angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 28 zo dňa 20. 1. 2018

19. Január 2018

VÝKONNÝ VÝBOR

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018 v hoteli Senec v Senci. Na svojom zasadnutí prerokoval a delegátom volebnej konferencie odporučil nasledovný program volebnej konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Správa kontrolóra SFZ
 7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018
 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018
 11. Voľba prezidenta SFZ
 12. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 13. Voľba štyroch členov VV SFZ za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezi- dentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 14. Voľba štyroch členov VV SFZ za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezi- dentom pre profesionálny futbal
 15. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 16. Voľba člena VV SFZ – zástupcu trénerov
 17. Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ
 18. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ
 19. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ
 20. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ
 21. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ
 22. Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut)
 23. Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ
 24. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 25. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 26. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 27. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 28. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 29. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 30. Voľba člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ
 31. Diskusia
 32. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Odporučil delegátom volebnej konferencie zloženie pracovných komisií konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne:

Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ).

Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ).

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák (VsFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie :

 • prezident SFZ;
 • člen VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy;
 • člen VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal;
 • traja členovia VV SFZ - členovia za profesionálny futbal;
 • štyria členovia VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ);
 • člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky;
 • člen VV SFZ – zástupca trénerov;
 • člen VV SFZ – zástupca hráčov;
 • člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ;
 • predseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • podpredseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • predseda odvolacej komisie SFZ;
 • podpredseda odvolacej komisie SFZ;
 • člen dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut);
 • náhradník dopingového senátu odvolacej komisie SFZ;
 • predseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • predseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradník kontrolóra SFZ
 • člen volebnej komisie SFZ za SsFZ.

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ, dňa 2. februára 2018 v Senci. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronicky na emailové adresy office@futbalsfz.sk a volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL na včasné vykonanie auditu účtovnej závierky (ÚZ) za finančný rok 2017, nakoľko auditovaná ÚZ musí byť súčasťou finančnej licenčnej dokumentácie zasielanej k 15. 3. 2018 na preverovanie.

Oznamuje, že XII. licenčný workshop sa uskutoční 20. 2. 2018 v Hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude zaslaná kontaktným osobám klubov elektronickou poštou.

Všetky materiály a dokumenty klubového licenčného systému a licenčného konania sú dostupné na www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s BFZ dňa 3. februára 2018 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov BFZ 2017 – v rozsahu 5 hodín, prioritne určený pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou poštou do 24. januára 2018. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na websídle SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U567:  Miroslav Greguška. Berie na vedomie stanovisko k U540 a za porušenie čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 64/1a DP ukladá disciplinárnu sankciu (DS) – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP.

U568: Andrej Kalina. Na základe U541 pokračuje v šetrení veci a zároveň, podľa čl. 43/1, 2a DP ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti v mene a prospech sprostredkovateľa BE-PRO s.r.o., ako aj v mene vlastnom, podľa čl. 43/4 DP, od 19. 1. 2018, do doriešenia DK.

U569: Marek Mojto. Na základe U542 pokračuje v šetrení veci a zároveň, podľa čl. 43/1, 2a DP ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu (sprostredkovateľskej) činnosti v mene a prospech sprostredkovateľa BE-PRO s.r.o., ako aj v mene vlastnom, podľa čl. 43/4 DP, od 19. 1. 2018, do doriešenia DK.

U570: Peter Švec. Berie na vedomie stanovisko k U543 a za porušenie čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP.

U571: Pavol Hrnčiarik. Na základe U544, za porušenie čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP.

U572: Ľubomír Moravčík. Berie na vedomie stanovisko k U545 a za porušenie čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP.

U573: Richard Trutz. Berie na vedomie stanovisko k U546 a za porušenie čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP. 

U574: 1. FC Tatran Prešov. Berie na vedomie stanovisko klubu k U548 a predlžuje lehotu na doručenie potvrdenia o úhrade odstupného klubu ŠK Odeva Lipany do 31.1. 2018.

U575: AS Trenčín. Berie na vedomie stanovisko klubu a za porušenie čl. 10/a-f Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/4 DP.

U576: Juraj Ančic. Berie na vedomie stanovisko menovaného a za porušenie čl. 10/a-f Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP.

U577: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL :

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U578: Petterson Bruno Moura Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 14. 1.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U579: Boris Juhás (FC Bíli Andeli Trnava futsal, 1. SLF), od 13. 1.

U580: Peter Hradecký (masér, FC Bíli Andeli Trnava futsal, 1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky a hrubé urážky voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky hostí) počas stretnutia 12. kola 1. SLF Wild Boys ´02 Bratislava – FC Bíli Andeli Trnava futsal, odohraného 12. 1. 2018, podľa čl. 71/1, 3b, c DP, do 24. 1. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie maséra družstva a zakazuje vstup na lavičku družstva a kontaktu s delegovanými osobami na stretnutie, podľa čl. 43/2a,4 DP, až do doriešenia DK.

U581: Adam Zdráhal. (ŠK Slovan Bratislava futsal, 1. SLF). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U536 a podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu, podľa čl. 41/2 DP, do 19. 4. 2018.                       

U582: ŠK Slovan Bratislava futsal (FEJ U18). Na základe písomného podnetu Exekutívy SF začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k odhláseniu družstva zo súťaže (porušenie povinností vyplývajúcich z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SF), podľa čl. 71/1, 3e DP, do 24. 1.

Disciplinárne sankcie uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25. 1. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár / tréningový kemp rozhodcov a AR SFZ (TOP skupina) sa uskutoční v dňoch  20. – 27. 1. v Turecku (Kemer). Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov, AR SFZ (II. skupina) a žien FIFA sa uskutoční v dňoch  8. – 11. 2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hrčka P. od 15.1. k dispozícii KR, Hrčka D. od 15.1. k dispozícii KR.

Úsek PR SFZ oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční v dňoch 10. – 11.2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Zmena adresára Rozpisu RS 2017/18: Ján Špivák, Kamenárska 81, 071 01 Michalovce.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňa 25. 1. 2018 sa v Hoteli Tenis vo Zvolene uskutoční zasadnutie komisie. Pozvánky dotknutým osobám a hosťom boli odoslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že v dňoch 26. – 27. 1. 2018 organizuje vzdelávací seminár delegátov SFZ, ktorý sa koná v Hoteli Tenis vo Zvolene. Pozvánky dotknutým osobám a hosťom boli odoslané elektronickou poštou.

Upozorňuje na platnosť licencií, ktoré oprávňujú vykonávanie odbornej praxe vo funkcii delegáta zväzu. Bez platnej licencie nesmie žiadna osoba vykonávať funkciu delegáta zväzu, v zmysle Súťažného poriadku futbalu, čl. 77 a následne ani v zmysle čl. 78. V prípade, že športovému odborníkovi končí platnosť jeho licencie, môže sa obrátiť na svoju riadiacu komisiu a požiadať o licenčné konanie, ktoré sa vykonáva v zmysle Smernice SFZ o odbornej príprave športových odborníkov – delegát zväzu.

Ospravedlnenie: Nagy od 26. 1., do odvolania.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní

 • schválila zmeny hracích časov 1. SLF:

         14. kolo: Pinerola Futsal 1994Futsal Team Levice 3. 2. o 18:30;

         16. kolo: Pinerola Futsal 1994ŠK Makroteam Žilina 17. 2. o 18:30.

 • schválila zmeny hracích dní 1. SLF:

         15. kolo: MFK Ivekol Nové Zámky - Pinerola Futsal 1994 6. 2. o 19:30.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na predohrávku 16. kolo 1. SLF:

        26. 1. 2018

        19:30 FC Bíli Andeli futsal  - Futsal Team Levice (Fischer, Grom, Jablonický).

 • zmena delegovania 13. kola 1. SLF

        19. 1. 2018

        19:30 MFK Ivekol Nové Zámky – Wild Boys ´02 Bratislava (Šlapka za Chudého),

        19:00 Mimel Lučenec – FC Bíli Andeli futsal (Chudý za Šlapku),

        20:00 MIBA Banská Bystrica - FK Dragons Podolie (Ježík za Budáča st.).

 • delegovanie R na 6. kolo FEJ U20:

     Blok 6A, 25. 1. 2018, so začiatkom o 13:15, ŠH pri ZŠ V. Javorku, Žilina (Matula, Michna);

 • delegovanie R na 3. kolo FEJ U18 a dvojičkový zápas:

         23. 1. 2018, so začiatkom o 12:00, ŠH Badín (Molnár, Michna);

 • delegovanie R na 3. kolo turnaja ženskej futsalovej ligy:

         20. 1. 2018 v ŠH Kežmarok, so začiatkom o 11:00 (Havrila, Šeršen, Brutvanová).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • oznamuje termín 6. kola FEJ U20 nasledovne:

     Blok 6A sa odohrá v Žiline (ŠH pri ZŠ V. Javorku) 25. 1. 2018, so začiatkom o 13:15 (ŠK Makroteam       Žilina, MŠK Žilina futsal, Mimel Lučenec, Futsal team Levice);

 • nariaďuje klubu Grizzly Košice zorganizovať 6. kolo FEJ U20, Blok 6B do 25. 1. 2018 (s nahlásením termínu na email exekutiva@futsalslovakia.sk), pod následkom odstúpenia na DK SFZ;
 • oznamuje termín 3. kola FEJ U18 23. 1. 2018 o 12:00 v Badíne (MIBA Banská Bystrica, Grizzly Košice, FK Prešov);
 • oznamuje termín dvojičkového zápasu Grizzly Košice – FK Prešov 23. 1. 2018 o 15:00 v Badíne;
 • odstupuje na doriešenie DK SFZ klub ŠK Slovan Bratislava futsal U18, za odhlásenie družstva zo súťaže.

Exekutíva v oblasti riadenia ženského futsalu

 • oznamuje, že dňa 20. 1. 2018, so začiatkom o 11:00, sa uskutoční v ŠH v Kežmarku 3. kolo turnaja ženskej futsalovej ligy.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.