Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 21.2.2020

Posledná aktualizácia 21.2.2020 12:35

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť nasledovný návrh programu konferencie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ
 6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020
 11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022
 12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ
 13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
 14. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ
 15. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva
 16. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018 - 2022
 17. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 18. Odvolanie dočasného poverenia výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 19. Dočasné poverenie výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 20. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 21. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 22. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 23. Diskusia
 24. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Odporúča  delegátom  konferencie  SFZ  schváliť  návrh  členov  pracovných komisií a overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení:

Mandátová komisia: Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ľubomír Auxt (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK).

Návrhová komisia: Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Tomáš Fodrek (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK).

Overovatelia zápisnice: Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Milan Bezák (ÚLK).

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SFZ.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

 • označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 • titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 • kontaktné údaje kandidáta;
 • označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

 • životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 • vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 • vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 • súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;
 • súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“;

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U619: Alexander Mojžiš (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 16.2.2020.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U620: Filip Kaša (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 17.2.2020.

U621: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 25.2.2020. Zároveň žiada zástupcu organizátora stretnutia o písomné stanovisko ku kontroverznej a veľmi nervóznej komunikácii s hlavným trénerom hostí v priestoroch medzi TZ.

U622: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a spôsobenie požiaru v sektore hostí) počas stretnutia 19. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 25.2.2020. Zároveň žiada hlavného trénera o písomné stanovisko ku kontroverznej a veľmi nervóznej komunikácii so zástupcom organizátora stretnutia v priestoroch medzi TZ.

U623: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 19. kola FL ŠKF Sereď – MFK Ružomberok.

U624: Peter Lukášek (1414411). Na základe podnetu individuálneho člena SFZ Petra Sepešiho (1035235), doručeného elektronickou formou dňa 17.2.2020, začína disciplinárne konanie voči menovanému, podľa čl. 71/1, 3g DP.

U625: TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Na základe SFZ-DK-2018/2019-0035 (U35), za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu ukladá disciplinárnu sankciu – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu 3000 €, podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie disciplinárnej sankcie – odpočet bodov.

U626: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U543 a  podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 20.2.2020. 

U627: Matej Vargic (1166224). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U368 a rozhodla, že žiadosť zamieta.    l U628: Peter Petrán (1125099). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U369 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U629: Juraj Lokaj (TNF Prievidza, FEJ U20), vylúčený za HNS – kritika R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 14.2.2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.2.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

U17/16, 22. kolo sa na žiadosť reprezentačného trénera, z dôvodu kvalifikačného turnaja ELITE ROUND, odohrá 17.3.2020 (utorok) o 13:00 / 15:15.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – semifinále, 8.4.2020:

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok v pôvodnom termíne, ale na ihrisku ViOn Z. Moravce.

U19:

27. kolo: Trenčín – B. Bystrica 1.5. o 11:00 na ihrisku Trenčianske Stankovce;

32. kolo: Trenčín – Nitra v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianske Stankovce.

U17/16:

21. kolo: B. Bystrica – Poprad 15.3. o 10:00 / 12:15 na UT (Podbrezová-Skalica);

31. kolo: Trenčín – Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianska Turná.

U19/17:

18. kolo: Prešov – FC Košice 14.3. o 11:00 / 13:30 na UT;

20. kolo: Dubnica – Skalica 29.3. o 10:00 / 12:30 na UT; Prešov – Martin 28.3. o 11:00 / 13:30 na UT; Spiš. Nová Ves – Zvolen 29.3. o 10:00 / 12:30 na UT;

25. kolo: Šamorín – Dubnica 1.5. o 10:00 / 12:30;

26. kolo: Dubnica – Karlova Ves 8.5. o 10:00 / 12:30;

27. kolo: Šamorín – Skalica 17.5. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

13. kolo: Petržalka – Inter 13.3. o 16:00 / 18:00;

15. kolo: Dubnica – Inter 28.3. o 10:00 / 12:30 na UT.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že aktív žien sa uskutoční 13.3.2020 v hoteli Dixon v B. Bystrici. Program aktívu bude FK zaslaný do konca februára.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 21.3.2020 – 13.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Kysuckom Novom Meste, v termíne 6.4. – 17.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné od 24.2. do 15.3.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 11.3.2020, Zvolen Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.3.2020;
 • 13.3.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Humenné. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.3.2020;
 • 14.3.2020, Stará Ľubovňa – Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFK Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.3.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok R/AR SFZ, Šance a žien FIFA:

18.3.2020 v Korni (YoYo test, umelá tráva).

Ospravedlnenia: Mosor 7.3., Čiernik 1. – 8.3., Nemček 16.3., Hrenák 18.4.

Úsek PR – ospravedlnenie: Likavský 29.2. – 1.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Repa 7. – 12.3., 21. – 27.3., 19. – 24.4. a 2. – 10.5.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor oznamuje, že najbližšie riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 23.2.2020 od 12:30 hod. v hoteli Novohrad v Lučenci.   

Exekutíva SF oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutie Exekutívy SF sa uskutoční 23.2.2020 od 12:30 hod. v hoteli Novohrad v Lučenci a bude súčasťou zasadnutia VV SF. Téma stretnutia – Príprava súťažného ročníka 2020/21. 

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • zaznamenala žiadosť klubu Futsal Team Levice ohľadom termínu 1. zápasu play-off VARTA Futsal ligy. Exekutíva žiadosť registruje a v najbližšom možnom termíne k nej príjme stanovisko;
 • oznamuje ÚHČ 20. kola:

         Futsal Team Levice – TNF Lions Prievidza, 28.2. o 19:30, ŠH Levice;

         MIMEL Lučenec – MIBA B. Bystrica, 28.2. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec;

         ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina Futsal, 29.2. o 19:30, ŠH Rosinky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 20. kolo VARTA futsal ligy:

         28.2.2020

         o 19:00 Mimel LC – MIBA B. Bystrica (Šlapka, Matula, Botka – Budáč);

         o 19:30 Futsal Team LV – TNF Prievidza (Kopec, P. Budáč ml., Havrila – Kuspan).

         29.2. o 19:30

         ŠK Makroteam ZA – MŠK ZA Futsal (Behančin, Havrila, M. Cisko – Hrmo).

 • ospravedlnenie: Grom 25.2. – 1.3. a 20. – 31.3.

Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu:

 • 8. blok

         FEJ U20, 24.3.2020, ŠH Milénium N. Zámky

         o 11:00 MŠK MAYERSON NZ – ŠK Makroteam Žilina

         o 12:00 Futsal Team Levice – MŠK Žilina Futsal

         o 13:15 MŠK MAYERSON NZ – MŠK Žilina Futsal

         o 14:15 Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina

 • 8. blok

         FEJ U20, 26.3.2020, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

         o 12:00 FK Ekoprim Prešov – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         o 13:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         o 14:30 FK Ekoprim Prešov – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • 6. blok
  24.2.2020, ŠH Badín:
  o 18:00 SLC B. Bystrica B – SLC B. Bystrica A
 • 8. blok
  22.2.2020, ŠH Badín:
  o 15:00 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal B
  o 16:00 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal A
  o 17:15 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal A
  o 18:15 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal B

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.