angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 29 zo dňa 4.2.2017

03. Február 2017

Licenčná komisia

Oznamuje, že XI. licenčný workshop sa uskutoční 20.2.2017 (pondelok) od 10:30 v City Hoteli Bratislava. Pozvánka s programom, príp. ďalšie materiály budú prihláseným účastníkom zaslané cca 7 dní pred podujatím elektronickou poštou.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
6. kolo
(štvrťfinále): 8.3. o 15:00 Liptovský Hrádok – Michalovce

U17/16
24. kolo:
Košice – Nitra 3.6. o 14:00/16:15

Žiada všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených komisiou (II. liga muži, Slovnaft Cup, I. liga dorast a žiaci), aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017, v súlade s čl. 17 Rozpisu RS, a to výhradne prostredníctvom podania v ISSF (podaním z daného stretnutia) najneskôr do 10.2.2017. Po tomto termíne bude každé podanie zmeny spoplatnené podľa stanovených pravidiel.

Oznamuje, že určenie presného termínu hracieho dňa a času svojho domáceho stretnutia vo štvrťfinále súťaže Slovnaft Cup (v ISSF určené na 7.3. o 14:30), môžu FK nahlásiť do 8.2.2017 vrátane (podaním v ISSF).

Nariaďuje zmenu termínu hracieho dňa 14. kola súťaže I. liga dorast – vekovej kategórie U17/16 na deň 8.3.2017 (streda), z dôvodu novostanoveného termínu reprezentačného zrazu hráčov vekovej kategórie U17 (Elite Round UEFA ME U17).

Informuje družstvá FK II. ligy mužov, že pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 sú povinné používať v majstrovských stretnutiach lopty značky ADIDAS (model EURO 16 OMB, typ FRACAS), ktoré obdržali distribúciou od SFZ.

Odstupuje FK Dukla B. Bystrica (II. liga, sk. Západ) a FK Haniska (II. liga, sk. Východ) na riešenie DK SFZ, za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Informuje štatutárnych zástupcov FK II. ligy mužov, že organizuje ich stretnutie s predstaviteľmi SFZ, za účelom informovania o priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 a prerokovania podnetov od FK. Stretnutie sa uskutoční dňa 23.2.2016 v B. Bystrici (hotel LUX). Pozvánka a program stretnutia bude zaslaný e-mailovou poštou na kontaktné adresy FK II. ligy.

Oznamuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.2.2017 od 12:00 v sídle SFZ.

ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa uskutoční 27.2.2017 o 12:00 v Senci (hotel Senec).

Oznamuje, že začiatok ženských súťaží je stanovený od 25.3.2017 a žreb Slovenského pohára žien sa uskutoční počas finále halovej sezóny žiačok v Púchove dňa 4.2.2017.

Oznamuje, že stanovené termíny Slovenského pohára žien sú: 1. semifinále dňa 25.3. o15:00, 2. semifinále dňa 19.4. o 15:00 a finále dňa 1.5.2017.

Oznamuje, že z dôvodu novostanovených termínov reprezentačných zrazov mení termíny jednotlivých kôl v súťažiach žien takto :

I. LIGA ŽENY
12. kolo z 8.4. na 15.4.2017
13. kolo z 15.4. na 22.4.2017
14. kolo z 22.4. na 29.4.2017
17. kolo z 20.5. na 27.5.2017

II. LIGA ŽENY, skupina B
12. kolo z 8.4. na 29.4.2017

II. LIGA ŽENY, skupina C
13. kolo z 8.4. na 29.4.2017

Disciplinárna komisia

U539: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty k U522, v právnej veci č. k. 29/15 RS Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray. Žiadosti klubu vyhovuje a lehotu predlžuje do 24.2.2017.

U540: Didier Kanku. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U469 a podľa čl. 78/5a DP konanie zastavuje.

U541: S poukazom na U513 a U524, berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, spol. s.r.o., v zast. Mgr. Peter Lukášek podľa čl. 71/5b DP, bez prijatia ďalších opatrení.

U542: Spartak Myjava. Žiada klub o podrobné písomné stanovisko v rámci disciplinárneho konania vo veci odstúpenia zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017 (U520 a U532), podľa čl. 73/5 DP, do 8.2.2017.

U543: Peter Ziemba. Žiada menovaného o predloženie Zápisu z prípravného stretnutia medzi 1. FC Tatran Prešov – MFK Tatran L. Mikuláš, odohraného dňa 21.1.2017, do 7.2.2017.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U544: Jakub Kojnok (FTVŠ UK Bratislava, 1. SLF), od 28.1.

U545: Berie na vedomie stanovisko Exekutívy SF v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov k U528, bez prijatia DS.

U546: Berie na vedomie stanovisko Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní SF k U531 a na základe uvedeného stanoviska a písomného stanoviska klubu Wild Boys´02 Bratislava, za neoprávnený štart hráča - Peter Jalakša, v stretnutí 12. kola 1. SLF FTVŠ UK Bratislava – Wild Boys´02 Bratislava, ukladá podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 14.1.2017. Zároveň odstupuje na doriešenie (kontumácia stretnutia) neoprávnený štart hráča v stretnutí 12. kola 1. SLF medzi FTVŠ UK Bratislava – Wild Boys´02 Bratislava Exekutíve v oblasti športovo-technických konaní SF.

U547: Peter Budáč. Upozorňuje menovaného na splnenie U537, do 8.2.2017.

U548: MFsK Nitra (1. SLF). Upozorňuje klub na splnenie U538, do 8.2.2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.2.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2. 2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 22.3.2017 od 10:00 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Libiak od 2.2. k dispozícii KR

Úsek pozorovateľov oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára DZ - PR SFZ: 11. – 12.2.2017 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Vaňo 26.1. - 31.3.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • Oznamuje zmenu termínu stretnutia 15. kola 1. SLF MFK Tupperware N. Zámky - ŠK Makroteam Žilina na 7.2.2017 o 20:00;

  • Na základe predložených dokumentov, v zmysle čl. B/3/d RS 2016/2017, schvaľuje predohrávku 17. kola 1. SLF MIBA B. Bystrica - Wild Boys´02 Bratislava na 15.2.2017 o 20:00;

  • V zmysle článkov 47/c, 75/1/a, 76/1/f SP SF, uplatňuje herné dôsledky – vyhlásenie kontumačného výsledku 5:0 v prospech družstva 4FSC FTVŠ UK Bratislava, v stretnutí 13. kola 1. SLF 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Wild Boys´02 Bratislava, z dôvodu neoprávneného štartu hráča Peter Jalakša a družstvo Wild Boys ´02 Bratislava odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Delegovanie R a D na stretnutia 16. kola 1. SLF: 10.2. o 18:30 Across Pinerola Bratislava – 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Budáč P. st, Polomský, Budáč M.), o 19:30 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (Belavý, Botka, Slimák), o 20:00 MFsK Nitra – Futsal Team Levice (Peško, Ježík, Krchňavý) o 20:30 Wild Boys´02 Bratislava – MFK Tupperware N. Zámky (Bohun, Budáč P. ml, Jablonický); 11.2. o 20:00 FK Dragons Podolie – Slov-matic FOFO Bratislava (Wojčík, Šeršen, Kuspan);

  • Delegovanie na turnaj FEJ dňa 9.2. od 11:15 v ŠH Badín (Šlapka, Židek);

  • Oznamuje, že Seminár R a D sa uskutoční v dňoch 24. a 25.2.2017. Miesto a čas budú zverejnené v nasledujúcich ÚS.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.