angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 33 zo dňa 4.3.2017

03. Marec 2017

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 31. marca 2017 od 11:00 v hoteli Senec v Senci.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017

 8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69 ods. 5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 10. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 11. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 12. Diskusia

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Volebná komisia

Vyhlasuje doplňujúce voľby na jedného člena výkonného výboru SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu (čl. 48, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ). Doplňujúce voľby sa uskutočňujú v súlade s čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ, v zmysle ktorého sa doplňujúce voľby podľa článku 42, ods. 3 písm. a) až e) uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie - 31. marca 2017 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné navrhnúť kandidáta na volenú funkciu do 26.3.2017 (vrátane).

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, aby návrh kandidáta obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Licenčná komisia

Oznamuje klubom FL, že v zmysle informácie na licenčnom workshope, môžu pripravenú dokumentáciu zasielať aj priebežne a k 15.3.2017 doporučenou poštou zaslať už len zostávajúcu dokumentáciu. Osobné doručenie licenčnej dokumentácie nie je možné! Súčasťou dokumentácie musí byť aj auditovaná účtovná závierka klubu za finančný rok 2016. Dokumentácia k záväzkom klubu, podľa článkov 58 – 60 „licenčnej smernice“, sa zasiela až 3.4.2017 a záväzky po splatnosti musia byť vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 „licenčnej smernice“, najneskôr 31.3.2017!

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 13.3.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ 2017 – Fitness. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.3.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v ISSF a na www.futbalnet.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
20. kolo (Z): Skalica – Trnava B 13.3. o 15:00

U17/16
24. kolo:
Košice - Nitra 2.6. o 14:00/16:15

U15/14
14. kolo:
Horná Nitra – Trenčín (MFŠ Prievidza – zmena HP)
15. kolo: Karlova Ves – Myjava (UT Pasienky – zmena HP), Nitra - Levice 26.3. o 10:00/12:00, Poprad – Prešov 29.3. o 14:00/16:00
16. kolo: Horná Nitra – Senica 2.4. o 10:00/12:00 (MFŠ Prievidza)
18. kolo: Levice – Inter 13.4. o 10:00/12:00, Horná Nitra – D. Streda (MFŠ Prievidza – zmena HP)
20. kolo: Horná Nitra – Inter (MFŠ Prievidza – zmena HP)
22. kolo: Horná Nitra – Púchov (MFŠ Prievidza – zmena HP)
24. kolo: Horná Nitra – Zlaté Moravce–Vráble 28.5. o 10:00/12:00 (HP: MFŠ Prievidza)
25. kolo: Horná Nitra – Petržalka 4.6. o 10:00/12:00 (HP: MFŠ Prievidza)
26. kolo: Horná Nitra – Trnava 11.6. o 10:00/12:00 (HP: MFŠ Prievidza)

FK Inter Bratislava odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka v sobotu ÚHČ na štadióne ŠCP Dúbravka (ul. M. Sch. Trnavského).

U13/12
18. kolo:
Myjava - Levice 13.4. o 11:00/12:30 (HP: UT Myjava)

Na základe požiadavky TÚ SFZ nariaďuje zmenu termínovej listiny súťaže I. liga dorastu vekových kategórií U19 a U17/16 (posun odohrania 16. – 26. kola o jeden týždeň skôr (súťaže skončia 10.6.2017) – viď zmenené termíny na FUTBALNET.sk ).

Na základe požiadavky TÚ SFZ nariaďuje zmenu termínu hracieho dňa 18. kola súťaže I. liga žiakov vekových kategórii U15/14 na deň 13.4.2017 (štvrtok).


ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL:

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a juniorky
10. kolo:
Banská Bystrica – Michalovce 26.3. o 12:00 a 14:00, Trenč. Teplice – Slovan 26.3. o 13:00 a 15:00
15. kolo: Trenč. Teplice – Nové Zámky 6.5. o 13:00 a 15:00

I. LIGA juniorky
12. kolo:
Nitra – Michalovce 12.4. o 16:00

II. LIGA ženy, skupina B
12. kolo:
Bánovce – Topoľčany 8.4. o 13:00
13. kolo: Topoľčany – Považská Bystrica 15.4. o 12:00
15. kolo: Oravský Podzámok – Bánovce 6.5. o 11:00

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, na jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U578: Peter Kleščík (AS Trenčín, Fortuna liga)
U579: Boris Godál (FC Spartak Trnava, Fortuna liga)
U580: Nikolas Špalek (MŠK Žilina, Fortuna liga)
U581: Kamil Kuzma (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga)
U582: Daniel Turyna (FK Senica, Fortuna liga), všetci od 26.2.

U583: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 21. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 9.3.

U584: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 21. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 9.3.

U585: FC VSS Košice (II. liga). Na základe splnenia povinností uložených U484, v právnej veci č. k. 28/15 RS Peter Kavka, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice, a.s. a U485, v právnej veci č. k. 20/15 Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice, a.s., ruší predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu, od 27.2.2017.

U586: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe splnenia povinností uložených U285, v právnej veci č. k. 27/14 RS Marek Bažík, v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK Dukla, a.s. a U286 v právnej veci č. k. 28/14 RS Marek Bažík v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK Dukla, a.s., ruší predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu, od 28.2.2017.

U587: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie splnenie U522, v právnej veci č. k. 29/15 RS Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray c/a FK Dukla, a.s.

U588: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie splnenie U563 a ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení súťažnej činnosti, od 28.2.2017.

U589: Spartak Myjava. Berie na vedomie odvolanie klubu voči U561. Odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a podľa čl. 84/8 DP, vec predkladá na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ.

U590: Vladimír Kukoľ. Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS, uloženej U496 a žiadosť zamieta.

U591: Ján Krivák. Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS, uloženej U494 a podľa čl. 41/1 DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2017.

U592: Berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, spol. s.r.o., v zast. Mgr. Peter Lukášek na začatie disciplinárneho konania a uloženie disciplinárneho opatrenia a žiada podávateľa podnetu o doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov (sprostredkúvaných zmlúv uzavretých priamo medzi FC VSS Košice, a. s. a trénermi) k prípadu, nakoľko doteraz predložené podklady nie sú dostatočné pre rozhodnutie podľa čl. 71/5 DP, do 9.3.2017.

U593: Denis Duga. Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS, uloženej U498 a U507. Rozhodla, že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa 41/1 DP a odstupuje vec Futbalovej asociácii Českej republiky.


FUTSAL

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U594: Adrian Lysák (FTVŠ UK Bratislava, 1. SLF), od 25.2.
U595: Ján Tuka (FK Dragons Podolie, 1. SLF), od 26.2.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.3.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
22.3. Slovensko 20 – Srbsko 20 (Marhefka, Vorel, Žákech, Mastiš, ihr. Senica)
28.3. Slovensko 21 – Srbsko 21 (Maďarsko, Mókoš, Pozor, Smolák, ihr. NTC Senec)

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 22.3.2017 od 10:00 hod. v Banskej Bystrici.

Zmena adresára Rozpisu RS 2016/17 (nová adresa):
Marián Jankovič, Pšeničná 5626/5A, 900 27 Bernolákovo
Peter Krivošík, Hlboká 5969/6, 917 01 Trnava

Ospravedlnenia: Očenáš od 26.2. k dispozícii KR, Kráľovič 29.3. – 7.4., Zemko 9. – 13. 3., Krahulec 18.3. a 29.4. – 1.5., Jenčura od 25.2. PN, do prihlásenia, Sluk 18.3.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenie: Sluk 17. – 19.3.

Komisia delegátov SFZ

SFZ a jeho administratívne orgány, spolupracujúc s OZ Bez bariér, mapujú stav infraštruktúry štadiónov a zabezpečenia podmienok pre hendikepovaných divákov. V tejto spolupráci ide o spracovanie dotazníka a zhotovenie materiálov o zisteniach na štadiónoch FL a II. ligy. Táto činnosť bola zverená komisii, ktorá vydala delegátom na stretnutiach pokyny k tejto spolupráci. Plnenie tejto úlohy je rozvrhnuté na prvé dve kolá príslušnej súťaže v jarnej časti súťažného ročníka. Výsledky zistení zo štadiónov delegáti zašlú komisii, po ich spracovaní v čo najkratšom čase. Komisia sa touto cestou obracia na kluby a žiada o účinnú spoluprácu v tomto projekte.

Touto cestou veľmi pekne ďakuje klubom FK DAC 1904 D. Streda, MŠK Žilina, ŽP ŠPORT Podbrezová, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ŠK Slovan Bratislava, FK Senica, FK Poprad a MŠK Ružomberok, za ústretovosť, ktorú poskytli delegátom SFZ pri plnení si svojich povinností.

Dňa 10.3.2017 organizuje pracovné stretnutie so zástupcami MŠVVaŠ SR v Bratislave. Pozvánky na rokovanie budú zaslané členom komisie a prizvaným hosťom e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Tomášová 4.3., Kovalčík 5. – 10.3., Dadykin 17. – 19.3., Medovič 22. – 29.3.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • oznamuje že zaevidovala prihlášky družstiev: FC Spartak Trnava futsal, Futsal klub Lučenec, Grizzly Košice, MIBA Banská Bystrica, MFsK Nitra, KPP Barabéri Bratislava do Prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018;

 • oznamuje vyžrebovanie Prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018: 1 - FC Spartak Trnava futsal, 2 - Futsal klub Lučenec, 3 - MFsK Nitra, 4 - KPP Barabéri Bratislava, 5 - MIBA Banská Bystrica, 6 - Grizzly Košice.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie na 1. stretnutie štvrťfinále Play off: 10.3. o 20:30 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice (Peško, Szkokan, Krchňavý);

 • delegovanie na 1. kolo Prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018: 10.3. o 19:30 FC Spartak Trnava futsal - GRIZZLY Košice (Budáč P. ml.,Kopec, Jablonický), Futsal Klub Lučenec – MIBA B. Bystrica (Behančin, Matula, Hrmo), o 20:00 MFsK Nitra – KPP Barabéri Bratislava (Belavý, Mokrý, Kubinec);

 • riešila nedostatky R v stretnutiach 18. kola 1. SLF a prijala nápravné opatrenie – po- zastavenie delegovania na 1 stretnutie R Wojčík (Dragons Podolie – MFK Tupperware Nové Zámky).

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.