Úradná správa SFZ č. 25 zo dňa 21.12.2018

piatok, 21.12.2018
|
Posledná aktualizácia 21.12.2018 12:02

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U579: Martin Dúbravka (1184963). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U580: Norbert Gyömbér (1218642). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U581: Stanislav Lobotka (1240958). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U582: Ľubomír Šatka (1250060). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U583: Milan Škriniar (1249435). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U584: Michal Šulla (1210063). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U585: Vladimír Weiss (1184657). Berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie, podľa čl. 78/2 DP.

U586: FKM Nové Zámky. Berie na vedomie podnet klubu vo veci odstupného za hráča Tawanda Tapiwa Muchaya (1384783) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. Oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U587: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

FUTSAL:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP.

U588: Marek Belaník (MŠK Žilina FUTSAL, VARTA Futsal liga), od 15.12.2018.

U589: Ján Krivočenko (1147687, Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči R (vhodenie predmetu smerom na R, vulgárne výroky a hrubé urážky) počas stretnutia 12. kola VARTA Futsal ligy Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, hraného dňa 13.12.2018, podľa čl. 71/1, 3a, d DP, do 3.1.2019. Zároveň ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu a v zákaze styku s delegovanými osobami a vstupu na lavičku náhradníkov v súťažných stretnutiach, podľa čl. 43/1, 2a, g, 4 DP až do rozhodnutia DK, od 14.12.2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 17.1.2019 v sídle SFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK – ženský futbal:

Kontumuje stretnutie 3. kola WU19 Slovan BA – Senica 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/d, g.

Odstupuje na DK SFZ FK Senica (WU19), za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 3. kola.

Vylúčenie zo súťaže: FK Senica (WU19/15), SP, čl.12/1 (3., 9. a 10.kolo) a RS, čl.22/I. liga – dorastenky / žiačky.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že všetky kluby FORTUNA ligy a II. ligy mužov sa požadovaným spôsobom a v stanovenom termíne prihlásili do licenčného konania v licenčnom cykle 2018/2019. O ďalšom priebehu a termínoch licenčného konania bude informovať kontaktné osoby klubov, uvedené v ich prihláškach do licenčného konania.  

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

Ďakuje všetkým klubom, ÚLK a Asociácii klubov II. ligy za spoluprácu v roku 2018, želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku 2019 všetkým hráčom, funkcionárom a futbalovým činovníkom veľa športových a osobných úspechov.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje, že všetky kluby, žiadajúce udelenie licencie Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže, sa požadovaným spôsobom a v stanovenom termíne prihlásili do licenčného konania v licenčnom cykle 2018/2019. O ďalšom priebehu a termínoch licenčného konania bude informovať kontaktné osoby klubov, uvedené v ich prihláškach do licenčného konania.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2019.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

Ďalšie súvisiace informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ N. Zámky dňa 5.1.2019 organizuje v N. Zámkoch Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ N. Zámky.

Oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.1.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.1.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie stretnutia českej zimnej Tipsport ligy 2019 (D skupina):

8.1. o 13:00 Prešov – Poprad: Micheľ, Jenčura, Perát (ihrisko MFK Vranov n. Topľou / UT).

Oznamuje termín seminára lektorov vzdelávania: 11. – 13.1., Belá (hotel Bránica).

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR II. skupiny a rozhodkýň FIFA: 24. – 27.1.,Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 3. – 10.2., Kemer, Turecko.

Ospravedlnenia: Kružliak od 14.12. k dispozícii KR, Rojček od 18.12., do prihlásenia, Sedlár od 19.12., do prihlásenia

Úsek PR oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 26. – 27.1.2019, Tatranská Lomnica.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že začiatkom roka 2019 vykoná úplnú inventarizáciu evidencie delegátov  v SFZ. Cieľom inventarizácie je kontrola profilov delegátov, platných licencií, zamedzenie zneužívania evidencie tým, ktorí nemajú platné licencie a vyčistenie evidencie od nepôsobiacich delegátov, prípadne od tých, ktorí zomreli.  

Upozorňuje všetkých sekretárov RFZ a ObFZ na povinnosť nahlásiť zmeny  v príslušnosti delegáta zväzu k futbalovému zväzu v ktorom pôsobí a v ktorom ho príslušný VV schválil na Zoznam delegátov.  Zároveň informuje sekretárov, že im budú začiatkom januára 2019 prostredníctvom tajomníka komisie p. Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslané zoznamy delegátov, kde bude potrebné vyznačiť neaktívnych delegátov, alebo tých, ktorí ukončili svoju činnosť, resp. zomreli. Aktualizovaný zoznam zašlú sekretári obratom späť na e-mailovú adresu tajomníka komisie. Bližšie informácie a presné pokyny k vykonaniu inventarizácie budú sekretárom zaslané e-mailom, spolu so zoznamom delegátov.

Vyzýva  všetkých delegátov RFZ a ObFZ, aby si skontrolovali aktuálnosť údajov na svojich profiloch. V prípade, ak nemajú v profiloch svoju fotografiu, aby si ju tam doplnili sami, prípadne ju zaslali (v rozmere 6x8cm) na adresu tajomníka komisie p. Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), resp. na e-mailovú adresu registracia@futbalnet.sk  

Prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019 v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 2. – 3. 2. 2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná.  Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára budú zaslané v dostatočnom predstihu e-mailom.

V dňoch 24. – 25.11. a 1. – 2.12.2018 v súčinnosti s KRaD ZsFZ v Radave organizovala opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie „A" a zároveň aj záverečný licenčný seminár pre uchádzačov na funkciu delegáta zväzu licencie „A“. Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok, si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: 

ÁBRAHÁM Pavol, BACHRATÝ Peter, BÁLEK Anton, BAŇÁR Ladislav, BARCÍK Slavomír, BARTOŠ Ivan, BARTOVIČ Peter, BAŠNÁR Marián, BAZSÓ Štefan, BÍLEK Ján, BORŠÁNYI Michal, BOTT Ján, BURZA Ján, CUNINKA Emanuel, ČERNÁK Dušan, ĎATKO Jaroslav, DROZD Karol, DUCHOVIČ Peter, FARKAŠ František, FEKETE Vojtech, FISCHER Marián, FLAŠKA Leonard, FÖLDES Richard, FRANEK Ján, GÁBOR Ladislav, GÁDOŠI Ladislav, GÁDOŠI Pavol, GRÓF Ivan, HÁDEK Ivan, HAFROVIČ Marián, HANCKO Ladislav, HENGERICS Róbert, HILKA Štefan, HODOŠKO Štefan, HORVÁTH Ľudovít, HRACHO Vladimír, HROMNÍK Jaroslav, HUDÁK Miloslav, HUSÁRIK Jozef, CHALMOVIANSKY Eduard, CHLEBO Milan, IGAZ Daniel, INOVECKÝ Jozef, JANČOKOVÁ ŽÁČIKOVÁ Alena, JANČOVIČ Tibor, JAŠKA Miroslav, JERIGA Jozef, JURÁŇ Lukáš, KÁLMÁN Imrich, KARNAY Kamil, KASÁŠ Ladislav, KASZNÁR Róbert, KONÍČEK Dušan, KOPČA Miloš, KOSTOLÁNYI Karol, KOŠECKÝ Bohumil, KOŠÍK Pavol, KOVÁČ Peter, KOVÁČ Vladimír, KOVAČIC Tibor, KOZINKA Peter, KRASLAN Milan, KRNÁČ Pavel, KUČERA Jozef, KUCHARA Karol, KUKAN Vladimír, KUKAN Zsolt, KUKLA Gejza, KÚTNY Milan, KYSEL Stanislav, LACO Anton, LÁSZLÓ Pavol, LUKÁCS Imrich, MÁHR Tomáš, MACHLICA Milan, MAKOVÝ Miroslav, MARCI Ľuboš, MARSAL Tomáš, MATEJ Silvester, MATEJČÍK Slavomír, MEDVEĎ Vladimír, MELUŠ Roman, MICHNA Pavol, MIKSA Vladimír, MIKUŠOVIČ Dušan, MIŠÚN Jozef, MOKOŠ Marek, MONCMAN Štefan, NECKÁŘ Miroslav, NEDVEĎ Oto, PACHER Ján, PASTIERIK Emil, PEŤOVSKÝ Igor, PORUBAN Tibor, PUPÁK Štefan, RANDA Vladimír, REČKA Ján, RÉVAY Tibor, ROSA Jozef, ROSIPAL Jozef, SAMEK Peter, SIMON Štefan, SIMON Zsolt, SLUK Radomír, SOKOL Peter, ŠÁLEK Henrich, ŠÍPOŠ Pavol, ŠMIDOVIČ Jozef, ŠPANKA Rastislav, ŠTORA Ľuboš, ŠTRBA Alojz, TOMČÍK Marcel, TRUHLÍK Ján, TURČAN Miroslav, UDVARDY Ľubomír, VALKO Marián, VÁNIK Tibor, VÁŽAN Ján, VIKOR Ladislav, VOLF Tomáš, VRÁBEL Milan, VYSKOČIL František, ZÁBOJNÍK Peter, ZÁBRANSKÝ Jaroslav.

Po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a vykonaní záverečných skúšok, nadobudli licenciu „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na obdobie štyroch rokov títo úspešní absolventi: 

ÁGG Ľuboš, BOGÁR Dušan, CABAJ Michal, ĎURČO Michal, GAÁL Tomáš, GREGOR Vladimír, HIRKA Igor, HRUDA Peter, KALČÍK Ctibor, KOTREC Jaroslav, LÍNET Miroslav, MACH Miroslav, MICHLIAN Gabriel, ŠAMKO Peter, ŠMÁTRALA Marek, VAŇO Tomáš, ZEMKO Matej.

Praje všetkým delegátom príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2019.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje zmenu domácich dresov klubu Lion car MIBA B. Bystrica dres: biely, trenírky: čierne, štulpne: čierne. Brankári: dres: červený, trenírky: červené, štulpne: červené;
 • začína konanie voči klubom Futsal Team Levice a ŠK Makroteam Žilina, na základe správy DS. Žiada uvedené kluby o vyjadrenie k skutočnostiam uvedením v správe DS v termíne do 26.12.2018

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • zmeny v obsadení: Rehab Klinik Barabéri BA – MŠK Žilina futsal – Grom za Molnár, MIBA B. Bystrica – FC Bíli Andeli futsal Trnava – Slimák za Jablonický;
 • zaoberala sa námietkou klubu ŠK Makroteam Žilina zo stretnutia 10. kola ŠK Makroteam Žilina a FC Bíli Andeli futsal a námietku posúdila ako opodstatnenú.  V zmysle RS Varta futsal ligy sa námietkové konanie nespoplatňuje.

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk):

 • dorazne upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba);
 • upozornenie: za evidenciu žltých a červených kariet zodpovedá klub. V prípade inkasovanej 5, 9 a 12 ŽK nesmie hráč nastúpiť na ďalšie majstrovské stretnutie ani v príslušnom hracom bloku pri U20, ani v príslušnom miniturnaji U17. Ak hráč obdrží v ktoromkoľvek zápase červenú kartu, nemôže nastúpiť na ďalšie stretnutie/stretnutia, až do vyjadrenia DK SFZ; toto pravidlo neplatí, ak je trest ČK udelená po 2 žltých kartách (v tomto prípade je trest jedno stretnutie bez disciplinárneho konania). Pokiaľ je akýkoľvek účastník stretnutia, či už hráč, alebo funkcionár vykázaný z lavičky, nesmie zastávať žiadnu ďalšiu funkciu do rozhodnutia DK SFZ. 

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

Oznamuje:

 • zmenu poradia zápasov 2. turnaja, 22.12.2018 v City aréna Prievidza (usporiadateľ TNF SAN MIA Kanianka):
  o 17:15 ŠK Makroteam Žilina – Grizzly Košice
  o 18:25 TNF SIA MIA Kanianka – Grizly Košice
  o 19:30 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov  
  o 20:40 TNF SIA MIA Kanianka - FK Ekoprim Prešov
 • termín 3. turnaja – 12.1.2019 v ŠH Focus v Kežmarku (organizátor Grizzly Košice):

          o 11:15 Grizzly Košice – MFK Dukla B. Bystrica-futsal
          o 12:20 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica
          o 13:30 Grizzly Košice – SLC B. Bystrica
          o 14:40 ŠK Makroteam Žilina – MFK Dukla B. Bystrica-futsal

 • termín 4. turnaja – 26.1.2019 v Prešove za účastí mužstiev FK Ekoprim Prešov, Grizzly Košice, ŠK Makroteam Žilina a TNF SIA MIA Kanianka

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk):

U01: Tomáš Kováčik (1278208), DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP;

 • oznamuje ÚHČ dohrávky 4. kola Openligy.

   MŠK N. Zámky futsal – FK ORION TIP Bánovce, 29.12. o 17:00 MŠH Milenium NZ.

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

1272738  Veronika Čechová  ŠK Makroteam Žilina

1294969  Kristína Halúsková  ŠK Makroteam Žilina

1344405  Valérie Sikorová  ŠK Makroteam Žilina

1255660  Veronika Žitňáková  ŠK Makroteam Žilina

1293814  Veronika Sluková  ŠK Makroteam Žilina

1284551  Simona Pružinská  ŠK Makroteam Žilina

1271382  Barbora Valová  ŠK Makroteam Žilina

1217546  Erika Randová  ŠK Makroteam Žilina

1254077  Janka Červíková  ŠK Makroteam Žilina

1325050  Veronika Ždánska  ŠK Makroteam Žilina

1350105  Martina Cabadajová  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1292096  Ľuboslav Kopál  TNF KANIANKA

1265931  Bianka Kiškováčová  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1231739  Anton Hanus  TNF KANIANKA

1341425  Lenka Mazuchová  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1333777  Katarína Vredíková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1255907  Sandra Neuschlová  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1336004  Sára Kršiaková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1344413  Kristína Tesáková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1256179  Terézia Miháliková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1224282  Michaela Hanková  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión 

1415506  Monika Komlodyová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión 

1415507  Nikola Gajdošová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión 

1265181  Dominika Nagyová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión 

1169685  Lenka Wienerová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión   

1379556  Dominika Donovalová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión 

1254393  Zuzana Forraiová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF – Východoregión 

1415508  Tomáš Smelý  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1269723  Ivana Obetková  ŠK Makroteam Žilina

1284712  Radka Cibulková  ŠK Makroteam Žilina 

1335153  Patrik Reptiš  Lion car MIBA B. Bystrica

1335152  Richard Reptiš  Lion car MIBA B. Bystrica

1362423  Kristína Staníková  ŠK Makroteam Žilina

1237326  Lucia Belasová  ŠK Makroteam Žilina

1300204  Dominika Kucharčíková  ŠK Makroteam Žilina

1287439  Vanesa Pagáčová  ŠK Makroteam Žilina

1338664  Sylvia Smatanová  GRIZZLY Slovakia Košice  SF - Východoregión

1253053  Zita Baníková  GRIZZLY Slovakia Košice  SF - Východoregión

Prestup :

1181978  Peter Serbin  ŠK Slovan Bratislava futsal  Mimel Lučenec  od 1.1.2019

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz ďakuje všetkým futbalovým klubom, hráčom, činovníkom, novinárom, priaznivcom, partnerom, podporovateľom, ako aj širokej športovej a futbalovej verejnosti za spoluprácu a podporu v roku 2018. Praje všetkým pokojné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a v Novom roku 2019 veľa osobných, pracovných i športových úspechov.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v dňoch 27.12.2018 – 4.1.2019 vrátane, bude prerušená prevádzka sekretariátu v sídle SFZ. V neodkladných záležitostiach je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktovať príslušného pracovníka SFZ. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ začne od 7.1.2019 a prvá úradná správa SFZ v roku 2019 bude vydaná 11.1.2019. 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner