Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 20. 7. 2018

piatok, 20.07.2018
|
Posledná aktualizácia 20.7.2018 15:42

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži – schvaľuje:

4. kolo: Lipany – Trebišov 12. 8. o 17:00 (SP, čl. 35/5);

6. kolo: Bardejov – Trebišov 24. 8. o 16:30 (SP, čl. 35/5);   

10. kolo: Prešov – Trebišov 23. 9. o 15:30 (SP, čl. 35/5).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že do 24. 7. 2018 schváli žiadosti FK na zmeny hracích dní, ÚHČ a štadiónov bezplatne. Po tomto termíne každú žiadosť spoplatní.

Berie na vedomie žiadosť FK Snina odohrať stretnutia U15/14/13/12 na UT v prípade nepriaznivého počasia. FK je povinný postupovať v zmysle RS, čl. 6/c a zmenu HP žiadať cez detail stretnutia.

Berie na vedomie oznam TJ Tatran Cementáreň Ladce o odstúpení zo súťaže Slovnaft Cup.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup 1. kolo: Spiš. Belá – Šariš. Michaľany 20. 7. o 18:00 (UT Belá), Turzovka – Terchová 21. 7. o 17:00, Lieskovec – Tisovec 22. 7. o 17:00 (Zvolen), Sačurov – Kračúnovce 22. 7. o 17:00, K. Kračany – Vydrany 26. 7. o 17:00; Šahy – Kalná n. Hronom 28. 7. o 17:00, Častkovce – Nové Mesto 28. 7. o 17:00, Cígeľ – Prievidza 28. 7. o 17:00, Alekšince – Hlohovec 28. 7. o 19:00, Ivanka – Tomášov 29. 7. o 17:00, Ožďany – Čierny Balog 1. 8. o 17:00 (Veľký Blh).

U19, 7. kolo: Prešov – Ružomberok  21. 9. o 17:00.

U15/14, 1. kolo: Trenčín – Inter BA  22. 8. o 14:00 / 16:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov I. a II. ligy žien sa uskutoční 27. 7. 2018 v hoteli Tenis vo Zvolene. Prezentácia účastníkov od 9:30 do 10:00 hod.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom brankárov, že organizuje Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie – 2018. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať do 24. 7. 2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Vzhľadom k množiacim sa podnetom ohľadne skúšok hráčov, návštev klubu, tréningových kempov, prestupov a hosťovaní hráčov, pričom za skúšku sa považuje aj návšteva klubu bez absolvovania tréningu, upozorňuje všetky kluby s licenciou Futbalovej akadémie a ÚTM na povinnosť dodržiavať Smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ, Príloha č. 1, Prvá hlava – športové kritériá, Článok 7 – transfer hráčov. Oznamy o všetkých zmienených kontaktoch s hráčmi alebo rodičmi iného klubu, žiadame oznámiť aj materskému klubu, alebo klubu, v ktorom hráč aktuálne pôsobí a na e-mailovú adresu: scoutingsfz@futbalsfz.sk, v zmysle lehôt podľa smernice. V prípade, že nebudú dodržané lehoty a na vyššie uvedenej e-mailovej adrese nebude evidované oznámenie, bude to považované za porušenie licenčného systému mládeže SFZ a bude sa postupovať v zmysle tabuľky sankcií, ktorá tvorí prílohu k smernici. Usmernenie k posudzovaniu porušenia licenčného systému mládeže ohľadne transferu hráčov bolo všetkých futbalovým klubom s licenciou FA a ÚTM zaslané e-mailom dňa 19. júla 2018.

Upozorňuje všetky kluby s licenciou FA a ÚTM, ktoré sú prihlásené na futbalový turnaj vo vekovej kategórii U15 „O pohár Vysokých Tatier“ v termíne 9. – 11. 8. 2018 (AS Trenčín, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FC Nitra, JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, FK Poprad, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava) na kolíziu s termínom turnaja regionálnych výberov U15 „Memoriál Gejzu Princa“ a na povinnosť uvoľniť nominovaných hráčov pre potreby regionálnych výberov (Licenčný systém mládeže SFZ, Príloha č. 1, Prvá hlava – športové kritériá, Článok 10 – ostatné športové kritériá, odsek 3 a Rozpis RS SFZ 2018/2019, Článok 11 – Zdravotná starostlivosť, písmeno c), pričom je potrebné brať do úvahy, že na turnaji regionálnych výberov odohrajú hráči 3 stretnutia počas troch kalendárnych dní a turnaj slúži na výber hráčov do prvého reprezentačného družstva SR 15.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U45: Peter Maslo (FK Poprad). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1009) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U46: Dušan Kucharčík (MFK Tatran L. Mikuláš). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1007) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 100 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U47: Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava). Berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie (DS) uloženej U925 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 20. 7. do 31. 12. 2018.

U48: MFK Zvolen: Upozorňuje klub na splnenie U13, do 25. 7. 2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U49: Oznamuje, že pri U26 došlo k administratívnej chybe (chyba v písaní) pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné :

U26: Dávid Šimovič /1208631/. Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe podnetu Oddelenia integrity SFZ a vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3f DP začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 12. 7. 2018.

U50: TJ Santrio Láza. Berie na vedomie stanovisko klubu k U34 a ďalej pokračuje v šetrení vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ.

U51: TJ Baník Kalinovo. Berie na vedomie stanovisko klubu k U38 a ďalej pokračuje v šetrení vo veci podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí regionálnych a oblastných súťaží SFZ.

U52: TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Upozorňuje klub na splnenie povinnosti uloženej U35, do 25. 7. 2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U53: TJ Sklotatran Poltár. Upozorňuje klub na splnenie povinnosti uloženej U36, do 25. 7. 2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U54: ŠK Závažná Poruba. Upozorňuje klub na splnenie povinnosti uloženej U37, do 25. 7. 2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U55: MŠK Tisovec. Upozorňuje klub na splnenie povinnosti uloženej U39, do 25. 7. 2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U56: Ján Maslo (MFK Ružomberok). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U957 a oznamuje, že menovaný DS vykonal dňom 10. 7. 2018.

U57: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U58: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga – 150 €

II. liga mužov – 100 €

Dorastenci – 30 €  
Ženský futbal a žiaci – 0 €

FUTSAL:

U59: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futsalových činovníkov, že   v zmysle znenia čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U60: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:    
1. SLF – 50 €         
FEJ – 20  €

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26. 7. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia:

21. 7. o 14:00 MŠK Žilina – Kiryat Shmona (IZR): Smolák, Mókoš, Pozor, ihrisko NTC Senec.

Ospravedlnenia: Capík 22. – 26. 7., 29. 7. – 5. 8., 8. – 10. 8., 12. – 15. 8. a 18. 8., Zemko 3. – 12. 8., Zemko od 18. 7. PN, do prihlásenia, Ihring 24. – 26. 8. a 12. – 13. 10., Lešková 26. 7. – 1. 8.

Úsek PR – ospravedlnenia: Likavský 27. – 30. 7., Špila 10. – 19. 8., Hlebaško 1. – 8. 8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zmena v obsadení 1. kola II. ligy mužov Skalica – B. BystricaPanák za Jašku.

Ospravedlnenia: Olšavský 13. – 20. 8, Panák 28. – 29. 7., Budáč 17. – 19. 8. a 31. 8. – 1. 9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

  • žiada VV SF, aby na svojom najbližšom zasadnutí schválil zmenu RS VARTA FUTSAL LIGY pre sezónu 2018/19 v týchto bodoch:

Článok B/6/c nahradiť text: 
„Štart hráča vo vzťahu k súpiske sa riadi ustanoveniami čl. 43 SP s podmienkou, že v Zápise o stretnutí musia byť uvedení min. 7 hráči so slovenským občianstvom.“
textom
„ Štart hráča vo vzťahu k súpiske sa riadi ustanoveniami čl. 43 SP s podmienkou, že v Zápise o stretnutí musí byť uvedených min. 50% hráčov so slovenským občianstvom.“
Dôvod: Rozpor s pravidlami futsalu v časti počet hráčov.   
Článok B/7/a
vynechať text:
„Každý klub musí mať v zozname hráčov v systéme ISSF uvedených najmenej desať hráčov. Súpiska sa generuje automaticky v systéme ISSF po napísaní hráča na Zápis o stretnutí.“

Dôvod: Rozpor s pravidlami futsalu v časti počet hráčov. Navyše túto problematiku kompletne rieši SP, článok 38.         
Kompletné vysvetlenie zmien RS 2018/19 bude dotknutým klubom zaslané na ich oficiálne e-mailové adresy.

  • vyzýva kluby zúčastňujúce sa súťaží priamo riadených Exekutívou SF, aby v zmysle článku 10 Štatútu Exekutívy SF využili svoje právo zvoliť si kontrolóra činnosti Exekutívy;
  • zaevidovala žiadosť ŠK Slovan Bratislava futsal o vyplatenie finančnej odmeny za umiestnenie v súťažnom ročníku 2017/18 a predkladá túto žiadosť, ktorá je mimo rámca RS 2017/18, na prerokovanie VV SF. 
  • Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:
  • oznamuje klubom, že termín uhradenia štartovného 500 €, v zmysle článku C/1/h RS 2018/19, je 31. 7. 2018; štartovné treba uhradiť na účet SF v Tatra Banke, a. s. SK80 1100 0000 0026 2576 2389;
  • oznamuje klubom, že termín vyúčtovania finančnej zábezpeky za sezónu 2017/18 je 31. 7. 2018, o prípadnej výške doplatku finančnej zábezpeky informuje Exekutíva prostredníctvom ÚS dňa 3. 8. 2018; nepoužitá časť finančnej zábezpeky bude vrátená na účty klubov, ak do 15. 7. 2018 štatutárni zástupcovia klubov písomne nepožiadajú Exekutívu o použitie finančnej zábezpeky na súťažný ročník 2018/19;
  • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou, Partizán Bardejov–futsal, Grizzly Slovakia Košice, MIBA B. Bystrica, FC Bíli Andeli–futsal Trnava, BNP Team Vranov, Zlato Lux Košice), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedeným klubom zastavuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
  • uvoľňuje súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov klubu FSC Prievidza.

Exekutíva v oblasti riadenia juniorských súťaží:
Vyzýva kluby, aby do 5. 8. 2018 na e-mail exekutiva@futsalslovakia.sk nahlásili prípadnú dohodu s klubom, s ktorým budú tvoriť „dvojičku“ vo Futsalovej extralige juniorov U20 v sezóne 2018/2019; dohodu musia potvrdiť oba zainteresované kluby. Po tomto termíne bude ostatným účastníkom dvojička vyžrebovaná.  

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Oznamuje, že v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 sa uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/19 (piatok 31. 8. 2018 od 16:00 hod. je určený pre školenie nových rozhodcov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 15. 8. 2018 na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:        
Schválené prestupy:        
Peter Štefaňák /1221964/ z 4FSC, o. z. do Pinerola Futsal 1994. 
Schválené prestupy s obmedzením: do 30. 6. 2019: 
Marek Gajdošík /1240843/ z FK Dragons Podolie do Rehab Klinik Barabéri;    
Matúš Mazán /12605504/ z Čekan Mekenroff 1897 do Rehab Klinik Barabéri.

Nová základná registrácia v SF: 
Adrián Gašparovič /1242558/ klub Rehab Klinik Barabéri.

Výkonný výbor SF:

Informuje, že v priebehu mesiaca jún 2018 boli novelizované nasledovné predpisy SFZ, ktoré sú v plnom rozsahu platné aj pre SF:   
Disciplinárny poriadok SFZ – schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia (Konsolidované znenie na:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf
Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby
Registračný a prestupový poriadok SFZ – schválený hlasovaním „per rollam“ VV SFZ dňa 30.6.2018 a účinný od 1. 7. 2018 (Konsolidované znenie na: https://mediamanager.sportnet.online/media /csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS 2018/2019 alebo SP.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): VsFZ: OFK 1934 Spišské Bystré (TJ Družstevník Spišské Bystré).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.