angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 46 zo dňa 3.6.2017

02. Jún 2017

Výkonný výbor

Na svojom aprílovom a májovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) od 11:00 v AQUACITY v Poprade.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Správa Kontrolóra SFZ

 6. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 8. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

 9. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

 10. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

 11. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

 12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 13. Voľba členov Volebnej komisie SFZ

 14. Diskusia

 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kontrolór SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, odsek 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, odsek 3, odsek 4 a odsek 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie - 29. júna 2017 v Poprade.

V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 24. 6. 2017 23:59 (vrátane).

Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy, uvedené v článku 2, odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2, odsek 6 Volebného poriadku SFZ.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20. 6. 2017. Bližšie informácie nájdete na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Bobrovci pri L. Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2017. Podrobné informácie sú na webstránke www.ssfz.sk.

Úsek mládeže a rozvoja

Oznamuje, že 8. ročník Česko – Slovenského pohára pre vekové kategórie U17 a U19 sa bude konať dňa 20. 6. 2017. Dejiskom stretnutí medzi víťazmi I. LSD U19 a I. LMD U17 ČR a SR bude Frýdek – Místek (ČR). Podrobnejšie informácie budú zaslané futbalovým klubom, ktoré sa stretnutí zúčastnia, po ukončení I. LSD a I. LMD. Kontakt pre základné informácie: martin.hasprun@futbalsfz.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

U19
25. kolo: B. Bystrica - Trnava (Štiavničky – zmena HP)
26. kolo: Ružomberok - B. Bystrica (Bešeňová – zmena HP)

U17/U16
25. kolo:
Ružomberok - Prešov (L. Sliače – zmena HP)
26. kolo: B. Bystrica - Ružomberok (Štiavničky – zmena HP), Bardejov - Senica (Bard. N. Ves – zmena HP)

U15/14
7. kolo NČ:
Prešov – JUPIE (Šariš. Michaľany – zmena HP), Ružomberok – Stropkov (Liskové – zmena HP)
25. kolo: Myjava – Senica (Myjava – zmena HP)
26. kolo: Trenčín – Zl. Moravce-Vráble (Nemšová – zmena HP), D. Streda – Inter 7.6. o 15:00 / 17:00, Petržalka – Karlova Ves 10.6. (ZŠ Pankúchova – zmena HP)

U13/12
25. kolo: Trnava – Zl. Moravce-Vráble 1.6. o 14:00/15:30
26. kolo: Myjava – Nitra 13.6. o 14:00/15:30
9. kolo NČ: Ružomberok – Pohronie 14.6. o 15:00/16:30 (Černová – zmena HP)

Informuje, že v barážových stretnutiach o zotrvanie v II. lige mužov (organizátorom stretnutí je vždy domáci FK, uvedený vo vyžrebovaní v ISSF), môžu za družstvo FC Spartak Trnava B v zmysle SP, čl. 18, odsek 5) a čl. 47, odsek 2), štartovať len takí hráči klubu, ktorí neodohrali 7 a viac stretnutí za A družstvo v jarnej časti Fortuna ligy (mimo stanovenej kvóty troch hráčov A družstva, na ktorých sa toto pravidlo nevzťahuje). V prípade, ak nebude po skončení druhého barážového stretnutia zrejmý víťaz baráže, postupuje sa obdobne, ako je uvedené v čl. 18, odsek 4) SP (predĺženie v trvaní 2 x 15 minút, ...).

Oznamuje ÚLK, že víťazom súťaže II. liga mužov súťaž. ročníka 2016/2017 sa stalo družstvo FC VSS Košice.


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) elektronickej prihlášky v ISSF pre súťaž. ročník 2017/18 je 22. 6. 2017 do 24:00 (štvrtok !). Kluby sú taktiež povinné zaslať „Vyhlásenie k záväznej prihláške“ (elektronickou formou na e-mailovú adresu stk@futbalsfz.sk a následne poštou originál s pečiatkou FK a podpisom štatutára FK), v termíne do 30. 6. 2017. Vzor vyhlásenia bude zaslaný na kluby e-mailom.

Oznamuje, že boli stanovené termíny odohrania kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy žien na dni: 10. 6. (sobota), 18. 6. (nedeľa) a 24. 6. 2017 (sobota). Vyžrebovanie je zverejnené na web stránke www.futbalnet.sk.

Oznamuje, že v zmysle R-RS (čl. 23, bod 13 a čl. 7) odstupuje MŠK Slovan Tr. Teplice na riešenie DK SFZ (oznam zo dňa 16.5. o nenastúpení na stretnutia dňa 3.6. (18. kolo I. liga ženy a juniorky).

Oznamuje, že v zmysle R-RS (čl. 23, bod 13 a čl. 7) odstupuje ŠK ŠTICH Humenné na riešenie DK SFZ (oznam zo dňa 1.6. o nenastúpení na stretnutie dňa 3.6. (20. kolo, II. liga ženy, sk. C).

ŠTK schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ženy, skupina A
22. kolo:
Bodíky – Kopčany 3.6. o 16:00

II. LIGA ženy, skupina B
18. kolo:
Ružomberok – Bánovce n. B. 3.6. (Ľubochňa – zmena HP)

II. LIGA ženy, skupina C
20. kolo:
Poprad – Spiš. N. Ves 2.6. o 18:00

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U994: Patrik Polačik (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), od 28. 5.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U995: Milan Rundić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga)
U996: Martin Králik (MŠK Žilina, Fortuna liga)
U997: Erik Daniel (MFK Ružomberok, Fortuna liga)
U998: Eric Javier Davis Grajales (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga)
U999: Ján Krivák (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga)
U1000: Filip Maník (FK Haniska, II. liga)
U1001: Ján Blaško (ŠK Odeva Lipany, II. liga), všetci od 28. 5.
U1002: Michal Horodník (Partizán Bardejov, II. liga)
U1003: Matej Loduha (ŠKF Sereď, II. liga)
U1004: Róbert Dický (FC Lokomotíva Košice, II. liga)
U1005: Marko Milunović (MFK Skalica, II. liga), všetci od 29. 5.
U1006: Denis Čery (MFK Lokomotíva Zvolen, II. liga)
U1007: Pavol Šuľák (FC Lokomotíva Košice, II. liga), obaja od 1. 6.
U1008: Adam Brenkus (AS Trenčín, I. LSD U19)
U1009: Filip Blažek (FK Senica, I. LSD U19)
U1010: Andrej Medveď (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19)
U1011: Samuel Kuc (ŽP Šport Podbrezová, I. LSD U19), všetci od 28. 5.
U1012: Matúš Mader (FK Senica, I. LMD U17), od 18. 5.
U1013: Matej Panák (AKADÉMIA JUVENTUS Žilina, I. LSŽ U15), od 28. 5.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U1014: Peter Vojtovič (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 28. 5.

U1015: FC VSS Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska) počas stretnutia 8. kola II. ligy, sk. o postup do FL FC Nitra – FC VSS Košice, podľa čl. 58/1b, c DP, ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U1016: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k k U986, bez prijatia DS.

U1017: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U987, bez prijatia DS.

U1018: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U988 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) v stretnutí 32. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2a, b DP, ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U1019: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 9. kola II. ligy, sk. západ o zotrvanie v súťaži FK Dukla B. Bystrica – AFC N. Mesto n. Váhom, podľa čl. 58/2 b, f DP, ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U1020: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) v stretnutí 33. kola FL MŠK Žilina – ŽP Šport Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 7. 6.

U1021: MŠK R. Sobota (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí II. ligy, sk. východ o zotrvanie v súťaži MŠK R. Sobota – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 7. 6.

U1022: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 9. kola II. ligy, sk. východ o zotrvanie v súťaži FK Haniska – ŠK Odeva Lipany.

U1023: MŠK Pov. Bystrica. Berie na vedomie podnet na začatie disciplinárneho konania v právnej veci č. k. KS/52/2016 navrhovateľa MŠK Pov. Bystrica proti odporcovi FK Dukla B. Bystrica, a.s. a žiada podávateľa podnetu o predloženie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v predmetnej veci, podľa čl. 71/6 DP, do 30. 6.

U1024: Marek Petruš. Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (kritika voči R), podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U1025: TJ Slovan Jedľové Kostoľany. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča Viktor Kapitančík s klubom FC ViOn Z. Moravce – Vráble a oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.

U1026: Peter Chlupík. Na základe podnetu rozhodcu, za HNS (kritika voči R) v stretnutí 24. kola I. LMŽ U12 FK Inter Bratislava – FK Senica, podľa čl. 48/1 DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U1027: Martin Trančík. Vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou v stretnutiach MTK Budapešť – FC Nitra (1. 2. 2011) a FC Nitra – Bohemians 1905 Praha (8. 2. 2011), za konanie znevažujúce dobré meno slovenského futbalu a SFZ, vymykajúce sa z rámca etického správania športovca, za závažné porušenie predpisov SFZ a zásady Fair play, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v SFZ, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárnych previnení a ich skutkových okolností, podľa čl. 14/1, 2 DP, v spojení s čl. 26/1, 2 Stanov SFZ, ukladá DS – vylúčenie zo SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8. 6. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie prípravného stretnutia:
9.6. o 19:00
Slovensko 21 – L. Hrádok (Kráľovič, Somoláni T., Štrbo, Somoláni A., ihr. X-BIONIC Šamorín)

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí žien:
9.6. o 18:00
Slovensko – Grécko (Kováčová, Mišková, Lešková, Glova, ihr. NTC Poprad)
12.6. o 18:00 Slovensko – Grécko Pavlíková, Súkeníková, Mišková, Kováčová, ihr. MFK Ružomberok

Obsadenie Majstrovstiev SR st. žiakov (NTC Poprad):
14.6. o 15:00 SsFZ – ZsFZ (Čiernik, Jekkel, Libiak)
14.6. o 17:00 BFZ – VsFZ (Libiak, Jekkel, Čiernik)
15.6. o 11:00 BFZ – ZsFZ (Gemzický, Poláček, Kačenga)
15.6. o 13:00 VsFZ – SsFZ (Kačenga, Poláček, Gemzický)
16.6. o 09:30 ZsFZ – VsFZ (Vlčej, Poracký, Kmec)
16.6. o 11:30 SsFZ – BFZ (Kmec, Poracký, Vlčej)

Oznamuje zmenu termínu a miesta letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16. 7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hodoško ml. 10. - 11. 6., Valent 10. - 11. 6., Lieskovský 10. 6. - 5. 7., Vlk 31. 5., Balko 1. - 30. 6., Vorel 3. 6., Pavlík 10. 6., Horváth 16. - 29. 6., Weiss R. 14. 6. -2. 7., Hrmo 16. 6. -13. 7.

Úsek DZ-PR SFZ oznamuje zmenu termínu a miesta letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15. 7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Medveď od 15.6., do prihlásenia.

Komisia delegátov

Oznamuje, zmenu termínu letného vzdelávacieho seminára delegátov SFZ na deň 8. 7. 2017. Miesto konania - Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra - Chrenová. Dotknutým osobám bude pozvánka a program zaslaný e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Budáč 5. – 16. 7.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • Oznamuje termín 4. stretnutia finále play off Across Pinerola Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava – 7. 6. o 18:30 v ŠH Mladosť Bratislava

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie na 4. stretnutie finále play off – 7. 6. o 18:30 Across Pinerola Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Peško, Bohun, Kubinec)

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.