SFZ – Konferencia: Rozpočet bez pripomienok, futbal sa uchádza o rešpekt, aký mu právom patrí

piatok, 01.03.2019
|
Posledná aktualizácia 03.3.2019 08:34
Prezident SFZ Ján Kováčik počas prejavu na konferencii SFZ v Poprade.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

POPRAD (SFZ) – Schválenie rozpočtu SFZ a spoločnosti SFZ Marketing, čo boli zásadné body programu riadnej konferencie SFZ, prešlo bez akýchkoľvek pripomienok.

“Samozrejme, že to bolo jednak pre zodpovednú prípravu oboch rozpočtov a v neposlednom rade aj preto, že diskusia o číslach sa konala už pri príprave dokumentu v dostatočnom predstihu pred konaním konferencie,“ okomentoval bezproblémové prijatie jedného z kľúčových pravidiel fungovania zväzu prezident SFZ Ján Kováčik.

Za hlasovalo všetkých 80 prítomných delegátov konferencie – pozvánky boli poslané 87 delegátom s právom hlasovať, siedmi sa nezúčastnili – rovnako ako takmer všetky ostatné návrhy boli prijaté jednomyseľne, čo prvý muž slovenského futbalu vysvetlil programovým a pragmatickým prístupom. “Obdobie medzi konferenciami využívame práve na to, aby sme veci riešili, hľadali odpovede na otázky a nachádzali zmysluplné riešenia, takže počas konferencií už vlastne niet problémových bodov.“

Delegáti tak dali zelenú aj ďalším návrhom  

- spôsobu a kritériám prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
- schváliť spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s. s r.o. za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za rok 2018
- udeliť prezidentovi SFZ mandát rokovať v mene SFZ o podmienkach kontokorentného úveru pre SFZ so Slovenskou sporiteľňou s úverovým rámcom maximálne 2 mil. eur
- zmeniť a doplniť stanovy SFZ

Konferencia  vzala na vedomie informáciu o realizácii projektov, zameraných na výstavbu futbalovej infraštruktúry. Ďalej opravila uznesenie konferencie SFZ z júna 2018 tak, že sa z prílohy uznesenia vypustili kluby podľa priloženého zoznamu, vylúčila podľa pridaného zoznamu kluby ako členov SFZ a uložila generálnemu sekretárovi, aby matrika SFZ postupovala podľa príslušných krokov, vyplývajúcich z týchto rozhodnutia.

Jedným z bodov programu konferencie bola aj voľba člena výkonného výboru SFZ - zástupcu hráčov a dvoch funkcionárov komisie pre riešenie sporov, jej predsedu a podpredsedu. Keďže volebná komisia nedostala ani jeden návrh ani na jednu z uvedených pozícii, voľba všetkých troch sa presunula na najbližšiu konferenciu SFZ.

“Aj táto konferencia bola potvrdením našej normálnej kultivovanej komunikácie. Futbalové hnutie je súdržné, zásadným kritériom našej práce je, že SFZ nikdy nebude rozdeľovať,“ zhodnotil Ján Kováčik vyše dvojhodinové rokovanie. Zároveň sa dotkol aj väzby s SOŠV: “Chceme byť súčasťou športového hnutia, budeme robiť všetko pre to, aby sme boli jeho pevnou zložkou. Zároveň sa uchádzame o taký rešpekt, aký futbalu  prináleží.“

Na konferencii udelili vysoké ocenenie piatim významným osobnostiam nášho futbalu, bývalým hráčom a neskôr trénerom Ľudovítovi Cvetlerovi a Ivanovi Hrdličkovi, hráčovi, trénerovi, rozhodcovi, funkcionárovi a delegátovi Jozefovi Chocholoušovi, dlhoročnému funkcionárovi Petrovi Špilákovi a výraznej persóne predovšetkým z rozhodcovského prostredia Jánovi Šuniarovi.

A ešte raz sa tlieskalo tým, ktorí v roku 2018 opustili nielen futbalový svet: Jozefovi Adamcovi, Jurajovi Halenárovi, Štefanovi Ivančíkovi, Ladislavovi Kačánimu, Stanislavovi Lieskovskému, Rudolfovi Pavlovičovi, Milanovi Šmehýľovi, Martinovi Rybárovi, Františkovi Vašovi, Vladimírovi Weissovi najst. , Jánovi Liptákovi, Milanovi Masarykovi, Fedorovi Štarkemu, Vojtechovi Varadínovi, Milanovi Kiktovi, Jánovi Švikruhovi, Pavlovi Kuteľovi. Zanechali nezanedbateľnú stopu v slovenskom futbale ...

 

Značky
Téma
konferencia SFZ
Osoba
Ján Kováčik
SFZ
konferencia SFZ
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

22.4.2021 14:13

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.