Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

piatok, 24.05.2019
|
Posledná aktualizácia 24.5.2019 12:31

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na svojom zasadnutí dňa 1.5.2019 rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ. Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2019 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci, generálny sekretár SFZ predkladá tento návrh programu: 

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ 

5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2018 

6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2018 

9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o. za rok 2018

10. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit spoločnosti SFZ Marketing, spol. s.r.o. za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019

11. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit SFZ za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019

12. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ

13. Voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov

14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

16. Diskusia

17. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ). 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41, bod 9 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 • predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 • podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 27. júna 2019 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením  jeho  podobizne,  zachytenej  na obrazový záznam alebo audioaudiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. júna 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronickou formou   na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 27.06.2019“

        resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 27.06.2019“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1046: Noe Achille Kwin Amban  (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 19.5.2019.

U1047: Adam Lukáč (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 16.5.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1048: Erik Prekop (FC Petržalka, II. liga).
U1049: Alex Vinter (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, I. LSŽ U14), obaja od 19.5.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1050: Ján Maslo (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U1051: Jean Deretti (FK Senica, Fortuna liga).

U1052: Daniel Pospíšil (MFK Skalica, II. liga).

U1053: Timur Hrbál (FK Železiarne Podbrezová, I. LSŽ U15).

U1054: Patrik Pešta (MFK Snina, I. LSŽ U14), všetci od 19.5.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U1055: Miroslav Petko (FC Lokomotíva Košice, II. liga).

U1056: Jakub Šulc (FK Inter Bratislava, II. liga), obaja od 19.5.2019.

DS po 12. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5c DP:

U1057: Patrik Jacko (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga), od 19.5.2019. 

U1058: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické prejavy) počas stretnutia 9. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 28.5.2019.

U1059: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a symbolu orlice vyobrazenej na transparente počas stretnutia 9. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 28.5.2019.

U1060: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL – Nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 28.5.2019.

U1061: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 9. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1062: Róbert Cicman (1153447, FC Lokomotíva Košice, II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 29. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 28.5.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

U1063: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vyjadrení v masovokomunikačných prostriedkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko ku kritike R a údajnému ovplyvňovaniu priebehu futbalových stretnutí generálneho riaditeľa hlavného sponzora klubu p. Vladimíra Sotáka st., podľa čl. 71/1, 3d, f, do 28.5.2019.

U1064: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1026 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhodenie uvoľneného kovového zábradlia na ihrisko) počas stretnutia 8. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – AS Trenčín, podľa čl. 58/1a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U1065: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1027 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U1066: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U1028, do 28.5.2019.

U1067: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U1029, do 28.5.2019.

U1068: Dávid Kondrlík (1310811, FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1030 a za kopnutie brankára domácich nadmernou silou v súboji o loptu do hlavy, so zranením počas stretnutia 28. kola II. ligy MŠK Žilina B – FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 45/2b DP, od 13.5.2019, bez prerušenia. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U1030.

U1069: MŠK Žilina (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1031 a lekársku správu o stave hráča MŠK Žilina B.

U1070: MFK Zvolen. Na základe nesplnenia povinnosti uloženej U949 vo veci KS/13/2018 navrhovateľa Miroslav Gregáň, v zast. Vladimír Varga proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – zákaz transferov, podľa čl. 43/2b, 4 DP, od 23.5.2019, až do splnenia povinnosti.

U1071: Henrich Benčík (1100795, FC Nitra, I. LSD U19, AT). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1041 a za HNS (opustenie TZ a prudké kopnutie lopty do hráča hostí, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 29. kola I. LSD U19 FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 47/2a a čl. 12/2 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U1041.

U1072: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ a stanoviska klubu k U861, za porušenie čl. 10/c, d Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťaž. roč. 2018/19 v stretnutí 1. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FK Železiarne Podbrezová – FC Nitra, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 a čl. 11 DP.

U1073: Na základe U1004 odstupuje vec príslušnému orgánu SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U1074: Jozef Kukulský (1256501). Na základe rozhodnutia OK/1/2019 vo veci U598, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2b, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 12 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U1098 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U1075: Na základe U962, opätovne žiada menovaných o splnenie povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa, podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, v lehote do 29.5.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k začatiu disciplinárneho konania. DK žiada splnenie povinnosti od: Milan Bortel (1157837), Viktor Bugár (1189183), Karol Csontó (1246820), Ivan Gažík (1273190), Branislav Jašurek (1133684), Juraj Koprda (1093408), Juraj Kuráň (1165313), Marcel Podolák (1313678), Anton Poruba (1056861), Daniel Smorádek (1054108), Marián Stančík (1208849), Ivan Širilla (1160158), Ladislav Šmárik (1020053), Martin Šomský (1069585), Roman Vojtek (1370322), Jozef Žižlavský (1373131).

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.5.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaže II. liga mužov, výhradne cez ISSF, od 27.5. do 15.6.2019, 23:59 hod. Kluby MFK Skalica, FC ŠTK 1914 Šamorín a Partizán Bardejov BŠK, sú povinné najprv predložiť správu audítora o overení účtovnej závierky klubu za finančný rok 2018.

Žrebovacie čísla budú FK pridelené podľa konečného umiestnenia v súťaž. roč. 2018/2019. Zmeny môžu byť vykonané len v odôvodnených prípadoch.

FK sa môžu prihlasovať už aj do súťaže Slovnaft Cup 2019/2020, výhradne cez ISSF, od 27.5. do 30.6.2019, 23:59 hod. Pre FK II. ligy mužov je prihlásenie sa povinné, okrem “B” - družstiev.

Schvaľuje: II. liga, 30. kolo: Skalica – Dubnica 24.5. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020, výhradne cez ISSF, od 17.6. do 30.6.2019, 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia.

Schvaľuje:

U19:

31. kolo: Michalovce – Slovan BA 30.5. o 11:00;

32. kolo: Ružomberok – D. Streda 9.6. o 11:00 na ihrisku Bešeňová.

U17/16:

32. kolo: Nitra – Slovan BA 5.6. o 14:00 / 16:15;

33. kolo: Ružomberok – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Bešeňová.

U15/14:

7. kolo (NČ): Trnava – Inter 28.5. o 15:00 / 17:00;

9. kolo (NČ): Skalica – Petržalka 5.6. o 15:00 / 17:00;

11. kolo (NČ): FC Košice – Poprad  25.5. o 10:00 / 12:00;

12. kolo (NČ): L. Košice – Vranov 31.5. o 15:30 / 17:30, Juventus Žilina – R. Sobota 31.5. o 15:00 / 17:00, Ružomberok – Podbrezová 2.6. o 12:00 / 10:00 na ihrisku Ľubochňa, Poprad – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku NTC Poprad;

13. kolo (NČ): Humenné – Snina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku FK Humenné.

U13/12:

7. kolo (NČ): Skalica – Inter 24.5. o 14:00 / 15:30 na UT;

19. kolo: Poprad – Snina 25.5. o 13:00 / 14:30, L. Košice – Trebišov  29.5. o 15:00 / 16:30;

22. kolo: R. Sobota – Podbrezová 12.6. o 14:00 / 15:30, Humenné – Spiš. Nová Ves 12.6. o 16:00 / 17:30.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020, výhradne cez ISSF, od 17.6. do 30.6.2019, 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1 a 69/3): II. liga, skupina C, 17. kolo: Michalovce – L. Mikuláš 29.5. o 17:00.

Schvaľuje:

II. liga, skupina A, 21. kolo: Kopčany – N. Zámky 31.5. o 17:00.

II. liga, skupina B, 20. kolo: Trenčín – Z. Moravce 30.5. o 17:00.

II. liga, skupina C, 19. kolo: Spiš. Nová Ves – L. Mikuláš 26.5. o 11:00.

WU19 / WU15, 20. kolo: Michalovce – L. Košice 29.5. o 16:00 / 18:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje, že v spolupráci so SF otvára školenie trénerov SFZ Futsal licencie, ktoré sa uskutoční v dvoch blokoch v termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Prihlasovať sa je možné do 26.5.2019. Bližšie informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje  trénerom,  že  TMK  ObFZ  Prievidza,  so  súhlasom TÚ  SFZ,  dňa  6.6.2019 v Nedožeroch – Brezanoch organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že ObFZ Prešov, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.6.2019 v Lemešanoch organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 4.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.obfz-presov.sk.

Oznamuje trénerom, že ObFZ Rimavská Sobota, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 21.6.2019 v Rimavskej Sobote organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 16.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.obfzrs.sk.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že Odvolací orgán licenčného konania (OOLK) dňa 20.5.2019 prerokoval odvolanie klubu FC Nitra, a.s. voči rozhodnutiu POLK neudeliť klubu licenciu pre štart vo FORTUNA lige a v klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2019/2020. Po preverení odvolacej dokumentácie klubu a oboznámení sa s podkladovou správou manažéra klubového licenčného systému SFZ, odvolaniu klubu FC Nitra, a.s. vyhovel a udelil mu licenciu pre štart vo FORTUNA lige a v klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2019/2020.

Rozhodnutie OOLK je konečné a nie je možné voči nemu podať opravný prostriedok na futbalové orgány v Slovenskej republike. 

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Usmernenie k súťažiam mládeže.

Všetky FK, pôsobiace v najvyšších žiackych a dorasteneckých súťažiach, musia podstúpiť licenčné konanie a získať licenciu mládeže SFZ. Do licenčného konania mládeže SFZ sa môžu prihlásiť všetky FK pôsobiace v I. LSD, II. LSD, I. LSŽ a II. LSŽ, pričom na potvrdenie licencie mládeže na ďalší súťažný ročník je potrebné splniť športové kritérium – byť účastníkom I. LSD, I. LSŽ alebo zvíťaziť v príslušnej skupine II. LSD alebo II. LSŽ. Z iného umiestnenia na konci súťažného ročníka nevzniká právny nárok na účasť v kvalifikačnom stretnutí alebo priamy postup do najvyššej súťaže.

Dorast: I. LSD a I. LMD (súťaž FK s licenciou FA):

Zostup: 

Priamo zo súťaže zostupuje jeden FK (aj v prípade splnenia podmienok licenčného systému mládeže SFZ), ktorý sa umiestni na 12. mieste za predpokladu, že súťaž dohrá 12 účastníkov a žiadny FK nebude zo súťaže pre porušenie licenčných podmienok vylúčený, prípadne zo súťaže odstúpi, alebo sa neprihlási do nového súťažného ročníka (v takomto prípade sa považuje FK za priamo zostupujúceho, pri 2 a viac FK sa tieto považujú tiež za automaticky zostupujúcich). Pre určenie zostupujúcich FK je rozhodujúce sčítanie koeficientových bodov družstiev U19 a U17. V takomto prípade FK, ktorý skončil na poslednom mieste, za predpokladu splnenia licenčných podmienok, zostáva v súťaži. Stanovenie koeficientu (koeficient sa berie do úvahy len pri určení zostupujúcich) – pri rovnosti koeficientových bodov, sa ako jediné kritérium pre určenie poradia berie do úvahy konečné umiestnenie družstva U19. 

Postup: 

Do I. LSD môže postúpiť len celkový víťaz II. LSD v prípade, ak splní podmienky licenčného systému mládeže SFZ. Pri postupe sa berie do úvahy len umiestnenie družstva SD, pričom družstvo MD sa musí umiestniť do 5. miesta a FK musí byť držiteľom licencie ÚTM, alebo FA. V praxi to znamená, že do najvyššej dorasteneckej súťaže nemôže postúpiť FK s licenciou Čakateľa, ani FK bez licencie mládeže SFZ. O celkového víťaza II. LSD môžu hrať len FK, ktoré splnili podmienky licenčného systému mládeže SFZ a vyhrali svoju skupinu II. LSD (Západ: BFZ + ZsFZ, Stred: SsFZ a Východ: VsFZ).

a. V prípade, ak nesplní žiadny účastník II. LSD podmienky licenčného systému mládeže (športové a licenčné kritériá), v súťaži sa udrží FK, umiestnený na 12. mieste.

b. V prípade, ak splní jeden účastník II. LSD podmienky licenčného systému mládeže SFZ, považuje sa aj za víťaza II. LSD a postupuje priamo do I. LSD.

c. V prípade, ak splnia dvaja účastníci II. LSD podmienky licenčného systému mládeže SFZ, odohrajú jedno stretnutie na neutrálnej pôde o celkového víťaza II. LSD a víťaz priamo postupuje do I. LSD.

d. V prípade, ak splnia traja účastníci II. LSD podmienky licenčného systému mládeže SFZ, odohrajú stretnutia systémom každý s každým jedenkrát na neutrálnej pôde o celkového víťaza II. LSD a víťaz priamo postupuje do I. LSD.

e. V stretnutiach o víťaza II. LSD sa musí rozhodnúť. V prípade, ak sa v riadnom hracom čase nerozhodne, nasledujú po stretnutí kopy na bránu zo značky pokutového kopu, bez predĺženia.

V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeže SFZ, môžu byť zo súťaže vylúčené a na ich miesto môžu byť zaradené najlepšie FK z II. LSD, ktoré splnili podmienky na účasť v I. LSD (športové a licenčné kritériá). FK, vylúčené zo súťaže pre porušenie licenčných podmienok sa považujú automaticky za zostupujúcich.

Pozn.: Všetky FK, ktoré majú záujem pôsobiť v najvyšších dorasteneckých súťažiach aj v súťažnom ročníku  2019/2020,  musia  podstúpiť licenčné konanie mládeže a pre získanie licencie FA musí byť FK držiteľom licencie ÚTM.

Štruktúra II. DL od súťažného ročníka 2019/2020 – riadenie SFZ:

 • II. DL západ: 16 účastníkov;
 • II. DL východ: 16 účastníkov.

Žiaci: I. LSŽ a I. LMŽ (súťaž FK s licenciou FA,  licenciou ÚTM a doplnené o čakateľov, schválených VV SFZ).

V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeže SFZ, môžu byť zo súťaže vylúčené a na ich miesto môžu byť zaradené najlepšie FK, ktoré splnili podmienky na účasť v I. LSŽ (športové a licenčné kritériá). 

Hrací systém:

1. LSŽ – západ (U15 + U14): 16 tímov (25 kôl v skupine o víťaza, 24 kôl v skupine o umiestnenie).

Rozdelenie: 

 • Skupina o víťaza najlepších 6 tímov dve kolá každý s každým doma/vonku (10 súťažných stretnutí) – body zo základnej časti sa nezapočítavajú;
 • Skupina o umiestnenie 10 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v základnej časti doma alebo vonku (9 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti.

* poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U15.

1. LSŽ – východ a stred (U15 + U14): 12 tímov v obidvoch skupinách (25 kôl v nadstavbovej skupine stred + východ, 25 kôl v obidvoch skupinách o umiestnenie).

Rozdelenie: 

 • Nadstavbová časť: prvé 4 tímy zo stredu a prvé 4 tímy z východu po základnej časti dve kolá každý s každým: doma/vonku (14 súťažných stretnutí) – body zo základnej časti sa nezapočítavajú,
 • Skupina o umiestnenie: 8 tímov v každom regióne dve kolá každý s každým doma/vonku (14 súťažných stretnutí) – body zo základnej časti sa nezapočítavajú.

* poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U15.

1. LMŽ – západ (U13 + U12): 16 tímov (22 kôl v sk. o víťaza, 22 kôl v sk. o umiestnenie).

Rozdelenie: 

 • Skupina o víťaza: najlepších 8 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v základnej časti  doma  alebo  vonku (7 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti;
 • Skupina o umiestnenie: 8 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v základnej časti doma alebo vonku (7 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti.

* poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U13.

1. LMŽ – východ a stred (U13 + U12): 12 tímov v obidvoch skupinách (22 kôl v skupine stred, 22 kôl v skupine východ).

 • Dve kolá každý s každým v obidvoch skupinách: doma/vonku (22 súťažných stretnutí), bez nadstavbovej časti. 

Postup a zostup z I. LSŽ a I. LMŽ: 

Súťaž má od súťažného ročníka 2017/2018 na obdobie troch súťažných ročníkov nemenné zloženie (nezostupuje sa z nej). V praxi to znamená, že v prípade, ak nepríde u niektorého z FK k porušeniu licenčných podmienok, bude mať súťaž v súťažnom ročníku 2019/2020 nemenné zloženie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár T&M SFZ sa uskutoční v dňoch 31.5. – 2.6.2019 v Štrbskom Plese. Pozvánky a program boli frekventantom zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Pavlíková 7. – 23.6., Pavlík 7. – 23.6., Roszbeck 7. – 10.6., Vlčej od 21.5., do prihlásenia, Marsal 8. – 15.6., Ihring 10.6. – 7.7.

Úsek PR – ospravedlnenia: Kopča 9. – 14.6., Richtárik 27.5. – 2.6. a 22. – 30.6., Šipoš od 21.5., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Letný seminár DS sa uskutoční v dňoch 12. – 13. júla 2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28).  Pozvánka  s programom  bude  všetkým  účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že  v  spolupráci s KRaD SsFZ, v  termíne 26. – 27. júla. 2019  usporiada v L.Mikuláši (hotel Klar, Nám. 1. mája 117) dvojdňové licenčné semináre na získanie licencie Delegáta zväzu (“A“) a licencie Delegáta stretnutia (“P“). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu, resp. licencie Delegáta stretnutia, môžu zaslať záväznú prihlášku členovi KD SFZ p. Jaroslavovi Švarcovi na e-mailovú adresu jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Výška poplatku je stanovená na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia sa spočíva aj v tom, že prihlásený je povinný uhradiť celkové náklady na seminár aj v prípade, ak by sa ho v konečnom dôsledku z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Samuel Ďatko (FK Železiarne Podbrezová).

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 24. – 25. júna 2019 odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť, komfort a komunikácia s fanúšikmi je naša priorita“ pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným UEFA seminárom a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám. 

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je do 17.6.2019 potrebné vyplniť záväznú prihlášku a zaslať ju na e-mail marek.majercak@futbalsfz.sk, v kópii na peter.france@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 20 zo dňa 15.11.2019

15.11.2019 14:00

Úradná správa SFZ č. 19 zo dňa 8.11.2019

08.11.2019 12:23

Úradná správa SFZ č. 18 zo dňa 1.11.2019

01.11.2019 10:27

Úradná správa SFZ č. 17 zo dňa 25. 10. 2019

25.10.2019 12:32

Úradná správa SFZ č. 16 zo dňa 18. 10. 2019

18.10.2019 15:53

Úradná správa SFZ č. 15 zo dňa 11. 10. 2019

12.10.2019 09:32

Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 4.10.2019

04.10.2019 14:03

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 27. 9. 2019

27.9.2019 14:09

Úradná správa SFZ č. 12 zo dňa 20. 9. 2019

20.9.2019 15:31

Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 13. 9. 2019

13.9.2019 12:14

Úradná správa SFZ č. 10 zo dňa 6. 9. 2019

06.9.2019 14:08

Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 30. 8. 2019

30.8.2019 12:24

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner