angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 4 zo dňa 23.7.2016

22. Júl 2016

Úradná správa SFZ č. 4 zo dňa 23.7.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Hlasovaním "per rollam" schválil návrh prezidenta SFZ na úpravu odmien delegátov stretnutí (DS) v I. a II. lige mužov v súťažnom ročníku 2016/17 nasledovne:

1. Odmena DS v I. lige mužov sa zvyšuje z 55 € na 95 €;
2. Odmena DS v II. lige mužov sa zvyšuje z 26 € na 46 €;
3. Paušálne náklady na cestovné DS v II. lige mužov sa upravujú z 50 € na 75 €, čím sa dorovnávajú na výšku odmien a  cestovného delegátov – pozorovateľov rozhodcov (DPR). Celkové náklady na všetky delegované osoby (DO) budú súčasťou Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17.

V súťažnom ročníku 2016/17 náklady domáceho klubu na DS a DPR v I. a II. lige mužov znáša SFZ. Náklady na ostatné DO pre súťaže I. a II. liga mužov ostávajú nezmenené a hradí ich domáci klub. Rovnako ostávajú nezmenené náklady na DO v nižších súťažiach a hradí ich vždy domáci klub. 

Schválil, aby všetky DO v súťažiach I. a II. liga mužov, ktoré sú v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe oprávnené vykonávať činnosť športového odborníka, túto vykonávali ako samostatne zárobkovo činné osoby. DO, ktoré vykonávali a v súčasnos- ti ešte vykonávajú svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia, môžu túto vykonávať až do uplynutia doby platnosti tohto oprávnenia.
_____________________________________________

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že dňa 15.8.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov SR "A" na ME 2016. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.8.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
_____________________________________________

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Rozhodla o zamietnutí odvolania OFK Teplička n. Váhom voči stanovenému poplatku za zmenu termínu v 32. kole (10. kolo NČ, sk. Východ), zahrnutému v mesačnej zbernej faktúre, nakoľko tento bol v súlade s platným Rozpisom RS pre s.r. 2015/16 stanovený správne a odstúpila odvolanie na riešenie Odvolacej komisii SFZ.

Upozorňuje FK III. - V. ligy v súťaži Slovnaft Cup 2016/17, že boli vykonané požadované zmeny termínov v žrebe I. kola súťaže. Žiada FK, aby si skontrolovali aktuálne stanovené hracie dni a časy svojich stretnutí a riadili sa nimi (www.futbalnet.sk).

Odstupuje na riešenie DK SFZ futbalový klub FKS Nemšová, za odhlásenie sa zo súťaže Slovnaft Cup 2016/17, po jej vyžrebovaní.

Odstupuje na riešenie DK SFZ všetky FK II. ligy mužov, ktoré doteraz komisii nepredložili Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ a platný min. do konca s.r. 2016/17, alebo súhlasné stanovisko KŠI SFZ na odohratie súťažných stretnutí II. ligy mužov na štadióne pred vydaním platného certifikátu, prípadne zmluvu o prenájme štadióna s platným certifikátom, platnú na celý súťažný ročník 2016/17. Jedná sa o nasledovné FK: MFK Skalica, FK Pohronie ŽH / DŽ, FC Nitra, ŠKF Sereď, ŠK Slovan Bratislava, MŠK FOMAT Martin, AFC Nové Mesto n. Váhom, FC Spartak Trnava, FK Dukla B. Bystrica, FC ŠTK 1914 Šamorín, ŠK Svätý Jur, MFK Tatran L. Mikuláš, FC VSS Košice, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK R. Sobota, ŠK ODEVA Lipany.

Rozhodla o pridelení žrebovacích čísiel pre ňou riadené mládežnícke súťaže (dorast, žiaci), podľa umiestnenia v uplynulom súťažnom ročníku, bez výnimiek.

Žiada FK, aby si skontrolovali aktuálne stanovené hracie dni a časy a miesta (HP) svojich stretnutí. V prípade potreby zmeny (opravy), je túto skutočnosť potrebné oznámiť formou podania na komisiu v ISSF, priamo cez detail daného stretnutia, v termíne do 28.7.2016 (bezplatne).

ŠTK – ženský futbal

Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ a platný min. do konca s.r. 2016/17, majú FK, ktoré budú štartovať v súťaži I. liga žien za povinnosť dodať komisii do 4.8.2016.

Žiada ISSF klubových manažérov FK ŽF I. liga ženy, I. liga juniorky a II. liga ženy, aby pre nový ročník súťažný ročník 2016/17 aktualizovali údaje o svojom klube v ISSF a vyplnili v ISSF aj mená osôb – členov realizačných tímov svojich družstiev, štartujúcich v súťažiach SFZ.

Termín predloženia Dohody o striedavom štarte hráčky je najneskôr 7 dní pred začiatkom jednotlivých súťaží žiačok. Tlačivo Dohody o striedavom štarte hráčok je na webstránke futbalsfz.sk / legislatíva / predpisy SFZ / poriadky.

Upozorňuje, že žreb súťaží I. liga ženy, I. liga juniorky, II. liga ženy, skupiny B a C, bol zverejnený na www.futbalnet.sk. Žiada FK, aby si skontrolovali hracie časy a HP svojich domácich stretnutí. V prípade potreby zmeny (opravy) vyžrebovania, je túto skutočnosť potrebné oznámiť formou podania na komisiu v ISSF, najneskôr do 16.8.2016 (priamo cez detail daného stretnutia. Žreb súťaže II. liga ženy, skupina A, bude doplnený v priebehu budúceho týždňa, po doriešení záležitostí zaradenia FK na ŠTK SFZ. Vyžrebovanie Slovenského pohára žien bude uskutočnené počas Aktívu ŽF, ktorý sa bude konať 28.7.2016 od 12:00 v hoteli SUN v Senci.
_____________________________________________

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U5: Ľuboš Kolár (Spartak Myjava, Fortuna liga), od 17.7.

U6: Ákos Szarka (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Na základe podnetu PR zo stretnutia 1. kola FL MŠK Žilina - FK DAC 1904 D. Streda, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 18.7.2016, až do doriešenia.

U7: Na základe podnetu PR zo stretnutia 1. kola FL MŠK Žilina - FK DAC 1904 D. Streda, žiada KR SFZ o stanovisko k U6.

U8: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 1. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia disciplinárnej sankcie.

U9: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej v U1084, U1190 a U1191 (s.r. 2015/16), ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti a zákaze prestupov do klubu, podľa čl. 43/2a, b, 3, 4, 5 DP, od 21.7.2016, až do splnenia povinnosti.

U10: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U11: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/17.

U12: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/16 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP, do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI" a  doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

  • Fortuna liga: 150 €

  • DOXXbet liga: 100 €

  • Dorast: 30 € 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.7. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/17 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016). Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a PR/Vzdelávanie.

Oznamuje termín náhradných/opravných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 10.8. od 10:00 v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Chládek 31.7. – 12.8., Matejová 28. – 31.7., Ruc 29.7. – 13.8., Valášek 8. – 19.8.
_____________________________________________

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

V úzkej spolupráci s KRaD SsFZ  sa v dňoch 16. - 17.7.2016 v B. Bystrici uskutočnilo pilotné vzdelávanie športových delegátov licencie A. Účastníci vzdelávania absolvovali vzdelávanie športových delegátov futbalu licencie A pre amatérsky futbal a v zmysle Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe získali osvedčenie "Športový delegát futbalu pre amatérsky futbal – Licencia A". Absolventi môžu pôsobiť vo funkcii delegáta zväzu na organizovaných športových podujatiach pre amatérske súťaže. Vydané osvedčenie má platnosť 5 rokov. Na základe úspešného zvládnutia záverečných skúšok, osvedčenie "Športový delegát futbalu licencie A" získali títo absolventi: Miroslav Debnár, Jozef Híveš, Vladimír Parobek, Vladimír Hríčina, Milan Krivoš, Branislav Straško, Róbert Forrai, Branislav Hrdlička, Ľubomír Bulla, Mikuláš Kupča, Martin Balko, Roman Horák, Jozef Hreus, Peter Cimprich, Ján Martinec, Vladimír Michalička, František Fazekaš, Ján Havran, Ivan Budáč.

Oznamuje, že v dňoch 22. – 23.7.2016 sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční zasadnutie komisie. Pozvánky budú členom komisie zaslané e-mailovou poštou.

Pozýva dňa 22.7.2016 od 14:00 pp. Róberta Dadykina, Jána Panáka a Antona Medoviča na absolvovanie náhradného seminára delegátov SFZ, ktorý sa uskutoční počas zasadnutia komisie v Rajeckých Tepliciach. Podrobné informácie menovaným oznámi sekretár komisie.

Ospravedlnenia: Medovič 30.7. – 15.8., Forgon 27.8.- 3.9.
_____________________________________________

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

  • Upozorňuje družstvá s právom účasti v 1. SLF v s.r. 2016/17, že v zmysle článku B/1/b Rozpisu súťaží vo futsale pre s.r. 2016/17, je termín podania prihlášok 30.7.2016. Prihlášky do súťaže je nutné podať výhradne cez ISSF;

  • Pozýva štatutárnych zástupcov klubov s právom účasti v 1. SLF v s.r. 2016/17 na informatívne stretnutie so zástupcami Exekutívy SF a členmi VV SF, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.7.2016 od 11:00 v penzióne pod Pyramídou v  B. Bystrici - Kremničke.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční 27.8.2016.

_____________________________________________

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.