SFZ/Komora pre riešenie sporov - Dočasný predseda Čollák: Komora je jediný futbalový súd na Slovensku

Posledná aktualizácia 21.2.2020 22:46

BRATISLAVA (SFZ/UČPS) - Nielen o Komore SFZ pre riešenie sporov, ale aj o širších súvislostiach riešenia sporov v športe, sme sa rozprávali s JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD., členom Komory SFZ zvoleným za amatérskych športovcov, ktorý je od júna 2019 Konferenciou SFZ dočasne poverený výkonom funkcie predsedu Komory.

Ste dočasne povereným predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov - ako vznikla táto pozícia?

Vznik tejto dočasnej pozície zabezpečil SFZ ako zriaďovateľ Komory, keďže dodnes platný a účinný spôsob kreovania predsedu a podpredsedu Komory nedokázal ponúknuť Konferencii SFZ žiadneho kandidáta na predsedu a podpredsedu Komory. Po posledných prebehnutých voľbách do Komory musel kandidát na predsedu a podpredsedu Komory vzísť na základe odporúčania pléna - teda všetkých sudcov Komory, čo sa však vzhľadom na hlasovanie členov pléna nepodarilo a potrebné kvórum nezískal žiaden kandidát. Funkcia predsedu a podpredsedu bola po skončení funkčného obdobia vykonávaná bývalým predsedom JUDr. Hlivákom a bývalou podpredsedníčkou Komory JUDr. Surmajovou v zmysle stanov SFZ v prechodnom režime, no po tom, čo sa JUDr. Hlivák vzdal tejto pozície v súvislosti s jeho novým statusom predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, hrozila absolútna nefunkčnosť Komory a nemožnosť kreovať rozhodovacie senáty, kde je vždy predsedom tohto senátu predseda, alebo podpredseda Komory. SFZ touto úpravou stanov SFZ a vytvorením dočasného poverenia skutočne zabránilo reálnemu problému v rozhodovaní futbalových sporov, ktoré má v zmysle Zákona o športe povinnosť prejednávať, a rozhodovať. Ak by tak neurobil, mohol by dokonca prísť o spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

Prečo ste sa rozhodli pomáhať slovenskému športu a slovenskému futbalu?

Pretože som 15 rokov hral aktívne futbal, pretože futbal milujem ako šport, ale aj ako oblasť správy vecí spoločných. V SFZ cítim prajné prostredie pre vykonávanie funkcionárskych pozícií moderným spôsobom, ktoré ctí pluralitu konštruktívnych názorov, debatu a vzájomnú snahu o napredovanie športovej - zväzovej legislatívy. SFZ chápem ako lídra v oblasti celoslovenského športu, to jednak na základe šírky členskej základne, a rovnako na základe stability, kvality a udržateľnosti zväzových predpisov. SFZ je skutočne vzorom, čo sa týka riadenia a správy nielen v oblasti právnej, ale myslím, že aj po stránke odborníkov obsadených v jeho orgánoch naprieč celej zväzovej štruktúry orgánov.

Aké bolo vaše doterajšie pôsobenie v SFZ a slovenskom športe?

V SFZ som už niekoľko rokov členom legislatívno-právnej a etickej komisie, od roku 2014 som členom Komory zvolený do tejto pozície amatérskymi športovcami - za amatérskych športovcov, a od júna roku 2019 som Konferenciou SFZ dočasne poverený funkciou predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov. V minulosti som bol členom mnohých pracovných skupín SFZ, ktoré pracovali na zmene stanov SFZ, ako aj na mnohých ďalších interných predpisoch SFZ. V rokoch 2014 až 2015 som bol členom pracovnej skupiny pripravujúcej návrh zákona o športe, kde som zastával pozíciu koordinátora celej pracovnej skupiny, ktorá mala v počiatočných fázach projektu viac ako 50 členov. V rokoch 2017 až 2018 som bol rovnako členom legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského výboru, z ktorej som však v roku 2018 na základe vlastného rozhodnutia odstúpil.

Ktorá bola vaša najpríjemnejšia a najnepríjemnejšia skúsenosť/zážitok počas Vášho pôsobenia v slovenskom futbale?

Ťažko sa vyberá najlepší, alebo najhorší moment môjho “funkcionárskeho” pôsobenia v slovenskom futbale. Za výrazne pozitívne hodnotím pôsobenie samotného SFZ ako absolútneho lídra slovenského športu, ktorý má svoje základy v poctivom a zákonnom prístupe k správe a riadeniu tohto zväzu na každých úrovniach pôsobenia. Fungujú komisie, fungujú zväzové orgány, ich vzájomné vzťahy sú budované na báze profesionalizmu, zákonnosti a korektnosti medziľudských vzťahov, čo sa v ostatnej slovenskej spoločnosti hľadá len veľmi ťažko. Za najnepríjemnejšiu skúsenosť považujem bohužiaľ jednoznačne obdobie “patu” v Komore pre riešenie sporov, kedy Komora SFZ nedokázala “zvoliť” kandidáta na predsedu a podpredsedu a ako kandidáta ich ponúknuť Konferencii SFZ. V komore SFZ sa bohužiaľ počas tejto voľby prejavili subjektívne a inšititucionálne záujmy niektorých jej členov ktoré nebudem bližšie špecifikovať, čo spôsobilo takmer jej nefunkčnosť. Počas tohto obdobia sa komunikácia ľudí patriacich k jednotlivým záujmovým skupinám v slovenskom futbale zvrhla do roviny osobnej, urážlivej, útočnej, a do roviny nie apolitickej a odbornej. Snaha o vytváranie konfliktov v SFZ, ktorú sme videli, osobné útoky, a snaha o vytváranie “polarity vzťahov” ktorú vidíme dodnes nebola nikdy pre jeho funkcionárov vlastná, členovia SFZ na to nie sú zvyknutí. Verím, že SFZ sa podarí vysporiadať sa aj s touto situáciou a že SFZ takéto aktivity unisono odmietne. Vyvrcholením týchto z môjho pohľadu nebezpečných a v kultúrnej spoločnosti neakceptovateľných aktivít sú nátlakové akcie, ktorých výzvy na odvolania legitímne zvolených členov Komory sú v úplnom rozpore so stanovami SFZ a ďalšími predpismi SFZ. Navyše, požiadavky v nich tlmočené nemajú žiaden vecný alebo odborný základ, a čo je ešte horšie - sú v rozpore so zväzovými predpismi ale aj so samotným Zákonom o športe. Ako dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov považujem za zlyhanie samotnej Komory, ak sa jej členovia snažia ovplyvňovať činnosť SFZ v prospech akýchkoľvek tretích subjektov. Tie konania boli z môjho pohľadu tak závažné, že ako osoba zodpovedná za riadenie a správu Komory - aj v zmysle záverov prebehnutých Výkonných výborov SFZ - budem iniciovať konanie pred disciplinárnymi orgánmi SFZ, aby tieto preskúmali súladnosť postupu niektorých členov Komory a ich prípadné disciplinárne priestupky voči predpisom SFZ. Je to však osobné zlyhanie členov Komory SFZ, ktorí si neuvedomujú, že touto činnosťou a vytváraním “neustáleho konfliktu” škodia celému futbalu. Namiesto aktivít v prospech futbalu sa jednotlivci vybíjajú osobnými konfliktmi. Zodpovednosť za svoje správanie si však každý z nás odnesie sám, pričom vizitka by mu mala byť vzájomná úcta a rešpekt ostatných členov SFZ. V tomto je čas najlepším zrkadlom. Ako osobu zodpovednú za Komoru ako celok ma však mrzí, že na základe týchto aktivít niektorých členov Komory sa pre ostatných členov SFZ nemôžu členovia Komory objektívne javiť ako nezávislí, čo vnímam ako najväčší problém integrity “sudcov” Komory - teda jediného futbalového súdu v prostredí SFZ. Tu vidím rezervy, v tomto smere by SFZ mohlo urobiť viac, a nastaviť pravidlá a požiadavky na nezávislosť členov Komory prísnejšie. Či chceme alebo nie, ide o 18 “sudcov jediného futbalového súdu”, a títo by svojim správaním, ako aj doterajšími odbornými alebo inými výsledkami mali byť garanciou stability a nezávislosti Komory. Aj v zmysle ustálenej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky či Európskej súdu pre ľudské práva musia sudcovia byť nestranní a nezávislí nielen subjektívne, ale musia sa nezávislými javiť aj objektívne, v očiach verejnosti či v očiach adresátov konkrétneho konania, v ktorom sudca vystupuje.

Myslíte si, že máte dostatočné znalosti, skúsenosti a manažérske zručnosti na to, aby ste zvládli viesť “súd” najväčšej organizácie na Slovensku.

To, či mám alebo nemám dostatočné znalosti na vedenie Komory SFZ pre riešenie sporov nie je otázka na mňa, ale na delegátov Konferencie SFZ. V zmysle Zákona o športe len Konferencia SFZ ako najvyšší orgán SFZ volí predsedu a podpredsedu Komory, a toto pravidlo nie je možné ignorovať, ide skrátka o zákonnú podmienku obsadenia tohto orgánu. Delegátov Konferencie považujem za dostatočne skúsených ľudí a činovníkov SFZ, ktorí dokážu posúdiť osobné, odborné a ľudské kvality kandidátov, ktorí sa o pozíciu predsedu a podpredsedu uchádzali v minulosti, alebo ktorí sa o túto pozíciu budú uchádzať v budúcnosti. V môj prospech vo vzťahu k položenej otázke pravdepodobne hovorí dlhoročné pôsobenie v odborných - právnych orgánoch SFZ, participácia na tvorbe štátnej legislatívy v oblasti športu, ako aj vedecký a odborný záujem o otázky riešenia sporov v športe a jeho procesnoprávne otázky, nakoľko sa týmito oblasťami zaoberám aj ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ako aktívny advokát a rovnako ako externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Aká je úloha Komory SFZ pre riešenie sporov?

Komora pre riešenie sporov je orgán, ktorý má úlohu prejednávať spory medzi všetkými členmi SFZ, je fakticky aj právne jediným futbalovým súdom na Slovensku. Ide o orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorý nie je začlenený do sústavy súdov všeobecného súdnictva, ale je orgánom SFZ. Členmi SFZ sú tréneri, športoví odborníci, rozhodcovia, delegáti, oblastné i regionálne futbalové zväzy, športové kluby a športovci tak amatérskej úrovne, ako aj úrovne profesionálnej. Je treba povedať, že v zmysle Zákona o športe je Komora orgánom, ktorý má právomoc podstatne širšiu, ako je nadnárodná Komora FIFA DRC (Dispute Resolution Chamber). Aj preto k zväzovej úprave Komory treba pristupovať diametrálne inak, ako pristupuje FIFA ku Komore FIFA DRC, nakoľko táto je orgánom na riešenie sporov iba profesionálneho futbalu na medzinárodnej úrovni. Komora SFZ je tu však pre všetkých členov SFZ, ktorá má v zmysle predpisov SFZ povinnosť prejednať a rozhodnúť spory medzi nimi vznikajúce a ktorá má v zmysle Zákona o športe pokryť spory nielen profesionálneho futbalu, amatérskeho futbalu, statusových sporov, ale futbalu ako celku. Keď sa pozrieme na spory prejednávané Komorou, mimo konaní medzi športovými klubmi o odstupné pri prestupoch, prejednáva Komora SFZ spory profesionálneho a amatérskeho futbalu na rovnakej úrovni čo sa týka počtu prípadov, čiže môžeme konštatovať, že Komoru SFZ využívajú predstavitelia amatérskeho a profesionálneho futbalu na približne rovnakej úrovni, čo len podčiarkuje jej komplexné právomoci v zmysle Zákona o športe.

Pokračovanie rozhovoru pripravujeme v 2. časti, ktorú prinesieme v najbližších dňoch


SFZ
Značky
Autor
SFZ
SFZ
komoraSFZpreriešenie sporov
Mohlo by vás zaujímať

SR WU19 – Tréner Jelšic: Hráčky správu o zrušení ME prijali ťažko

06.4.2020 11:12

VV SFZ – Tomáš Medveď: Dohoda medzi hráčmi a klubmi je otázkou prežitia, existencie, budúcnosti futbalu

06.4.2020 12:55

SR WA – Brankárka Korenčiová: Po mesiaci talianskej karantény konečne doma

05.4.2020 10:24

SR 17 – Tréner Branislav Fodrek: Rátal som s tým, že ani Elite Round, ani šampionát nebudú

04.4.2020 07:54

SÚŤAŽ - Poznáme najkrajší gól i výhercov skvelých cien!

03.4.2020 09:35

SFZ/UčPS - ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu na oblasť športu

06.4.2020 21:42

GRASSROOTS - Školský pohár SLSP a McDonalds Cup definitívne zrušené

02.4.2020 04:27

UEFA/SFZ – Termín baráže s Írskom odložený do ďalšieho oznámenia

03.4.2020 19:44

Zomrel Dušan Bartovič (1944 – 2020)

01.4.2020 15:13

SR A – Mak o konci v Konyaspore: Futbal je pre mňa dôležitý, no rodina je nadovšetko

31.3.2020 17:15

SR 19 – Tréner Albert Rusnák: Hráči sú zdraví, čakáme na rozhodnutie UEFA o šampionáte

31.3.2020 08:58

SÚŤAŽ - Vyberte najkrajší gól a vyhrajte skvelé ceny!

31.3.2020 14:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner