Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 24.1.2020

Posledná aktualizácia 24.1.2020 12:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_28.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci. Delegátom riadnej konferencie SFZ odporučil schváliť nasledovný návrh programu konferencie SFZ, predložený generálnym sekretárom SFZ:

Návrh programu konferencie SFZ, konanej dňa 28.2.2020 v Senci:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ
 6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2020
 11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022
 12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ
 13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 14. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva
 15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 18. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 19. Diskusia
 20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SFZ. 

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

 • označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 • titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 • kontaktné údaje kandidáta;
 • označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

 • životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 • vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 • vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 • súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;
 • súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“.

KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV

Oznamuje, že zasadnutie pléna komory sa uskutoční 29. januára 2020 od 10:30 hod. v sídle SFZ. S ohľadom na skutočnosť, že plénum komory navrhuje konferencii SFZ (ktorá sa bude konať 28. februára 2020) kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory z osôb navrhnutých členmi SFZ, komora týmto oznamuje členom SFZ, že návrhy na predsedu komory a podpredsedu komory, podľa čl. 2, ods. 4 volebného poriadku SFZ, spolu s prílohami, podľa čl. 2, ods. 5 volebného poriadku SFZ, môžu zaslať do 28. januára 2020, 23:59 hod., aj s motivačným listom kandidáta na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U578: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Senát DK, na základe U502, za spáchanie disciplinárneho previnenia – porušenie antidopingových pravidiel (prítomnosť zakázanej látky v odobratej vzorke), podľa § 88, ods. 1, 3a zákona o športe, v spojení s čl. 2.1 Svetového antidopingového kódexu a čl. 54/1 DP, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 12 mesiacov, podľa čl. 10.2 a čl. 10.6.1.1 Svetového antidopingového kódexu, v spojení s čl. 54/3 DP, od 21.11.2019. Predbežné ochranné opatrenie uložené U502 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U579: František Bán (1358415). Senát DK, na základe U14, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U14 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U580: Ladislav Pásztor (1129992). Senát DK, na základe U15, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U15 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U581: Ľubomír Bulla (1018479). Senát DK, na základe U16, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U16 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U582: Oliver Doval (1312467). Senát DK, na základe U17, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 roky, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1a, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U17 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U583: Rastislav Gonda (1311335). Senát DK, na základe U18, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 roky, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1a, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U18 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U584: Milan Dolník (1311498). Senát DK, na základe U19, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U19 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U585: Ján Grenčík (1037833). Senát DK, na základe U20, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U20 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U586: Vladimír Ľupták (1129041). Senát DK, na základe U21, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1a, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U21 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U587: Ľubomír Konečný (1311981). Senát DK, na základe U22, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U22 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U588: Stanislav Kučera (1092055). Senát DK, na základe U23, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 8 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U23 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U589: Vladimír Kosec (1006209). Senát DK, na základe U24, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U24 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U590: Michal Chudý (1138001). Senát DK, na základe U25, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 roky, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1a, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U25 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U591: Dávid Šimovič (1208631). Senát DK, na základe U26, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U26 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U592: Ján Majsniar (1311861). Senát DK, na základe U27, za spáchanie disciplinárneho previnenia – narušenia  regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov, podľa čl. 52/3b a čl. 36/1d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U27 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U593: FC Nitra: Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U571, vo veci č. k. KS/26/2019 navrhovateľa PaedDr. Ivan Galád proti odporcovi FC Nitra, a. s.

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U594: Viliam Rakica (Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným zahraním rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 18.1.2020.

U595:  Miloš Hubočan (ŠK Makroteam Žilina, FEJ U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným zahraním rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 20.1.2020.

U596: Adam Beka (TNF Prievidza, FEJ U20), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 20.1.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí FEJ U20.

U597: Barbora Valová (ŠK Makroteam Žilina, Ženská futsalová extraliga), vylúčená za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným zahraním rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 46/2 DP, od 19.1.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí Ženskej futsalovej extraligy.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U598: Jakub Mahút (ŠK Makroteam Žilina, FEJ U17), od 19.1.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí FEJ U17. 

U599: Samuel Mikula ( ŠK Makroteam Žilina, FEJ U17). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U576 a za HNS (sotenie hráča hostí č. 8 nadmernou silou mimo HP) po stretnutí 14. kola FEJ U17 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov, podľa čl. 49/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 49/2a a čl. 39/2 DP, od 23.1.2020. 

U600: Radoslav Šoltés (Ekoprim Prešov, FEJ U17). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U577 a za HNS (slovná urážka hráča domácich č. 1 v areáli štadióna) po stretnutí 14. kola FEJ U17 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 47/2b a čl. 11 DP. 

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.1.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIV. licenčný workshop sa uskutoční vo štvrtok 20.2.2020 od 10:30 hod. v Hoteli Bratislava (Seberíniho 9, Bratislava). Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude klubom zaslaná začiatkom februára.    

Oznamuje klubom II. ligy mužov, že na 10.2.2020 (pondelok) pripravuje v sídle SFZ pracovné stretnutie k licenčnému konaniu. Bližšia informácia bude zaslaná na sekretariáty klubov emailom.   

Dôležité informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2019/2020 sú na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 15.2. – 30.3. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene, v termíne 29.2. – 18.5. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2020;Š
 • Školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie, v termíne marec 2020 – január 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.2.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 26.1.2020, Púchov Seminár trénerov futsalu (pre trénerov SFZ Futsal licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor Slovenský futsal. Prihlášky je potrebné zaslať do 24.1. 2020;
 • 3.2.2020, Zlaté Moravce Seminár trénerov UEFA GC / B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ a TMK ObFZ Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 27.1.2020;
 • 23.2.2020, Bobrovec Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK LFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.2.2020;
 • 27.2.2020, Levice Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Levice. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.2.2020.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ a ZŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.   

Projekt Dajme spolu gól – Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu Dajme spolu gól v školskom roku 2019/2020 končí 31.1.2020. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlášky a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu Dajme spolu gól, môžu zástupcovia škôl realizovať prostredníctvom linku https://www.dajmespolugol.sk/ projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly

KOMISIA ROZHODCOV SFZ

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára/kempu R/AR SFZ (TOP skupina): 28.1. – 1.2.2020 v Senci. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. sk. a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Poruban 24. – 28.2., 18. – 20.3. a 23. – 24.3.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020  v  Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka  s  programom  bola všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní: 

 • zaznamenala žiadosť klubu Futsal Team Levice na zmenu ÚHČ 17. kola medzi TNF Lions Prievidza a Futsal Team Levice. Žiadosti sa v zmysle RS Varta futsal ligy vyhovuje;
 • oznamuje ÚHČ predohrávky 17. kola:

         TNF Lions Prievidza – Futsal Team Levice, 25.1. o 18:00, ŠH Prievidza.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na predohrávku 17. kola VARTA futsal ligy: 

         25.1. o 18:00: 

         TNF Lions Prievidza – Futsal Team Levice (Fischer, Grom, Kováčik Budáč).

 • Komisia pre riešenie sťažností, zaevidovala podnety (sťažnosti na výkon R) z klubov: Futsal Team Levice zo stretnutia 16. kola VARTA futsal ligy, hraného dňa 17.1.2020 medzi Futsal Team Levice a MŠK MAYERSON Nové Zámky. Riešenie podnetu je zaevidované v ISSF uznesení; MŠK Žilina Futsal – 3 podnety zo stretnutia 16. kola VARTA futsal ligy, hraného dňa 17.1.2020 medzi Mimel Lučenec a MŠK Žilina Futsal. Vyhodnotenie podnetov je zaevidované v ISSF uzneseniach.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje ÚHČ ŽFL v jednotlivých blokoch:

         3. blok (zápasy dvojičiek):
        27.1. o 18:00 SLC B. Bystrica A – SLC B. Bystrica B, ŠH Badín;
        31.1. 19:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Košice, ŠH Rosinky.

         7. blok 25.1.2020, Hádzanárska hala Košice (Brutvanová, M. Cisko)

         09:45 Futsal Košice – SLC B. Bystrica A

         10:45 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica B

         12:00 Futsal Košice – SLC B. Bystrica B

         13:00 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica A

         2.2.2020, ŠH Bánovce n. Bebravou (Botka, Belavý)

         13:00 FK Orion Tip Bánovce – Spartak Myjava futsal A

         14:00 TNF Lions Prievidza – Spartak Myjava futsal B

         15:15 FK Orion Tip Bánovce – Spartak Myjava futsal B

         16:15 TNF Lions Prievidza – Spartak Myjava futsal A

 • kontumuje stretnutie Spartak Myjava futsal A – ŠK Makroteam Žilina v prospech domácich 5:0, na základe Súťažného poriadku, článok 81, ods. 1, písm. g).

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         1266787  Ján Medveď  MIBA B. Bystrica

         1266781  Jakub Maďar  MIBA B. Bystrica

         1322609  Simon Bálint  MIBA B. Bystrica

         1281907  Juraj Budovič  FK ORION TIP Bánovce

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy na dodanie transportného motorového vozidla pre systém VAR. Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov v zmysle podmienok súťaže, ktorej úplné znenie a presná špecifikácia predmetu dodania s príslušnými usmerneniami bude zverejnená na webovom sídle SFZ. Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa bude v termíne od 20.1.2020 do 27.1.2020. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 

Značky
SFZ
úradnáspráva
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.