Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 31.1.2020

Posledná aktualizácia 31.1.2020 12:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci. Delegátom riadnej konferencie SFZ odporučil schváliť nasledovný návrh programu konferencie SFZ, predložený generálnym sekretárom SFZ:

Návrh programu konferencie SFZ, konanej dňa 28.2.2020 v Senci:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ
 6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2020
 11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022
 12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ
 13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 14. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva
 15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 18. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 19. Diskusia
 20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SFZ. 

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

 • označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 • titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 • kontaktné údaje kandidáta;
 • označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

 • životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 • vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 • vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 • súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;
 • súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“;

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U601: FC Nitra: Obdržala rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) č. k. CAS 2018/O/5703 v právnej veci navrhovateľa Svetozár Pavlovič & Pavlovic Sports proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.8.2019. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP. 

U602: David Andrejco (FK Humenné). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U411 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U603: Kevin Kollár (MIBA Banská Bystrica, FEJ U20), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným zahraním rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.1.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí.

U604: Benjamín Róbert Moravčík (MŠK MAYERSON N. Zámky, FEJ U20) vylúčený za HNS – kopnutie nadmernou silou do steny v technickej zóne, ako vyjadrenie nesúhlasu s rozhodnutím R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 48/2a a čl. 39/2 DP, od 20.1.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP.

U605: Erik Bielik (Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga).

U606: Adrián Suljič (Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga), obaja od 26.1.2020.

U607: Robert Čík (1355633, Futsal Team Levice, VD). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o stretnutí, priloženého videozáznamu a písomného stanoviska menovaného, za HNS (vulgárne výroky voči R) počas a po stretnutí 3. kola Nadstavbovej časti VARTA Futsal ligy TNF Prievidza – Futsal Team Levice, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 5 týždňov, podľa čl. 48/2b, čl. 19/2 a čl. 36/2a DP, od 26.1.2020. 

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.2.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

 II. liga – oznamy: 

 • dňa 10.2.2020 od 10:30 hod. sa v sídle SFZ (zasadačka na 5. poschodí) uskutoční workshop k licenčnému konaniu II. ligy. ORS žiada všetky FK, ktoré ešte nenahlásili účastníkov workshopu, aby tak vykonali bezodkladne;
 • dňa 19.2.2020 od 10:30 hod. sa v hoteli Dixon v B. Bystrici uskutoční stretnutie predstaviteľov SFZ a zástupcov FK II. ligy.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – štvrťfinále, 4.3.2020: 

o 16:30 AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (Žilina);

o 18:30 FK DAC 1904 D. Streda – FK Poprad.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIV. licenčný workshop sa uskutoční vo štvrtok 20.2.2020 od 10:30 hod. v Hoteli Bratislava (Seberíniho 9, Bratislava). Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude klubom zaslaná začiatkom februára.    

Dôležité informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2019/2020 sú na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene, v termíne 29.2. – 18.5. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie, v termíne marec 2020 – január 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.2.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 23.2.2020, Bobrovec Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK LFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.2.2020;
 • 27.2.2020, Levice Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Levice. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.2.2020.

KOMISIA ROZHODCOV SFZ

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. sk. a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Bláha od 23.1., do prihlásenia, Ralbovský 1.1. – 29.2., Košecký 14. – 16.2.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Zdechovan 18. – 22.2.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní: 

 • zaznamenala žiadosť klubu ŠK Makroteam Žilina o zmenu ÚHČ stretnutia 17. kola MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina; v súlade s RS VARTA futsal ligy, B/3/j, žiadosti vyhovuje a žiada zainteresované kluby, aby do 3.2.2020 nahlásili Exekutíve SF náhradný termín odohrania tohto stretnutia;
 • oznamuje ÚHČ 17. kola:

         MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec, 7.2. o 20:00, ŠH Štiavničky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 17. kolo VARTA futsal ligy: 

         7.2. o 20:00

         MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec (Bohun, Belavý, P. Budáč ml. Badura).

 • deleguje na Ženskú futsalovú ligu:

         8.2. o 18:00 ŠH Prievidza (Kováčik, Poruban).

 • zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. – 23.2.2020 v hoteli Novohrad, Novohradská 27, Lučenec; pozvánka bola vybraným R a DZ zaslaná emailom;
 • ospravedlnenia: Matula 1. – 9.2., Ježík 30.1. – 2.2., Ploštica 27.1. – 7.2., Belavý 8.2.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje ÚHČ zápasov Ženskej futsalovej ligy:

         dohrávka 5. bloku zápasov, 21.2.2020, ŠH Myjava:  
         o 17:00 Spartak Myjava B – Futsal Košice
         o 18:15 Spartak Myjava A – Futsal Košice

         6. blok, 8.2.2020, City Aréna Prievidza:
        18:00 TNF Lions Prievidza – FK Orion TIP Bánovce

         7. blok, 2.2.2020, ŠH Bánovce: 

         Po dohode klubov sa začiatok zápasov posúva o hodinu neskôr:
         o 14:00 FK Orion Tip Bánovce – Spartak Myjava futsal B
         o 15:00 TNF Lions Prievidza – Spartak Myjava futsal A
         o 16:15 FK Orion Tip Bánovce – Spartak Myjava futsal A
         o 17:15 TNF Lions Prievidza – Spartak Myjava futsal B

         8. blok, 22.2.2020, ŠH Badín:
         o 15:00 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal B
         o 16:00 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal A
         o 17:15 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal A
         o 18:15 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal B

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

         1301061 Matej Ružička  ŠK Slovan Bratislava  futsal Bonafu

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner