www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 23 zo dňa 2. 12. 2017

piatok, 01.12.2017
|
Posledná aktualizácia 01.12.2017 14:03

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Schválil termín 4. december 2017 za posledný deň na zaslanie návrhov na dejisko finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup súťažného ročníka 2017/2018. Infraštruktúrne požiadavky, ktoré musí spĺňať štadión – dejisko finále, sú zverejnené na webstránke www.futbalsfz.sk/vyhlasenie-kandidatury-na-dejisko-finale-sutaze-slovnaft-cup-2017-2018.

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na deň 2. februára 2018 a odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov SFZ boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že dňa 29. 11. im bola doporučenou poštou zaslaná dokumentácia pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2017/2018, do ktorého sú v zmysle príslušných ustanovení klubového o licenčného systému povinné sa prihlásiť zaslaním :

 • Dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;
 • Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie;
 • Tabuľky s kontaktnými údajmi aspoň jedného zástupcu klubu, zodpovedného za prípravu licenčnej dokumentácie.

Uvedené dokumenty, podpísané podľa znenia platného Výpisu z obchodného registra o konaní v mene spoločnosti, musia byť komisii odoslané doporučenou poštou najneskôr 15. 12. 2017 (rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky nie je možné !

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne do 6. 12. 2017 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže Futbalovej akadémie) na súťažný ročník 2018/2019, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Kompletné znenie aktualizovanej „smernice“, aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” sú zverejnené na webstránke v sekcii Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: http://www.futbalsfz.sk / legislativa-predpisy-sfz-smernice)
Upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej dorasteneckej súťaži, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu Futbalovej akadémie (FA) SFZ. Prihlášky do licenčného konania mládeže si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. DL, prípadne FK pôsobiace v II. DL (podmienkou udelenia licencie FA pre druholigové FK však je: 
V čase žiadosti udelená licencia ÚTM, splnenie licenčných podmienok, športové kritérium: 1. miesto v jednej zo skupín II. DL a víťazstvo v prípadných kvalifikačných stretnutiach o víťaza II. DL v zmysle Rozpisu RS SFZ na súťažný ročník 2017/2018). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 6. 12. 2017. 
Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania ! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (oskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik @ futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami FK, pričom na nej musí byť jasne uvedené, že FK žiada o licenciu Futbalovej akadémie.  
Upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali „smernicu“, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2017 !  V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania, budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz II. ligy). 
V prípade akýchkoľvek otázok treba kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. 
Upozorňuje FK s licenciou ÚTM, že licencia ÚTM má platnosť 3 súťažné ročníky a nie je potrebné sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlásiť. FK s licenciou ÚTM sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlasujú len v prípade, ak majú záujem získať licenciu FA a zároveň spĺňajú športové kritérium potrebné pre jej získanie. Kontrola plnenia licenčných podmienok ÚTM bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 v zmysle Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, aj s prílohami. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.
Oznamuje futbalovým klubom, že licenciu Čakateľa získali na základe rozhodnutia VV SFZ tieto futbalové kluby: FK Rača Bratislava, ŠK Žolík Malacky, FC Baník Prievidza, FKM Nové Zámky, FK Dubnica, KFC Komárno, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Čadca, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, ŠK Odeva Lipany, FAMT Prešov, FK Košice – Barca, FC Lokomotíva Košice. Kontrola podmienok bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018. Futbalovým klubom s licenciou Čakateľa budú v priebehu decembra 2017 zaslané tak, ako všetkým klubom s licenciou mládeže SFZ, podklady na vyplnenie potrebné ku kontrolnej návšteve FK. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že spolupráci so ZsFZ dňa 9. 12. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že v otvára nasledovné školenia:

 • Školenie trénerov licencie UEFA A 2018 (termín prijímacích skúšok – 6. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017;
 • Školenie trénerov licencie UEFA Pro 18/19 (termín prijímacích skúšok – 5. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U481:  Jakub Sedláček (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera neprimeranou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 26. 11.

U482:  Richard Poliak (Partizán Bardejov, I. LMD U17), vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 26. 11.          

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U483: Martin Kolesár (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga);

U484: Cornelis Petrus Ubbink (AS Trenčín, Fortuna liga), obaja od 26. 11.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U485: Aldo Omar Baez (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga);

U486: Mateus De Oliveira Silva (FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, Fortuna liga), obaja od 26. 11.

U487: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu dverí šatne hostí a vyčíslenie škody na majetku, vzniknutej po stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U488: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu dverí šatne hostí po stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U489: Mateus De Oliveira Silva. Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (udretie hráča hostí č. 19 Miroslava Božoka do oblasti tváre) po stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce Vráble  – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6.12. Zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 7. 12. 2017 o 14:00 hod. v sídle SFZ.

U490: Miroslav Božok. Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k údajným vulgárnym výrokom voči hráčovi domácich č. 40 Mateus De Oliveira Silva počas stretnutia a k incidentu s menovaným hráčom domácich pri odchode z HP do tunela po stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6.12. Žiada menovaného o zaslanie lekárskej správy a zároveň ho predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7. 12. 2017 o 14:15 hod. v sídle SFZ.

U491: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 17. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U492:  FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o písomné stanovisko k NS divákov (vhadzovanie predmetov do ihriska) a k HNS divákov hostí (poškodenie sociálnych zariadení v sektore hostí), spolu s vyčíslením škody na majetku počas stretnutia 17. kola FL FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U493: Miroslav Guza. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárny výrok voči R, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) počas stretnutia 17. kola FL FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 6.12.

U494: Vratislav Greško. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárny výrok voči R) počas stretnutia 17. kola FL FK Železiarne Podbrezová  - ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U495: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (poškodenie sociálnych zariadení v sektore hostí) počas stretnutia 17. kola FL FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U496: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava - MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U497: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči delegovanej osobe a čelným predstaviteľom klubu) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava  - MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 12.

U498: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U458 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 57/2, čl. 36/2a a čl.12/6 DP.

U499: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U459 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna a vhadzovanie predmetov do HP) počas stretnutia 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava  - FC Spartak Trnava,  podľa čl. 58/1a, b, c DP, ukladá DS – finančnú  pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3a, čl. 36/2a DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze nahradiť poškodenému klubu ŠK Slovan Bratislava škodu spôsobenú disciplinárnym previnením a zaslať DK doklad o vysporiadaní spôsobenej škody, podľa čl. 43/1, 2o DP, do 20. 12.

U500: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 16. kola FL MŠK Žilina - FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 36/2a DP.

U501: FK DAC 1904 D. Streda. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 16. kola FL MŠK Žilina - FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U502: Juraj Baláž (FK ŠTK 1914 Šamorín, tréner brankárov). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U465 a za HNS (vbehnutie do TZ a sotenie do náhradného brankára hostí č.1, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov (extrasedenia) počas stretnutia 17. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – KFC Komárno, podľa čl. 49/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 49/ 2a a čl. 12/4 DP.

U503: FK Dukla B. Bystrica. Berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U475, vo veci č. k. KS/11/2017 Marián Had, v zast. JUDr. Dušan Repák, proti odporcovi FK Dukla, a.s. Žiadosti vyhovuje a lehotu predlžuje do 31. 12. 2017.

FUTSAL :

U504: ŠK Slovan Bratislava futsal. Berie na vedomie splnenie U480.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7. 12. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ – 8. - 10.12. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Valášek 9. - 10. 12., Dohál od 28. 11. k dispozícii KR, Špaček od 1. 12. k dispozícii KR.

Úsek PR oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ – 8. - 10. 12. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v dňoch 15. – 16. 12. 2017 sa v Komárne uskutoční zasadnutie komisie.

Ospravedlnenie: Zdechovan 26. 1. – 2. 2.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:

11. kolo: ŠK Slovan Bratislava – MFK Ivekol Nové Zámky 19. 12. o 19:00;

 • oznamuje zmenu názvu klubu ŠK Pinerola Bratislava na Pinerola Futsal 1994;
 • zaevidovala nesplnenie si povinností, vyplývajúcich z RS 2017/2018 B/5/u v 9. kole u MFK Ivekol Nové Zámky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R na 3. kolo FEJ U20:

Blok 3A5. 12. v športovej hale v Leviciach, so začiatkom o 10:00 (Belavý, Molnár);

Blok 3B4. 12. v športovej hale v Badíne, so začiatkom o 12:00 (Budáč st., Polomský).

 • delegovanie R na dvojičkový zápas FEJ U18:

30. 11. o 13:30 Makroteam Žilina – MŠK Žilina (Behančin, Matula).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • žiada klub ŠK Slovan Bratislava futsal (U18) o písomné stanovisko k nedostaveniu sa na 1. kolo FEJ U18, hraného 30. 11. 2017 v Žiline. Zároveň žiada o zdokladovanie relevantnosti nevycestovania na MFS (doklad o dopravných obmedzeniach) a zároveň nahlásenie mien 6-tich mimobratislavských hráčov, ktorí ostali v zápchach, do termínu 6. 12. 2017 na email mladez@futsalslovakia.sk;
 • schvaľuje odohratie dvojičkového stretnutia ŠK Makrotem Žilina – MŠK Žilina dňa 30. 11. o 13:30 v športovej hale pri ZŠ V. Javorku;
 • oznamuje termín 3. kola FEJ U20 nasledovne:

Blok 3B sa odohrá v B. Bystrici (športová hala Badín) 4. 12., so začiatkom o 12:00 (MIBA B. Bystrica, Grizzly Košice, FK Prešov);

 • oznamuje termín 4. kola FEJ U20 nasledovne:

Blok 4A sa odohrá v Lučenci (športová hala Aréna) 20. 12., so začiatkom o 10:00 (Mimel Lučenec, Futsalový klub Levice, Grizzly Košice, FK Prešov).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.