Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 7.2.2020

Posledná aktualizácia 07.2.2020 12:29

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci

Odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť nasledovný návrh programu konferencie:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ
 6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2020
 11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/ 2022
 12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ
 13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 14. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva
 15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 18. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 19. Diskusia
 20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Odporúča  delegátom  konferencie  SFZ  schváliť  návrh  členov  pracovných komisií a overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení: 

Mandátová komisia: Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ernest Peterke (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK). 

Návrhová komisia: Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Michal Fabian (SFZ), Viktor Bucha (ÚLK). 

Overovatelia zápisnice: Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK). 

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SFZ. 

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

 • označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 • titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 • kontaktné údaje kandidáta;
 • označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

 • životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 • vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 • vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 • súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;
 • súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“;

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2020 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Konanie o odvolaní Lukáša Peceka (1164272) voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 22.11.2019 (U493)  z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.

O d r o č u j e  prerokovanie odvolania ŠK Slovan Bratislava futbal proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 28.11.2019 (U519), za účelom zadováženia videa zo stretnutia 15. kola Fortuna ligy FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – ŠK Slovan Bratislava.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U608: FC Nitra. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U601, vo veci rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), č. k. CAS 2018/O/5703 navrhovateľa Svetozár Pavlovič & Pavlovic Sports proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.8.2019. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP. 

U612: Jakub Krč (1309250, FC Spartak Trnava). Na základe vylúčenia po 2. ŽK v stretnutí FC Spartak Trnava – PFC Sochi, odohratého dňa 1.2.2020, menovanému podľa čl. 37/3 DP ukladá disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, čl. 9/2b2 DP, v spojení s čl. 17/3 DP. DS si vykoná v najbližšom prípravnom stretnutí. 

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U609: Diana Šulovská (Spartak Myjava – futsal, Ženská futsalová extraliga), vylúčená za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 2.2.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí.

U610: Daniel Medlík (TNF Prievidza, FEJ U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.2.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP.

U611: Barbora Valová (ŠK Makroteam Žilina, Ženská futsalová extraliga), od 1.2.2020.

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.2.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga – oznamy:

 • dňa 10.2.2020 od 10:30 hod. sa v sídle SFZ (zasadačka na 5. poschodí) uskutoční workshop k licenčnému konaniu II. ligy. ORS žiada všetky FK, ktoré ešte nenahlásili účastníkov workshopu, aby tak vykonali bezodkladne;
 • dňa 19.2.2020 od 10:30 hod. sa v hoteli Dixon v B. Bystrici uskutoční stretnutie predstaviteľov SFZ a zástupcov FK II. ligy.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – štvrťfinále, 4.3.2020: 

o 16:30 AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava (Žilina);

o 18:30 FK DAC 1904 D. Streda – FK Poprad.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Žiada kluby FORTUNA ligy o zaslanie návratky s účastníkmi XIV. licenčného workshopu SFZ do 14.2.2020.       

Dôležité informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2019/2020 sú na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene, v termíne 29.2. – 18.5. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie, v termíne marec 2020 – január 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.2.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 23.2.2020, Bobrovec Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK LFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.2.2020;
 • 27.2.2020, Levice Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Levice. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.2.2020;
 • 11.3.2020, Zvolen Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.3.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenie: Matulová 11. – 27.2. 

Úsek PR – ospravedlnenia: Hracho 15. – 19.2.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Budáč 21. – 23.2., Jasenák 29.2., Kiss 14. – 21.2., Labanc 20. – 23.2. a 12. – 19.3. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor oznamuje, že najbližšie riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 23.2.2020 od 12:30 hod. v hoteli Novohrad v Lučenci.   

Exekutíva SF oznamuje, že najbližšie pracovné stretnutie Exekutívy SF sa uskutoční 23.2.2020 od 12:30 hod. v hoteli Novohrad v Lučenci a bude súčasťou zasadnutia VV SF. Téma stretnutia – Príprava súťažného ročníka 2020/21. Exekutíva SF žiada kluby, aby do 20.2.2020 zaslali prípadné návrhy na zmeny, v súvislosti s ich účasťou v týchto súťažiach. 

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní: 

 • zaznamenala žiadosť klubu MIBA B. Bystrica o zmenu miesta konania stretnutia 19. kola MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina, v súlade s RS Varta futsal. Žiadosti sa vyhovuje;
 • oznamuje ÚHČ dohrávky 17. kola:

         MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina, 11.2. o 19:30, ŠH Rosinky.

 • oznamuje ÚHČ 18. kola:

         MŠK MAYERSON NZ – TNF Lions Prievidza, 14.2. o 19:00, ŠH Milénium (TV);

         MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina Futsal, 14.2. o 20:00, ŠH Štiavničky; 

         ŠK Makroteam Žilina – MIMEL Lučenec, 15.2. o 19:30, ŠH Rosinky (TV).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 18. kolo VARTA futsal ligy: 

         14.2.2020

         19:00 MAYERSON NZ – TNF Prievidza (Behančin, Havrila, M. Cisko – Ploštica);

         20:00 MIBA BB – MŠK Žilina Futsal (P. Budáč st., Polomský, Mózer – Hlavenka).

         15.2. o 19:30 

         ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec (Matula, Brutvanová, Hudák – Čuhár).

 • delegovanie R a D na 17. kolo VARTA futsal ligy: 

         11.2. o 19:30 

         MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina (Behančin, Botka, Šlapka – Badura).

 • zmena delegácie:

         VARTA futsal liga:

         7.2. o 20:00: MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec (Krchňavý za Baduru).

         Ženská futsalová liga

         8.2. o 18:00: ŠH Prievidza (Botka, Šlapka) – nová delegácia.

 • deleguje na reprezentačný dvojzápas FEJ U18 a U16, hraný v ŠH D. Streda:

         25.2. o 13:00 SVK – FRA U16 (Bohun, Budáč ml., Belavý)

         25.2. o 15:30 SVK – FRA U18 (Budáč ml., Belavý, Bohun)

         26.2. o 13:00 FRA – SVK U16 (Matula, Botka, Belavý)

         26.2. o 15:30 FRA – SVK U18 (Belavý, Matula, Botka)

 • FEJ U20

         12.2. od 11:00, ŠH Badín (P. Budáč st., Mózer)

         12.2. od 10:00, ŠH Mladosť Bratislava (Grom, Bublávek)

         13.2. od 12:00, ŠH Javorku Žilina (Ježík, Matula)

 • zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 21. – 23.2.2020 v hoteli Novohrad, Novohradská 27, Lučenec. Pozvánka bola vybraným R a DZ zaslaná emailom;
 • ospravedlnenia: Fischer 15. a 29.2., Kováčik 7. – 9.2, Bublávek 3. – 5.3., Čuhár 21. – 23.2., Brutvanová 21. – 23.2., Kopec 21.2.

Exekutíva v oblasti mládežníckeho futsalu:

 • oznamuje ÚHČ zápasov:

         7. blok – FEJ U20, 12.2.2020, ŠH Badín 

         o 10:00 MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec

         o 11:15 Mimel Lučenec – FK Ekoprim Prešov

         o 12:30 MIBA B. Bystrica – FK Ekoprim Prešov

         7. blok – FEJ U20, 12.2.2020, ŠH Mladosť Bratislava

         o 10:00 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – MAYERSON N. Zámky

         o 11:00 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – Futsal Team Levice

         o 12:15 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – Futsal Team Levice

         o 13:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – MAYERSON N. Zámky

         7. blok – FEJ U20, 13.2.2020, ŠH Javorku Žilina 

         o 12:00 ŠK Makroteam Žilina – FK ORION TIP Bánovce

         o 13:00 MŠK Žilina Futsal – TNF Prievidza

         o 14:15 ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza

         o 15:15 MŠK Žilina Futsal – FK ORION TIP Bánovce

         7. blok FEJ U17, 12.2.2020, ŠH Badín 

         o 13:30 MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina Futsal

         o 14:45 MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina

         o 16:00 MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje ÚHČ zápasov Ženskej futsalovej ligy:

         dohrávka 5. bloku zápasov, 21.2.2020, ŠH Myjava:  
         o 17:15 Spartak Myjava B – Futsal Košice
         o 18:30 Spartak Myjava A – Futsal Košice

         6. blok, 8.2.2020, City Aréna Prievidza:
        18:00 TNF Lions Prievidza – FK Orion TIP Bánovce

         8. blok, 22.2.2020, ŠH Badín:
         o 15:00 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal B
         o 16:00 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal A
         o 17:15 SLC B. Bystrica B – Spartak Myjava futsal A
         o 18:15 SLC B. Bystrica A – Spartak Myjava futsal B

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Prestup:

         1402058 Jose W. M. Torres ŠK Makroteam Žilina Mimel Lučenec

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner