Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

Posledná aktualizácia 20.3.2020 12:14

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_36.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U702: FC Nitra. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U698 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj, v zastúpení Jurovatý & Partners, spol. s. r. o., proti odporcovi FC Nitra, a. s.

U703: Ladislav Šosták (1226653). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0329 (U329) a žiadosť zamieta.

U704: Peter Lukášek (1414411). Na základe podnetu individuálneho člena SFZ Tomáša Medveďa (1058671), doručeného elektronickou formou dňa 19.3.2020, začína disciplinárne konanie voči menovanému, podľa čl. 71/1, 3g DP a ďalej pokračuje v šetrení veci.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.3.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 31.3.2020. Náhradné termíny odložených kôl budú uverejnené v nasledujúcich US.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže,naplánované do 31.3.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží U19 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 budú uverejnené v nasledujúcich US.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia ženského futbalu, naplánované do 31.3.2020. Náhradné termíny odložených kôl I. a II. ligy žien, WU19 / WU15 a Slovenského pohára (1. semifinále) budú uverejnené v nasledujúcich US.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že na základe rozhodnutia Exekutívy UEFA zo dňa 17.3.2020 a Obežníka UEFA č. 18/2020 zo dňa 18.3.2020, sa termín dokladovania vysporiadania prípadných záväzkov klubov po lehote splatnosti, podľa článkov 58, 59 a 60 (kluby FL), článkov 89, 90 a 91 (kluby II. ligy mužov) Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 a podľa príslušných článkov Smernice o licenčnom systéme SFZ mládeže, predlžuje do 30. apríla 2020.

 • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 30.4.2020 do 24:00 hod.;
 • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 4.5.2020 na USB;
 • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 4.5.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Všetky kluby, ktoré nemajú záväzky po lehote splatnosti alebo ich už vysporiadali, môžu príslušnú dokumentáciu vkladať do systému / zasielať priebežne. Vyššie uvedené rozhodnutie Exekutívy UEFA bude zohľadnené aj v úprave „Harmonogramu licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021“.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede, v termíne 4.4. – 9.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 25.4. – 15.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 23.4.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor PŠC Pezinok a TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.4.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ sú odložené. Náhradný termín ich konania bude oznámený elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Štrbo 28.3. (zrušenie ospravedlnenia).

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • ruší všetky reprezentačné podujatia, plánované na obdobie marec – apríl 2020, vrátane galavečera Top Futsal 2019;
 • na základe návrhu Exekutívy SF predčasne ukončuje súťažnú sezónu VARTA Futsal Ligy 2019/2020;
 • na základe návrhu Exekutívy SF vyhlasuje klub MIMEL Lučenec za víťaza VARTA Futsal Ligy 2019/2020 a v súlade s výsledkami základnej časti určuje poradie VARTA Futsal Ligy 2019/2020 nasledovne:

         1. MIMEL Lučenec
        2. MŠK Žilina Futsal
        3. MIBA Banská Bystrica
        4. ŠK Makroteam Žilina
        5. Futsal Team Levice
        6. MŠK MAYERSON Nové Zámky
        7. TNF Lions Prievidza

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • navrhuje VV SF, na základe hlasovania klubov, predčasne ukončiť sezónu 2019/2020 VARTA Futsal Ligy 2019/2020;
 • predkladá VV SF možnosti určenia poradia vo VARTA Futsal lige 2019/2020.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že vzhľadom na prijatie prísnejších opatrení voči zamedzeniu širenia koronavírusu, vedenie SFZ rozhodlo o predĺžení obmedzenej prevádzky sekretariátu SFZ do 27.3.2020 (vrátane). V neodkladných záležitostiach je potrebné príslušného pracovníka SFZ kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.