SFZ – Najväčšia novela registračného a prestupového poriadku SFZ (III. časť)

štvrtok, 20.06.2019
|
Posledná aktualizácia 20.6.2019 11:14

BRATISLAVA (SFZ) – Najväčšia novela registračného a prestupového poriadku SFZ je schválená. SFZ po dlhých diskusiách so svojimi členmi pripravil novelu registračného a prestupového poriadku, ktorú výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom júnovom rokovaní schválil. SFZ v tejto súvislosti pripravil minisériu (spolu 3 časti) článkov, ktorej obsahom je predstavenie najzásadnejších zmien v registračných a prestupových pravidlách.
V troch častiach prinášame zásadné úpravy aj s vysvetlením, čo v praxi tieto zmeny znamenajú, ako ich chápať a aplikovať do činnosti klubov a vzťahov s hráčmi.
Pokračovanie, tretia – záverečná - časť.

Zmena systému pri odstupnom za amatéra

Návrh vychádza z praktickej skúsenosti predovšetkým menších klubov s družstvami zaradenými v regionálnych alebo oblastných futbalových súťažiach pri prestupoch hráčov vo vekovej kategórie od 9 do 19 rokov. V tomto smere kluby poukazovali na veľmi nízke sumy odstupného, ktoré inkasovali za prestup hráčov najmä z kategórie klubu “ostatné” do akadémií a ÚTM, pričom tieto čiastky neodzrkadlovali náklady klubov, vynaložené na výchovu prestupujúcich hráčov. V niektorých prípadoch išlo o prestupy viacerých hráčov z jedného klubu, v dôsledku čoho materský klub nebol schopný ďalej pokračovať v súťaži. Kluby svoju argumentáciu podporovali aj tým, že majú vo svojich štruktúrach i družstvá vo vekových kategóriach nižších ako 9 rokov, s čím sú taktiež spojené náklady na výchovu hráčov.
Aj s prihliadnutím na vyššie uvedené spočíva navrhovaná zmena v dvoch rovinách.
V prvom rade sa rozlišuje medzi prestupmi, v ktorých hráč smeruje do nového klubu z akadémie alebo ÚTM (tabuľka č.1a) a prestupmi, pri ktorých hráč smeruje do nového klubu z kategórie klubu “ostatné” (tabuľka č.1b). Druhá rovina sa týka zmeny filozofie pri stanovovaní výšky odstupného, ktorá je pri prestupoch hráčov podľa tabuľky č.1a iná ako v prípade prestupov podľa tabuľky č. 1b.
V prípade prestupu hráčov podľa tabuľky č.1a (t.j. hráč prestupuje do nového klubu z akadémie alebo ÚTM) je odstupné nastavené vo forme pevných jednorazových súm v závislosti od kategórie klubu, z ktorého a do ktorého hráč smeruje a tiež podľa veku dosiahnutého v sezóne prestupu. Po konzultácii s úsekom mládeže SFZ a Úniou ligových klubov boli ustálené sumy odstupného v zmysle tabuľky č.1a, ktoré sú v porovnaní so súčasným stavom v niektorých prípadoch vyššie. Až na niekoľko výnimiek zostáva táto časť odstupného bez zmien v súčasnej podobe.
Pokiaľ ide o prestupy z hráčov do nového klubu z kategórie klubu “ostatné” (tabuľka č.1b), stanovenie odstupného v princípe kopíruje spôsob pri výpočte nároku na výchovné. Odstupné sa vypočíta tým spôsobom, že sa spočítajú sumy, stanovené na jeden súťažný ročník v danom veku hráča, pričom sa prihliada na počet súťažných ročníkov hráča strávených v klube. Cieľom navrhovanej úpravy je odzrkadliť v sume odstupného za prestup hráča podstatnú časť celkových nákladov, ktoré materský klub vynaložil na hráča počas obdobia jeho pôsobenia hráča. Pri stanovení uvedených súm bola zohľadnená aj tá skutočnosť, že hráč svojím športovým výkonom odvádzal istú službu pre klub, čo znamená, že je potrebné prihliadnuť nielen na náklady na výchovu hráča, ale aj na službu v podobe športového výkonu odvedeného v prospech klubu. Navrhovaný spôsob výpočtu odstupného považujeme za spravodlivejší, nakoľko zreálňuje hodnotu hráča zohľadnením nákladov vynaložených materským klubom.  
Zmena sa dotkla taktiež prestupov hráčov vo vekovej kategórii od 20 do 23 zo 6., 7. a 8. ligy do 8. ligy, kde sa suma odstupného znížila na polovicu (z 500 € na 250 €). Predmetný návrh je reakciou na požiadavku regionálnych futbalových zväzov, podľa ktorých je nastavenie odstupného pri prestupoch medzi najnižšími stupňami (v tomto prípade do najnižšieho stupňa súťaže) natoľko vysoké, že vytvára prekážku pri prejavení vôle realizovať prestup hráča.

Článok 37a - Spôsob výpočtu odstupného za amatéra pri hráčoch od 9 do 19 rokov

(1) Za prestup amatéra vo veku od 9 do 19 rokov do nového klubu medzi kategóriami klubov podľa tabuľky č.1a má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré je stanovené nasledovne


(2) Za prestup amatéra vo veku od 9 do 19 rokov do nového klubu medzi kategóriami klubov podľa tabuľky 1b má materský klub nárok na sumu odstupného stanoveného v závislosti od počtu súťažných ročníkov, počas ktorých hráč pôsobil v materskom klube. Odstupné sa vypočíta tak, že sa sčítajú jednotlivé sumy odstupného stanovené pre jeden súťažný ročník podľa tabuľky č. 1b (alikvótne, ak bol hráč registrovaný po dobu kratšiu ako jeden súťažný ročník) s ohľadom na vek, ktorý dovŕši hráč v danom súťažnom ročníku.

Príklad pri hráčoch od 9 do 19 rokov podľa tabuľky 1b

Hráč, ktorý má 13 rokov pôsobil v klube A (kategória ostatné) od 9 rokov a prestupuje do klubu B (kategória ÚTM)

   Pôvodné znenie RaPP (platné do 18.6.2019)

hráč prestupuje za 250 EUR

    Nové znenie RaPP (účinné od 18.6.2019)

Hráč pôsobil v klube A ako 9-ročný (100 EUR), 10-ročný (100 EUR), 11-ročný (100 EUR), 12-ročný (300 EUR) a 13-ročný (300 EUR)

100 + 100 + 100 + 300 + 300 = 900 EUR

hráč prestupuje za 900 EUR

Poznámka: Pokiaľ hráč nepôsobil v klube celý súťažný ročník, vypočítava sa odstupné za amatéra za príslušný rok alikvotne. V zmysle judikatúry Športového arbitrážneho súdu v Lausanne pri tréningových kompenzáciách (výchovné) sa alikvotne počíta podľa mesiacov (keď pôsobil v mesiaci viac ako 15 dní, tento mesiac sa započítava, keď menej ako 15 dní, tento mesiac sa nezapočítava).

Článok 37b - Spôsob výpočtu odstupného za amatéra pri hráčoch od 20 rokov

(1) Za prestup amatéra vo veku od 20 rokov do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné nasledovne

(2) Odstupné podľa odseku 1 sa stanovuje podľa stupňa súťaže z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje. 

Článok 37c - Spôsob výpočtu odstupného za amatéra pri ženskom futbale

(1) Pri ženskom futbale za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na jednorazové odstupné, ktoré sa stanovuje zvlášť pre každú kategóriu klubu nasledovne

(2) Odstupné podľa odseku 1 sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.


Dokumenty, kde je spracovaná celá novela RaPP

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)


SFZ
Značky
Autor
SFZ
Téma
Najväčšia novela RaPP
Projekt
RaPP
Mohlo by vás zaujímať

SR 21 – Sokolíci Oravec, Almási, Fábry a Tupta zmenili kluby

26.1.2020 17:05

SFZ účastníkom seminára UEFA GROW v Prahe

25.1.2020 12:21

DK SFZ – Tresty za korupciu v stredoslovenskom regióne

23.1.2020 09:58

Jaroslav Šišolák o Futbalnet TV: Služba fanúšikovi, moderný trend futbalových asociácií

23.1.2020 10:24

SR 19 – Amid Khan Agha je pre nás zaujímavý hráč

22.1.2020 08:04

SR A – Hapal s Brunegrafom si v Turecku odsledujú takmer 30 hráčov

20.1.2020 16:25

SR A – Malorka deklasovala Valenciu 4:1, Valjentov excelentný stopérsky výkon

20.1.2020 20:54

Víťazmi Halovej sezóny mládeže SFZ 2019/20 tímy AS Trenčín U13 a JUPIE FŠMH Podlavice U15

19.1.2020 23:33

SR A – Adam Zreľák po zranení ide opäť naplno: Bojoval som, aby som sa vrátil silnejší

17.1.2020 12:17

SFZ – V Korni sa konal brankársky kemp, Hýll: Aby chalani vedeli, že máme o nich záujem

17.1.2020 12:20

V Púchove odštartoval finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2019/20

17.1.2020 17:20

Dnešný jubilant Ján Švehlík (70) – Európsky titul a narodenie syna za šesť dní

17.1.2020 09:35

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.