Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 29.11.2019

Posledná aktualizácia 29.11.2019 14:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_22.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP:

U505: Levente Szalay (ŠK 1923 Gabčíkovo, II. LMD U17), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera zozadu, bez úmyslu hrať s loptou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.11.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

U506: Martin Modrovič (PFK Piešťany, II. LMD U17), vylúčený za HNS – hrubá urážka R s demonštratívnym nesúhlasom s rozhodnutím, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 24.11.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie.

U507: Osman Bukari (AS Trenčín, Fortuna liga).

U508: Adam Havliček (FK Humenné, II. LSD U19).

U509: Matej Béreš (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), všetci od 24.11.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U510: Abdul Musa Zubairu (AS Trenčín, Fortuna liga), od 24.11.2019.

U511: Bogdan Alexandru Mitrea (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 24.11.2019.

U512: Zalán Pónya (ŠK 1923 Gabčíkovo, II. LSD U19), od 23.11.2019.

U513: Jakub Šiko (FK Tempo Partizánske, II. LSD U19), od 25.11.2019.

U514: Benedek Bagita (KFC Komárno, II. LMD U17), od 24.11.2019.

U515: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky a vhodenie plastového pohára na HP) počas stretnutia 16. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U516: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U517: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie sociálnych zariadení na štadióne) počas stretnutia 16. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U518: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku po stretnutí 16. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 73/5 DP.

U519: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky s provokatívnou propagáciou hnutia potláčajúcou základné práva a slobody) počas stretnutia 15. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, h DP ukladá DS – finančnú pokutu 5 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U520: Juraj Piroska (1159936, FC Petržalka, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U460 a za HNS (hrubá urážka delegovaných osôb) počas stretnutia 17. kola II. ligy FC Petržalka – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U143 vykoná zvyšok podmienečne odloženej DS (1 týždeň), podľa čl. 40/3 DP, od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

U521: FC Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U462 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ, strhnutie vlajky SFZ, použitie pyrotechniky a vhodenie predmetu do tváre R) počas stretnutia 17. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, podľa čl. 58/1a, b, c, e, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 000 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 43/2c DP, od 28.11.2019.

U522: Slavoj Trebišov (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U463 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 17. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FC Košice, podľa čl. 57/1b, d DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U523: Lukáš Pecek (1164272, R). Berie na vedomie odvolanie voči U493 (doručené dňa 24.11.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U524: Akadémia Juventus Žilina (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. LSD U19 FK Humenné – Akadémia Juventus Žilina, ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U525: Akadémia Juventus Žilina (II. LSD U17). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. LSD U17 FK Humenné – Akadémia Juventus Žilina, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U526: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Na základe U 502 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 5.12.2019 o 16:00 hod. v sídle SFZ. 

U527: FK Senica. Na základe U502 predvoláva zástupcu klubu na svoje zasadnutie dňa 5.12.2019 o 16:00 hod. v sídle SFZ. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.12.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje vyhlásenie licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2019/2020 a informuje, že všetkým futbalovým klubom, pôsobiacim vo FORTUNA lige, II. lige mužov, ako aj futbalovým klubom, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do príslušných licenčných konaní. 

Najneskôr 16.12.2019 (rozhodujúci je dátum odoslania) musí byť na adresu Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, doporučenou poštou odoslaná ( osobné doručenie prihlášky nie je možné ! ) táto dokumentácia:

1) Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v podmienkach SFZ.

2) Príslušné "Vyhlásenie žiadateľa o licenciu – súhlas s preverovaním", s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

3) Prihláška do licenčného(ých) konania(í), s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

4)  Meno a kontaktné údaje minimálne jedného predstaviteľa klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a/alebo prípravu licenčnej dokumentácie.

Dokumenty musia byť podpísané v súlade so spôsobom konania v mene klubu / obchodnej spoločnosti. Zaslaním vyššie uvedených dokumentov sa klub záväzne prihlasuje do licenčného(ých) konania(í) v licenčnom cykle 2019/2020.  

V prípade, že sa klub prihlasuje do viacerých licenčných konaní, stačí ak zašle jednu prihlášku, v ktorej požadovaným spôsobom vyznačí všetky licenčné konania, do ktorých sa prihlasuje.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

15. kolo: Ružomberok – Senica 10.12. o 13:00 na UT;

16. kolo: Trnava – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na UT (Areál Slávie na Rybníku).

U17/16:

16. kolo: Podbrezová – Senica 30.11. o 11:00 / 13:15 na UT (Podbrezová – Skalica), D. Streda – Slovan BA 30.11. o 11:00 / 13:15 na UT (DAC Academy);

17. kolo: Trnava – D. Streda 5.12. o 12:00 / 14:15 na UT (Areál Slávie na Rybníku).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 •  Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA A licencie, v termíne február – december 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA PRO licencie, v termíne február 2020 – december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.11.2019.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 6.12.2019, Spišská Nová Ves – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor Spišský ObFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 29.11.2019;
 • 8.12.2019, Považská Bystrica – Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.12.2019;
 • 14.12.2019, Prievidza – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019;
 • 18.1.2020, Nové Zámky – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Nové Zámky. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.1.2020.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2020/2021.   

Všetkým futbalovým klubom, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní

Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty zašlú v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 16. decembra 2019 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.  

OMaKRF súčasne žiada všetkých žiadateľov o licenciu mládeže SFZ, aby si pozorne prečítali sprievodný list, ktorý im bol zaslaný poštou a dodržali všetky pokyny a termíny v ňom uvedené. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú na FK doručené do 6.12.2019, kontaktujte bezodkladne p. Martina Hasprúna na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

V prihláške je potrebné zaškrtnúť, o ktoré druhy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak zaškrtne obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. 

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa a končí im v súťažnom ročníku 2019/2020 platnosť licencie, zaškrtnú v prihláške políčko s názvom: „SFZ licencie Futbalovej akadémie, Útvaru talentovanej mládeže, Čakateľa“ s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, sú dostupné na webovom sídle SFZ, v sekcii https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a je ich možné vyplniť priamo v PC. Pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ pripravuje elektronický modul licenčných konaní, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2020.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a https://www.dajmespolugol.sk/projekty/elitny-mladeznicky-futbal/licencny-system-mladeze 

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania doškoľovacieho seminára lektorov vzdelávania (licencia A a P): 18.1.2020 v Žiline. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára/kempu R/AR SFZ (TOP skupina): 28.1. – 1.2.2020 v Senci. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. skupina a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Vitko 13. – 15.12.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Slebodník 6. – 10.12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňa 6.12.2019 usporiada v Bratislave (Hotel Nivy, Líščie Nivy 3) pracovný workshop delegátov SFZ. Pozvánka s programom bola všetkým účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje, že pracovné stretnutie Exekutívy SF sa uskutoční 30.11.2019 v Banskej Bystrici.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • zaregistrovala žiadosť klubu Futsal Team Levice o odloženie stretnutia 10. kola MŠK Žilina Futsal – Futsal Team Levice. Žiadosti vyhovuje, na základe RS VARTA futsal ligy B/3/j;
 • súhlasí s dohodou klubov MŠK Žilina Futsal a Futsal Team Levice ohľadom náhradného termínu vzájomného stretnutia 10. kola VARTA futsal ligy na 4.1.2020 o 17:00 hod. v ŠH Rosinky Žilina;
 • oznamuje ÚHČ 10. kola VARTA Futsal ligy:

         ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica, 7.12. o 18:00, ŠH Rosinky ZA;

         MAYERSON N. Zámky – Mimel Lučenec, 7.12. o 19:00, ŠH Milenium NZ.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 

 • delegovanie R a D na 10. kolo VARTA futsal ligy: 

         7.12.2019

         18:00 ŠK Makroteam ZA – MIBA BB (Polomský, Budáč st., Nemček – Kubinec);

         19:00 MAYERSON NZ – Mimel Lučenec (Budáč ml., Matula, Poruban – Badura).

         4.1.2020

         17:00 MŠK Žilina futsal – Futsal Team Levice (Kopec, Havrila, Sendek – Ploštica). 

 • žiada delegátov, ktorí boli delegovaní v 9. a 13. kole VARTA futsal ligy o zaslanie naskenovaných dokumentov zo stretnutia Porada pred stretnutím a Usporiadateľská služba na adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk, do 4.12.2019.
 • zmena delegácie:

         26.11. o 19:00 TNF Prievidza – MŠK MAYERSON NZ (Kováčik za Šlapku);

         3.12. o 15:00 Slovensko – Česko (U21) v ŠH sTC Púchov (Botka za Matulu).

 • ospravedlnenia: Marko od 27.11. PN, Grom 6. – 8.12., Šlapka od 26.11. PN, Belavý 7.12.

Exekutíva v oblasti mládeže:

Na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov, súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U20, 18.12.2019 v ŠH Javorková Žilina nasledovne:

 • 4. blok FEJ U20, 18.12.2019, ŠH FTVŠ Bratislava

         18:00 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

         19:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

         20:15 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – MŠK Žilina Futsal

         21:30 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – MŠK Žilina Futsal

 • 4. blok FEJ U20, 17.12.2019, ŠH OA Prešov

         12:00 FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

         12:15 TNF Prievidza – FK ORION TIP Bánovce 

         13:30 FK Ekoprim Prešov – FK ORION TIP Bánovce

 • 4. blok FEJ U20, 19.12.2019, ŠH Levice

         11:00 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec

         12:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica

         13:15 Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica

         14:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – Mimel Lučenec

 • 4. blok FEJ U17, 18.12.2019, ŠH Milénium N. Zámky

         11:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – TNF Prievidza

         12:15 TNF Prievidza – MIBA B. Bystrica

         13:30 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica

 • 4. blok FEJ U17, 19.12.2019, ŠH OA Prešov

         12:00 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

         13:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina Futsal

         14:30 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina Futsal

Exekutíva v oblasti ženského futsalu: 

Oznamuje termín zápasového bloku v Žiline, dňa 21.12.2019 v ŠH ZŠ Javorku:

         12:00 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava B

         13:00 Futsal Košice – Spartak Myjava A

         14:15 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava A

         15:15 Futsal Košice – Spartak Myjava B

Exekutíva v oblasti matričných konaní: 

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:

         1268078  Samuel Leňo  4FSC, o.z.

         1192953  Alžbeta Kekelyová  ŠK Makroteam Žilina

         1322107  Dominika Pivková  SLC B. Bystrica futsal

         1367622  Juliana Horváthová  SLC B. Bystrica futsal

         1373991  Viktória Králiková  SLC B. Bystrica futsal

         1288744  Zuzana Kmeťová  SLC B. Bystrica futsal

         1384580  Viktória Mazorová  SLC B. Bystrica futsal

         1163838  Eva Kolenová  FK ORION TIP Bánovce

         1350449  Ivana Haringová  FK ORION TIP Bánovce

         1263973  Edita Ledvoňová  OZ Futsal KE

         1266611  Anna Valancová  OZ Futsal KE

         1382608  Nina Peláková  OZ Futsal KE

         1280097  Nikola Vagaská  OZ Futsal KE

         1317929  Zuzana Belišová  OZ Futsal KE

         1340231  Lucia Beľušová  OZ Futsal KE

         1100459  Erik Hrčák  Mimel Lučenec

         1340128  Adrián Berky  Mimel Lučenec

         1340209  Peter Imre  Mimel Lučenec

         1300319  Dušan Kamenský  Mimel Lučenec

         1332837  Sára Matušková  SLC B. Bystrica futsal

         1346737  Martina Raffayová  TNF Prievidza

         1163248  Dorota Píšová  TNF Prievidza

         1365680  Patrícia Megyeriová  SLC B. Bystrica futsal

         1283098  Miroslav Dubnička  FK ORION TIP Bánovce

         Prestup :

         1358765  Klaudia Tyčiaková  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1355695  Barbara Mileiová  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1338142  Dominika Kopernická  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1384798  Zuzana Nina Nárožná  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1385632  Alžbeta Skučková  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1415507  Nikola Gajdošová  GRIZZLY Slovakia KE  OZ Futsal KE

         1253053  Zita Baníková  GRIZZLY Slovakia KE  OZ Futsal KE

         1379556  Dominika Donovalová  GRIZZLY Slovakia KE  OZ Futsal KE

         1415506  Monika Komlodyová  GRIZZLY Slovakia KE  OZ Futsal KE

         1169685  Lenka Wienerová  GRIZZLY Slovakia KE  OZ Futsal KE

         1315706  Veronika Žirková  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1324944  Laura Boháčiková MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1364854  Nina Korimová  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1349718  Iveta Ikriová  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1368073  Laura Mészárosová  MFK Dukla BB-futsal  SLC B. Bystrica futsal

         1246111  Gabriela Kubíková  TNF Prievidza  FK ORION TIP Bánovce

         Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

         1344013  Tamara Gembická  SLC B. Bystrica futsal  OZ Futsal KE

         1293781  Kristína Sedláková  FK Ekoprim Prešov  OZ Futsal KE

         1347126  Diana Macková  FK Ekoprim Prešov  OZ Futsal KE

         Dočasná registrácia hráča do 30.6.2020:

         1288516  Tomáš Šmajda  MIBA Banská Bystrica

         1288117  Matúš Pekarčík  MIBA Banská Bystrica

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.