Úradná správa SFZ č. 50 zo dňa 28. 6. 2019

piatok, 28.06.2019
|
Posledná aktualizácia 28.6.2019 12:11

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2019 prerokovala tieto podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

1. Vec vedenú pod spisovou značkou OK/3/2019 – podnet Ing. Dušan Málik na preskúmanie rozhodnutia a postupu VV ObFZ Trenčín p o s t u p u j e  s podnetom na konanie kontrolórovi SFZ, podľa čl. 60, ods. 15 stanov SFZ.

2. Odvolanie ŠK Závažná Poruba voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 20.5.2019 (U959), podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ  z a m i e t a.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1180: Jakub Štefaník (1. FC Tatran Prešov, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22.6.2019.

U1181: Milan Bortel (1157837). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1159 a rozhodla, že konanie voči menovanému za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote zastavuje, podľa čl. 78/5a DP. Zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej U962. 

U1182: Viktor Bugár (1189183). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1160 a U962. Zároveň menovanému ukladá podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1183: Ivan Gažík (1273190). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1161 a za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP. Zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej U962. 

U1184: Branislav Jašurek (1133684). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1162 a za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP. Zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej U962. 

U1185: Juraj Koprda (1093408). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1163 a U962. Zároveň menovanému ukladá podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1186: Juraj Kuráň (1165313). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1164 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1187: Marcel Podolák (1313678). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1165 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1188: Anton Poruba (1056861). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1166 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1189: Daniel Smorádek (1054108). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1167 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1190: Marián Stančík (1208849). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1168 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1191: Ivan Širilla (1160158). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1169 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1192: Ladislav Šmárik (1020053). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1170 a za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote, podľa čl. 64/1a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP. Zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej U962. 

U1193: Martin Šomský (1069585). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti U1171 a U962. Zároveň ukladá menovanému podľa čl. 43/1, 2a DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1194: Jozef Žižlavský (1373131). Opätovne  vyzýva  menovaného na  splnenie povinnosti  U1172  a  U962.  Zároveň  ukladá menovanému  podľa  čl. 43/1, 2a  DP predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti, podľa čl. 43/4 DP, od 27.6.2019, až do splnenia povinnosti.

U1195: Andrea Bogorová (1265509, Spartak Myjava). Berie na vedomie žiadosť menovanej o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1118) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 0 €, podľa čl. 12/2 DP. 

U1196: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1197: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.  

FUTSAL:

U1198: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1199: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.7.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje: 

  • termín prihlasovania do súťaže Slovnaft Cup 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. Pre FK II. ligy je prihlásenie sa povinné, okrem B družstiev;
  • zaradenie družstiev do II. ligy mužov, žrebovacie čísla, požadovaný hrací deň a čas: 1. FK Železiarne Podbrezová – PIA 19:00, 2. FK Poprad – SO ÚHČ, 3. MFK Skalica – SO 19:00, 4. MFK Tatran Liptovský Mikuláš – SO ÚHČ, 5. KFC Komárno – SO ÚHČ, 6. MFK Dukla Banská Bystrica – SO ÚHČ, 7. FK Dubnica – SO ÚHČ, 8. FC Petržalka – NE 10:30, 9. Slavoj Trebišov – NE ÚHČ, 10. Partizán Bardejov BŠK – SO ÚHČ, 11. MŠK Žilina B – NE 10:30, 12. FC ŠTK 1914 Šamorín – NE 10:30, 13. MFK Ružomberok B – NE 10:30, 14. MŠK Púchov – SO ÚHČ, 15. ŠK Slovan Bratislava B – NE 10:30, 16. FC Košice – SO ÚHČ.
  • dňa 11.7.2019 sa od 11:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene  uskutoční stretnutie klubov II. ligy mužov. Účasť zástupcov klubov je nutná.

Schvaľuje:

1. kolo: B. Bystrica – Žilina B 19.7. o 17:30;

2. resp. 17. kolo: Šamorín – B. Bystrica v obrátenom poradí, t. j. 2. kolo B. Bystrica – Šamorín 27.7. o 17:30 a 17. kolo Šamorín – B. Bystrica 10.11. o 10:30;

5. kolo: Bardejov – Žilina B 16.8. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že termín prihlasovania sa do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia. Žrebovacie čísla U19 - U12 budú pridelené podľa umiestnenia klubu v skončenom súťažnom ročníku 2018/2019.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že termín prihlasovania sa do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 (výhradne cez ISSF) sa končí 30.6.2019 o 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ R. Sobota v termíne 20.7. – 7.10.2019 v R. Sobote organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ D. Streda, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.7.2019 v D. Strede organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019.  Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, v spolupráci s Kids Fun Academy LM a so súhlasom TÚ SFZ, od 27.7. do 17.8.2019 organizuje  Blokový seminár – 5 TJ mládeže, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC/B licencie v rozsahu 5 hodín. Pre uznanie je potrebné absolvovať min. 3 TJ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie, na www.ssfz.sk a na www.obfz-lm.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2019 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2019/2020 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1. 7. 2019). Ich detailná verzia, je zverejnená na webe SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2019/2020:

PRAVIDLO 3

Hráč, ktorý je striedaný, musí opustiť hraciu plochu v najbližšom mieste na postrannej/bránkovej čiare okrem prípadu, keď je inštruovaný rozhodcom inak.

PRAVIDLO 4

Viac farebné/vzorkované spodné oblečenie je povolené, ak je presne rovnaké ako rukáv hlavného (základného) dresu (košele).

PRAVIDLO 5

Rozhodca nemôže zmeniť rozhodnutie o nadviazaní na hru potom, ak už hra bola nadviazaná. Za určitých okolností môže udeliť ŽK alebo ČK za predchádzajúci priestupok.

Ak rozhodca opúšťa hraciu plochu z dôvodu vzhliadnutia situácie VAR systémom a zavolá hráčov späť na hraciu plochu na konci polčasu, rozhodnutie ešte môže byť zmenené.

Členom realizačného tímu, ktorí sa správajú nešportovým spôsobom môže byť udelená ŽK alebo ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK bude udelená hlavnému trénerovi.

Ak je nariadený pokutový kop, vykonávateľ pokutového kopu môže byť ošetrený, prípadne môže  byť  posúdené  jeho zranenie.  Tento  hráč môže zostať na hracej ploche a následne potom vykonať nariadený pokutový kop.

PRAVIDLO 7

Objasnenie rozdielu medzi prestávkou na schladenie tela (takzvaný „cooling“ break) a prestávkou na občerstvenie sa nápojmi.

PRAVIDLO 8

Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred začiatkom stretnutia, môže si vybrať vykonanie výkopu.

Rozhodcovská lopta bude vhodená brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri pokutového územia, alebo jednému z hráčov toho družstva, ktoré sa dotklo lopty ako posledné v mieste, kde došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči (oboch družstiev) musia byť v momente vhodenia rozhodcovskej lopty vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta.

PRAVIDLO 9

Nadviazanie na hru rozhodcovskou loptou potom, čo táto zasiahla rozhodcu (alebo ostatných rozhodcov) a smeruje do bránky, vedie k zmene družstva, ktoré má loptu pod kontrolou, alebo ak sa začína rozvíjať sľubný útok.  

PRAVIDLO 10

Brankár nemôže dosiahnuť gól hodením lopty rukou priamo do súperovej bránky.

PRAVIDLO 12

Text pre hranie lopty rukou bol prepísaný z dôvodov väčšej zrozumiteľnosti/dôslednosti s jasnými pokynmi preto, kedy by mala byť potrestaná (a nie nepotrestaná) „neúmyselná“ hra rukou.

Potvrdenie, že nepovolené hranie lopty rukou brankárom v jeho vlastnom pokutovom území nie je trestané disciplinárnou sankciou – ŽK alebo ČK.

Ak po vhodení lopty, alebo úmyselnej prihrávke od spoluhráča brankár neúspešne kopne, alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry, v takom prípade brankár môže hrať loptu rukou.

Rozhodca môže oneskoriť udelenie ŽK, alebo ČK do najbližšieho prerušenia hry, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, rýchlo vykonalo voľný kop a rozvinula sa gólová príležitosť.

ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól nebol uznaný.

Zoznam priestupkov, za ktoré rozhodca verbálne varuje (upozorňuje), alebo udeľuje ŽK, prípadne ČK členom realizačného tímu.

Všetky priestupky verbálneho charakteru budú potrestané nepriamym voľným kopom.

Kopnutie predmetu (objektu) je trestané rovnakým spôsobom, ako hodenie predmetu (objektu).

PRAVIDLO 13

Keď je vykonávaný nepriamy  voľný kop, rozhodca  môže ukončiť  signalizáciu nepriameho voľného kopu, ak je jasné, že nemôže byť priamo dosiahnutý gól (napríklad pri väčšine nepriamych voľných kopoch za hráča mimo hry).

Pri voľných kopoch nariadených v prospech brániaceho družstva z ich vlastného pokutového územia je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie.

Ak je obranný múr brániacich sa hráčov vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, všetci útočiaci hráči musia byť najmenej 1 meter mimo múra. Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak vstúpia v čase jeho vykonania bližšie ako 1 meter k múru.

PRAVIDLO 14

V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať a brankár sa ich nesmie dotýkať.

V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, brankár musí mať najmenej časť jednej nohy na / alebo v línii s bránkovou čiarou, nemôže stáť za touto čiarou.

Ak sa priestupok stane potom, ako rozhodca dal pokyn na vykonanie pokutového kopu, ale ešte nie je vykonaný (lopta nie je v hre), musí byť vykonaný po udelení akejkoľvek ŽK alebo ČK. 

PRAVIDLO 15

Hráči súperovho družstva musia byť najmenej 2 metre od miesta na postrannej čiare, odkiaľ sa vykonáva vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, ak je vhadzujúci hráč v momente vhodenia lopty vzdialený od postrannej čiary.

PRAVIDLO 16

Pri kope od bránky je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie.

Zoznamy R a AR pre súťažný ročník 2019/2020 (nominačné listiny schválené VV SFZ dňa 18.6.2019):

Rozhodcovia SFZ:

Čiernik Michal, Dohál Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Greško Pavol, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kmec Patrik, Kolofík Tomáš, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Malárik Filip, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Parilák Boris, Pavlík Jozef, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Valent Igor, Ziemba Peter.

Rozhodcovia SFZ (projekt Šanca):

Bobko Radoslav ml., Dančo Michal, Dzivjak Lukáš, Ďurčo Martin, Holas Miroslav, Husár Dominik, Choreň Matej, Janček Denis, Legíň Milan, Matulová Miriama, Sučka Jaroslav, Tománek Lukáš.

Asistenti rozhodcov SFZ:

Ádám Gabriel, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav st., Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Košecký Jakub, Kováč Peter, Kuba Rastislav, Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Štofik Dušan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav.

Asistenti rozhodcov SFZ (projekt Šanca):

Bereš Dávid, Bláha Dávid, Bobko Dávid, Burger Tomáš, Capík Dávid, Henček Róbert, Herdel Martin, Hrebeňár Matej, Hrenák Anton, Krivošík Martin, Lauer Lukáš, Lenický Ján, Mosor Jozef, Pacák Tobias, Poruban Denis, Ralbovský Tomáš, Tokoš Peter, Túma Tomáš, Volek Michal, Železňák Michal.

Rozhodkyne SFZ:

Alezárová Ivana, Baníková Annamária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Hlaváčová Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, Marušinová Mária, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra.

Oznamuje, že letné fyzické previerky a doškoľovací seminár rozhodcov SFZ a programu Šanca sa uskutoční v dňoch 14. – 15.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka, program seminára a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Tomčík 27.7. – 3.8., Štofik 3. – 10.7., D. Bobko 1. – 10.7., Perát 2. – 12.7., Budáč 17. – 25.7.

Úsek PR:

Zoznam PR SFZ pre súťažný ročník 2019/2020 (nominačná listina schválená VV SFZ dňa 18.6.2019):

Pozorovatelia rozhodcov SFZ:

Bacsa Gabriel, Balko Martin, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zábranský Jaroslav.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a program seminára boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Bacsa 15. – 24.7., Hracho 29.6. – 6.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 12.7.2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28). Pozvánka s programom bude členom komisie zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že Letný seminár DS  sa uskutoční v dňoch 12. – 13. júla 2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28).  Pozvánka s programom bola všetkým účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že  v  spolupráci s KRaD SsFZ, v  termíne 26. – 27. júla. 2019  usporiada v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám. 1. mája 117) dvojdňové licenčné semináre na získanie licencie Delegáta zväzu (“A“) a licencie Delegáta stretnutia (“P“). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu, resp. licencie Delegáta stretnutia, môžu zaslať záväznú prihlášku členovi KD SFZ p. Jaroslavovi Švarcovi na e-mailovú adresu jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Výška poplatku je stanovená na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia sa spočíva aj v tom, že prihlásený je povinný uhradiť celkové náklady na seminár aj v prípade, ak by sa ho v konečnom dôsledku z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil.

MATRIKA

Na základe žiadosti zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): ZsFZ: Futbalový klub Sparta Košolná (TJ Družstevník Košolná).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

  • oznamuje, že družstvá s právom účasti vo VARTA Futsal lige v sezóne 2019/2020 (Pinerola Futsal 1994, MIMEL Lučenec, Wild Boys ´02 Bratislava, ŠK Makroteam Žilina, FC Spartak Trnava – futsal, Lion car MIBA Banská Bystrica, Futsal Team Levice, MŠK Žilina FUTSAL, FK Ekoprim Prešov, MŠK Nové Zámky futsal) sa môžu prihlásiť cez elektronickú podateľňu ISSF v termíne do 30.6.2019;
  • odstupuje žiadosť FC Spartak Trnava – futsal, ohľadom náhradného termínu pre prihlásenie do Varta Futsal ligy v sezóne 2019/2020, na najbližšie rokovanie VV SF;
  • oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto sa bude vyplácaná v zmysle RS C/2/d.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

  • oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich ÚS. Svoju účasť treba nahlásiť najneskôr do 30.6.2019 na email rozhodcovia@futsalslovakia.sk;
  • žiada regionálne združenia o nahlásenie záujemcov o školenie rozhodcov futsalu v termíne do 30.6.2019.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner