SFZ – Etický kódex: Víťazstvo v nečestnej hre nemá hodnotu

Posledná aktualizácia 31.7.2019 12:47

autor: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Výkonný výbor SFZ na svojom júnovom rokovaní schválil nový Etický kódex, ktorým sa slovenský futbal prihlásil okrem dodržiavania právneho poriadku Slovenskej republiky, Európskej únie a predpisov FIFA, UEFA a SFZ aj k dôslednejšiemu dodržiavaniu základných princípov etiky a fair-play.

“Víťazstvo dosiahnuté v nečestnej hre stráca svoju hodnotu. Podvodné konanie zhoršuje dôstojnosť všetkých, samotných hráčov, trénerov, ale najmä fanúšikov. Futbal je hra a ak je nečestná, stráca svoj zmysel. Prehra v čestnej hre si zaslúži viac rešpektu ako nečestné víťazstvo. Uvedené platí ako na poli hráčskom, tak i funkcionárskom,“ píše sa v preambule kódexu.

Pôvodný Kódex futbalovej etiky bol koncipovaný ešte v 90. rokoch minulého storočia a prijatý futbalovým vrcholovým orgánom v roku 2007. Spoločenský rozvoj a zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú aj správanie sa jednotlivých členov vo futbale, si vyžiadali jeho novelizáciu. “Pri príprave nového znenia Etického kódexu sme vychádzali z úpravy Etického kódexu FIFA, z úprav v predpisoch UEFA a iných členských asociácii, a tiež z praktických skúseností nadobudnutých v rámci činnosti disciplinárnej komisie SFZ“ povedal Michal Fabian z právneho oddelenia SFZ, jeden zo spoluautorov kódexu.
Aj slovenský futbal sa musí viac zaoberať otázkami etiky, zladiť pravidlá správania sa v rámci celého hnutia, reagujúc tak na viaceré prípady, narušujúce integritu a regulárnosť súťaží aj u nás. “Na ich základe bolo nutné jasne upraviť, čo je prípustné správanie a čo nie,“ vyjadril sa Jakub Čavoj, asistent integrity futbalu, ďalší z tvorcov novej verzie etického zákonníka.
Vo vynovenom kódexe je zahrnutá prevencia a zamedzenie všetkých metód a postupov, ktoré by mohli ohroziť korektný priebeh futbalových stretnutí alebo súťaží, forma zabránenia nevhodného správania sa futbalových aktérov a tiež spôsob zabezpečenia väčšej úrovne transparentnosti v rámci hnutia. “Novinkou je napríklad úprava zákazu prenosu dát zo zápasu, teda tzv. „live“ stávkovanie, bez povolenia organizátora súťaže,“ dodal Čavoj.
Apretácia pravidiel správania sa v tomto kódexe smeruje k rozvoju a čistote futbalu, k zlepšeniu jeho imidžu a zvyšovaniu morálky všetkých jeho účastníkov. Zaoberá sa úpravou spoločenských vzťahov v rámci futbalového hnutia pri ponúkaní a prijímaní darov a iných výhod, otázkou diskriminácie, ohovárania, ochrany fyzickej a psychickej integrity osôb, pôsobiacich vo futbale, zneužívaním funkcie a postavenia, účasťou na stávkovaní, hazardných hrách a obdobných aktivitách, bojom proti korupcii a sprenevere finančných prostriedkov a v neposlednom rade manipuláciou futbalových stretnutí. Prijatím tohto kódexu, a najmä jeho dodržiavaním, sa logicky očakáva zvýšenie atraktívnosti a záujmu o futbal, no predovšetkým zvýšenie dôvery v najväčšiu športovú organizáciu na Slovensku.
“Ak chceme úspešne šíriť a rozvíjať šport a integráciu ľudí do športu, princíp fair-play patrí medzi základné piliere, o ktoré by sa mal nielen futbal opierať. Čestný prístup je prínosom ako pre jednotlivcov, tak aj pre športové hnutie a celú spoločnosť. Všetci nesieme zodpovednosť za podporu myšlienky čestnej hry,“ povedal na margo schválenia Etického kódexu generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.
Pravidla uvedené v kódexe sú záväzné pre všetkých členov futbalového hnutia a prípadné ich porušenie je disciplinárnym previnením podľa disciplinárneho poriadku SFZ.


Etický kódex SFZ 2019.pdf
Značky
Osoba
Michal Fabian
Osoba
Jakub Čavoj
Téma
Etický kódex
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.