SFZ vs. ÚFP: Citeľné iskrenie (nielen) pri kandidatúre člena VV SFZ – zástupcu hráčov

Posledná aktualizácia 27.2.2020 09:05
Kandidáti do výkonného výboru za hráčov, vľavo Tomáš Medveď, vpravo Ján Mucha.
autor: ARCHÍV (tm) a (jm), zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Na piatkovej konferencii SFZ sa rozhodne aj o zástupcovi hráčov vo výkonnom výbore. Na utorkovom rokovaní potvrdila volebná komisia prijatie dvoch kandidatúr: Jána Muchu, prezidenta Únie futbalových profesionálov, navrhovaného vyše 500 hráčmi, a Tomáša Medveďa, navrhovaného Klubom ligových kanonierov, Ligou na ochranu slovenských športovcov a vyše 250 futbalistami.
Keďže medzi Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a Úniou futbalových profesionálov (ÚFP) je na právnom poli bolo cítiť evidentné iskrenie v názore na situáciu aj okolo kandidatúry na stále voľný post v exekutíve, priestor odpovedať denníku Športu a webovému sídlu SFZ dostali obe strany pri odpovediach na rovnaké otázky.

Podľa zákona o športe majú mať športovci svojho zástupcu v najvyššom výkonnom orgáne športového zväzu. Čo je príčinou, že sa vo výkonnom výbore SFZ tak doteraz nestalo?
SFZ:
“SFZ si nedovolí hodnotiť dôvod, prečo hráči nemajú svojho zástupcu vo VV SFZ. Faktom však je, že na ostatných troch konferenciách SFZ, konkrétne 28. júna 2018, 1. marca 2019 a 27. júna 2019 vždy bola vyhlásená voľba na člena VV SFZ - zástupca hráčov, ale žiadny kandidát nebol navrhnutý.“
ÚFP: “Členov výkonného výboru SFZ volí konferencia SFZ - a jej delegáti - na ktorej hráči ako jedna z najpodstatnejších skupín nemá žiadne zastúpenie. Kandidát hráčov nebol konferenciou doposiaľ zvolený a na dôvody je potrebné pýtať sa delegátov.“ 

Prečo nebol na konferencii SFZ pred dvoma rokmi zvolený Blažej Vaščák, kandidát ÚFP, napriek podpore od 250 profesionálnych futbalistov?
SFZ:
“Možno vychádzať len z faktického stavu. Na základe doručeného návrhu bol Blažej Vaščák volebnou komisiou SFZ zaradený do zoznamu kandidátov. Na konferencii SFZ 2. februára 2018, kde bol zaradený Blažej Vaščák ako kandidát na člena VV SFZ - zástupca hráčov, sa ako jediný kandidát z volených funkcií na rokovaní konferencie nezúčastnil. Prítomným delegátom bol prečítaný jeho list. Z 81 delegátov sa 80 zdržalo hlasovania a jeden nehlasoval. Delegáti teda nehlasovali proti kandidátovi. Kvórum na zvolenie kandidáta bolo vopred stanovené, na zvolenie potreboval kandidát v I. kole aspoň 44 hlasov, v druhom kole jednoduchú väčšinu prítomných delegátov, teda aspoň 41 hlasov za.“
ÚFP: “Na objasnenie dôvodov, pre ktoré delegáti za zvolenie Vaščáka vo februári 2018 nehlasovali, je potrebné osloviť ich. Faktom zostáva, že napriek jasnému mandátu od 250 profesionálnych hráčov sa všetci delegáti zdržali hlasovania, ani jeden nebol za ani proti, a žiaden z nich nevyslovil vecné výhrady voči kandidátovi.“ 

Kto môže na post do výkonného výboru SFZ za hráčov kandidovať? Aké kritériá musí spĺňať kandidát?
SFZ:
“Obmedzenia vo vzťahu k osobe člena VV SFZ - zástupca hráčov neexistujú. Kandidát musí byť v čase podania návrhu individuálnym členom SFZ alebo aspoň mať podanú prihlášku na individuálne členstvo v SFZ. Obmedzenie je len vo vzťahu k navrhnutiu kandidáta oprávnenou osobou. Konkrétne kandidát musí byť navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro, alebo iným združením, zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ. Predmetné ustanovenie v stanovách SFZ vychádza z príslušného ustanovenia zákona o športe §19 ods. 1 písm. e. Dôvodom takejto úpravy bolo, aby mala pri navrhovaní kandidáta za člena exekutívy za hráčov prednosť záujmová organizácia hráčov, u ktorej by sa dalo očakávať, že bude mať najlepšie odborné predpoklady a skúsenosti na konštruktívne zastupovanie záujmov hráčov v podmienkach SFZ.“
ÚFP: “Zákon o športe nestanovuje žiadne osobitné predpoklady na osobu kandidáta na funkciu člena výkonného výboru SFZ zástupcu hráčov. Preto kandidátom môže byť akákoľvek osoba, ktorá bola navrhnutá zákonným spôsobom a zvolená konferenciou SFZ.“ 

Jána Muchu za kandidáta na tento post nominovalo v novembri 2019 valné zhromaždenie ÚFP, je teda táto kandidatúra v súlade so stanovami SFZ? 
SFZ:
“Vychádzajúc z predchádzajúcej odpovede, kandidát musí byť podľa stanov SFZ navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením, zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ. Rozhodnutie, či je Muchova kandidatúra v súlade so stanovami SFZ, bolo na volebnej komisii. Tá do celého priebehu prípravy a uskutočnenia volieb prizvala aj nezávislého pozorovateľa z MŠVVaŠ SR. V záujme postupu v súlade so zákonom o športe a s cieľom predísť zbytočným sporom SFZ požiadal hlavnú kontrolórku športu o posúdenie súladu stanov SFZ so zákonom o športe, s konkrétnym poukázaním na §19 ods. 1 písm. e zákona o športe a článku 48 ods. 5 stanov SFZ. Vo finále bolo kompetenciou volebnej komisie SFZ, aby sa rozhodla buď pre extenzívny výklad zákona o športe v záujme umožnenia volebnej súťaže kandidátov alebo striktné držanie sa  stanov SFZ. Oba postupy majú svoje racio i argumentačnú bázu.“
UFP: “Paragraf 19, ods. 1, písm. e zákona o športe veľmi jednoznačne a nespochybniteľne vymedzuje, že zástupcu hráčov v najvyššom výkonnom orgáne navrhuje záujmové združenie hráčov alebo najmenej 50 športovcov. Akékoľvek iné podmienky na kandidáta alebo obmedzenie, týkajúce sa osôb, ktoré ho môžu nominovať, sú neprípustné, pretože by boli v priamom rozpore so zákonom alebo by zákon obchádzali. Ak stanovy SFZ upravujú podmienky nad rámec zákona alebo takým spôsobom, že obchádzajú práva skupín, vymenovaných v §19, ods. 1, písm. e zákona o športe, tak sú v rozpore so zákonom o športe a nie je možné na ne prihliadať.“ 

Ján Mucha má protikandidáta, kto ho navrhol?
SFZ:
“Tomáša Medveďa navrhli Klub ligových kanonierov, ktorý je pridruženým členom SFZ, Liga na ochranu slovenských športovcov a 250 futbalistov.“
UFP: “Z povahy ustanovenia §19, ods. 1, písm. e zákona o športe vyplýva, že pluralita kandidátov nie je vylúčená. Kandidáta navrhuje záujmové združenie hráčov alebo najmenej 50 športovcov.“

Je ÚFP členom SFZ? 
SFZ:
“ÚFP sa do dnešného dňa nestala členom SFZ, napriek tomu, že bol zo strany zástupcov SFZ opakovane pozvaná, aby sa stala členom najväčšieho národného športového zväzu. Ak sa záujmová organizácia hráčov odmieta začleniť do rámca pravidiel, upravených v stanovách SFZ a schválených konferenciou SFZ v roku 2016 - pričom súlad stanov SFZ so zákonom o športe konštatovala aj hlavná kontrolórka športu – rovnako, ako sa začlenili aj iné záujmové organizácie klubov, trénerov či rozhodcov, tak táto záujmová organizácia hráčov nesie aj zodpovednosť voči svojim členom-hráčom za to, že neuplatňuje práva hráčov v maximálnom rozsahu, v akom jej to stanovy SFZ nielenže umožňujú, ale aj garantujú.“
ÚFP: “ÚFP nie je členom SFZ. FIFPro, teda Medzinárodná federácia profesionálnych futbalistov, neodporúča, aby sa ÚFP stala členom SFZ. Dôvodom je väčšia nezávislosť hráčskej asociácie od zväzu. Pritom všetci členovia ÚFP, teda profesionálni hráči, sú individuálni členovia SFZ.“


Značky
SFZ
konferencia SFZ
SFZ
voľby do VV SFZ
Autor
Róbert Kotian
Osoba
Ján Mucha
Osoba
Tomáš Medveď
Klub
ÚFP
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

22.4.2021 14:13

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.