Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

Posledná aktualizácia 04.12.2020 12:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_19.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 6 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlásila doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len KPRS):

1 člena KPRS zástupcu amatérskych klubov

3 členov KPRS zástupcov profesionálnych hráčov

1 člena KPRS zástupcu amatérskych hráčov,

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov KPRS bola stanovená najneskôr do 22.11.2020, 23:59 hod.

V stanovenej lehote na predloženie návrhovboli doručené tieto návrhy kandidátov:

na člena KPRS – zástupcu amatérskych klubov bol doručený návrh na:

o Erik Štepánek – (navrhovateľ: OFK Košické Oľšany).

na člena KPRS – zástupcu profesionálnych hráčov bol doručený návrh na:

o  Branislav Bolech – (navrhovateľ: Martin Regáli);

o  Martin Hermanovský – (navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov);

o  Marek Holbík – (navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov);

o  Peter Lukášek – (navrhovateľ: Ivan Santiago Diaz, Oliver Podhorin a Martin Regáli);

o  Michael Válek – (navrhovateľ: Peter Kolesár);

o  Miroslav Viazanko – (navrhovateľ: Oliver Podhorin a Martin Regáli);

o  Róbert Zsiga – (navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov).

na člena KPRS – zástupcu amatérskych hráčov bol doručený návrh na:

o Viktor Karel – navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov a Mojmír Trebuňák;

o Vojtech Milošovič – navrhovateľ: Filip Tomovič).

Volebná komisia SFZ konštatuje, že všetky vyššie uvedené návrhy spĺňajú požadované náležitosti a že navrhnutí kandidáti splnili podmienky voľby, na základe čoho volebná komisia SFZ navrhnuté osoby zaradila do zoznamu kandidátov doplňujúcich volieb na neobsadené funkcie členov KPRS.

Voľby členov KPRS sa v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej ISSF) vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod., dňa 30.11.2020 (pondelok), do 23:59 hod., dňa 13.12.2020 (nedeľa).

Informácie o spôsobe hlasovania budú všetkým oprávneným subjektom zaslané prostredníctvom helpdesku, najneskôr 24 hodín pred začiatkom hlasovania.

Podľa čl. 6, ods. 3 poriadku KPRS, kandidátov na členaKPRS – zástupcu amatérskych klubov, volia kluby amatérskeho futbalu – každý klub amatérskeho futbalu má jeden hlas.

Podľa čl. 6, ods. 4 poriadku KPRS, kandidátov na členov KPRS – zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, volia aktívni hráči profesionálneho futbalu – každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať hlas až trom kandidátom, t. j. má tri hlasy.

Podľa čl. 6, ods. 4 poriadku KPRS, kandidátov na člena KPRS – zástupcu amatérskych hráčov, volia aktívni hráči amatérskeho futbalu – každý aktívny hráč amatérskeho futbalu má jeden hlas.

Všetky informácie k voľbám sú dostupné v sekcii https://www.futbalsfz.sk/volby2020.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U396: Nicolas Šumský (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U397: Peter Mazan (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga).

U398: Matúš Kuník (FC Nitra, Fortuna liga), všetci od 22.11.2020.

U399: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 14. kola FL ŠKF Sereď – MFK Ružomberok a odstupuje vec Únii ligových klubov na doriešenie, podľa čl. 71/5e DP.

U400: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 9. kola II. ligy FK Poprad – FK Železiarne Podbrezová a odstupuje vec komisii SFZ pre riadenie II. ligy na doriešenie, podľa čl. 71/5e DP.
U401: Ján Vlasko (1197720, FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Na základe podnetu klubu FK DAC 1904 D. Streda, doručeného dňa 24.11.2020, vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U161, do 2.12.2020.

U402: Juraj Piroska (1159936, FK Senica, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U391 a za HNS (opakovaná hlasná kritika rozhodcu, s následným vyvolaním ostrej verbálnej komunikácie s hráčom hostí č. 6 pri vchode do útrob štadióna) a poškodenie dobrého mena futbalu (pozápasové vyjadrenia v masmédiách) po stretnutí 13. kola FL FK Senica – ŠKF Sereď, podľa čl. 48/1a a čl. 65/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 65/2, čl. 34/8, čl. 36/2a a čl. 12/2 DP.

U403: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U392, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U404: Artúr Jakubec (1310889). Pozýva menovaného na svoje zasadnutie do sídla SFZ po uvoľnení opatrení nariadených ÚVZ SR. Pozvánka na zasadnutie bude doručená elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v ISSF.

U405: ŠK Demänová. Berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 129896) dňa 24.11.2020 a odstupuje vec odvolacej komisii SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.12.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA PRE RIADENIE II. LIGY

Oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 16.11.2020 schválila termíny dohrávok stretnutí 4., 9. a 10. kola, ako aj termíny 13., 14. a 15. kola, ktoré sa odohrajú 28. – 29.11., 2.12. a 5. – 6.12.2020. Všetky termíny sú už v ISSF a zverejnené na Futbalnete.

Schvaľuje odohratie stretnutia 14. kola Trebišov Slovan Bratislava B v pôvodnom termíne, ale na ÚT.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že klubom boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021. Všetky FK, žiadajúce o niektorú licenciu vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2020 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.  Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA A licencie v termíne február december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné od 9.11. do 6.12.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

21.11.2020, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Seminár je z dôvodu aktuálnej situácie odložený. Organizátor o náhradnom termíne bude prihlásených informovať e-mailom.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy ďalšieho vzdelávania trénerov, pripravuje TÚ SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou formou webinárov. Podrobné informácie, vrátane termínov webinárov, budú zverejnené v priebehu decembra 2020.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o vyhlásení licenčných konaní mládeže pre súťažný ročník 2021/2022.    

Všetkým FK, pôsobiacim vo FORTUNA lige a v II. lige mužov, ako aj ostatným FK, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. 

Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ, I. liga žien) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty len v jednom exemplári a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a  v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2020 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada. 

OMaKRF žiada všetkých žiadateľov o licenciu mládeže SFZ, aby si pozorne prečítali sprievodný list, ktorý im bol zaslaný poštou a e-mailom a dodržali všetky pokyny a termíny v ňom uvedené. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú na FK doručené do 6.12.2020, je potrebné bezodkladne kontaktovať p. Martina Hasprúna na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

V prihláške je potrebné podľa návodu označiť, o ktoré typy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak označí obe políčka, aj s ručným podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie.

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa  v prihláške označia políčko s názvom: „Dozorovanie plnenia podmienok udelenej licencie ÚTM a Čakateľa“, s ručným podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, sú dostupné na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck.  Súčasne však, pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam mládeže, SFZ pripravuje elektronický licenčný systém, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie. Bližšie informácie ohľadne ELS pre mládež budú poskytnuté v priebehu decembra 2020 a januára 2021.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do I. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2021.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, je zverejnená na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck.

V prípade súvisiacich otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Úsek PR ospravedlnenia: Likavský 2.12., Špivák od 10.12., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná emailovou poštou.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.