MŠK MAYERSON N. Zámky

         Prestup:

         1241591 Marián Hudek ŠK Makroteam Žilina MŠK Žilina Futsal

         1301952 Patrik Haramia 1. SFC Canaria Malacky Bonafu

         Zmluva o vykonávaní amatérskeho športu:

         Jose W. Matias Torres Mimel Lučenec do 30.6.2021

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

 Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 18.6.2021

18.6.2021 11:24

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 11.6.2021

11.6.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021

11.6.2021 11:45

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021

28.5.2021 12:05

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021

21.5.2021 12:23

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 14.5.2021

14.5.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

08.5.2021 12:03

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.